UPONOR

Uponor Multi műanyag csővezető ív

Uponor Multi műanyag csővezető ív

1000118

Uponor Multi műanyag csővezető ív 18

Csom.50
Csom.2250
Egységdb
d [mm]
di [mm]16,5
L [m]
1001229

Uponor Multi műanyag csővezető ív 20

Csom.50
Csom.22300
Egységdb
d [mm]
di [mm]22
L [m]
1001230

Uponor Multi műanyag csővezető ív 28

Csom.50
Csom.2900
Egységdb
d [mm]
di [mm]27
L [m]