Menu
Uponor Sp. z o.o.

„50-lecie PEX – Promocja Comfort Pipe Plus” - regulamin

Regulamin promocji
 
§ 1. Informacje ogólne
 
1. Organizatorem Promocji „50-lecie PEX – Promocja Comfort Pipe Plus” jest Uponor Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000024111, posiadającą NIP 1130105560, REGON 010979720, o kapitale zakładowym 109.850.000,00 zł, zwana dalej Organizatorem.

2. Promocja trwa od 3.10.2022 r. do 31.12.2022 r. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany czasu trwania Promocji.  Dowód zakupu za produkty kupione w powyższym terminie można dosłać najpóźniej do 6.01.2023.

3. Informacje o Promocji “50-lecie PEX – Promocja Comfort Pipe Plus” wraz z jej Regulaminem dostępne na stronie www.uponor.pl/instalacje.
 
§ 2. Definicje
 
1. Organizator – Uponor Sp. z o.o., której dane zostały określone w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu;
 
2. Promocja „50-lecie PEX – Promocja Comfort Pipe Plus - promocja organizowana przez Organizatora na warunkach i zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu;
 
3. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady i warunki uczestnictwa w Promocji;
 
4. Uczestnik – Instalatorzy produktów Uponor z całej Polski, będący przedsiębiorcami (osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną). Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie przedsiębiorca, co do którego Organizator wyraził zgodę na udział w Promocji – decyzja ta jest uznaniową decyzją Organizatora.;
 
5. Czas trwania Promocji – okres wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu;
 
6. Czas na skorzystanie z Promocji - okres wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu;
 
7. Nagroda – jednorazowa możliwość zakupu dowolnego rozdzielacza VARIO w cenie 1 zł.
 
§ 3. Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji
 
1. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy, dla których Organizator wyraził zgodę na udział w Promocji i zaakceptowali Regulamin Promocji.
 
2. Aby skorzystać z Promocji, Uczestnik musi:
  • Dokonać zakupu rury - Uponor Comfort Pipe Plus, wymiary: 17X2,0 640M, indeks: 1009227 w ilości minimalnej 5 pudełek, w trakcie Czasu trwania Promocji, u dowolnego dystrybutora;
  • Zgłosić chęć udziału w Promocji poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: promocja.bld.pl@uponor.com w tytule wpisując „zgłoszenie – 50 lat PEX” oraz załączając dowód zakupu dokonanego w okresie Czasu trwania Promocji w postaci czytelnego skanu lub zdjęcia faktury potwierdzającej zakup określony w pkt a).
3. Po zweryfikowaniu przez Organizatora przesłanych danych i spełnieniu   wszystkich warunków udziału w Promocji, Uczestnik otrzyma Nagrodę w postaci dowolnego rozdzielacza VARIO w cenie 1 zł.
 
4. Rozliczenie promocji i przyznanie Nagrody następuje zgodnie z dostępnością wybranego produktu, bez zbędnej zwłoki Organizatora, od momentu zgłoszenia chęci udziału w Promocji.
 
5. Jeśli Uczestnik nie skorzysta z Promocji w czasie jej trwania, traci prawo do skorzystania z Promocji.
 
§ 4. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
 
1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne Uczestnika, a także opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
 
2. Reklamację należy złożyć niezwłocznie od ujawnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.

3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa polskiego.
 
4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji, lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Dla zachowania formy pisemnej wystarczające jest powiadomienie o stanowisku poprzez przesłanie odpowiedzi drogą mailową na adres wskazany przez Uczestnika.
 
§ 5. Postanowienia końcowe
 
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji pod nazwą “50-lecie PEX – Promocja Comfort Pipe Plus”.

2. Udział w Promocji nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki Uczestnika Promocji nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób.
 
3. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.
 
4. Do rozstrzygania sporów dotyczących Promocji właściwy będzie sąd powszechny wybrany według właściwości miejscowej siedziby Organizatora.
 
5. Uczestnik akceptując Regulamin i przystępując do Promocji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do Uczestnictwa w Promocji, jak również na przekazywanie mu informacji handlowych drogą elektroniczną przez Organizatora.