UPONOR

Zásady ochrany osobních údajů pro registraci do Uponor & More

1. Správcem
Společnost Uponor Corporation a její přidružené společnosti uvedené v posledním finančním výkazu společnosti Uponor Corporation dostupném na webu www.uponorgroup.com/en-en/investors/reports-and-presentations/interim-reports/2021 (dále jen „Uponor“)
Äyritie 20
01511 Vantaa
Finsko

2. Kontaktní údaje
Birutė Steponėnaitė
Uponor GmbH
St.Martin Tower
Franklinstraße 61 – 63
604 86 Frankfurt
Německo
M: +49 9521 690563
M: +49 1711 438781
E: birute.steponenaite(at)uponor.com

3. Název registru osobních údajů
Uponor & More

4. Skupina subjektů údajů
Registrovaní účastníci věrnostního programu Uponor & More ("Účastník").

5. Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování
Rejstřík obsahuje osobní informace o účastnících

Účelem používání registru je umožnit zpracovávání a údržbu účas

  • Záznam kódů a bodů uPoints pro účet uPoints
  • Výběr a objednávání poskytnutých odměn
  • Kontrola a správa uživatelského účtu
  • Sledování stavu zasílání odměn

Řídicí jednotka nebo společnost z její skupiny může dále využívat tyto informace pro plánování a vývoj marketingových aktivit, jako např.:

  • Informování Účastníků pro probíhajících kampaních
  • Informování Účastníků o bodech uPoints, které vyprší k následujícímu možnému datu
  • Informování Účastníků o nových / zaváděných výrobcích, zvláštních propagačních akcích a o nových vlastnostech

Právním základem zpracování osobních údajů účastníka je dohoda mezi účastníkem a společností Uponor týkající se věrnostního programu společnosti Uponor & More (viz článek 6.1 písm. (B) obecného nařízení EU o ochraně údajů 2016/679, dále jen "GDPR".) V některých případech může společnost Uponor zpracovávat i osobní údaje účastníků na základě svých oprávněných zájmů, aby analyzovala způsob používání aplikace a věrnostního programu, její další vývoj a prodej svých produktů a služeb (viz článek 6.1 (F) GDPR) (nebo na základě souhlasu účastníka, pokud se takový souhlas vyžaduje).

6. Obsah registru osobních údajů
Mohou být shromažďovány následující informace:
- Název společnosti
- Adresa společnosti (ulice, číslo, PSČ, město)
- Oblast / kraj
- Země
- Číslo CIF/NIF
- Číslo DNI
- Oslovení
- Celé jméno účastníka
- Datum narození
- Telefonní číslo
- Číslo mobilu
- E-mailová adresa
- Osobní heslo
- Upřednostňovaný velkoobchod
- Propagační kód
- Pozice účastníka ve společnosti
- Oprávnění
- Seznámení (jak se účastník dozvěděl o programu Uponor & More)
- Počet zaměstnanců společnosti
- Používané systémy / výrobky Uponor
- Žádost o elektronický zpravodaj Uponor
- Kódy / výrobky nasbírané v systému pomocí kódů
- Počet nashromážděných bodů uPoints
- Objednávky v obchodě

 

7. Běžné zdroje informací
Údaje jsou primárně shromažďovány od jednotlivých subjektů údajů zaměstnanci společnosti Uponor nebo prostřednictvím webů nebo aplikací. Kromě veřejně dostupných zdrojů mohou být osobní údaje v některých situacích, ve kterých to povoluje platná legislativa, shromažďovány z jiných zdrojů než přímo od subjektů údajů, např. prostřednictvím subdodavatelů nebo poskytovatelů služeb pracujících pro společnost Uponor. 

Společnost Uponor informuje každý subjekt údajů o zpracování údajů včetně údajů získaných ze zdrojů třetích stran v souladu s platnou legislativou.

Údaje zadávají do registru osobních údajů zaměstnanci společnosti Uponor a subdodavatelé a poskytovatelé služeb společnosti Uponor.


8. Předávání a přenášení údajů mimo EU nebo EHP
Společnost Uponor může předávat a přenášet osobní údaje mimo EU/EHP v souladu s platnou legislativou, a to následovně:

  • společnostem patřícím do skupiny Uponor Group za podmínek smlouvy uzavřené mezi příslušnými stranami, která zahrnuje standardní smluvní doložky Evropské komise zajišťující přítomnost přiměřených mechanismů na ochranu údajů a pověřeným třetím stranám v rozsahu, v jakém se podílejí na zpracování osobních údajů pro účely uvedené v tomto registru osobních údajů. Tyto pověřené třetí strany mohou zpracovávat vaše osobní údaje také mimo EU nebo EHP podle smlouvy uzavřené mezi společností Uponor a příslušnou pověřenou třetí stranou, která zahrnuje standardní smluvní doložky Evropské komise zajišťující přítomnost přiměřených mechanismů na ochranu údajů. Společnost Uponor ukládá takovým třetím stranám povinnost zajistit důvěrnost a přiměřené zabezpečení jakýchkoli takových předávaných osobních údajů, nebo
  • na základě souhlasu, nebo
  • jak to dovoluje platná legislativa.

Z technických důvodů a z důvodů souvisejících s používáním údajů mohou být osobní údaje uchovávány na serverech externích poskytovatelů služeb, kteří je mohou zpracovávat jménem společnosti Uponor. 

Jakékoli předávání osobních údajů musí probíhat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (2016/679) a veškerou platnou závaznou legislativou v platném znění.

 

9. Práva subjektů údajů
Neexistují-li případná omezení, má každý subjekt údajů právo na přístup k veškerým osobním údajům, které o něm společnost Uponor uchovává. Každý subjekt údajů je také oprávněn požádat společnost Uponor o opravu, vymazání nebo přerušení používání svých osobních údajů, pokud jsou chybné, nepotřebné, neúplné nebo zastaralé. Každý subjekt údajů je dále oprávněn zrušit jakýkoli souhlas, který udělil, a vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu. 

Veškeré žádosti je nutné odeslat pomocí kontaktních údajů uvedených v části 2. Společnost Uponor zpracuje všechny žádosti hned jak to bude možné. Každý subjekt údajů má v případě nespokojenosti s rozhodnutím nebo kroky společnosti Uponor právo podat stížnost místnímu orgánu dohlížejícímu na ochranu osobních údajů.


10. Principy zabezpečení osobních údajů – technická a organizační opatření
Společnost Uponor zajistí zavedení a udržování dostatečných technických a organizačních opatření pro ochranu osobních údajů napříč celou organizací. Společnost Uponor dále zajistí, že jakékoli předávání a přenášení osobních údajů popsaných v tomto registru osobních údajů jakýmkoli třetím stranám bude probíhat pouze při zajištění dostatečné úrovně ochrany osobních údajů prostřednictvím smluv a dalších způsobů vyžadovaných zákonem.

Technická opatření:
Fyzický materiál je uchováván v uzamčených prostorech s omezeným přístupem. Veškeré IT systémy jsou zabezpečeny softwarem chránícím operační systémy. Přístup k těmto systémům je chráněn uživatelským jménem a heslem. Přenosy údajů probíhají prostřednictvím kanálů s vysokou úrovní šifrování.

Organizační opatření:
V rámci společnosti Uponor jsou pracovníci poučeni o používání osobních údajů. Přístup k IT systémům obsahujícím osobní údaje je omezen na osoby s právem přístupu na základě jejich pracovních úkolů nebo rolí. Tyto osoby mají povinnost zachovávat důvěrnost v souvislosti s osobními údaji.