Atsaukums: Uponor atsauc Fluvia T sajaukšanas mezglu Push-23-B-W (preces Nr. 1078304) | Vairāk
Uponor Latvia
Ganību dambis 7a, Rīga, LV-1045

Uponor Smatrix Pulse App lietotāja licences līgums

Uponor Smatrix Pulse App lietotāja licences līgums (“EULA”)

Šis lietotāja licences līgums (“EULA”) ir vienošanās starp Aplikācijas lietotāju (“Lietotājs”) un Uponor GmbH (“Uponor”), un tas ir noslēgts tikai starp Lietotāju un uzņēmumu Uponor (nav iesaistīta neviena trešā persona, piemēram, Aplikāciju veikala nodrošinātājs, kā aprakstīts tālāk). Aplikācijas Lietotājam ir jābūt sasniegušam vismaz 13 gadu vecumu. Lietotājiem vecumā no 13 līdz 17 gadiem ir jāapliecina, ka Lietotāja likumīgais aizbildnis ir izlasījis šos nosacījumus un piekritis tiem.

Šajā EULA ar jēdzienu “Aplikācija” ir apzīmēta lietojumprogramma, kuru Lietotāji var izmantot, lai piekļūtu Uponor Smatrix Pulse iekštelpu klimata sistēmai un kontrolētu un uzraudzītu klimatu telpās (“Pakalpojums”). Uz Pakalpojumu attiecas atsevišķs līgums starp Uponor un Lietotāju. Uponor Smatrix Pulse App lietošanai ir nepieciešama īpaša Uponor Smatrix ierīce, kas ļauj izmantot Pakalpojumu. Aplikācija ir mobilā lietojumprogramma, kuras pieejamību Uponor nodrošina ar viena vai vairāku trešo personu aplikāciju veikalu pakalpojumu starpniecību tajās teritorijās, kuras laiku pa laikam nosaka Uponor.

Lejupielādējot Aplikāciju, piemēram, Apple, Google vai Microsoft (“Aplikāciju veikala nodrošinātājs”) aplikāciju veikalā, kā arī instalējot vai lietojot Aplikāciju, Lietotājs piekrīt šī EULA nosacījumiem, Uponor Konfidencialitātes politikai (pieejama Aplikācijas izvēlnē) un Uponor Smatrix Pulse App pakalpojuma nosacījumiem, kas attiecas uz Pakalpojumu. Ja Lietotājs nepiekrīt kādam no šiem nosacījumiem, Lietotājs nedrīkst lejupielādēt, instalēt vai izmantot Aplikāciju.

Aplikācija tiek licencēta, nevis pārdota. Uz darbībām, ko lietotājs veic ar aplikāciju, attiecas šajā eula izklāstītie noteikumi un nosacījumi. Lejupielādējot, instalējot vai izmantojot aplikāciju, lietotājs apliecina savu piekrišanu šī eula nosacījumiem.

Kas mēs esam
Aplikāciju nodrošina Vācijā reģistrēts uzņēmums Uponor GmbH ar PVN maksātāja numuru DE 133 899 039 un reģistrēto adresi Industriestrasse 56, 97437 Hassfurt, Germany (Vācija). Ar Uponor var sazināties, izmantojot šeit sniegto kontaktinformāciju.

Aplikācija
Aplikāciju var lejupielādēt Lietotāja mobilajā ierīcē no Aplikāciju veikala nodrošinātāja atkarībā no pieejamības. Aplikāciju veikalam var būt savi noteikumi un nosacījumi, un šajā gadījumā Lietotājam ir jāpiekrīt spēkā esošajiem Aplikāciju veikala nodrošinātāja nosacījumiem.

Aplikācijas izmantošanai ir nepieciešams savienojums ar internetu, un Lietotāja aprīkojumam ir jāatbilst tehniskajām prasībām, kas norādītas Aplikācijas aprakstā attiecīgajā aplikāciju veikalā. Uponor negarantē Aplikācijas pieejamību visās mobilajās ierīcēs un visos reģionos.

Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par visām iespējamajām izmaksām saistībā ar piekļuvi aplikācijai no lietotāja ierīces.

Licence, intelektuālā īpašuma tiesības
Aplikācija un jebkāda programmatūra, kas to nodrošina, pilnībā pieder uzņēmumam Uponor, tā filiālēm vai trešo personu licencētājiem. Visas autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības uz visu Aplikācijas informāciju un materiāliem pieder uzņēmumam Uponor, tā filiālēm vai trešo personu licencētājiem. “Uponor” un/vai “Smatrix” ir Uponor Corporation vai tās grupas uzņēmumu preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

Saskaņā ar šo EULA Uponor piešķir Lietotājam neekskluzīvu, citiem nenododamu, neapakšlicencējamu, ierobežotu un personīgu licenci Aplikācijas instalēšanai, rādīšanai un izmantošanai mobilajās ierīcēs personīgiem, nekomerciāliem mērķiem atbilstoši šī EULA nosacījumiem. Jebkāda komerciāla izmantošana ir aizliegta. Lietotājs piekrīt nelicencēt, nepārdot, neizplatīt, nekopēt, nepavairot, neizīrēt, neiznomāt, nenodot, nepiešķirt, nepārveidot, nepublicēt, nepārveidot tehniskos datus un citādi komerciāli neizmantot Aplikāciju vai kādu tās daļu.

Uponor patur visas tiesības, kuras šajā EULA nav skaidri piešķirtas Lietotājam. Uponor var brīvi pēc saviem ieskatiem bez maksas izmantot jebkādas Aplikācijas Lietotāju idejas un komentārus.

Trešo personu saturs
Aplikācijā jums var tikt nodrošināts trešo personu veidots saturs. Šāds saturs var ietvert, piemēram, trešo personu veiktos aprēķinus. Lai novērstu neskaidrības, par šo trešo personu saturu ir pilnībā atbildīga trešā persona, kas to izveidoja un/vai kurai ir tiesības uz šo saturu; Uponor neuzņemas nekādu atbildību par trešo personu satura precizitāti, kvalitāti, raksturu, īpašumtiesībām un uzticamību.

Apakšuzņēmēji
Uponor patur tiesības izmantot apakšuzņēmējus Aplikācijas nodrošināšanai.

Nekādu garantiju
neatkarīgi no iespējamajām pretrunām un pilnā apjomā, kādā to pieļauj spēkā esošā likumdošana, aplikācija tiek nodrošināta “tāda, kāda tā ir”, ar iespējamām kļūmēm, bez jebkāda veida garantijām, un lietotājs pilnībā uzņemas atbildību par risku saistībā ar aplikācijas izmantošanu. Lietotājs pilnībā uzņemas risku saistībā par apmierinošu kvalitāti un darbību. Uponor nesniedz un atsakās no jebkāda veida tiešām, netiešām vai likumā noteiktām garantijām saistībā ar tehnisko stāvokli, nepārtrauktu izmantojamību, datu (tai skaitā, bet ne tikai atrašanās vietas datu) precizitāti, piemērotību pārdošanai, apmierinošu kvalitāti, piemērotību noteiktam mērķim un trešo pušu tiesību nepārkāpšanu. Uponor negarantē, ka lietotājs varēs izmantot aplikāciju bez traucējumiem, aplikācija atbildīs lietotāja vajadzībām, aplikācija darbosies bez pārtraukumiem un kļūmēm, kā arī, ka aplikācija būs saderīga ar citiem izstrādājumiem un pakalpojumiem un aplikācijas kļūdas tiks novērstas. Nekādi mutiski vai rakstiski uponor vai pilnvarotu pārstāvju izteikumi nav uzskatāmi par garantijām. Dažās jurisdikcijās nav atļauta tiešo garantiju izslēgšana vai ierobežošana vai ar likumu noteiktu garantiju ierobežošana, tādēļ iepriekš minētie izņēmumi un ierobežojumi daļēji vai pilnībā ir spēkā tikai tādā apjomā, kādā to pieļauj noteiktās jurisdikcijas likumdošana. Lai novērstu neskaidrības, aplikāciju veikala nodrošinātājs neuzņemas nekādas garantijas saistības.

Atbildības ierobežojumi
uzņēmums uponor nekādā gadījumā nav atbildīgs par jebkādiem netiešiem, nejaušiem, īpašiem, represīva vai brīdinoša rakstura vai izrietošiem zaudējumiem (tostarp jebkādu veidu ienākumu, datu zaudējumiem, uzņēmējdarbības dīkstāvi, aizstājējpreču iegādes izraisītiem zaudējumiem un citiem līdzīgiem zaudējumiem), kas izriet no šīs aplikācijas vai pakalpojuma izmantošanas vai nespējas to izmantot, arī tad, ja uzņēmums uponor ir bijis informēts par šādu zaudējumu iespējamību. No uponor piedzītā kopējā atlīdzība par tiešiem zaudējumiem, ko izraisījusi aplikācijas izmantošana vai nespēja to izmantot, nekādā gadījumā nevar pārsniegt 50 eur vai summu, ko lietotājs ir samaksājis par aplikāciju (lielāko no šīm vērtībām). Lietotājs atsakās mēģināt pieprasīt no uponor atlīdzību par jebkādiem citiem zaudējumiem, tai skaitā izrietošiem zaudējumiem, zaudētiem ienākumiem, īpašiem, netiešiem vai nejaušiem zaudējumiem. Lai novērstu neskaidrības, aplikāciju veikala nodrošinātājs neuzņemas nekādu atbildību tādā apjomā, kādu pieļauj spēkā esošā likumdošana.

Šajā eula sniegtās atrunas neattiecas uz uponor atbildību saistībā ar noziedzīgas nolaidības vai tīša nodarījuma izraisītiem zaudējumiem, kā arī saistībā ar nāvi, fiziskām traumām un citiem zaudējumiem, par kuriem likumā noteikta obligāta atbildība.

Lietotāja atlīdzība
Lietotājs piekrīt atlīdzināt radušos zaudējumus un pasargāt uzņēmumu Uponor, tā partnerus, filiāles, darbuzņēmējus, amatpersonas, vadītājus, darbiniekus, pārstāvjus un Aplikāciju veikala nodrošinātāju no jebkādiem zaudējumiem un izdevumiem, ko tieši vai netieši izraisījis kāds no šādiem apstākļiem: i) Lietotāja veiktās un neveiktās darbības Aplikācijas izmantošanas laikā; ii) Lietotājs ir pārkāpis šī EULA un/vai Konfidencialitātes politikas nosacījumus.

Termiņš un licences izbeigšana
Šajā EULA atrunātā Lietotāja licence stājas spēkā datumā, kurā Lietotājs apstiprina šo EULA un lejupielādē, instalē vai citādi izmanto Aplikāciju, un tā beidzas, kad Lietotājs dzēš Aplikāciju vai kad Uponor izbeidz šo EULA (agrākajā no šiem datumiem). Lietotāja licence tiek nekavējoties izbeigta, ja Lietotājs mēģina apiet jebkādus Aplikācijas tehniskos aizsarglīdzekļus vai citādi izmanto Aplikāciju neatbilstoši šī EULA nosacījumiem. Šādā gadījumā Lietotāja pienākums ir izdzēst visas Aplikācijas kopijas un pārtraukt izmantot Aplikāciju.

Informācijas apkopošana un izmantošana, Konfidencialitātes politika
Uponor apzinās, cik nozīmīga ir par Aplikācijas Lietotājiem un jebkurām trešajām personām apkopotās informācijas aizsardzība. Uponor Konfidencialitātes politika kopā ar tās grozījumiem ir pieejama Aplikācijas izvēlnē, un tā attiecas uz šo EULA. Konfidencialitātes politika nosaka to, kā, kādēļ un kādā apjomā Uponor apkopo un izmanto personisko informāciju par Lietotājiem un jebkurām trešajām personām. Lejupielādējot, instalējot un izmantojot Aplikāciju, Lietotājs skaidri piekrīt Konfidencialitātes politikas noteikumiem un nosacījumiem, kā arī jebkādiem noteikumiem un nosacījumiem, kas norādīti kā atsauces.

Papildu nosacījumi saistībā ar Aplikāciju veikalu nodrošinātājiem
Aplikāciju veikala nodrošinātājs neuzņemas atbildību par jebkādām Lietotāja vai trešo personu prasībām saistībā ar Lietotāja īpašumā esošo Aplikāciju un/vai tās izmantošanu, tostarp jebkādām prasībām par produktatbildību, Aplikācijas neatbilstību spēkā esošajai likumdošanai, ar patērētāju aizsardzību saistībām prasībām un līdzīgām prasībām, kā arī trešo personu prasībām par Lietotāja īpašumā esošās Aplikācijas vai tās izmantošanas izraisītu trešās personas intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu.

Ja vien netiek pārkāptas kādas citas šajā EULA sniegtās atrunas, Aplikāciju veikala nodrošinātāja, ražotāja, tīkla operatora, ierīces ražotāja un citu ar atbalstu un tehnisko apkopi saistītu trešo personu atbildība tiek skaidri izslēgta.

Lietotājs apliecina, ka neatrodas valstī, kurai ASV valdība noteikusi embargo vai kuru ASV valdība ir atzinusi par “teroristus atbalstošu” valsti, kā arī, ka Lietotājs nav iesaistīts kādā ASV valdības aizliegtā organizācijā.

Lietotājs piekrīt, ka Aplikāciju veikala nodrošinātājs un tā filiāles šī EULA kontekstā ir trešās personas un ka, Lietotājam apstiprinot šī EULA noteikumus un nosacījumus, Aplikāciju veikala nodrošinātājam kā iesaistītajai trešajai personai ir tiesības (kas uzskatāmas par pieņemtām) izmantot šo EULA pret Lietotāju.

Ja vien netiek ierobežotas šajā EULA sniegtās Uponor atrunas, gadījumā, kad Aplikācija neatbilst spēkā esošajām garantijām, Lietotājs var informēt Aplikāciju veikala nodrošinātāju un, iespējams, saņemt atlīdzību atbilstoši spēkā esošajai Aplikāciju veikala nodrošinātāja politikai.

Tādā apjomā, kādā to pieļauj spēkā esošā likumdošana, Aplikāciju veikala nodrošinātajam nav nekādu citu garantijas pienākumu saistībā ar Aplikāciju, un Lietotājs pilnībā uzņemas atbildību par jebkādām citām prasībām, zaudējumiem, izmaksām utt.

Dažādi
Šis EULA ir pilns līgums starp Lietotāju un Uponor par Aplikācijas izmantošanu; tam ir augstāka prioritāte nekā jebkādiem citiem abu pušu starpā iepriekš noslēgtiem līgumiem.

Uponor ir tiesīgs mainīt, modificēt, papildināt un noņemt šī EULA daļas pēc saviem ieskatiem, ievietojot atjaunināto EULA Uponor vietnē. Turpinot lietot Aplikāciju, Lietotājs piekrīt šādām izmaiņām. Stājoties spēkā EULA grozījumiem, Lietotājs vienmēr ir tiesīgs pārtraukt šajā EULA atrunāto licenci.

Ja kāds no šī EULA nosacījumiem nav īstenojams, to drīkst pārveidot tikai tādā apjomā, lai to būtu iespējams īstenot, neietekmējot pārējos šī EULA nosacījumus.

Ja Uponor nespēj īstenot jebkuru šī EULA nosacījumu, Uponor neatceļ tiesības to darīt.

Uponor patur tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem pārtraukt piedāvāt Aplikāciju neatkarīgi no Lietotāju piekrišanas. Tomēr Uponor cenšas laikus informēt Aplikācijas Lietotājus par izmaiņām.

Uponor var pilnībā vai daļēji piešķirt vai nodot šo EULA jebkurai citai personai vai struktūrai ar vai bez iepriekšēja paziņojuma. Aplikācijas Lietotājs nedrīkst nodot jebkādas šajā EULA izklāstītās tiesības un pienākumus bez iepriekšējas rakstiskas Uponor piekrišanas; jebkāda nepilnvarota Lietotāja veikta piešķiršana vai nodošana tiek uzskatīta par spēkā neesošu.

Spēkā esošā likumdošana un strīdu risināšana
Ja vien tas nav pretrunā ar kādu spēkā esošu likumu, uz Aplikāciju pilnībā attiecas Vācijas likumdošana (bez atsaucēm uz likumu normu izvēli) un visus ar to saistītos strīdus risina Frankfurtes apgabaltiesa Vācijā.

Izņēmums saistībā ar iepriekš minēto: ja Lietotājs, kas kā patērētājs izmanto Aplikāciju, atrodas Eiropas Savienībā, uz Aplikāciju, EULA un jebkādiem saistītajiem strīdiem attiecas tās dalībvalsts likumdošana, kurā uzturas Lietotājs. Tiesām Lietotāja-patērētāja dzīvesvietas valstī ir neekskluzīva jurisdikcija šādu strīdu gadījumā. Lietotāji-patērētāji, kas uzturas Eiropas Savienībā, ar šādiem strīdiem var vērsties arī vietējā patērētāju strīdu izšķiršanas iestādē.

Ja jums rodas kādi jautājumi saistībā ar šo EULA, lūdzu, sazinieties ar mums.
© Uponor Corporation autortiesības, 2018. Visas tiesības aizsargātas.