Menu
KAMPAANIA! Uponor Smatrix Style termostaadid -15%
Uponor Eesti OÜ

Uponor Smatrix Pulse’i rakenduse lõppkasutaja litsentsileping (edaspidi „EULA”)

Uponor Smatrix Pulse’i rakenduse lõppkasutaja litsentsileping (edaspidi „EULA”)

 

Lõppkasutaja litsentsileping („EULA”) kujutab endast kokkulepet rakenduse kasutaja („kasutaja”) ja Uponor GmbH („Uponor”) vahel ning on sõlmitud üksnes kasutaja ja Uponori vahel (ja mitte ühegi teise osapoolega, nt rakenduspoe pakkujaga, nagu määratletud allpool). Rakenduse kasutamiseks peab Kasutaja olema vähemalt 13 aastat vana. Kui kasutaja vanus on 13–17 aastat, tõendab ta, et tema seaduslik eestkostja on tingimused läbi vaadanud ja nendega nõustunud.

Käesolevas EULA-s tähendab „rakendus” rakendust, mille kaudu kasutajad saavad juurdepääsu Uponor Smatrix Pulse’i sisekliimasüsteemile, et seda juhtida ja jälgida („teenus”). Teenusele kehtib Uponori ja kasutaja vahel eraldi sõlmitud leping. Uponor Smatrix Pulse’i rakenduse ja teenuse kasutamiseks on vaja spetsiaalselt selleks mõeldud Uponor Smatrixi seadet. Rakendus on saadaval mobiilirakendusena, mille Uponor teeb kättesaadavaks vähemalt ühe kolmanda isiku rakenduspoe teenuse kaudu ja konkreetsetes piirkondades, nagu Uponor seda aeg-ajalt määratleb.


Rakendust nt Apple’i, Google’i või Microsofti (vastavalt „rakenduspoe pakkuja”) rakenduspoest alla laadides, installides või kasutades nõustub kasutaja EULA tingimustega, Uponori privaatsuspoliitikaga (saadaval rakenduse menüüs) ning Uponor Smatrix Pulse’i rakenduse teenuse tingimustega. Kui kasutaja mõne tingimusega ei nõustu, ei ole tal lubatud rakendust alla laadida, installida ega kasutada.

Rakendust litsentsitakse, seda ei müüda. Seda, kuidas kasutaja rakendust kasutab, reguleerivad EULA-s esitatud tingimused. Rakenduse allalaadimisel, installimisel või kasutamisel nõustub kasutaja EULA tingimustega.

Meist
Rakenduse pakkuja on Uponor GmbH, mis on asutatud ja tegutseb Saksamaa seaduste alusel käibemaksukohustuslase registreerimisnumbriga DE 133 899 039 ja mille registreeritud aadress on Industriestrasse 56, 97437 Hassfurt, Saksamaa. Uponoriga saab ühendust võtta siin esitatud kontaktandmete abil.

Rakendus

Rakenduse saab kasutaja mobiilseadmesse alla laadida rakenduspoe pakkuja rakenduspoest, nagu see on aeg-ajalt võimalik. Sellise rakenduspoe suhtes võivad kehtida eraldi tingimused ja kasutaja peab täitma rakenduspoe pakkuja kohaldatavaid tingimusi.

Rakenduse kasutamiseks on vaja internetiühendust ja kasutaja seade peab vastama tehnilistele nõuetele, mis on esitatud vastava rakenduspoe rakenduse kirjelduses. Uponor ei garanteeri, et rakendus on ligipääsetav kõigi mobiilseadmetega ja saadaval kõigis geograafilistes asukohtades.

Kasutaja vastutab ainuisikuliselt igasuguste kulude eest, mis võivad tuleneda juurdepääsust rakendusele kasutaja seadme kaudu.

Litsents, intellektuaalomandiõigused
Rakendus ja selle pakkumiseks kasutatav tarkvara kuuluvad täielikult Uponorile, selle sidusettevõtetele ning kolmanda isiku litsentsiandjatele. Rakenduse kõigi andmete ja materjalide kõik autoriõigused ja muud intellektuaalomandi õigused kuuluvad Uponorile, selle sidusettevõtetele või kolmanda isiku litsentsiandjatele. Uponor ja/või Smatrix on Uponor Corporationi ja selle kontserni ettevõtete kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

 

EULA kohaselt annab Uponor kasutajale ainukasutusõiguseta, üleandmisõiguseta, mitte all-litsentsitava, piiratud ja isikliku litsentsi rakenduse installimiseks, käivitamiseks, kuvamiseks ning kasutamiseks isiklikul, mitteärilisel otstarbel mobiilseadmes kooskõlas EULA-ga. Igasugune äriotstarbeline kasutamine on keelatud. Kasutaja nõustub rakendust või selle mis tahes osa mitte all-litsentseerima, müüma, levitama, kopeerima, reprodutseerima, rentima, liisima, üle andma, loovutama, muutma, postitama, pöördprojekteerima või muul viisil ärieesmärgil kasutama.

 

Kõik õigused, mida EULA-s pole kasutajale sõnaselgelt antud, jäävad Uponorile. Uponor võib vabalt tasuta kasutada mis tahes kasutaja antud ideid või kommentaare rakenduse kohta, nagu ta peab asjakohaseks.
 


Kolmanda isiku sisu

Rakenduse kaudu võidakse teile kättesaadavaks teha kolmandate isikute toodetud sisu. See sisu võib hõlmata kolmandate isikute tehtud arvutusi. Kahtluste vältimiseks vastutab sellise kolmanda isiku sisu eest ainuisikuliselt kolmas isik, kes on sellise sisu tootnud ja/või kellele kuuluvad selle sisu õigused, ning Uponor ei vastuta kolmanda isiku sisu õigsuse, kvaliteedi, olemuse, omandiõiguse või usaldusväärsuse eest.

 

Alltöövõtjad

Uponor jätab endale rakenduse pakkumisel õiguse kasutada alltöövõtjaid.

Garantiid puuduvad
Olenemata vastupidistest sätetest ja kohaldatava õiguse alusel maksimaalselt lubatud ulatuses pakutakse rakendust olemasoleval kujul koos kõigi puudustega ja saadaolevana ilma mingi garantiita, ilma mingite kinnituste või tagatisteta toimimise osas ja kasutamiseks ainult kasutaja omal riisikol. Kogu riski rahuldava kvaliteedi ja toime suhtes võtab Kasutaja. Uponor loobub ja ütleb siinkohal lahti mis tahes ja kõigist otsestest, kaudsetest ja seadusega ettenähtud garantiidest, sealhulgas kaudsetest garantiidest seisukorra, katkematu kasutuse, andmete (kaasa arvatud, kuid mitte ainult, asukohaandmete) õigsuse, müüdavuse, rahuldava kvaliteedi, teatud otstarbeks sobivuse ja kolmandate isikute õiguste mitterikkumise kohta. Uponor ei garanteeri, et kasutaja saab rakendust segamatult kasutada, et rakendus vastab kasutaja vajadustele, et rakendus töötab katkematult ja tõrgeteta, et rakendus on koostalitusvõimeline või ühilduv mis tahes teiste teenustega ning et rakenduses esinevad mis tahes vead parandatakse. Mingid Uponori või tema volitatud esindaja poolt antavad suulised või kirjalikud nõuanded ei loo garantiid. Mõnes õigusruumis ei lubata kaudsete garantiide välistamist või piiramist või tarbija kohaldatavate seadusjärgsete õiguste piiramist, mistõttu mõningad või kõik ülaltoodud välistamised ja piirangud kehtivad vastavas õigusruumis vaid maksimaalses seadusega lubatud ulatuses. Igasuguste kahtluste vältimiseks ei saa rakenduspoe pakkuja mingeid garantiikohustusi.

Vastutuse piiramine
Uponor ei vastuta ühelgi juhul kaudsete, juhuslike, eriliste, karistuslike, hoiatuslike või põhjustatud kahjude eest (sealhulgas saamata jäänud kasumi või tulu, andmete kadumise, äritegevuse katkemise, kaupade asendusostust tulenenud kahjude või muude selliste kahjude eest), mis tulenevad rakenduse või teenuse kasutamisest või võimetusest seda kasutada, isegi kui Uponori on sellise kahju võimalikkusest teavitatud. Mitte mingil juhul ei ületa Uponori koguvastutus otseste kahjude eest, mis tulenevad rakenduse kasutamisest või võimetusest seda kasutada, kasutaja poolt rakenduse eest makstud summat või 50 eurot, olenevalt sellest, kumb on suurem. Kasutaja ei nõua ja loobub õigusest nõuda Uponorilt mis tahes muude kahjude, sealhulgas põhjustatud kahjude, saamata jäänud tulude, eriliste, kaudsete või juhuslike kahjude hüvitamist. Igasuguse kahtluse vältimiseks välistatakse rakenduspoe pakkuja vastutus maksimaalselt lubatud ulatuses kohaldatava õiguse alusel.

EULA ei vähenda Uponori vastutust mis tahes kahju eest, mille on põhjustanud tema jäme hooletus või tahtlik väärkäitumine, või surma või kehavigastuse eest, mida ei saa kohaldatava õiguse kohaselt eirata.

Kasutajapoolne hüvitamine
Kasutaja nõustub hüvitama ja kaitsma Uponori, tema partnereid, sidusettevõtteid, töövõtjaid, ametnikke, töötajaid, agente ja rakenduspoe pakkujat mis tahes kahjude ja kulude eest, mis otseselt või kaudselt tulenevad i) kasutaja tegevusest või tegevusetusest rakenduse kasutamisel või ii) EULA rikkumisest kasutaja poolt.

Tähtaeg ja lõpetamine
Kasutajale EULA alusel antud litsents algab kuupäevast, mil kasutaja nõustub EULA-ga ja installib rakenduse või kasutab seda muul viisil, ja lõpeb neist kahest varasemal kuupäeval: mil kasutaja vabaneb rakendusest, või kuupäeval, mil Uponor lõpetab EULA. Kasutaja litsents lõpeb kohe, kui kasutaja üritab eirata rakendusega seotud tehnilisi kaitsemeetmeid või kui kasutaja kasutab rakendust EULA tingimuste vastaselt. Sellisel juhul peab kasutaja hävitama kõik rakenduse koopiad ja lõpetama rakenduse avamise.

Andmete kogumine ja kasutamine, privaatsuspoliitika
Uponor tunnistab rakenduse kasutajate ja kolmandate isikute kohta kogutud mis tahes andmete kaitsmise tähtsust. Uponori aeg-ajalt muudetav privaatsuspoliitika on saadaval rakenduse menüüs ning seda kohaldatakse EULA-le. Privaatsuspoliitika määrab, kuidas, miks ja millises ulatuses kogub ja kasutab Uponor kasutajate ja kolmandate isikute isikuandmeid. Rakendust alla laadides, installides, avades ja kasutades nõustub kasutaja sõnaselgelt privaatsuspoliitika tingimuste ning mis tahes selles viidatud tingimustega.

 

Lisatingimused rakenduspoe pakkuja kohtaRakenduspoe pakkuja ei vastuta mingite kasutaja või kolmandate isikute esitatud kaebuste eest, mis puudutavad rakenduse omamist ja/või kasutamist kasutaja poolt, sealhulgas tootevastutusega seotud kaebuste eest, mis tahes kaebuste eest selle kohta, et rakendus ei vasta mingile kohaldatavale õigus- või regulatiivsele nõudele, kaebuste eest, mis tulenevad tarbijakaitse seadustest või sarnastest õigusaktidest, ning mis tahes kolmanda isiku kaebuste eest selle kohta, et rakendus või selle omamine ja kasutamine kasutaja poolt rikub kolmanda isiku intellektuaalomandiõigust.

Piiramata muid EULA-s sätestatud lahtiütlusi, välistatakse sõnaselgelt rakenduspoe pakkuja, valmistaja, võrguoperaatori, seadme valmistaja või võrguoperaatori või mis tahes kolmanda isiku vastutus mis tahes tugi- või hooldusteenuse eest.

Kasutaja kinnitab ja garanteerib, et ta ei asu riigis, mis allub USA valitsuse embargole või mille on USA valitsus on kuulutanud „terrorismi toetavaks” riigiks, ning et ta pole mingis USA valitsuse keelatud või piiratud isikute nimekirjas.

Kasutaja nõustub, et rakenduspoe pakkuja ja tema sidusettevõtted on EULA soodustatud kolmandad isikud ning et kasutaja nõustumisel EULA tingimustega saab rakenduspoe pakkuja õiguse nõuda soodustatud kolmanda isikuna kasutajalt selle lepingu täitmist (ja loetakse selle õiguse aktsepteerinuks).

Piiramata EULA-s sätestatud Uponori lahtiütlusi, võib kasutaja juhul, kui rakendus ei vasta kohaldatavatele garantiidele, kui neid on, rakenduspoe pakkujale teatada, millisel juhul võib viimane hüvitada kasutajale rakenduse ostuhinna kooskõlas rakenduspoe pakkuja kohaldatava poliitikaga.

Kohaldatava seaduse alusel maksimaalselt lubatud ulatuses pole rakenduspoe pakkujal mingit muud garantiikohustust rakenduse suhtes ning mis tahes muud garantii mittekohaldamisega seotud kaebused, kahjud, vastutused, kulud ja kulutused jäävad kasutaja kanda.

Muud sätted

EULA kujutab endast täielikku kokkulepet kasutaja ja Uponori vahel rakenduse kasutamise osas ning asendab kõiki varasemaid nendevahelisi lepinguid ja kokkuleppeid.

Uponor jätab endale õiguse oma äranägemise järgi teha EULA-s muudatusi, lisada sellesse lõike või eemaldada neid sellest, pannes uuendatud EULA oma veebilehele. Kasutaja loetakse nende muudatustega nõustunuks, kui ta jätkab rakenduse kasutamist. Kui jõustub muudetud EULA, on kasutajal alati õigus EULA alusel talle antud litsents lõpetada.

Kui EULA mingit sätet peetakse mingil põhjusel mitterakendatavaks, parandatakse seda sätet vaid vajalikus ulatuses, et muuta see rakendatavaks, ning EULA ülejäänud sätteid ei mõjutata.

 

Kui Uponor ei täida EULA tingimusi või sätteid, ei loobu Uponor oma õigustest seda teha.

Uponor võib igal ajal oma äranägemise järgi peatada rakenduse pakkumise kasutaja nõusolekul või nõusolekuta. Siiski püüab Uponor kasutajaid rakendusest enne teavitada.

Uponor võib anda või delegeerida EULA tervikuna või osaliselt mis tahes isikule või üksusele etteteatamisega või ilma etteteatamiseta. Rakenduse kasutaja ei või ilma Uponori eelneva kirjaliku nõusolekuta edasi anda EULA järgseid õigusi või kohustusi ja kasutaja igasugune volitamata edasiandmine või delegeerimine on kehtetu.

Reguleeriv õigus ja vaidluste lahendamine
Kui mingi kohustuslik kohaldatav seadus ei sätesta teisiti, kehtivad Saksamaa seadused kõigi rakendust puudutavate ja rakendusega seotud asjade suhtes (viitamata oma õigussätete valikule) ning kõiki nendega seotud vaidlusi arutatakse eranditult Frankfurdi ringkonnakohtus.

Piiratud erandina eeltoodule kehtivad rakenduse ja EULA ning mis tahes nendega seoses tekkida võivate vaidluste suhtes rakendust kasutavate Euroopa Liidus elavate kasutajate puhul kasutaja elukohajärgse liikmesriigi seadused. Teenust tarbijana kasutaja elukohajärgsetel kohtutel on mis tahes selliste vaidluste üle jagatud pädevus. Euroopa Liidus elavad teenust tarbijana kasutajad võivad selliste vaidluste puhul pöörduda ka kohalikku tarbijakaitseametisse.

Kui teil on EULA kohta küsimusi, võtke meiega ühendust.

Autoriõigus Uponor Corporation, 2018. Kõik õigused on kaitstud.