Menu
Uponor Lietuva

„Uponor Smatrix Pulse“ programos galutinio vartotojo licencijos sutartis („GVLS“)

Ši galutinio vartotojo licencijos sutartis („GVLS“) yra programos vartotojo („Vartotojas“) ir „Uponor GmbH“ („Uponor“) sutartis, sudaryta išimtinai tik Vartotojo su „Uponor“ (ir ne su kitomis šalimis, pvz., mobiliųjų programų parduotuvės teikėju, kaip apibrėžta toliau). Norėdamas naudoti mobiliąją programą, Vartotojas turi būti ne mažiau kaip 13 metų amžiaus. Jei Vartotojui yra nuo 13 iki 17 metų, Vartotojas nurodo, kad jo teisėtas globėjas peržiūrėjo šias sąlygas ir su jomis sutiko.

Šioje GVLS „Programa“ reiškia mobiliąją taikomąją programą, kuria naudodamiesi Vartotojai gali pasiekti „Uponor Smatrix Pulse“ patalpų klimato sistemą, kad galėtų valdyti ir stebėti patalpų klimatą („Paslauga“). Paslaugai taikoma atskira „Uponor“ ir Vartotojo sutartis. Norint „Uponor Smatrix Pulse“ Programoje naudotis Paslauga, reikia įdiegti specialų „Uponor Smatrix“ įrenginį. Programa teikiama kaip mobiliesiems prietaisams skirta programa, „Uponor“ platinama per vienos ar kelių trečiųjų šalių mobiliųjų programų parduotuvės tarnybą (-as) ir tam tikrose teritorijose, kurias laikas nuo laiko nustato „Uponor“.

Atsisiųsdamas Programą, pvz., iš „Apple“, „Google“ arba „Microsoft“ teikiamos programų parduotuvės (atitinkamas „Mobiliųjų programų parduotuvės teikėjas“), arba įdiegęs ar naudodamas Programą, Vartotojas sutinka su šios GVLS sąlygomis, „Uponor“ privatumo politika (pasiekiama Programos meniu) ir „Uponor“ programos „Smatrix Pulse“ sąlygomis, taikomomis Paslaugai. Jei Vartotojas nesutinka su kuriomis nors iš šių sąlygų, jis negali įdiegti ir naudoti Programos.

ŠI PROGRAMA YRA LICENCIJUOJAMA, O NE PARDUODAMA. NAUDOJANT PROGRAMĄ VARTOTOJUI YRA TAIKOMOS ŠIOJE GVLS IŠDĖSTYTOS SĄLYGOS. ATSISIŲSDAMAS, ĮDIEGDAMAS AR NAUDODAMAS PROGRAMĄ, VARTOTOJAS SUTINKA SU ŠIOS GVLS SĄLYGOMIS.

Kas mes esame

Programą teikia „Uponor GmbH“, įsteigta ir veikianti pagal Vokietijos įstatymus, kurios PVM mokėtojo kodas yra DE 133 899 039, o buveinės adresas Industriestrasse 56, 97437 Hassfurt, Vokietija. Su „Uponor“ galima susisiekti naudojant čia pateiktą kontaktinę informaciją.

Programa

Programą galima atsisiųsti į Vartotojo mobilųjį prietaisą iš Mobiliųjų programų parduotuvės teikėjo teikiamos programų parduotuvės, kai Programa yra prieinama siuntimo metu. Tokiai programų parduotuvei gali būti taikomos atskiros sąlygos, ir Vartotojas privalo laikytis Mobiliųjų programų parduotuvės teikėjo taikomų sąlygų.

Norint naudoti Programą, būtinas interneto ryšys, o Vartotojo įranga turi atitikti atitinkamos programų parduotuvės Programos apraše nurodytus techninius reikalavimus. „Uponor“ negarantuoja, kad Programą galima pasiekti iš visų mobiliųjų prietaisų ir visose geografinėse vietose.

UŽ BET KOKIAS IŠLAIDAS, KURIAS VARTOTOJAS GALI PATIRTI, KAD PASIEKTŲ PROGRAMĄ IŠ SAVO PRIETAISO, ATSAKO TIK VARTOTOJAS.

Licencija, intelektinės nuosavybės teisės

„Uponor“, jos filialams ir (arba) trečiųjų šalių licencijuotojams priklauso visa Programa ir visa jai teikti naudojama programinė įranga. Visos autorių teisės ir kitos intelektinės nuosavybės teisės į visą Programoje esančią informaciją ir medžiagą priklauso „Uponor“, jos filialams arba trečiųjų šalių licencijuotojams. „Uponor“ ir (arba) „Smatrix“ yra „Uponor Corporation“ arba jos grupės įmonėms priklausantys prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.

Pagal šią GVLS „Uponor“ suteikia Vartotojui neišskirtinę, neperduodamą, nesublicencijuojamą, ribotą ir asmeninę licenciją įdiegti, vykdyti, rodyti ir naudoti Programą asmeniniams nekomerciniams tikslams mobiliuosiuose prietaisuose pagal šią GVLS. Naudoti bet kokiems komerciniams tikslams draudžiama. Vartotojas sutinka nesublicencijuoti, neparduoti, neplatinti, nekopijuoti, neatgaminti, nenuomoti, nenuomoti išperkamuoju būdu, neperduoti, neperskirti, nemodifikuoti, neskelbti, netaikyti apgrąžos inžinerijos ir kitaip komerciškai neišnaudoti Programos ar bet kokios jos dalies.

Bet kokios šioje GVLS Vartotojui aiškiai nesuteiktos teisės priklauso išimtinai tik „Uponor“. „Uponor“ gali laisvai naudoti ir išnaudoti visas idėjas ar komentarus, pateiktus Programos Vartotojų, nemokamai, jei „Uponor“ tai atrodo tinkama.

Trečiųjų šalių turinys

Naudojantis Programa gali būti Jums pasiekiamas trečiųjų šalių sukurtas turinys. Toks turinys gali apimti trečiųjų šalių atliktus skaičiavimus, tačiau jais neapsiriboja. Siekiant išvengti abejonių, atsakomybė už tokį trečiųjų šalių turinį tenka išskirtinai tik tai trečiajai šaliai, kuri tą turinį sukūrė ir (arba) turi į jį teises, o „Uponor“ neprisiima jokios atsakomybės už trečiųjų šalių turinio tikslumą, kokybę, pobūdį, nuosavybę ar patikimumą.

Subrangovai

„Uponor“ pasilieka teisę tiekdama Programą naudotis subrangovų paslaugomis.

Garantija nesuteikiama

NEPAISANT JOKIŲ PRIEŠINGŲ NUOSTATŲ IR TIEK, KIEK LEIDŽIAMA PAGAL GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, PROGRAMA TEIKIAMA „TOKIA, KOKIA YRA“, „SU VISAIS TRŪKUMAIS IR TADA, KAI ĮMANOMA“, BE JOKIŲ GARANTIJŲ, BE VEIKIMO UŽTIKRINIMO IR JOKIŲ KITŲ GARANTIJŲ, IR VARTOTOJAS JĄ NAUDOJA TIK SAVO RIZIKA. 

VISĄ RIZIKĄ, SUSIJUSIĄ SU PATENKINAMA KOKYBE IR EFEKTYVUMU, PRISIIMA VARTOTOJAS. „UPONOR“ NETEIKIA IR ŠIUO DOKUMENTU ATSISAKO BET KOKIŲ AIŠKIAI IŠREIKŠTŲ, NUMANOMŲ ARBA NUMATYTŲ PAGAL ĮSTATYMUS GARANTIJŲ, ĮSKAITANT NUMANOMAS GARANTIJAS DĖL BŪKLĖS, NEPERTRAUKIAMO NAUDOJIMO, DUOMENŲ TIKSLUMO (ĮSKAITANT VIETOVĖS DUOMENIS, TAČIAU JAIS NEAPSIRIBOJANT), PERKAMUMO, PATENKINAMOS KOKYBĖS, TINKAMUMO KONKREČIAI PASKIRČIAI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ TEISIŲ NEPAŽEIDIMO.

„UPONOR“ NEGARANTUOJA, KAD VARTOTOJUI NAUDOJANTIS PROGRAMA NEBUS TRUKDŽIŲ; KAD PROGRAMA ATITIKS VARTOTOJO REIKALAVIMUS; KAD PROGRAMA VEIKS NEPERTRAUKIAMAI IR BE GEDIMŲ ARBA SĄVEIKAUS AR BUS SUDERINAMA SU BET KOKIOMIS KITOMIS PASLAUGOMIS, ARBA KAD PROGRAMOS KLAIDOS BUS IŠTAISYTOS. JOKIE „UPONOR“ AR BET KOKIO ĮGALIOTOJO ATSTOVO PATARIMAI (ŽODŽIU ARBA RAŠTU) NESUKURS GARANTIJOS. 

KAI KURIOS JURISDIKCIJOS DRAUDŽIA ATSISAKYTI ARBA APRIBOTI NUMANOMAS GARANTIJAS ARBA APRIBOTI ĮSTATYMAIS NUMATYTAS VARTOTOJO TEISES, TODĖL KAI KURIOS ARBA VISOS PIRMIAU PATEIKTOS IŠIMTYS IR APRIBOJIMAI TAIKOMI TIK TIEK, KIEK DAUGIAUSIA LEIDŽIAMA ĮSTATYMAIS ATITINKAMOJE JURISDIKCIJOJE. SIEKIANT IŠVENGTI BET KOKIŲ ABEJONIŲ, MOBILIŲJŲ PROGRAMŲ PARDUOTUVĖS TEIKĖJAS NETURI JOKIŲ GARANTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ.

Atsakomybės apribojimas

„UPONOR“ JOKIU ATVEJU NEBUS ATSAKINGA UŽ JOKIĄ NETIESIOGINĘ, NETYČINĘ, SPECIALIĄJĄ, BAUDŽIAMĄJĄ, ĮSPĖJAMĄJĄ AR PASEKMINĘ ŽALĄ (ĮSKAITANT PELNO, PAJAMŲ AR DUOMENŲ PRARADIMĄ, VEIKLOS PERTRAUKIMĄ, NUOSTOLIUS DĖL PAKAITALŲ PIRKIMO IR KITUS PANAŠIUS NUOSTOLIUS, BET JAIS NEAPSIRIBOJANT), KILUSIĄ DĖL PROGRAMOS ARBA PASLAUGOS NAUDOJIMO ARBA NEGALĖJIMO JŲ NAUDOTI, NET JEI „UPONOR“ BUVO INFORMUOTA APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ. 

BENDRA „UPONOR“ ATSAKOMYBĖ DĖL TIESIOGINĖS ŽALOS, KILUSIOS DĖL PROGRAMOS NAUDOJIMO ARBA NEGALĖJIMO NAUDOTI, SUMA JOKIU ATVEJU NEGALI VIRŠYTI SUMOS, VARTOTOJO SUMOKĖTOS UŽ PROGRAMĄ, ARBA 50 EUR, ATSIŽVELGIANT Į TAI, KURI SUMA DIDESNĖ. VARTOTOJAS NESIEKS GAUTI BET KOKIOS KITOS ŽALOS, ĮSKAITANT PASEKMINĘ ŽALĄ, PRARASTĄ PELNĄ, SPECIALIĄJĄ, NETIESIOGINĘ AR NETYČINĘ ŽALĄ, KOMPENSACIJOS IŠ „UPONOR“ IR ATSISAKO TEISĖS SIEKTI GAUTI UŽ TAI KOMPENSACIJĄ. SIEKIANT IŠVENGTI BET KOKIŲ ABEJONIŲ, MOBILIŲJŲ PROGRAMŲ PARDUOTUVĖS TEIKĖJO ATSAKOMYBĖS ATSISAKOMA TIEK, KIEK DAUGIAUSIA TAI LEIDŽIAMA PAGAL GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS.

NIEKAS ŠIOJE GVLS NERIBOJA „UPONOR“ ATSAKOMYBĖS UŽ ŽALĄ AR NUOSTOLIUS, KILUSIUS DĖL JOS APLAIDUMO AR SĄMONINGO NUSIŽENGIMO, ARBA UŽ MIRTĮ, SUŽALOJIMĄ AR KITOKIĄ ŽALĄ, KURIOS NEGALIMA ATSISAKYTI PAGAL GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS.

Vartotojo atsakomybė

Vartotojas sutinka kompensuoti „Uponor“, jos partneriams, filialams, rangovams, pareigūnams, direktoriams, darbuotojams, agentams ir Mobiliųjų programų parduotuvės teikėjui visą ir bet kokią žalą, nuostolius ir išlaidas, tiesiogiai arba netiesiogiai kilusius dėl toliau išvardytų dalykų, ir ginti bei saugoti nuo tokios žalos, nuostolių ir išlaidų: (i) Vartotojo veiksmai ir neveikimas naudojant Programą; arba ii) Vartotojo įvykdytas šios GVLS ir (arba) Privatumo politikos pažeidimas.

Terminas ir nutraukimas

Vartotojo licencija pagal šią GVLS pradės galioti tą dieną, kai Vartotojas priims šią GVLS ir atsisiųs, įdiegs arba kitaip naudos Programą, ir baigs galioti tą dieną, kai Vartotojas pašalins Programą arba „Uponor“ nutrauks šią GVLS, atsižvelgiant į tai, kuri data ankstesnė. Vartotojo licencija nutraukiama nedelsiant, jeigu Vartotojas bando apeiti techninės apsaugos priemones, naudojamas dėl šios Programos, arba jeigu Vartotojas kitaip naudoja Programą, pažeisdamas šios GVLS sąlygas. Tokiu atveju Vartotojas turi sunaikinti visas Programos kopijas ir daugiau Programa nebesinaudoti.

Informacijos rinkimas ir naudojimas, privatumo politika

„Uponor“ suvokia bet kokios surinktos informacijos apie Programos Vartotojus ir visas trečiąsias šalis apsaugos svarbą. „Uponor“ privatumo politiką, kuri kartais keičiama, galima rasti Programos meniu. Ji taikoma šiai GVLS. Privatumo politikoje apibrėžiama, kaip, kodėl ir kokiu mastu „Uponor“ renka ir naudoja asmeninę informaciją apie Vartotojus ir visas trečiąsias šalis. Atsisiųsdamas įdiegdamas arba naudodamas Programą Vartotojas aiškiai sutinka su Privatumo politikos sąlygomis ir bet kokiomis sąlygomis, įtrauktomis į ją nurodant. 

Papildomos sąlygos dėl Mobiliųjų programų parduotuvės teikėjų 

Mobiliųjų programų parduotuvės teikėjas neatsako dėl jokių Vartotojo ar kitų trečiųjų šalių pretenzijų, susijusių su Vartotojo Programos nuosavybe ir (arba) naudojimu, įskaitant pretenzijas dėl atsakomybės už produktą, bet kokias pretenzijas dėl to, kad Programa neatitinka bet kokio galiojančio teisinio ar reglamentuojamojo pobūdžio reikalavimo, pretenzijas, keliamas remiantis vartotojų apsaugos įstatymais arba panašiais teisės aktais, ir bet kokios trečiosios šalies pretenzijas dėl to, kad Programa arba Vartotojo Programos turėjimas ir naudojimas pažeidžia trečiosios šalies intelektinės nuosavybės teises, bet jomis neapsiribojant.

Neapribojant kitų atsakomybės atsisakymų, pateikiamų šioje GVLS, Mobiliųjų programų parduotuvės teikėjo, gamintojo, tinklo operatoriaus, prietaiso gamintojo arba tinklo operatoriaus, arba bet kokios kitos trečiosios šalies atsakomybė už bet kokią pagalbą ar techninės priežiūros paslaugas aiškiai atmetama.

Vartotojas pareiškia ir garantuoja, kad Vartotojas nėra šalyje, kuriai JAV Vyriausybė taiko embargą arba kurią JAV Vyriausybė nurodė kaip „teroristus remiančią“ šalį, taip pat tai, kad Vartotojas nėra įtrauktas į jokį JAV Vyriausybės draudžiamų arba ribojamų šalių sąrašą.

Vartotojas sutinka, kad Mobiliųjų programų parduotuvės teikėjas ir jo filialai yra trečiosios šalys, gaunančios naudą pagal šią GVLS, ir Vartotojui sutikus su šios GVLS sąlygomis Mobiliųjų programų parduotuvės teikėjas turės teisę (ir bus laikoma, kad jis priėmė teisę) reikalauti Vartotojo laikytis šios GVLS kaip naudą gaunanti trečioji šalis.

Neapribojant „Uponor“ atsakomybės atsisakymų, pateikiamų šioje GVLS, jei Programa neatitiks taikomų garantijų, jei tokių yra, Vartotojas gali pranešti apie tai Mobiliųjų programų parduotuvės teikėjui, kuris tokiu atveju gali grąžinti Vartotojui Programos pirkimo kainą pagal galiojančią Mobiliųjų programų parduotuvės teikėjo politiką.

Kiek maksimaliai leidžia taikomi įstatymai, Mobiliųjų programų parduotuvės teikėjas neturės jokių kitų garantinių įsipareigojimų, susijusių su Programa, ir bet kokios kitos pretenzijos, nuostoliai, įsipareigojimai, žala ar išlaidos, kilę dėl bet kokios garantijos neatitikimo, bus tik Vartotojo atsakomybė.

Kitos nuostatos

Ši GVLS yra visa Vartotojo ir „Uponor“ sutartis dėl Programos naudojimo, pakeičianti bet kokias ankstesnes šių šalių sutartis ir pareiškimus.

„Uponor“ pasilieka teisę savo nuožiūra keisti, modifikuoti šią GVLS, pridėti arba pašalinti jos dalis paskelbdama atnaujintą GVLS „Uponor“ svetainėje. Jei Vartotojas ir toliau naudos Programą, bus laikoma, kad jis sutiko su pakeitimais. Įsigaliojus pakeistai GVLS, Vartotojas visada turi teisę nutraukti savo licenciją pagal šią GVLS.

Jei kuri nors šios GVLS nuostata dėl bet kokios priežasties laikoma neturinčia ieškinio galios, tokią nuostatą reikia pakeisti tik tiek, kad ji turėtų ieškinio galią, o likusios šios GVLS nuostatos nekeičiamos.

„Uponor“ nepavykus įgyvendinti šios GVLS sąlygų ar bet kokių jos nuostatų, nepanaikinama „Uponor“ teisė tai padaryti.

„Uponor“ gali bet kada ir tik savo nuožiūra nutraukti Programos teikimą, gavusi Vartotojo sutikimą arba jo negavusi. Tačiau „Uponor“ siekia pranešti Programos Vartotojams apie tai iš anksto.

„Uponor“ gali priskirti arba perduoti visą šią GVLS arba jos dalį bet kokiam fiziniam ar juridiniam asmeniui iš anksto įspėjusi arba neįspėjusi. Programos Vartotojai negali priskirti jokių teisių ar įsipareigojimų, susijusių su GVLS, be išankstinio rašytinio „Uponor“ sutikimo, ir bet koks neleistinas bet kokio Vartotojo priskyrimas ir perdavimas negalioja.

Reglamentuojantys įstatymai ir ginčų sprendimas

Jei privalomame galiojančiame įstatyme nenurodyta kitaip, visiems klausimams, kylantiems dėl Programos arba su ja susijusiems, taikomi Vokietijos įstatymai (neatsižvelgiant į įstatymo nuostatų pasirinkimą) ir visi su tuo susiję ginčai sprendžiami išimtinai tik Frankfurto apylinkės teisme Vokietijoje.

Ribota pirmiau pateiktos nuostatos išimtis yra ta, kad jei Programos Vartotojai gyvena Europos Sąjungoje, Programai bei GVLS ir bet kokiems dėl to galintiems kilti ginčams taikomi šalies narės, kurioje gyvena Vartotojas, įstatymai. Vartotojo gyvenamosios vietos teismai turi neišskirtinę jurisdikciją sprendžiant tokį ginčą. Europos Sąjungos vartotojai taip pat gali kreiptis dėl tokio ginčo į vietinį vartotojų ginčų sprendimo organą.

Jei kiltų su šia GVLS susijusių klausimų, susisiekite su mumis.

© Autorių teisės priklauso „Uponor Corporation“, 2018. Visos teisės saugomos.