Polityka Uponor wobec dostawców

Uponor to międzynarodowy dostawca nowoczesnych systemów hydraulicznych, grzewczych i chłodniczych, a także związanych z nimi rozwiązań infrastrukturalnych. Firmy dostawcze współpracujące z Uponor stają się automatycznie członkami naszego zespołu i w związku z tym powinny stosować się do naszego regulaminu, naszych zasad oraz naszej polityki, a także szanować nasze wartości i pomagać we wspólnej realizacji misji Uponor. 

Misją Uponor jest poprawa jakości życia ludzi na całym świecie dzięki ofercie złożonej z najwyższej jakości rozwiązań, budowanej w oparciu o wieloletnie doświadczenie. Strategia Uponor zakłada rozwój poprzez maksymalne wykorzystanie naszego potencjału, wzmocnienie międzynarodowej pozycji marki Uponor oraz integrację firmy poprzez odpowiednio dopasowane działania operacyjne. Wartości, które towarzyszą nam w każdym aspekcie naszej działalności, to: 

  • Wiedza  
  • Perspektywy rozwoju 
  • Satysfakcja 
  • Zwiększanie efektywności
  • Zaangażowanie 

Łańcuch dostaw Uponor
Łańcuch dostaw Uponor został opracowany tak, by na każdym jego etapie możliwa była szybka reakcja na daną sytuację. Najważniejsze cechy naszego Łańcucha Dostaw to gwarancja bardzo dobrej dostępności naszych produktów i rozwiązań dla klientów, elastyczność względem popytu na rynku, oraz ogólna wydajność zapewniająca wysoką jakość produktów.
 W ramach działania łańcucha dostaw Uponor, wszelkie zakupione produkty trafiają do zakładu Uponor w stanie gotowym do wysyłki do klienta końcowego. Zarówno jakość produktu, jak i opakowania muszą odpowiadać naszym standardom w 100%.
 Kluczowe znaczenie ma przestrzeganie ustalonych terminów dostaw oraz odpowiednie odnotowywanie wszelkich odstępstw od normy z uwagi na fakt, że Uponor składa klientom deklaracje w oparciu o informacje uzyskane od swoich dostawców.
 Nasza strategia zaopatrzeniowa polega na maksymalnie efektywnym wykorzystaniu naszego globalnego potencjału i opracowywaniu konkretnych obszarów działania we współpracy z naszymi dostawcami w ramach Zespołów Tematycznych.
 Potrzeby i wymogi klientów stanowią priorytet w Uponor. Dlatego pracujemy z dostawcami, którzy oferują produkty o wysokiej jakości w przystępnej cenie oraz są gotowi do szybkiej reakcji na zmiany zachodzące na rynku. 

Wymogi wobec Dostawców Uponor 
Kodeks Postępowania Uponor dostępny jest na stronie www.uponor.pl. Pomimo tego, że zasady kodeksu obowiązują głównie pracowników Uponor, wymagamy również od naszych dostawców zapoznania się nimi. Znajomość i przestrzegane tych zasad ułatwia wzajemne kontakty, a także pomaga efektywnie realizować misję Uponor.

Głównym założeniem kodeksu postępowania Uponor jest wymóg prowadzenia działalności zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi oraz z wszelkimi obowiązującymi lokalnie i międzynarodowo przepisami prawa. Uponor dąży do zapewnienia obustronnego zadowolenia i zawierania wszystkich swoich umów w dobrej wierze, wysokiej jakości oferowanych produktów i usług, sprawiedliwych cen oraz doskonałej obsługi posprzedażowej. Uponor traktuje wszystkich swoich partnerów – w tym także dostawców – w taki sam sposób, jak swoich klientów. 

Wszelkie pytania dotyczące zgodności postępowania z zasadami niniejszego Kodeksu postępowania należy kierować do Wiceprezesa Działu Zaopatrzenia Uponor. 
 Od dostawców wymaga się wprowadzenia i stosowania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001 lub innego równoważnego, akceptowanego przez Uponor. 

Zasady Programu Zarządzania Środowiskiem Uponor mają zastosowanie także wobec dostawców. Zobowiązani są oni stosować politykę środowiskową oraz zapewnić, że całość działań operacyjnych i procesów odbywa się zgodnie z odpowiednimi normami, przepisami i zasadami. Dostawcy zobowiązani są również prowadzić dokumentację w zakresie produkcji materiałów i świadczenia usług na rzecz Uponor pod kątem ich wpływu na środowisko. Co więcej, wymaga się od dostawców, by stosowali oni program ciągłego doskonalenia jakości w zakresie zrównoważonego rozwoju. 

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu według Uponor polega na tym, że firma wymaga, by wszelkie produkty i usługi oferowane pod marką Uponor spełniały odpowiednie międzynarodowe standardy. Praktyki w zakresie realizacji zaopatrzenia powinny być także zgodne z prawami człowieka oraz z zasadami etyki pracy na każdym etapie łańcucha dostaw. Kwestie środowiska, etyki, BHP i dobrej praktyki stanowią dla nas integralną część naszych działań operacyjnych. Od naszych dostawców wymagamy tego samego.

Zachowanie poufności w interesach to wymóg podjęcia współpracy z Uponor. Nasi dostawcy zobowiązani są podpisać stosowną Umowę o Zachowaniu Poufności przed przystąpieniem do rozmów z Uponor. Odnawiamy ją co trzy lata.

Kwalifikacja dostawców 
Pierwszy etap naszego Procesu Kwalifikacji Dostawców to Formularz Kwalifikacyjny Uponor, który nasi potencjalni dostawcy zobowiązani są wypełnić. Proces kwalifikacji dostawców zakłada przeprowadzenie audytu, inspekcji jakości produkcji i technologii, oraz wszelkich innych niezbędnych inspekcji i kontroli.

Wybór dostawcy Uponor będzie opierał się na analizie jego możliwości w zakresie dostawy konkretnego surowca, elementu składowego, sytemu bądź usługi, przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów Uponor w zakresie jakości, kosztów całkowitych i dostawy. Zakres wymaganych kwalifikacji i planowanych audytów zostanie określony w oparciu o znaczenie i poziom zaawansowania danego produktu lub usługi, prawdopodobieństwo wystąpienia zobowiązań wynikłych w efekcie korzystania z danego produktu lub usługi, oraz poziom rocznych wydatków na dany produkt lub usługę. Aby uzyskać status zatwierdzonego dostawcy Uponor, każdy potencjalny dostawca zobowiązany będzie uzyskać ocenę na odpowiednim poziomie w procesie kwalifikacji oraz w efekcie przeprowadzonych audytów i inspekcji. 

Wszelkie przypadki niezgodności dostarczanych produktów ze standardami będą rozwiązywane w sposób możliwie zgodny z wymogami i oczekiwaniami Uponor. Wszelkie wydatki będące następstwem dostawy produktów bądź usług niezgodnych ze standardami Uponor ponosi dostawca danego produktu lub danej usługi. 

W pewnych przypadkach może być wymagana współpraca danego dostawcy z Uponor w celu poprawy jakości pracy oraz/lub potencjału operacyjnego danego dostawcy. Zależnie od jakości pracy danego dostawcy, Uponor może zdecydować się na zmianę sposobu nadzoru pracy danego dostawcy. W sytuacji, gdy dany dostawca wykaże się niską jakością pracy po raz wtóry czy też nie poprawi jakości pracy wykonywanej na rzecz Uponor, będzie on usunięty z Listy Dostawców Uponor. 

W momencie, gdy zaczynają się dostawy surowców, elementów składowych, systemów lub usług, Uponor prowadzi bieżący monitoring działań danego dostawcy w celu opracowania wytycznych w zakresie Ciągłego Doskonalenia. Uponor podejmie współpracę z danym dostawcą, by odpowiednio zidentyfikować obszary do poprawy. 

Wykaz wskaźników Efektywności Dostawcy i obszarów do poprawy:  

  • Dostawa na czas 
  • Skrócenie czasu realizacji zamówień 
  • Redukcja kosztów całkowitych 
  • Poprawa Jakości
  • Rozwój w zakresie ochrony środowiska i BHP 

Uponor wymaga od dostawców produktów i usług o znaczeniu krytycznym podpisania stosownej Umowy Dostawy. Umowa Dostawy określa oczekiwania i zobowiązania obydwu stron umowy – firmy Uponor i dostawcy. Według Uponor, Umowy Dostawy stanowią najlepszy sposób prowadzenia współpracy, eliminujący wszelkie ewentualne nieporozumienia.

Kategorie zaopatrzenia Uponor 
 Organizacja Uponor dzieli się na trzy segmenty: Rozwiązania dla Budynków – Europa, Rozwiązania dla Budynków – Ameryka Północna oraz Rozwiązania Infrastrukturalne. 
 Uponor stosuje następujące Kategorie Zaopatrzenia: Żywice syntetyczne i surowce; Elementy metalowe i kształtki; Narzędzia, panele i opakowania; Elementy sterowania i kolektory; Transport oraz Materiały pośrednie. Zadaniem Zespołów Tematycznych jest maksymalne wykorzystanie naszego globalnego potencjału i zwiększanie naszego światowego zasięgu. Segmenty Rozwiązań Infrastrukturalnych oraz Rozwiązań dla Budynków w Ameryce Północnej działają w oparciu o swoje własne regionalne zespoły. 

Za opracowanie strategii zaopatrzenia, wybór dostawców, negocjacje cen i warunków umów oraz wszelkie inne aspekty procesu zarządzania i wyboru dostawców odpowiada Dział Zaopatrzenia, działający w porozumieniu z innymi działami Uponor. Dział Planowania Dostaw odpowiada z kolei za planowanie dostępności produktów i usług, wystawianie zamówień zakupu, opracowywanie regularnych prognoz oraz pozostałe działania związane z bieżącą obsługą dostaw towarów. Niekiedy planowaniem zajmuje się jeden organizator odpowiedzialny za zarządzanie zakupami i dostawami do wielu magazynów. 

Dostawców zainteresowanych warunkami współpracy z Uponor zapraszamy do kontaktu z Uponor drogą mailową: 
Zaopatrzenie dla segmentu Rozwiązań dla Budynków - Europa
Zaopatrzenie dla segmentu Rozwiązań dla Budynków – Ameryka Północna 
Zaopatrzenie dla segmentu Rozwiązań Infrastrukturalnych 
Aby pobrać treść Polityki Uponor Wobec Dostawców w postaci pliku pdf, należy kliknąć tutaj.