Menu
Publisks atsaukums: Uponor atsauc Fluvia T sajaukšanas mezglu Push-23-B-W (preces Nr. 1078304) | Vairāk
Uponor Latvia
Ganību dambis 7a, Rīga, LV-1045

Uponor Smatrix Pulse App privātuma politika

1. Pārzinis
Uponor GmbH (“Uponor”)
Industriestrasse 56
97437 Hassfurt
Vācija


2. Kontaktinformācija
Uponor GmbH
Industriestrasse 56
97437 Hassfurt
Vācija
privacy@uponor.com


3. Konfidencialitātes politikas nosaukums
Uponor Smatrix Pulse 

4. Apstrādes mērķis un juridiskais pamatojums
Uponor apkopo Uponor Smatrix Pulse pakalpojuma (“Pakalpojums”) lietotāja (“Lietotājs”) personas datus. 

Uzņēmums Uponor un tā vārdā datus var izmantot šādiem mērķiem:
Aplikācijas un Uponor izstrādājumu un pakalpojumu uzturēšanai un attīstībai; 
tirgvedības un saziņas mērķiem, piemēram, tirgvedības izpētes veikšanai, tiešajai tirgvedībai, automātiskajai tirgvedībai, Lietotāju informēšanai par jaunām funkcijām, jauniem izstrādājumiem vai to ieviešanai un īpašām akcijām;
attiecību uzturēšanai un uzlabošanai ar Lietotājiem;
Uponor tiesību īstenošanai;
Uponor pienākumu pret Lietotāju izpildei un Lietotāju vai Uponor pienākumu vai saistību apstrādei, novērtēšanai un izpildei;
statistiskiem un analītiskiem mērķiem.

Lietotāja personas datu apstrādes juridiskais pamatojums ir starp Lietotāju un Uponor noslēgtais līgums par Aplikācijas un tajā nodrošināto pakalpojumu izmantošanu (skatiet ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas 2016/679, “VDAR”, 6.1. panta b) apakšpunktu). Dažos gadījumos uzņēmums Uponor var apstrādāt Lietotāja personas datus, pamatojoties arī uz tā likumīgajām interesēm analizēt Aplikācijas lietojumu, attīstīt to tālāk un pārdot savus izstrādājumus un pakalpojumus (skatiet VDAR 6.1. panta f) apakšpunktu). Apstrādes pamatojums var būt Lietotāja piekrišana, ja šāda piekrišana ir nepieciešama saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem vai noteikumiem.

Lietotāja personas dati var tikt glabāti tik ilgi, cik tie ir vajadzīgi uzņēmumam Uponor iepriekš norādīto mērķu sasniegšanai, taču parasti tie tiek glabāti ne ilgāk kā desmit gadus.

5. Personas datu veidi
Aplikācijas un saistīto pakalpojumu nodrošināšanas nolūkos Uponor apstrādā šādu informāciju: 
Lietotāja vārds un pilsēta,
mobilā tālruņa numurs;
e-pasta adrese;
instalācijas ID;
personīgā parole;
ierīces ID/sērijas numurs;
instalācijas apraksts.

6. Regulāri izmantotie datu avoti
Personas dati galvenokārt tiek apkopoti no Aplikācijas Lietotāja vai izmantojot Aplikāciju.  

7. Regulāra datu izpaušana un pārsūtīšana ārpus ES vai EEZ
Uponor var izpaust un pārsūtīt personas datus ārpus ES/EEZ saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem un tajos noteiktajiem ierobežojumiem šādā veidā:
saskaņā ar līgumu starp attiecīgajām Uponor struktūrvienībām, kurā ir ietverti Eiropas Komisijas standarta līguma punkti, kas nodrošina, ka tiek veikti piemēroti datu aizsardzības pasākumi, kā arī pilnvarotām trešajām personām, ja tās piedalās personas datu apstrādē atbilstoši šajā Konfidencialitātes politikā norādītajiem mērķiem. Šādas pilnvarotas trešās personas var apstrādāt personas datus arī ārpus ES vai EEZ saskaņā ar līgumu starp Uponor Corporation un/vai tā filiālēm un šādām pilnvarotajām trešajām personām, kurā ir ietveri Eiropas Komisijas standarta līguma punkti, kas nodrošina, ka tiek veikti piemēroti datu aizsardzības pasākumi. Uponor Corporation uzliek šādām trešajām personām pienākumu nodrošināt šādu pārsūtīto personas datu konfidencialitāti un pienācīgu drošību; vai
pamatojoties uz piekrišanu; vai
citos veidos, kas ir atļauti piemērojamajos tiesību aktos.

Tehnisku iemeslu un ar datu lietošanu saistītu iemeslu dēļ personas dati var tikt glabāti arī tādu ārēju pakalpojumu sniedzēju serveros (arī ārpus ES/EEZ), kas var apstrādāt datus Uponor vārdā.

Visa personas datu pārsūtīšana ir jāveic saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (2016/679) un visiem piemērojamajiem obligātajiem tiesību aktiem ar to grozījumiem.

Turklāt Uponor var būt pienākums atklāt personas datus iestādēm. Uponor var arī izpaust un citādi apstrādāt jūsu personas datus saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, lai aizstāvētu savas likumīgās intereses. 

8. Personas datu aizsardzības principi — tehniskie un organizācijas kontroles pasākumi
Uponor nodrošina, ka tā organizācijas ietvaros tiek ieviesti un uzturēti pietiekami tehniskie un organizācijas personas datu aizsardzības pasākumi. Turklāt Uponor nodrošina, ka šajā Konfidencialitātes politikā aprakstītie personas dati tiek pārsūtīti vai izpausti jebkurai trešajai personai tikai tad, ja Uponor ir nodrošinājis pietiekamu datu aizsardzības līmeni, noslēdzot līgumus vai izmantojot citas likumā noteiktās metodes.

Tehniskie kontroles pasākumi
Fiziskie materiāli tiek glabāti aizslēgtās vietās, kam ir ierobežota piekļuve. Visas IT sistēmas ir aizsargātas, izmantojot operētājsistēmas aizsardzības programmatūru. Lai piekļūtu sistēmai, ir jāievada lietotājvārds un parole, un datu pārsūtīšanai tiek izmantoti augsta līmeņa šifrēšanas kanāli.

Organizācijas kontroles pasākumi
Uponor organizāciju ietvaros norādījumi par personas datu lietošanu tiek sniegti un piekļuve IT sistēmām, tostarp personas datiem, tiek nodrošināta tikai tām personām, kurām ir tiesības piekļūt šiem datiem, pamatojoties uz darba uzdevumiem vai amatu, un uz kurām attiecas konfidencialitātes pienākumi saistībā ar personas datiem.
 
9. Datu subjekta tiesības 
Ja vien nav spēkā kādi ierobežojumi, katram datu subjektam ir tiesības piekļūt visiem saviem personas datiem, ko glabā uzņēmums Uponor. Katram datu subjektam ir arī tiesības pieprasīt, lai Uponor labo, dzēš vai beidz lietot jebkurus kļūdainus, nevajadzīgus, nepilnīgus vai novecojušus personas datus. Katrs datu subjekts drīkst arī anulēt jebkuru savu iepriekšējo piekrišanu un iebilst pret visiem tiešās tirgvedības pasākumiem. 

Visi pieprasījumi ir jānosūta, izmantojot iepriekš, 2. sadaļā minēto kontaktinformāciju. Uponor apstrādā visus pieprasījumus, cik drīz vien ir iespējams. Ja datu subjektu neapmierina Uponor lēmums vai rīcība, katram datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību savas valsts datu aizsardzības iestādē.