REACH-asetus

Tietoja Euroopan unionin REACH-asetuksesta

REACH-asetuksen sisältö

Euroopan unionin kemikaaliasetusta uudistettiin korvaamalla se REACH-asetuksella (EC 1907/2006), joka tuli voimaan 1.6.2007. REACH on lyhenne käsitteestä Registration, Evaluation, Authorization and restriction of CHemical substances. Asetuksessa yhdistetään ja täydennetään useita EU:n rinnakkaisia kemikaalisäädöksiä. Uuden asetuksen tavoitteena on parantaa tietämystä Euroopan unionin alueella tuotetuista ja Euroopan unionin alueelle tuoduista kemikaaleista. Asetuksen voimaantulon myötä myös kemikaalien käyttöön liittyvät riskit vähentyvät.

REACH-asetuksen aiheuttamat muutokset

REACH-asetuksen perustana on teollisuuslaitosten kantama vastuu. Asetuksen noudattaminen on pakollista tuottajille ja maahantuojille sekä teollisille ja kaupallisille käyttäjille/muuntajille. Käänteisen todistustaakan periaatteen mukaisesti REACH-asetuksessa siirretään vastuu kemikaalien turvallisuudesta edellä mainituille osapuolille. Näiden osapuolten on jatkossa pystyttävä todistamaan, että heidän tuotteitaan voidaan käsitellä turvallisesti ja että tuotteet eivät vahingoita muuntajia tai kuluttajia eivätkä saastuta ympäristöä tarpeettomasti. Tämän vakuuden antaminen ei enää ole kansallisten toimistojen velvollisuus.

REACH-asetuksen voimaantulon seuraukset

REACH-asetuksen mukaisesti kaikki aineet, joita valmistetaan tai tuodaan maahan vähintään yksi tonni vuodessa, on rekisteröitävä Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) uudessa, Helsingissä sijaitsevassa toimistossa (polymeereja lukuun ottamatta). Aineiden ominaisuudet, kontaminaatioriski, luokitus ja käsittely on merkittävä yksityiskohtaisesti rekisteröintiasiakirjoihin. Kokonaisen tuotteen tietojen sijaan asiakirjoihin on kirjattava tiedot osa-aineista, joista valmiste tai tuote koostuu. Ei tietoja, ei markkinointia -periaatteen mukaisesti Euroopan markkinoilla saa myydä vain rekisteröityjä kemiallisia aineita. Rekisteröimättömät aineet tulevat laittomiksi.

REACH-prosessi aloitettiin vaiheittain rekisteröitävien aineiden esirekisteröinnillä (1.6.–1.12.2008). Suuria määriä käsittävien, ympäristölle haitallisten tai erittäin vaarallisten aineiden rekisteröinti on tehtävä kolmen ja puolen vuoden kuluessa asetuksen voimaantulosta. Muiden aineiden rekisteröintiaika on kolmesta ja puolesta vuodesta 11 vuoteen.

Uponor ja REACH

Uponor tukee uuden asetuksen perusperiaatteita, jotka tähtäävät kemikaalien hallinnan ja käyttöturvallisuuden parantamiseen.

REACH-asetuksen artiklan 3 kohdan 13 mukaisesti Uponor on jalostusasteen käyttäjä. Näin ollen Uponor ei ole velvollinen rekisteröimään tuotteitaan ja järjestelmiään. Jalostusasteen käyttäjien tulee toimittaa edellä annetuissa määräajoissa vakuus siitä, että ne käyttävät pelkästään rekisteröityjä aineita.

Uponorin toimittajia on pyydetty esirekisteröimään luetellut aineet tai tekemään rekisteröintiä varten tarvittavat valmistelut vuoden 2008 loppuun mennessä. Toimittajat ovat suorittaneet esirekisteröinnin tai vahvistaneet aikeensa rekisteröidä tuotteensa vakuutena Uponorin tuotteiden ja järjestelmien REACH-vaatimustenmukaisuudesta. Uponor tarkistaa säännöllisesti toimittajiensa REACH-velvoitteiden täyttämisen Uponorin tuotteiden ja järjestelmien kohdalla.

Toimittajiensa luovuttamien tietojen perusteella Uponor ilmoittaa täten, että sen tuotteet ja järjestelmät ovat REACH-asetuksessa määritettyjen vaatimusten mukaisia. Jos erittäin ongelmallisten aineiden luettelossa (Euroopan kemikaaliviraston eli EHCA:n 28.10.2008 julkaisemassa SVHC-aineiden luettelossa) nimettyjä aineita sisältyy Uponorin lopputuotteisiin pitoisuuksina, jotka ovat suuremmat kuin 0,1 % (w/w), Uponor ilmoittaa näistä aineista käyttöturvallisuustiedotteessaan.

Saat lisätietoja REACH-asetukseen liittyvistä tehtävistäsi ja vastuistasi kansallisesta neuvontapalvelusta. Palvelun yhteystiedot on annettu Euroopan kemikaaliviraston (EHCA) verkkosivustossa.

REACH-asetuksessa on annettu myös käyttöturvallisuustiedotteita koskevia sääntöjä. Käyttöturvallisuustiedotteet toimivat edelleen kommunikoinnin perusvälineinä toimittajan ja asiakkaan välillä asioissa, jotka koskevat aineiden ja valmisteiden turvallisuutta ja käyttöä. Lisäämme käyttöturvallisuustiedotteisiimme selosteen ihmisten ja ympäristön altistumisesta aineen tai valmisteen käytön yhteydessä (eli altistusskenaarion). Skenaarioiden tulee kattaa asiakkaidemme kaikki käyttötilanteet.

Lähetämme sinulle uutisia ja julkaisemme päivitetyt tiedot verkkosivustossamme.

Jos haluat lisätietoja, kirjoita sähköpostia osoitteeseen reach(at)uponor.com.

Lisätietoja uudesta REACH-asetuksesta on Euroopan kemikaaliviraston (EHCA) verkkosivustossa.

Ladattavat kohteet:

REACH-vaatimustenmukaisuusvakuutus