Menu
Uponor Lietuva
Ukmergės g. 280
LT-06115, Vilnius
Lietuva

Uponor Smatrix Pulse programėlės privatumo politika

1. Duomenų valdytojas

„Uponor GmbH“ („Uponor“)
Ukmergės g. 280
06115 Vilnius
Lietuva

2. Kontaktinė informacija

„Uponor GmbH“
Ukmergės g. 280
06115 Vilnius
Lietuva
info.lithuania@uponor.com

3. Privatumo politikos pavadinimas

„Uponor Smatrix Pulse“

4. Duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas

„Uponor“ renka asmens duomenis apie „Uponor Smatrix Pulse“ paslaugos („Paslauga“) vartotoją („Vartotojas“). 

Asmens duomenys gali būti naudojami „Uponor“ ir jos vardu toliau nurodytais tikslais.

Programos ir „Uponor“ produktų ir paslaugų priežiūra ir plėtojimas;
rinkodaros ir komunikacijos tikslais, pvz., vykdant rinkodaros tyrimus, taikant tiesioginės rinkodaros priemones, automatizuotą rinkodarą, informuojant Vartotojus apie naujas funkcijas, produktus arba pristatymus ir specialias akcijas;
ryšių su Vartotojais puoselėjimas ir vystymas;
naudojimasis „Uponor“ teisėmis;
„Uponor“ įsipareigojimų Vartotojams vykdymas ir Vartotojų ar „Uponor“ pareigų arba prievolių tvarkymas, vertinimas ir vykdymas; ir
statistikos ir analizės tikslais.

Teisinis vartotojo asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra vartotojo ir „Uponor“ sudarytos sutarties dėl naudojimosi jos teikiama Programa ir paslaugomis vykdymas (žr. ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 („BDAR“) 6.1 straipsnio (b) dalį). Kai kuriais atvejais „Uponor“ taip pat gali tvarkyti vartotojo asmens duomenis, remdamasi savo teisėtais interesais analizuoti, kaip naudojama Programa, ją tobulinti ir parduoti savo produktus bei paslaugas (žr. BDAR 6.1 straipsnio (f) dalį). Duomenų tvarkymas gali būti pagrįstas vartotojo sutikimu, jei tokį sutikimą gauti reikalaujama pagal galiojančius įstatymus ar kitus teisės aktus.

Vartotojų asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek „Uponor“ reikia pirmiau išvardytais tikslais, tačiau paprastai ne ilgiau kaip dešimt metų.

5. Asmens duomenų tipai

Tiekdama programą ir teikdama su ja susijusias paslaugas „Uponor“ apdoroja toliau išvardytą informaciją. 
 
Vartotojo vardas ir miestas
mobilaus telefono numeris
el. pašto adresas
sistemos ID
asmeninis slaptažodis
prietaiso ID / serijos numeris
sistemos aprašymas

6. Įprasti duomenų šaltiniai

Asmens duomenys pirmiausia renkami iš Programos vartotojo arba per Programą.  

7. Įprastinis duomenų atskleidimas ir perdavimas už ES arba EEE ribų

Uponor gali atskleisti ir perduoti jūsų asmens duomenis už ES arba EEE ribų laikydamasi galiojančių teisės aktų apribojimų taip, kaip nurodyta toliau:

pagal sutartį, sudarytą tarp atitinkamų „Uponor“ subjektų ir apimančią Europos Komisijos standartines sutarčių sąlygas, užtikrinančias tinkamą duomenų apsaugos priemonių taikymą, ir įgaliotosioms trečiosioms šalims pagal tai, kaip jos dalyvauja tvarkant asmens duomenis šioje privatumo politikoje nurodytais tikslais. Šios įgaliotos trečiosios šalys gali tvarkyti asmens duomenis už ES arba EEE ribų pagal sutartį, sudarytą „Uponor Corporation“ ir (arba) jos filialo ir tos įgaliotosios trečiosios šalies, į šią sutartį įtrauktos Europos Komisijos standartinės sutarčių sąlygos, užtikrinančios tinkamą duomenų apsaugos priemonių taikymą. „Uponor Corporation“ įpareigos tokias trečiąsias šalis tokius perduotus asmens duomenis laikyti konfidencialiai ir pakankamai saugiai; arba
pagal duomenų subjekto sutikimą; arba
jei galiojantys įstatymai nenurodo kitaip.

Dėl techninių priežasčių ir dėl priežasčių, susijusių su duomenų naudojimu, asmens duomenys taip pat gali būti saugomi išorinių paslaugų teikėjų serveriuose (taip pat už ES arba EEE ribų), kurie gali tvarkyti duomenis „Uponor“ vardu.

Bet kokie asmens duomenų perdavimai bus atliekami pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (2016/679) ir visus galiojančius privalomus įstatymus, su pakeitimais.

Be to, kas išdėstyta pirmiau, „Uponor“ gali būti įpareigota atskleisti asmens duomenis valdžios institucijoms. Taip pat „Uponor“ gali atskleisti ir kitaip tvarkyti asmens duomenis laikydamasi galiojančių teisės aktų, kad apgintų savo interesus. 

8. Asmens duomenų apsaugojimo principai – techninės bei organizacinės kontrolės priemonės

„Uponor“ užtikrins, kad organizacijoje įgyvendinamos ir palaikomos pakankamos techninės ir organizacinės asmens duomenų apsaugos priemonės. Be to, „Uponor“ užtikrins, kad bet kuriai trečiajai šaliai perduodama ar atskleisdama bet kokius asmens duomenis, aprašytus šioje Privatumo politikoje, ji užtikrino atitinkamą duomenų apsaugos lygį sutartimis ar kitais įstatymų reikalaujamais būdais.

Techninės kontrolės priemonės:
Fizinė medžiaga laikoma užrakintose vietose, kurių prieiga apribota. Visos IT sistemos yra apsaugotos operacinės sistemos apsaugine programine įranga. Prieigai prie sistemų reikalingas vartotojo vardas ir slaptažodis, o duomenų perdavimai vykdomi patikimai užšifruotais kanalais.

Organizacinės kontrolės priemonės:
„Uponor“ organizacijose apmokoma naudoti asmens duomenis, o prieiga prie IT sistemų, įskaitant asmens duomenis, galima tik tiems asmenims, kurie prie jų prieiti gali vykdydami darbo užduotis ar pareigų tikslais, ir tiems, kuriems taikomi konfidencialumo įsipareigojimai dėl asmens duomenų.
 
9. Duomenų subjekto teisės

Kiekvienas duomenų subjektas turi teisę prieiti prie visų savo asmens duomenų, kuriuos turi „Uponor“, nebent taikomi kokie nors apribojimai. Be to, kiekvienas duomenų subjektas turi teisę prašyti „Uponor“ ištaisyti, ištrinti arba nustoti naudoti asmens duomenis, jei jie yra klaidingi, nereikalingi, neišsamūs ar pasenę. Kiekvienas duomenų subjektas taip pat gali atsiimti bet kokį savo anksčiau pateiktą sutikimą ir prieštarauti visai tiesioginei rinkodarai. 

Visi prašymai turi būti siunčiami naudojantis kontaktine informacija, pateikta pirmiau paminėtame 2 skyriuje. „Uponor“ visus prašymus apdoroja kaip įmanom greičiau. Jei duomenų subjektai yra nepatenkinti „Uponor“ sprendimu ar veiksmais, kiekvienas jų turi teisę pateikti skundą savo šalies duomenų apsaugos institucijai.