Menu
Uponor Hrvatska
Uponor d.o.o.
Dubravkin trg 2/1
10 000 Zagreb
Hrvatska

Licencni ugovor za krajnjeg korisnika aplikacije Uponor Smatrix Pulse App („EULA”)

Ovaj licencni ugovor za krajnjeg korisnika („EULA”) predstavlja ugovor između korisnika Aplikacije (u daljnjem tekstu „Korisnik”) i tvrtke Uponor GmbH (u daljnjem tekstu „Uponor”) te se sklapa isključivo između Korisnika i tvrtke Uponor (a ne obuhvaća bilo koju drugu stranu, primjerice Pružatelja trgovine aplikacija, kao što je opisano u nastavku). Korisnik mora imati najmanje 13 godina da bi koristio Aplikaciju. Ako Korisnik ima od 13 do 17 godina, potvrđuje da je njegov zakonski skrbnik pročitao i prihvatio ove uvjete.

U sklopu ovog ugovora EULA pojam „Aplikacija” podrazumijeva aplikaciju putem koje Korisnici mogu pristupiti klimatizacijskom sustavu Uponor Smatrix Pulse radi regulacije i nadzora klimatizacije unutarnjih prostora (u daljnjem tekstu „Usluga”). Usluga podliježe zasebnom ugovoru između tvrtke Uponor i Korisnika. Za upotrebu aplikacije Uponor Smatrix Pulse potreban je poseban uređaj Uponor Smatrix za korištenje Usluge. Aplikacija se nudi kao mobilna aplikacija koju Uponor pruža putem najmanje jedne trgovine aplikacija u ponudi trećih strana te u regijama koje Uponor povremeno utvrđuje.


Preuzimanjem Aplikacije putem, primjerice, trgovine aplikacija koju pruža Apple, Google, odnosno Microsoft (u daljnjem tekstu „Pružatelj trgovine aplikacija”), instaliranjem ili korištenjem Aplikacije, Korisnik pristaje na uvjete ovog ugovora EULA i na pravila privatnosti tvrtke Uponor (dostupni putem izbornika Aplikacije) te na uvjete pružanja Usluge za aplikaciju Smatrix Pulse tvrtke Uponor koji se odnose na Uslugu. Ako Korisnik nije suglasan s bilo kojim od ovih uvjeta, ne smije preuzeti, instalirati ni koristiti Aplikaciju.

Aplikacija se licencira, a ne prodaje. Korisnikova upotreba aplikacije podložna je uvjetima i odredbama navedenima u ovom ugovoru EULA. Preuzimanjem, instaliranjem ili upotrebom Aplikacije Korisnik ovime prihvaća uvjete ovog ugovora EULA.

Tko smo mi

Aplikaciju vam nudi tvrtka Uponor GmbH, utemeljena i registrirana u skladu s njemačkim zakonima pod PDV brojem DE 133 899 039 te prijavljena na adresi Industriestrasse 56, 97437 Hassfurt, Njemačka. Tvrtki Uponor možete se obratiti putem ovdje navedenih pojedinosti za kontakt.

Aplikacija

Aplikacija se može preuzeti na mobilni uređaj Korisnika iz trgovine aplikacija u vrijeme kada je Pružatelj trgovine aplikacija učini dostupnom. Na takvu trgovinu aplikacija mogu se primjenjivati zasebni uvjeti i odredbe, a Korisnik mora pristati na primjenjive uvjete Pružatelja trgovine aplikacija.

Za upotrebu Aplikacije potrebna je internetska veza, a oprema Korisnika mora ispunjavati tehničke preduvjete navedene u opisu Aplikacije u odgovarajućoj trgovini aplikacija. Uponor ne jamči mogućnost pristupa Aplikaciji na svim mobilnim uređajima ni u svim geografskim regijama.

Isključivo je Korisnik odgovoran za sve troškove koji mogu nastati radi pristupa Aplikaciji s njegova uređaja.

Licenca i prava intelektualnog vlasništva

Aplikacija i sav softver korišten za njezino pružanje u potpunosti su u vlasništvu tvrtke Uponor i njezinih podružnica, odnosno trećih strana koje imaju licencu. Sva autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva na sve podatke i materijale u Aplikaciji pripadaju tvrtki Uponor, njezinim podružnicama ili trećim stranama koje imaju licencu. „Uponor” i/ili „Smatrix” zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Uponor Corporation ili njezine grupacije.

U skladu s ovim ugovorom EULA tvrtka Uponor ovime Korisniku dodjeljuje neisključivu, neprenosivu, ograničenu i osobnu licencu bez mogućnosti podlicenciranja za instaliranje, izvođenje, prikaz i upotrebu Aplikacije za osobnu, nekomercijalnu upotrebu na mobilnim uređajima prema odredbama ovog ugovora EULA. Nije dopuštena nikakva komercijalna upotreba. Korisnik je suglasan da neće podlicencirati, prodavati, distribuirati, kopirati, reproducirati, iznajmljivati, davati u zakup, prenositi, dodjeljivati, mijenjati, objavljivati, podvrgavati obrnutom inženjeringu niti na bilo koji drugi način komercijalno iskorištavati Aplikaciju ni bilo koji njezin dio.

Uponor zadržava sva prava koja Korisniku nisu izričito dodijeljena ovim ugovorom EULA. Uponor može slobodno i bez plaćanja naknade upotrebljavati i iskorištavati sve ideje i komentare Korisnika Aplikacije ako to smatra primjerenim.

Sadržaj trećih strana

Putem Aplikacije može vam biti ponuđen sadržaj koji izrade treće strane. Takav sadržaj može obuhvaćati, bez ograničenja, izračune trećih strana. Da bi se izbjegle nedoumice, za takav sadržaj trećih strana odgovorne su isključivo treće strane koje su ga izradile i/ili imaju pravo na njega, a Uponor ne snosi bilo kakvu odgovornost za točnost, kvalitetu, prirodu, vlasništvo ni pouzdanost tog sadržaja trećih strana.

Podizvođači

Uponor pridržava pravo da za pružanje Aplikacije angažira podizvođače.

Bez jamstava

Neovisno o eventualnim suprotnim odredbama i u punoj mjeri dopustivo prema nadležnom zakonu Aplikacija se pruža „kakva jest”, sa svim nedostacima i kao što je dostupna, bez ikakvih jamstava, bez uvjerenja o performansama i garancija bilo koje vrste te je Korisnik upotrebljava na svoj vlastiti rizik. Korisnik snosi svu odgovornost za zadovoljavajuću kvalitetu i performanse. Uponor ne daje, i ovime odriče, sva izričita, implicirana i zakonska jamstva, uključujući implicirana jamstva o stanju, neprekinutoj upotrebi, točnosti podataka (uključujući bez ograničenja podatke o lokaciji), tržišnom potencijalu, zadovoljavajućoj kvaliteti, prikladnosti za određenu svrhu i nekršenju prava trećih strana. Uponor ne daje jamstva da će Korisnik moći neometano upotrebljavati Aplikaciju, da će Aplikacija ispuniti Korisnikova očekivanja, da će funkcioniranje Aplikacije biti bez prekida i pogrešaka ni da će Aplikacija imati svojstva interoperabilnosti ili kompatibilnosti s bilo kojom drugom uslugom, kao ni da će bilo kakve pogreške u Aplikaciji biti ispravljene. Nijedan usmeni ni pisani savjet tvrtke Uponor ni bilo kojeg ovlaštenog zastupnika neće predstavljati jamstvo. Neke jurisdikcije ne dopuštaju isključenje ili ograničenje impliciranih jamstava ili pak ograničenja primjenjivih zakonskih prava potrošača pa se neka ili sva prethodno navedena isključenja i ograničenja primjenjuju samo u najvećem opsegu dopuštenom zakonima u odgovarajućoj jurisdikciji. Da bi se izbjegla svaka nedoumica, Pružatelj trgovine aplikacija nema apsolutno nikakve jamstvene obveze.

Ograničenje odgovornosti

Uponor ni u kojem slučaju neće snositi odgovornost za bilo kakve neizravne, slučajne, posebne, kaznene, prekršajne ni posljedične štete (uključujući bez ograničenja bilo kakav gubitak profita, prihoda ili podataka, prekid poslovanja, gubitak zbog kupnje zamjenske robe i sve slične gubitke) koji bi nastali upotrebom ili nemogućnošću upotrebe Aplikacije ili usluge, čak i ako je Uponor upozoren na mogućnost takve štete. Ukupna odgovornost tvrtke Uponor za izravne štete nastale upotrebom ili nemogućnošću upotrebe Aplikacije ni u kojem slučaju ne može biti veća od iznosa koji je Korisnik platio za Aplikaciju, odnosno 50 EUR (ovisno o tome koji je iznos veći). Korisnik od tvrtke Uponor neće zahtijevati i odriče se svih prava da traži nadoknadu za bilo kakve druge štete, uključujući posljedične štete, gubitak profita, posebne, neizravne ili slučajne štete. Da bi se izbjegla svaka nedoumica, odgovornost Pružatelja trgovine aplikacija odriče se do najveće mjere dopuštene nadležnim zakonom.

Ništa u ovom ugovoru EULA ne ograničava odgovornost tvrtke Uponor za štete ili gubitke prouzročene njezinim grubim nemarom ili namjernim protupravnim postupanjem, kao ni za smrt, tjelesne ozljede ili druge štete koje se ne mogu isključiti prema mjerodavnom zakonu.

Odšteta Korisniku

Korisnik je suglasan da od tvrtke Uponor, njezinih partnera, podružnica, podizvođača, službenika, direktora, zaposlenika, predstavnika i Pružatelja trgovine aplikacija neće tražiti odštetu te da će ih štititi i smatrati nedužnima za bilo kakve štete, gubitke i troškove nastale izravno ili neizravno iz: (i) Korisnikovih postupaka ili propusta prilikom upotrebe Aplikacije te (ii) Korisnikova kršenja ovog ugovora EULA i/ili pravila privatnosti.

Trajanje i raskid

Korisnikova licenca prema ovom ugovoru EULA počinje na datum na koji Korisnik prihvati ovaj ugovor EULA te preuzme, instalira ili na bilo koji drugi način počne upotrebljavati Aplikaciju, a raskida se na datum Korisnikova brisanja Aplikacije ili datum na koji Uponor raskine ovaj ugovor EULA (ovisno o tome koji datum nastupi prije). Korisnikova se licenca trenutačno raskida ako Korisnik pokuša zaobići bilo koju mjeru tehničke zaštite koja se koristi za Aplikaciju ili Korisnik na neki drugi način upotrijebi Aplikaciju u suprotnosti s odredbama ovog ugovora EULA. U tom slučaju Korisnik mora uništiti sve primjerke Aplikacije i prestati s pristupanjem Aplikaciji.

Prikupljanje i upotreba podataka te pravila privatnosti

Uponor shvaća važnost zaštite svih podataka koje prikupi o Korisnicima aplikacije i bilo kojoj trećoj strani. Pravila privatnosti tvrtke Uponor koja se povremeno mijenjaju dostupna su putem izbornika Aplikacije i primjenjuju se na ovaj ugovor EULA. Pravila privatnosti definiraju kako, zašto i u kojoj mjeri Uponor prikuplja i upotrebljava osobne podatke Korisnika i ostalih trećih strana. Preuzimanjem, instaliranjem ili upotrebom Aplikacije Korisnik izričito prihvaća uvjete i odredbe Pravila privatnosti te sve uvjete i odredbe na koje se ta Pravila pozivaju.

Dodatne odredbe o Pružateljima trgovina aplikacija

Pružatelj trgovine aplikacija neće snositi nikakvu odgovornost za bilo kakva potraživanja Korisnika ni bilo koje treće strane vezano uz Korisnikovo posjedovanje i/ili upotrebu Aplikacije, uključujući bez ograničenja potraživanja na temelju odgovornosti za proizvod, potraživanja na temelju neuspjeha Aplikacije da ispuni bilo kakve mjerodavne zakonske ili regulatorne preduvjete, potraživanja na temelju zakona o zaštiti potrošača ili sličnih zakona i tvrdnje bilo koje treće strane da Aplikacija ili Korisnikovo posjedovanje i upotreba Aplikacije krši prava intelektualnog vlasništva treće strane.

Bez ograničenja bilo kakvih drugih odricanja odgovornosti u ovom ugovoru EULA, odgovornost Pružatelja trgovine aplikacija, proizvođača, mrežnog operatera i bilo koje treće strane za sve usluge podrške i održavanja izričito se isključuje.

Korisnik izjavljuje i jamči da se ne nalazi u zemlji koja podliježe embargu vlade SAD-a ili za koju vlada SAD-a smatra da pruža „podršku teroristima“ te da nije ni na jednom popisu vlade SAD-a na kojem su navedene zabranjene ili ograničene strane.

Korisnik je suglasan da su Pružatelj trgovine aplikacija i njegove podružnice treće strane koje sudjeluju u ovom ugovoru EULA te da nakon Korisnikova prihvaćanja uvjeta i odredbi ovog ugovora EULA Pružatelj trgovine aplikacija ima pravo (i smatrat će se da je prihvatio pravo) da provodi ovaj ugovor EULA prema Korisniku kao treća strana.

Bez ograničavanja odricanja odgovornosti tvrtke Uponor u ovom ugovoru EULA, ako Aplikacija ne ispuni primjenjiva jamstva (ako takva postoje), Korisnik može o tome obavijestiti Pružatelja trgovine aplikacija, a u tom slučaju Pružatelj može Korisniku refundirati kupovnu cijenu Aplikacije u skladu s mjerodavnim pravilnikom Pružatelja trgovine aplikacija.

U najvećoj mjeri dopuštenoj mjerodavnim zakonom Pružatelj trgovine aplikacija nema nikakve druge jamstvene obveze u pogledu Aplikacije te su svi ostali zahtjevi, gubici, odgovornost, štete, troškovi i izdaci koji se mogu pripisati neispunjavanju bilo kakvog jamstva isključiva odgovornost Korisnika.

Razno

Ovaj ugovor EULA predstavlja cjelovit ugovor o upotrebi Aplikacije između Korisnika i tvrtke Uponor te nadjačava sve prethodne ugovore i sporazume između tih dviju strana.

Uponor pridržava pravo da po vlastitom nahođenju promijeni, izmijeni, doda ili ukloni dijelove ovog ugovora EULA objavom ažuriranog ugovora EULA na web-mjestu tvrtke Uponor. Smatrat će se da je Korisnik prihvatio te promjene ako nastavi s upotrebom Aplikacije. Korisnik u svakom trenutku ima pravo raskinuti svoju licencu u sklopu ovog ugovora EULA kada izmijenjeni ugovor EULA stupi na snagu.

Ako se neka od odredbi ovog ugovora EULA iz bilo kojeg razloga proglasi neprovedivom, takva se odredba mijenja isključivo toliko da postane provediva, a to ne utječe na preostale odredbe ovog ugovora EULA.

Ako Uponor ne uspije provesti uvjete ovog ugovora EULA ili bilo koju njegovu odredbu, ne znači da se Uponor odriče svojih prava da to učini.

Uponor može u bilo kojem trenutku, po svojem vlastitom nahođenju, zaustaviti ponudu Aplikacije uz pristanak Korisnika ili bez njega. No Uponor će o tome pokušati unaprijed upozoriti Korisnike Aplikacije.

Ovaj ugovor EULA Uponor može u cijelosti ili djelomično dodijeliti ili predodijeliti bilo kojoj osobi uz prethodnu obavijest o tom postupku ili bez nje. Bez prethodnog pisanog pristanka tvrtke Uponor Korisnici Aplikacije ne smiju dodjeljivati bilo kakva prava ni obveze u sklopu ovog ugovora EULA, a svaka takva neodobrena dodjela i predodjela prava i obveza Korisnika ne smatra se valjanom.

Mjerodavni zakoni i rješavanje sporova

Osim ako nije drugačije navedeno u nekom od obaveznih mjerodavnih zakona, na sva pitanja vezana uz Aplikaciju (bez reference na odabrane zakonske odredbe) primjenjuju se zakoni Njemačke, s svi povezani sporovi rješavat će se isključivo na Okružnom sudu u Frankfurtu u Njemačkoj.

Kao ograničeni izuzetak od prethodno spomenutih odredbi, za Korisnike koji Aplikaciju upotrebljavaju kao potrošači s prebivalištem u Europskoj uniji, na Aplikaciju, ovaj ugovor EULA i sve sporove koji vezano uz to nastanu primjenjuju se zakoni zemlje članice u kojoj Korisnik ima prebivalište. Sudovi na mjestu prebivališta Korisnika kao potrošača imaju neisključivu jurisdikciju nad svim takvim sporovima. Korisnici kao potrošači u Europskoj uniji rješavanje takvih sporova mogu zatražiti i od lokalnog tijela za utvrđivanje potrošačkih prava.

Ako imate bilo kakva pitanja u vezi s ovim ugovorom EULA, obratite nam se.

© Autorska prava Uponor Corporation, 2018. Sva prava pridržana.