Uponor
Fullständig insyn i produkternas miljöpåverkan

Miljövarudeklarationer

Banar väg för större insyn i produkternas miljöpåverkan

Våra kunder över hela världen letar efter sätt att öka sin positiva inverkan på miljön. Men för att göra verkliga framsteg mot en mer hållbar byggnadsbransch krävs insyn i produkternas miljöpåverkan. På Uponor driver vi utvecklingen framåt genom att tillhandahålla miljövarudeklarationer (EPD:er). De gör det möjligt, främst för planerare, att beräkna påverkan av byggprojekt och minska byggnaders koldioxidavtryck genom att välja den mest hållbara lösningen.  

EPD använder livscykelanalys (LCA) för att på ett omfattande sätt utvärdera en produkts miljöpåverkan under hela dess livscykel
EPD uses life cycle assessment for environmental impact

Vad är EPD:er?

 • EPD:er är officiella deklarationer
 • De innehåller omfattande information om våra produkters påverkan på miljön
 • EPD:er innehåller information om produktens förbrukning av råvaror och energi, avfallsgenerering samt utsläpp till luft, jord och vatten under hela dess livscykel.
 • De följer en fastställd metod, ISO 14025-seriens standarder, och är godkända som officiella dokument av en tredje part.
 • EPD:erna bygger på beräkningar av produktens livscykelanalys

Fördelar

 • EPD:er bidrar till ökad insyn i miljöpåverkan och spårbarhet för produkter i byggbranschen
 • De möjliggör jämförelser mellan produkter som fyller samma funktion
 • Företag och våra kunder kan påverka byggnaders och projekts koldioxidavtryck genom att välja de mest hållbara lösningarna
 • De hjälper oss att ständigt övervaka och minska den miljöpåverkan som våra egna produktions- och leveranskedjor har

Våra mål

 • Vårt mål är att 90 % av vårt produktsortiment ska ha EPD:er senast 2027
 • Vi vill att hela produktsortimentet ska ha EDP:er senast 2030

Hur vi går före mot en mer hållbar framtid

Vår färd mot koldioxidneutralitet

Vi spårar och minskar systematiskt våra utsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan och har formulerat en tydlig färdplan och milstolpar på vägen.

Mål för hållbar utveckling

Vi har valt att följa FN:s utvecklingsmål och har identifierat fyra av dem som ger stor effekt.

Hållbara lösningar

Vi erbjuder lösningar som hjälper våra kunder att nå sina miljömål.