Uponor Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI Smatrix Pulse Uponor Smatrix Pulse App

Data utworzenia: 11 grudnia 2018r.

1. Administrator

Uponor GmbH („Uponor”) Industriestrasse 56 97437 Hassfurt Niemcy

2. Dane kontaktowe

Uponor GmbH Industriestrasse 56 97437 Hassfurt Niemcy privacy@uponor.com

3. Nazwa polityki prywatności

Uponor Smatrix Pulse

4. Cel i podstawa prawna przetwarzania

Uponor gromadzi dane osobowe użytkowników („Użytkowników") usługi Uponor Smatrix Pulse („Usługi”).

Dane osobowe mogą być wykorzystywane przez firmę Uponor i w jej imieniu w następujących celach:

obsługa i rozwój Aplikacji oraz produktów i usług firmy Uponor;

cele marketingowe i komunikacyjne, takie jak prowadzanie badań marketingowych, marketing bezpośredni, marketing zautomatyzowany, informowanie Użytkowników o nowych funkcjach i produktach oraz o ich wprowadzaniu na rynek, a także o promocjach specjalnych w dowolnej formie;

podtrzymywanie i rozwijanie kontaktów z Użytkownikami;

egzekwowanie praw firmy Uponor;

wypełnianie zobowiązań firmy Uponor wobec Użytkownika oraz obsługa, ocena i egzekwowanie zobowiązań lub obowiązków Użytkowników lub firmy Uponor; oraz

cele statystyczne i analityczne.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika stanowi wykonywanie umowy między Użytkownikiem a firmą Uponor dotyczącej korzystania z Aplikacji i świadczonych przez firmę Uponor usług (patrz artykuł 6.1 (b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 („GDPR”); polską implementację tego rozporządzenia stanowi Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych („RODO”)). W niektórych przypadkach firma Uponor może również przetwarzać dane osobowe Użytkownika w oparciu o swoje uzasadnione interesy, aby analizować sposób korzystania z Aplikacji, dalej ją rozwijać oraz wprowadzać na rynek swoje produkty i usługi (patrz artykuł 6.1 (f) GDPR/RODO). Przetwarzanie może być oparte na zgodzie Użytkownika, jeśli taka zgoda jest wymagana na mocy obowiązujących przepisów lub regulacji.

Dane osobowe Użytkownika mogą być przechowywane tak długo, jak długo będą potrzebne firmie Uponor do wymienionych wyżej celów, jednak zwykle nie dłużej niż przez dziesięć lat.

5. Rodzaje danych osobowych

Poniższe informacje są przetwarzane przez firmę Uponor w celu udostępniania Aplikacji i powiązanych usług:

imię i nazwisko Użytkownika oraz miejscowość,

numer telefonu komórkowego,

adres e-mail,

identyfikator instalacji,

prywatne hasło

identyfikator/numer seryjny urządzenia,

opis instalacji.

6. Stałe źródła danych

Dane osobowe są gromadzone przede wszystkim od Użytkownika Aplikacji lub za pośrednictwem Aplikacji.

7. Usystematyzowane ujawnianie danych oraz ich transfer poza UE i EOG

Firma Uponor może ujawniać i przekazywać dane osobowe poza obszarem UE i EOG zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z obowiązujących przepisów, jak następuje:

zgodnie z umową zawartą między odpowiednimi jednostkami firmy Uponor, zawierającą standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską, które gwarantują zastosowanie odpowiednich środków ochrony danych, oraz upoważnionym stronom trzecim, w zakresie w jakim uczestniczą one w przetwarzaniu danych osobowych w celach określonych w niniejszej polityce prywatności. Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez takie upoważnione strony trzecie poza UE lub EOG, zgodnie z umową zawartą między firmą Uponor Corporation i/lub jej oddziałem a taką upoważnioną stroną trzecią, zawierającą standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską, które gwarantują zastosowanie odpowiednich środków ochrony danych. Firma Uponor Corporation zobowiąże takie strony trzecie do zachowania poufności i należytego zabezpieczenia wszelkich takich przekazywanych danych osobowych; lub za zgodą Użytkownika; bądź w inny sposób dozwolony na mocy obowiązujących przepisów.

Z powodów technicznych lub powodów związanych z użyciem danych, dane osobowe mogą być też przechowywane na serwerach usługodawców zewnętrznych (również poza UE/EOG), którzy mogą przetwarzać dane w imieniu firmy Uponor.

Każdy proces przekazywania danych osobowych powinien odbywać się zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (2016/679) / RODO oraz wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami, które mogą ulegać zmianie.

Oprócz sytuacji wymienionych powyżej firma Uponor może być zobowiązana do ujawnienia danych osobowych organom władzy państwowej i jednostkom przez nią upoważnionym. Firma Uponor może również ujawniać lub w inny sposób przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu ochrony swoich uzasadnionych interesów.

8. Zasady zabezpieczania danych osobowych — zabezpieczenia techniczne i organizacyjne

Firma Uponor zadba o to, by w całej organizacji zostały wprowadzone i zachowane dostateczne techniczne i organizacyjne środki ochrony danych osobowych. Ponadto firma Uponor zadba o to, aby wszelkie przypadki przesłania lub ujawnienia danych osobowych opisanych w niniejszej polityce prywatności jakiejkolwiek stronie trzeciej miały miejsce wyłącznie pod warunkiem, że firma Uponor zapewni dostateczny poziom  ochrony tych danych poprzez zawarcie odpowiednich umów lub w inny sposób wymagany przepisami prawa.

Zabezpieczenia techniczne Istniejący fizycznie materiał jest przechowywany w miejscach zabezpieczonych przy użyciu zamka, do których dostęp jest ograniczony. Wszystkie systemy informatyczne są zabezpieczone przy użyciu oprogramowania zabezpieczającego udostępnianego przez system operacyjny. Dostęp do systemów wymaga wprowadzenia nazwy użytkownika i hasła, a przekazywanie danych odbywa się za pośrednictwem kanałów silnego szyfrowania.

Zabezpieczenia organizacyjne: W ramach jednostek organizacyjnych firmy Uponor korzystanie z danych osobowych odbywa się zgodnie z instrukcjami, a dostęp do systemów informatycznych, w tym m.in. do danych osobowych, mogą uzyskać tylko osoby, które mają do tego niezbędne uprawnienia wynikające z przydzielonych im zadań lub ról oraz które podlegają obowiązkowi zachowania poufności danych osobowych.

9. Prawa osób, których dane dotyczą

O ile nie wystąpią ograniczenia w tym zakresie, każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać dostęp do wszystkich swoich danych osobowych będących w posiadaniu firmy Uponor. Każda osoba, której dane dotyczą, ma również prawo poprosić firmę Uponor o poprawienie, usunięcie danych osobowych, które są błędne, zbędne, niepełne lub nieaktualne, bądź też o zaprzestanie używania takich danych. Każda osoba, której dane dotyczą, może również cofnąć wyrażoną wcześniej przez siebie zgodę, w sposób pisemny i wyrazić sprzeciw wobec stosowania marketingu bezpośredniego. w sposób pisemny

Wszelkie prośby należy wysyłać, korzystając z informacji kontaktowych wspomnianych w Sekcji 2 powyżej. Firma Uponor rozpatruje wszystkie prośby możliwie szybko. W przypadku niezadowolenia w związku z decyzją lub działaniami firmy Uponor każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do złożenia skargi w urzędzie zajmującym się ochroną danych w swoim kraju. W przypadku niezadowolenia z decyzji lub działań Uponor, każdy podmiot ma prawo złożyć skargę na działalność organu do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.