Menu
Uponor Sp. z o.o.

Warunki korzystania z produktów i usług Uponor Smatrix Pulse

Warunki te regulują korzystanie z usługi Uponor Smatrix Pulse oraz związane z nimi obowiązki i prawa Użytkownika. Należy uważnie się z nimi zapoznać.

Zarejestrowanie się jako użytkownik („Użytkownik”) usługi Uponor Smatrix Pulse („Usługi”) oznacza zawarcie pomiędzy Użytkownikiem a firmą Uponor GmbH wiążącej umowy („Umowy”) dotyczącej korzystania z Usługi na określonych poniżej warunkach.

Kim jesteśmy

Usługa ta jest oferowana przez firmę Uponor GmbH („Uponor”) zarejestrowaną w Niemczech pod numerem identyfikacji podatkowej VAT DE 133 899 039, z siedzibą pod adresem: Industriestrasse 56, 97437 Hassfurt, Niemcy. Kontakt z firmą Uponor jest możliwy za pośrednictwem danych kontaktowych podanych tutaj.

Usługa Uponor Smatrix Pulse; jak się zarejestrować

Firma Uponor oferuje Usługę Użytkownikom w celu monitorowania wewnętrznego systemu klimatyzacji i sterowania nim. Korzystanie z Usługi wymaga zainstalowania specjalnego modułu Uponor Smatrix Pulse połączonego z wewnętrznym systemem klimatyzacji firmy Uponor.

Firma Uponor zapewnia dostęp do Usługi: (1) bezpośrednio za pośrednictwem zainstalowanego modułu; oraz (2) zdalnie za pośrednictwem aplikacji mobilnej udostępnionej przez firmę Uponor w jednym lub kilku zewnętrznych internetowych sklepach z aplikacjami na terytorium ograniczonym i określonych przez firmę Uponor. Aplikację mobilną można pobrać na tablet lub smartfon, na przykład ze sklepów z aplikacjami udostępnionych przez firmy Apple, Microsoft lub Google (odpowiednio „Dostawcę App Store"). Do danego sklepu z aplikacjami mogą mieć zastosowanie odrębne warunki i Użytkownik musi przestrzegać obowiązujących warunków Dostawcy App Store i innych dostawców aplikacji. Pobierając i instalując aplikację mobilną oraz korzystając z niej lub uzyskując do niej dostęp, Użytkownik akceptuje umowę licencyjną użytkownika oprogramowania Uponor Smatrix Pulse („EULA”).

Zdalny dostęp wymaga połączenia z Internetem. Korzystanie z Usługi wymaga: (1) zakupu aktualnie dostępnych produktów firmy Uponor; oraz (2) rejestracji poprzez utworzenie indywidualnego konta

użytkownika w Usłudze na potrzeby zdalnego dostępu, a także aktywowania zdalnego dostępu.

Odpowiedzialność firmy Uponor za Usługę Firma Uponor nie udziela żadnej gwarancji, bezpośredniej czy też domniemanej na usługi związane z aplikacją. Dla tej usługi nie jest udzielana żadna wyrażona ani domniemana gwarancja.

W zakresie dozwolonym przepisami prawa ani Uponor, ani firmy partnerskie nie będą ponosić odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie, koszty lub utracone dochody wynikające z dostępu lub korzystania z usługi. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ogranicza odpowiedzialności firmy Uponor za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane rażącym niedbalstwem lub umyślnym niewłaściwym postępowaniem bądź śmiercią lub obrażeniami ciała.

Firma Uponor nie odpowiada za brak możliwości użytkowania aplikacji na niektórych urządzeniach mobilnych, w szczególności na urządzeniach niedostosowanych do użytkowania niniejszej aplikacji.

Firma Uponor nie gwarantuje, że Usługa będzie wolna od błędów lub dostępna bez żadnych zakłóceń. Firma Uponor dokłada wszelkich starań, aby powiadamiać Użytkowników o istotnych kwestiach związanych z Usługą, jednak nie gwarantuje, że poinformuje Użytkownika o wszystkich istotnych dla użytkownika informacjach we wskazanym czasie bądź w ogóle takich kwestiach w jakimkolwiek danym czasie lub w ogóle. W ramach udostępniania Usługi firma Uponor korzysta z usług i produktów innych firm, które mogą spowodować zakłócenia lub brak dostępności Usługi. Za niniejsze wydarzenia firma Uponor nie ponosi odpowiedzialności.

Firma Uponor może w dowolnym czasie i według własnego uznania zaprzestać oferowania Usługi. W takim przypadku firma Uponor zobowiązuje się powiadomić Użytkowników z wyprzedzeniem o tym fakcie i zaoferować możliwość korzystania z Usługi do końca: (1) aktualnie trwającego okresu subskrypcji lub (2) dowolnego wydłużonego okresu subskrypcji uzgodnionego przez firmę Uponor i Użytkownika.

Prywatność Firma Uponor przetwarza dane osobowe zgodnie z polityką prywatności obowiązującą w ramach Usługi. Akceptując niniejszą Umowę lub korzystając z Usługi, Użytkownik zgadza się na to, aby

jego dane osobowe były przetwarzane zgodnie z opisem zawartym w polityce prywatności.

Czas trwania i wygaśnięcie Jeśli nie uzgodniono inaczej, Umowa obowiązuje do momentu jej wypowiedzenia przez jedną ze stron. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę, anulując swoją subskrypcję. Każda ze stron może również wypowiedzieć Umowę, w przypadku gdy druga strona dopuści się rażącego naruszenia tej Umowy.

Prawa własności intelektualnej Jeśli Użytkownik przekaże firmie Uponor jakiekolwiek pomysły lub uwagi dotyczące Usługi, firma Uponor może je swobodnie wykorzystać w dowolnym celu uznanym przez firmę Uponor za właściwy, bez żadnego wynagrodzenia dla Użytkownika. Z tytułu wykorzystania pomysłu lub uwagi i im podobnych przez firmę Uponor, Użytkownikowi nie będzie przysługiwało żadne wynagrodzenie.

Wszystkie prawa własności intelektualnej związane z Usługą, w tym m.in. z oprogramowaniem i aplikacją, należą do firmy Uponor Corporation, jej oddziałów lub jej licencjodawców zewnętrznych. Uzyskując dostęp do Usługi i korzystając z niej, Użytkownik akceptuje fakt, że nie zostaną na niego przeniesione żadne prawa, tytuły prawne ani udziały. Wszystkie prawa niewymienione wyraźnie w niniejszym dokumencie są zastrzeżone. Firma Uponor udziela Użytkownikowi ograniczonego, niewyłącznego, niezbywalnego i nieprzenośnego prawa do korzystania z Usługi, uzależnionego od uprzedniej akceptacji niniejszej Umowy.

Usługa ta jest przeznaczona do osobistego, niekomercjalnego użytku Użytkownika, chyba że umowa między Użytkownikiem a firmą Uponor stanowi inaczej. Użytkownik zgadza się nie licencjonować, nie sprzedawać, nie rozprowadzać, nie kopiować, nie powielać, nie wynajmować, nie wydzierżawiać, nie przekazywać, nie przydzielać, nie modyfikować, nie rozpowszechniać, nie odtwarzać kodu źródłowego ani nie wykorzystywać Usługi ani żadnej jej części do innych celów komercyjnych.

„Uponor” i/lub „Smatrix” są znakami towarowymi albo zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Uponor Corporation lub spółek wchodzących w skład jej grupy. Nazwy innych produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami lub nazwami handlowymi należącymi do ich odpowiednich właścicieli.

Obowiązujące prawo i rozwiązywanie sporów

O ile żadne obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej, do wszystkich spraw wynikających z/lub odnoszących się do korzystania Usługi ma zastosowanie prawo polskie, a wszystkie związane z tym spory będą rozwiązywane przez sąd powszechny w Polsce na zasadach ogólnych.

Ewentualne postępowanie sądowe, może być poprzedzone przeprowadzeniem mediacji w języku polskim.

O ile żadne obowiązujące przepisy nie stanowi inaczej, do wszystkich spraw wynikających z/lub odnoszących się do korzystania z Usługi ma zastosowanie prawo niemieckie, a wszystkie związane z tym spory są rozpatrywane wyłącznie przez Sąd Rejonowy we Frankfurcie, w Niemczech.

Jako ograniczony wyjątek od powyższych postanowień, w przypadku Użytkowników korzystających z Usługi jako konsumenci i zamieszkałych w Unii Europejskiej, wobec Usługi i Umowy oraz wszelkich wynikających z nich potencjalnie sporów mają również zastosowanie przepisy państwa członkowskiego, w którym Użytkownik mieszka. Niewyłączne prawo do rozstrzygania każdego takiego sporu mają sądy właściwe dla miejsca zamieszkania Użytkownika występującego w roli konsumenta. Użytkownicy z Unii Europejskiej występujący w roli konsumentów mogą też rozstrzygnąć każdy taki spór przed lokalnym organem zajmującym się rozstrzyganiem sporów konsumenckich.

Ustawowe prawa konsumenta Niniejsza Umowa, a w szczególności wszelkie określone w niej ograniczenia odpowiedzialności, nie wyłączają odpowiedzialności, która nie może być wyłączona w świetle bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Użytkownicy mogą mieć prawa lub uprawnienia niewyjaśnione poniżej. Zgodnie z lokalnym prawem obowiązującym w miejscu zamieszkania Użytkownika firma Uponor może ponosić odpowiedzialność za określone błędy i wady w Usłudze, nawet jeśli nie opisano ich w niniejszej Umowie.

Poprawki Firma Uponor zastrzega sobie prawo do zmiany, zmodyfikowania lub aktualizacji niniejszej Umowy oraz do rozpoczęcia pobierania opłat za korzystanie z Usługi według własnego uznania i bez powiadomienia. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Usługi będzie oznaczać domniemaną akceptację tych zmian. W związku z wprowadzanymi zmianami Użytkownik ma zawsze prawo wypowiedzieć Umowę.

© Copyright Uponor Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.