Menu
Uponor Lietuva
Ukmergės g. 280
LT-06115, Vilnius
Lietuva

Klientų ir rinkodaros duomenų bazių privatumo politika

 1. Duomenų valdytojas

  Uponor Corporation ir jos filialai, išvardyti naujausioje Uponor Corporation finansinėje ataskaitoje, kuri prieinama https://www.uponorgroup.com/en-en/investors/reports-and-presentations/annual-publications/ (toliau kartu vadinamos “Uponor”)
  Ilmalantori 4
  00240 Helsinki
  Suomija
 2. Kontaktinė informacija

  Su duomenų valdytoju galite susisiekti adresu: privacy@uponor.com. Jei norite pateikti užklausą dėl jūsų asmens duomenų, naudokite formas, pateiktas adresu https://www.uponorgroup.com/en-en/legal-information/data-protection ir vietinėse Uponor svetainėse.
 3. Asmens duomenų duomenų bazės pavadinimas

  Uponor klientų ir rinkodaros asmens duomenų bazė
   
 4. Duomenų subjektų grupė

  Atstovai, darbuotojai, Uponor klientų direktoriai ir atstovai, galutiniai vartotojai, potencialūs klientai ir potencialūs galutiniai vartotojai bei jų atstovai ir Uponor Akademijos nariai (toliau kartu vadinami “Klientu (-ais)”).
   
 5. Asmens duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas

  Šios asmens duomenų bazės tikslas yra rinkodara ir bendravimas su Klientais bei Uponor ryšių su Klientais, įskaitant Klientų asmens duomenų tvarkymą šiais tikslais, valdymas:

  • Uponor įsipareigojimų savo Klientams valdymas ir Klientų ar Uponor pareigų arba prievolių tvarkymas, vertinimas ir vykdymas;
  • pasiūlymų ir kainų skelbimų bei kitų įpareigojančių ir neįpareigojančių dokumentų valdymas, tvarkymas ir pateikimas;
  • naudojimasis Uponor teisėmis;
  • ryšių su klientais puoselėjimas ir vystymas;
  • ryšių su klientais kūrimas;
  • klientų lojalumo programų valdymas ir tvarkymas;
  • rinkodaros ir komunikacijos tikslais, pvz., vykdant rinkodaros tyrimus, taikant tiesioginės rinkodaros priemones, automatizuotą rinkodarą, informuojant Klientus apie naujas funkcijas, produktus arba pristatymus ir specialias akcijas;
  • Uponor gaminių ir paslaugų Klientams tiekimas bei gaminių ir paslaugų kokybės, funkcionalumo ir saugos užtikrinimas;
  • visų su gaminiais susijusių atsakomybių valdymas ir tvarkymas;
  • Uponor paslaugų ir gaminių plėtojimas;
  • sąskaitų išrašymas;
  • statistikos ir analizės tikslai, įskaitant interneto svetainės analizę.

  Asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas yra paremtas teisėtais Uponor tikslais. Šie tikslai paremti ryšiu su Klientais. Be to, Uponor ir (arba) jos filialai gali siųsti tiesioginės rinkodaros pranešimus Klientams remiantis duomenų subjekto sutikimu, jei toks sutikimas yra būtinas.

  Klientų, galutinių vartotojų ir vartotojų asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek Uponor reikia pirmiau išvardytais tikslais, tačiau paprastai ne ilgiau kaip dešimt metų.

  Potencialių klientų ir potencialių galutinių vartotojų asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek Uponor reikia pirmiau išvardytais tikslais, tačiau paprastai ne ilgiau kaip dvejus metus.
   
 6. Asmens duomenų bazės turinys

  Asmens duomenų bazėje Uponor gali tvarkyti būtent šią informaciją:

  • pagrindinę informaciją, pvz.: vardą ir pavardę, gimimo datą, el. pašto adresą, telefono nr., namų adresą, pareigas, lytį (kreipimosi formą);
  • duomenis apie kvalifikaciją (profesionalių klientų Uponor Academy kvalifikacija);
  • informaciją apie klientų projektus ir klientui parduotus produktus bei paslaugas;
  • informaciją apie susitikimus su klientais ir kitas veiklas;
  • informaciją, reikalingą klientų lojalumo programoms tvarkyti (jei Klientas užsiregistravo į šias programas);
  • informaciją apie Klientų interesus, susijusius su Uponor produktais ir paslaugomis;
  • informaciją apie komunikacijos su Klientu turinį ir būdą (pvz., el. paštu, SMS);
  • mėgstamas esamų klientų ir galutinių vartotojų poilsio veiklas, siekiant palaikyti gerus santykius su klientais;
  • mėgstamas potencialių klientų ir galutinių vartotojų poilsio veiklas rinkodaros tikslais.
   
 7. Įprasti informacijos šaltiniai

  Duomenys pirmiausia surenkami iš paties duomenų subjekto tiesiogiai, tai atlieka Uponor personalas arba jie surenkami interneto svetainėje ar programėlėse. Be viešai prieinamų šaltinių, asmens duomenis kai kuriais atvejais, laikantis galiojančių įstatymų, galima surinkti netiesiogiai iš duomenų subjekto, bet iš kitų šaltinių, pvz., Uponor subrangovų ar paslaugų teikėjų.

  Uponor praneša kiekvienam duomenų subjektui apie duomenų tvarkymą, įskaitant visus trečiųjų šalių duomenų šaltinius ir duomenis, surinktus iš tokių šaltinių, pagal galiojančius įstatymus.

  Duomenis į asmens duomenų bazę įveda Uponor personalas ir Uponor subrangovai ar paslaugų teikėjai.
   
 8. Asmens duomenų atskleidimas ir perdavimas už ES arba EEE ribų

  Uponor gali atskleisti ir perduoti jūsų asmens duomenis už ES arba EEE ribų laikydamasi galiojančių teisės aktų apribojimų taip, kaip nurodyta toliau:

  • Uponor grupei priklausančioms įmonėms pagal sutartį, sudarytą tarp atitinkamų Uponor subjektų ir apimančią Europos Komisijos standartines sutarčių sąlygas, užtikrinančias tinkamą duomenų apsaugos priemonių taikymą, ir įgaliotosioms trečiosioms šalims pagal tai, kaip jos dalyvauja tvarkant asmens duomenis šiame asmens duomenų registre nurodytais tikslais. Šios įgaliotos trečiosios šalys gali tvarkyti asmens duomenis už ES arba EEE ribų pagal sutartį, sudarytą Uponor ir tos įgaliotosios trečiosios šalies, į šią sutartį įtrauktos Europos Komisijos standartinės sutarčių sąlygos, užtikrinančios tinkamą duomenų apsaugos priemonių taikymą. Uponor įpareigos tokias trečiąsias šalis tokius perduotus asmens duomenis laikyti konfidencialiai ir pakankamai saugiai; arba
  • pagal duomenų subjekto sutikimą; arba
  • jei galiojantys įstatymai nenurodo kitaip.

  Dėl techninių priežasčių ir dėl priežasčių, susijusių su duomenų naudojimu, asmens duomenys gali būti saugomi išorinių paslaugų teikėjų serveriuose, kurie gali tvarkyti duomenis Uponor vardu.

  Bet kokie asmens duomenų perdavimai bus atliekami pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (2016/679) ir visus galiojančius privalomus įstatymus, su pakeitimais.
   
 9. Duomenų subjektų teisės

  Kiekvienas duomenų subjektas turi teisę prieiti prie visų savo asmens duomenų, kuriuos turi Uponor, nebent taikomi kokie nors apribojimai. Be to, kiekvienas duomenų subjektas turi teisę prašyti Uponor ištaisyti, ištrinti arba nustoti naudoti asmens duomenis, jei jie yra klaidingi, nereikalingi, neišsamūs ar pasenę. Kiekvienas duomenų subjektas taip pat gali atsiimti bet kokį savo anksčiau pateiktą sutikimą ir prieštarauti visai tiesioginei rinkodarai.

  Visi prašymai turi būti siunčiami naudojantis kontaktine informacija, pateikta pirmiau paminėtame 2 skyriuje. Uponor visus prašymus apdoroja kaip įmanom greičiau. Jei duomenų subjektai yra nepatenkinti Uponor sprendimu ar veiksmais, kiekvienas jų turi teisę pateikti skundą savo šalies duomenų apsaugos institucijai.
   
 10. Asmens duomenų apsaugojimo principai – techninės bei organizacinės kontrolės priemonės

  Uponor užtikrins, kad organizacijoje įgyvendinamos ir palaikomos pakankamos techninės ir organizacinės asmens duomenų apsaugos priemonės. Be to, Uponor užtikrins, kad bet kuriai trečiajai šaliai perduodama ar atskleisdama bet kokius asmens duomenis, aprašytus šiame asmens duomenų registre, ji užtikrino atitinkamą duomenų apsaugos lygį sutartimis ar kitais įstatymų reikalaujamais būdais.

  Techninės kontrolės priemonės:
  Fizinė medžiaga laikoma užrakintose vietose, kurių prieiga apribota. Visos IT sistemos yra apsaugotos operacinės sistemos apsaugine programine įranga. Prieigai prie sistemų reikalingas vartotojo vardas ir slaptažodis, o duomenų perdavimai vykdomi patikimai užšifruotais kanalais.

  Organizacinės kontrolės priemonės:
  Uponor organizacijoje apmokoma naudoti asmens duomenis, o prieiga prie IT sistemų, įskaitant asmens duomenis, galima tik tiems asmenims, kurie prie jų prieiti gali vykdydami darbo užduotis ar pareigų tikslais, ir tiems, kuriems taikomi konfidencialumo įsipareigojimai dėl asmens duomenų.