UPONOR

Zásady ochrany osobných údajov pre registráciu osobných údajov do Uponor & More

1. Prevádzkovateľ
Spoločnosť Uponor Corporation a jej pridružené spoločnosti uvedené v poslednom finančnom výkaze spoločnosti Uponor Corporation dostupnom na adrese www.uponorgroup.com/en-en/investors/reports-and-presentations/interim-reports/2021 (ďalej spoločne „Uponor“)
Äyritie 20
01511 Vantaa
FÍNSKO
 

2. Kontaktné údaje
Birutė Steponėnaitė
Uponor GmbH
St.Martin Tower
Franklinstraße 61 – 63
604 86 Frankfurt
Nemecko
M: +49 9521 690563
M: +49 1711 438781
E: birute.steponenaite(at)uponor.com
 

3. Názov registra osobných údajov
Uponor & More
 

4. Skupina dotknutých osôb
Registrovaní účastníci vernostného programu Uponor & More (ďalej len „účastník“)
 

5. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov
Zoznam obsahuje osobné informácie o účastníkoch

Register slúži na spracovanie a uchovávanie účastníkov vernostného programu UPM, pokiaľ ide o:

 • kódy a uBody daného účtu
 • výber poskytovaných odmien
 • kontrolu a vedeniu užívateľských účtov
 • sledovanie stavu odmeňovania

Správca alebo jeho spoločnosť zo skupiny môže používať informácie na plánovanie a rozvíjanie marketingových aktivít, ako napríklad:

 • informovanie Účastníkov o prebiehajúcich kampaniach
 • informovanie Účastníkov o uBodoch, ktoré im vypršia k ďalšiemu možnému dátumu
 • informovanie Účastníkov o nových výrobkoch, nových funkciách alebo špeciálnych zľavách
   

Právnym základom spracovania osobných údajov účastníka je dohoda medzi účastníkom a spoločnosťou Uponor týkajúca sa vernostného programu spoločnosti Uponor & More (pozri článok 6.1 písm. (B) všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov 2016/679, ďalej len "GDPR".) V niektorých prípadoch môže spoločnosť Uponor spracovávať aj osobné údaje účastníkov na základe svojich legitímnych záujmov, aby analyzovala spôsob používania aplikácie a vernostného programu, jej ďalší vývoj a predaj svojich produktov a služieb (pozri článok 6.1 (F) GDPR) (alebo na základe súhlasu účastníka, ak sa takýto súhlas vyžaduje).


6. Obsah registra osobných údajov
Nasledujúce informácie je možné zhromažďovať:

- názov spoločnosti
- adresa spoločnosti (adresa, číslo, PSČ, mesto)
- okres, kraj
- štát
- číslo CIF/NIF
- číslo DNI
- oslovenie
- celé meno účastníka
- dátum narodenia
- telefónne číslo
- číslo na mobilný telefón
- emailová adresa
- osobné heslo
- preferovaný veľkoobchod
- zľavový kód
- funkcia účastníka v rámci spoločnosti
- oprávnenie
- odkiaľ sa dozvedel účastník o UPM
- množstvo zamestnancov v spoločnosti
- využívané výrobky/systémy Uponor
- žiadosť dostávať novinky od Uponor
- kódy/výrobky zhromaždené v systéme pomocou kódov
- množstvo nazbieraných uBodov
- objednávky
 

7. Bežné zdroje informácií
Údaje sa primárne zhromažďujú od jednotlivých dotknutých osôb prostredníctvom nich samotných, zamestnancov spoločnosti Uponor alebo webovej lokality či aplikácií. Okrem verejne dostupných zdrojov môžu byť osobné údaje v niektorých situáciách, v ktorých to povoľuje platná legislatíva, zhromaždené z iných zdrojov než priamo od dotknutých osôb, napríklad od subdodávateľov alebo poskytovateľov služieb pracujúcich pre spoločnosť Uponor. 

Spoločnosť Uponor informuje každú dotknutú osobu o spracúvaní údajov vrátane zdrojov údajov z tretích strán a údajov zhromaždených v súlade s platnou legislatívou.

Údaje zadávajú do registra osobných údajov zamestnanci spoločnosti Uponor a subdodávatelia a poskytovatelia služieb pracujúci pre spoločnosť Uponor.


8. Zverejňovanie a prenos osobných údajov mimo územia EÚ alebo EHP
Spoločnosť Uponor môže zverejňovať a prenášať osobné údaje mimo územia EÚ/EHP v súlade s obmedzeniami stanovenými platnou legislatívou, a to nasledovne:

 • spoločnostiam patriacim do skupiny Uponor Group v súlade so zmluvou uzatvorenou medzi príslušnými subjektmi spoločnosti Uponor, ktorá zahŕňa štandardné zmluvné doložky Európskej komisie zaručujúce zavedenie primeraných mechanizmov ochrany údajov, a oprávneným tretím stranám v rozsahu, v akom sa podieľajú na spracúvaní osobných údajov na účely uvedené v tomto registri osobných údajov. Tieto oprávnené tretie strany môžu spracúvať vaše osobné údaje aj mimo územia EÚ alebo EHP v súlade so zmluvou uzavretou medzi spoločnosťou Uponor a príslušnou oprávnenou treťou stranou, ktorá zahŕňa štandardné zmluvné doložky Európskej komisie zaručujúce zavedenie primeraných mechanizmov ochrany údajov. Spoločnosť Uponor ukladá takým tretím stranám povinnosť zachovávať dôvernosť a primerané zabezpečenie akýchkoľvek takýchto prenesených osobných údajov alebo
 • na základe súhlasu alebo
 • ako to inak povoľuje platná legislatíva.

Z technických dôvodov a z dôvodov súvisiacich s používaním údajov môžu byť osobné údaje uchovávané na serveroch externých poskytovateľov služieb, ktorí ich môžu spracúvať v mene spoločnosti Uponor. 

Všetky prenosy osobných údajov sa musia vykonávať v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov (2016/679) a všetkou platnou záväznou legislatívou v aktuálnom znení.


9. Práva dotknutých osôb
Ak neexistujú žiadne obmedzenia, každá dotknutá osoba má právo získať prístup ku všetkým osobným údajom, ktoré o nej spoločnosť Uponor uchováva. Každá dotknutá osoba má tiež právo požiadať spoločnosť Uponor o opravu, vymazanie alebo ukončenie používania jej osobných údajov, ak sú chybné, nepotrebné, neúplné alebo zastarané. Každá dotknutá osoba je ďalej oprávnená odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý predtým poskytla, a namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu. 

Všetky žiadosti je nutné odoslať pomocou kontaktných údajov uvedených v časti 2 vyššie. Spoločnosť Uponor spracuje všetky žiadosti čo najskôr. Každá dotknutá osoba má v prípade nespokojnosti s rozhodnutím alebo krokmi spoločnosti Uponor právo podať sťažnosť orgánu na ochranu osobných údajov v príslušnej krajine.


10. Princípy zabezpečenia osobných údajov — technické a organizačné opatrenia
Spoločnosť Uponor zabezpečí zavedenie a udržiavanie dostatočných technických a organizačných opatrení na ochranu osobných údajov v rámci celej svojej organizácie. Spoločnosť Uponor ďalej zabezpečí, že všetky prenosy a zverejňovania osobných údajov opisovaných v tomto registri osobných údajov akýmkoľvek tretím stranám budú podliehať zaručeniu dostatočnej úrovne ochrany osobných údajov zo strany spoločnosti Uponor prostredníctvom zmlúv alebo iných spôsobov vyžadovaných zákonom.

Technické opatrenia:
Fyzické materiály sa uchovávajú v uzamknutých priestoroch s obmedzeným prístupom. Všetky systémy IT sú zabezpečené prostredníctvom softvéru chrániaceho operačný systém. Prístup k týmto systémom vyžaduje zadanie mena používateľa a hesla. Prenosy údajov prebiehajú prostredníctvom kanálov s vysokou úrovňou šifrovania.

Organizačné opatrenia:
V rámci organizácie spoločnosti Uponor sú pracovníci poučení o používaní osobných údajov. Prístup k systémom IT vrátane osobných údajov je obmedzený tak, aby ho mali iba osoby oprávnené na prístup k nim na základe ich pracovných úloh alebo rolí. Tieto osoby sú povinné zachovávať dôvernosť osobných údajov.