UPONOR

Uponor MLC bílé potrubí S

- Tyč

Uponor MLC bílé potrubí S

1013436

Uponor MLC bílé potrubí S 16x2,0 3m

Bal. [-]3
Bal.2 [-]75
Jedn.m
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]12
L [m]3
s [mm]2,0
1013432

Uponor MLC bílé potrubí S 16x2,0 5m

Bal. [-]5
Bal.2 [-]125
Jedn.m
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]12
L [m]5
s [mm]2,0
1013441

Uponor MLC bílé potrubí S 20x2,25 3m

Bal. [-]3
Bal.2 [-]51
Jedn.m
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]15.5
L [m]3
s [mm]2,25
1013438

Uponor MLC bílé potrubí S 20x2,25 5m

Bal. [-]5
Bal.2 [-]85
Jedn.m
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]15.5
L [m]5
s [mm]2,25
1013443

Uponor MLC bílé potrubí S 25x2,5 3m

Bal. [-]3
Bal.2 [-]33
Jedn.m
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]20
L [m]3
s [mm]2,5
1013442

Uponor MLC bílé potrubí S 25x2,5 5m

Bal. [-]5
Bal.2 [-]55
Jedn.m
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]20
L [m]5
s [mm]2,5
1013445

Uponor MLC bílé potrubí S 32x3,0 3m

Bal. [-]3
Bal.2 [-]21
Jedn.m
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]26
L [m]3
s [mm]3,0
1013444

Uponor MLC bílé potrubí S 32x3,0 5m

Bal. [-]5
Bal.2 [-]35
Jedn.m
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]26
L [m]5
s [mm]3,0
1013448

Uponor MLC bílé potrubí S 40x4,0 3m

Bal. [-]3
Bal.2 [-]12
Jedn.m
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]32
L [m]3
s [mm]4,0
1013446

Uponor MLC bílé potrubí S 40x4,0 5m

Bal. [-]5
Bal.2 [-]20
Jedn.m
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]32
L [m]5
s [mm]4,0
1021980

Uponor MLC bílé potrubí S 50x4,5 3m

Bal. [-]3
Bal.2 [-]12
Jedn.m
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]41
L [m]3
s [mm]4,5
1013449

Uponor MLC bílé potrubí S 50x4,5 5m

Bal. [-]5
Bal.2 [-]20
Jedn.m
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]41
L [m]5
s [mm]4,5
1021981

Uponor MLC bílé potrubí S 63x6,0 3m

Bal. [-]3
Bal.2 [-]9
Jedn.m
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]51
L [m]3
s [mm]6,0
1013451

Uponor MLC bílé potrubí S 63x6,0 5m

Bal. [-]5
Bal.2 [-]15
Jedn.m
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]51
L [m]5
s [mm]6,0
1013453

Uponor MLC bílé potrubí S 75x7,5 5m

Bal. [-]5
Bal.2 [-]255
Jedn.m
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]60
L [m]5
s [mm]7.5
1013455

Uponor MLC bílé potrubí S 90x8,5 5m

Bal. [-]5
Bal.2 [-]255
Jedn.m
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]73
L [m]5
s [mm]8,5
1013457

Uponor MLC bílé potrubí S 110x10,0 5m

Bal. [-]5
Bal.2 [-]165
Jedn.m
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]90
L [m]5
s [mm]10,0