Uponor

Slutanvändarlicensavtal för Uponor Smatrix Pulse-appen

 
Detta slutanvändarlicensavtal (Licensavtalet) utgör ett avtal mellan användaren av Appen (Användaren) och Uponor GmbH (Uponor) och har uteslutande ingåtts mellan Användaren och Uponor (och inte med någon annan part, t.ex. App Store-leverantören, enligt definitionen nedan). För att få använda denna App måste Användaren vara minst 13 år gammal. Om Användaren är mellan 13 och 17 år gammal intygar han eller hon att dennas vårdnadshavare har granskat och godkänt dessa villkor.

I detta Licensavtal avses med Appen en app genom vilken Användare har tillgång till Uponor Smatrix Pulse-systemet för inomhusklimat för ändamålet att reglera och övervaka inomhusklimatet (Tjänsten). Tjänsten är föremål för ett separat avtal mellan Uponor och Användaren. För användning av Uponor Smatrix Pulse-appen krävs en särskild Uponor Smatrix-enhet för tillgång till Tjänsten. Appen tillhandahålls som mobilapp som Uponor ger tillgång till genom en eller flera appbutikstjänster från tredje parter, och i territorier enligt vad som bestäms av Uponor från gång till gång.

Genom att ladda ned Appen, t.ex. via en appbutik som tillhandahålls av Apple, Google eller Microsoft (respektive App Store-leverantör), eller installera eller använda Appen godkänner Användaren villkoren i detta Licensavtal, Uponors dataskyddspolicy (finns i Appens meny) samt Uponors Smatrix Pulse-appens tjänstvillkor som gäller för Tjänsten. Om Användaren inte godkänner något av dessa villkor får Användaren inte ladda ned, installera eller använda Appen.

APPEN TILLHANDAHÅLLS PÅ LICENS, DEN SÄLJS INTE. ANVÄNDARENS ANVÄNDNING AV APPEN ÄR UNDERKASTAD DE VILLKOR SOM ANGES I DETTA LICENSAVTAL. GENOM ATT LADDA NED, INSTALLERA ELLER ANVÄNDA APPEN GODKÄNNER ANVÄNDAREN DÄRMED VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL.

Detta är vi
Appen tillhandahålls av Uponor GmbH, registrerat och verksamt enligt tyska lagar under momsregistreringsnummer DE 133 899 039 och med registrerad adress Industriestrasse 56, 97437 Hassfurt, Tyskland. Uponor kan kontaktas med de kontaktuppgifter som anges här.

Appen
Appen kan laddas ned till Användarens mobila enhet från en appbutik som tillhandahålls av App Store-leverantören i mån av tillgång vid tillfället. Separata villkor kan gälla för en sådan appbutik, och Användaren måste efterleva App Store-leverantörens tillämpliga villkor.

För användning av Appen krävs Internetanslutning och att Användarens utrustning uppfyller de tekniska krav som anges i beskrivningen av Appen i den relaterade appbutiken. Uponor garanterar inte att Appen kan kommas åt på alla mobila enheter eller att den är tillgänglig på alla geografiska platser.

ANVÄNDAREN ANSVARAR SJÄLV FÖR EVENTUELLA KOSTNADER SOM DENNA KAN ÅDRA SIG FÖR ATT KOMMA ÅT APPEN FRÅN SIN ENHET.

Licens och immateriella rättigheter
Uponor, dess dotterbolag och dess tredje partslicensgivare, som tillämpligt, äger i sin helhet Appen och eventuell programvara som används för att tillhandahålla den. All upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till all information och allt material i Appen tillhör Uponor, dess dotterbolag eller tredje partslicensgivare. Uponor och/eller Smatrix är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Uponor Corporation eller dess koncernbolag.

Underkastat detta Licensavtal beviljar Uponor härmed Användaren en icke exklusiv, icke överlåtbar, icke underlicensierbar, begränsad och personlig licens att installera, visa och använda Appen för personligt, icke-kommersiellt bruk på mobila enheter i enlighet med detta Licensavtal. All kommersiell användning är förbjuden. Användaren samtycker till att inte underlicensiera, sälja, distribuera, kopiera, mångfaldiga, hyra ut, leasa, överföra, överlåta, ändra, anslå, bakåtkompilera eller på annat sätt begagna sig kommersiellt av Appen eller någon del av den.

Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas Användaren i detta Licensavtal är uteslutande förbehållna Uponor. Uponor får fritt använda och begagna sig av eventuella idéer eller kommentarer från Användarna av Appen utan kostnad och på det sätt som Uponor anser vara lämpligt.

Innehåll från tredje part
Innehåll som producerats av tredje part kan eventuellt göras tillgängligt via din App. Sådant innehåll kan inbegripa, men begränsas inte till, beräkningar som gjorts av tredje part. För tydlighets skull: ansvaret för sådant innehåll åvilar helt och hållet den tredje part som har producerat och/eller har rätt till innehållet i fråga, och Uponor tar inget ansvar för korrekthet, kvalitet, egenskaper, ägande eller tillförlitlighet avseende sådant innehåll från tredje part.

Underleverantörer
Uponor förbehåller sig rätten att använda underleverantörer för att tillhandahålla Appen.

Inga garantier
UTAN HINDER AV DET FÖREGÅENDE, OCH I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING SOM MEDGES ENLIGT GÄLLANDE LAG, TILLHANDAHÅLLS APPEN I BEFINTLIGT SKICK MED EVENTUELLA FEL OCH UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTAN FÖRSÄKRINGAR OCH GARANTIER OM PRESTANDA AV NÅGOT SLAG, OCH ANVÄNDNING SKER HELT PÅ ANVÄNDARENS EGNA RISK. RISKER AVSEENDE TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET OCH PRESTANDA ÅVILAR HELT OCH HÅLLET ANVÄNDAREN. UPONOR LÄMNAR INGA, OCH FRISKRIVER SIG HÄRMED FRÅN, ALLA UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE GARANTIER, INBEGRIPET UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SKICK, AVBROTTSFRI ANVÄNDNING, UPPGIFTERS KORREKTHET (INBEGRIPET, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, LOKALISERINGSUPPGIFTER), SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER. UPONOR LÄMNAR INGA GARANTIER ANGÅENDE FRÅNVARO AV INTRÅNG I ANVÄNDARENS ÅTNJUTANDE AV APPEN, ATT APPEN UPPFYLLER ANVÄNDARENS KRAV, ATT DRIFTEN AV APPEN KOMMER VARA FRI FRÅN AVBROTT ELLER FEL, ATT APPEN ÄR INTEROPERABEL ELLER KOMPATIBEL MED NÅGON ANNAN TJÄNST ELLER ATT EVENTUELLA FEL I APPEN KOMMER ATT ÅTGÄRDAS. MUNTLIGA ELLER SKRIFTLIGA RÅD SOM TILLHANDAHÅLLS AV UPONOR ELLER BEHÖRIG REPRESENTANT UTGÖR INGEN GARANTI. GÄLLANDE RÄTT I VISSA OMRÅDEN TILLÅTER INTE UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER BEGRÄNSNING AV KONSUMENTENS TILLÄMPLIGA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER. DÄRFÖR GÄLLER SAMTLIGA ELLER VISSA AV OVANSTÅENDE UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR ENDAST I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING SOM MEDGES ENLIGT LAG I DEN TILLÄMPLIGA DOMSAGAN. FÖR TYDLIGHETS SKULL: INGA SOM HELST GARANTIFÖRPLIKTELSER ÅVILAR APP STORE-LEVERANTÖREN.

Ansvarsbegränsning
UPONOR ANSVARAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER FÖR INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA ELLER SÄRSKILDA SKADOR, SKADOR SOM BERÄTTIGAR TILL STRAFFSKADESTÅND, ELLER FÖLJDSKADOR (INBEGRIPET, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UTEBLIVEN VINST ELLER INTÄKT, FÖRLUST AV DATA, AVBROTT I VERKSAMHETEN, FÖRLUST TILL FÖLJD AV ERSÄTTNINGSINKÖP AV VAROR ELLER LIKNANDE FÖRLUST) SOM HÄRRÖR FRÅN ANVÄNDNING ELLER UTEBLIVEN ANVÄNDNING AV APPEN ELLER TJÄNSTEN, ÄVEN OM UPONOR HAR UPPMÄRKSAMMATS PÅ MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR. UPONORS SAMLADE ANSVAR FÖR DIREKTA SKADOR SOM HÄRRÖR FRÅN ANVÄNDNING ELLER UTEBLIVEN ANVÄNDNING AV APPEN SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÖVERSTIGA DET HÖGRE AV DET BELOPP SOM ANVÄNDAREN HAR BETALAT FÖR APPEN ELLER 50 EURO. ANVÄNDAREN FÅR INTE, OCH AVSÄGER SIG ALLA RÄTTIGHETER TILL ATT, UTSÖKA ANNAT SKADESTÅND, INBEGRIPET FÖR FÖLJDSKADOR, UTEBLIVEN VINST, SÄRSKILDA, INDIREKTA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR FRÅN UPONOR. FÖR TYDLIGHETS SKULL: APP STORE-LEVERANTÖREN FRISKRIVS FRÅN ANSVAR I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING SOM MEDGES ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

INGET I DETTA LICENSAVTAL BEGRÄNSAR UPONORS ANSVAR FÖR SKADA ELLER FÖRLUST SOM ORSAKATS AV DESS GROVA OAKTSAMHET ELLER UPPSÅTLIGA MISSKÖTSAMHET ELLER FÖR DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA FÖR VILKA UNDANTAG INTE MEDGES ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Användarens skadeståndsansvar
Användaren samtycker till att ersätta, försvara och hålla Uponor och dess partner, dotterbolag, leverantörer, chefer, styrelsemedlemmar, direktörer, anställda, ombud samt App Store-leverantörer skadeslösa från och mot alla skador, förluster och kostnader som direkt eller indirekt härrör från (i) Användarens handlande och underlåtenhet att handla avseende användningen av Appen, (ii) Användarens överträdelse av detta Licensavtal och/eller dataskyddspolicyn.

Giltighetstid och uppsägning
Användarens licens enligt detta Licensavtal börjar gälla det datum då Användaren godkänner detta Licensavtal och laddar ned, installerar eller på annat sätt använder Appen, och upphör att gälla antingen det datum då Användaren gör sig av med Appen eller då Uponor säger upp detta Licensavtal, vilket som inträffar först. Användarens licens upphör omedelbart om Användaren försöker kringgå någon teknisk skyddsåtgärd som används i samband med Appen, eller om Användaren på annat sätt använder Appen i strid med villkoren i detta Licensavtal. I så fall måste Användaren förstöra alla exemplar av Appen och upphöra med att tillgå Appen.

Insamling och användning av uppgifter, dataskyddspolicy
Uponor är medveten om vikten av att skydda alla uppgifter som samlas in om Användare av Appen och eventuell tredje part. Uponors dataskyddspolicy, som kan komma att ändras emellanåt, finns på Appens meny och är tillämplig på detta Licensavtal. I dataskyddspolicyn anges hur, varför och i vilken utsträckning Uponor samlar in och använder personuppgifter om Användare och eventuell tredje part. Genom att ladda ned, installera eller använda Appen godkänner Användaren uttryckligen villkoren i dataskyddspolicyn och eventuella villkor som införlivas däri genom hänvisning.

Tilläggsvillkor angående App Store-leverantörer App Store-leverantören ansvarar inte för eventuella anspråk från Användare eller tredje part som avser Användarens innehav och/eller användning av Appen, inbegripet, utan begränsning, produktansvar, påståenden om att Appen inte överensstämmer med eventuella tillämpliga rättsliga krav eller myndighetskrav, anspråk som härrör från konsumentskyddslagar eller liknande lagstiftning samt påståenden från tredje part om att Appen eller Användarens innehav och användning av Appen inkräktar på denna tredje parts immateriella rättigheter.

Utan begränsning av annan friskrivning i detta Licensavtal undantas App Store-leverantören, tillverkaren, nätverksoperatören, enhetens tillverkare eller nätverksoperatör eller någon annan tredje part som står för eventuella support- eller underhållstjänster uttryckligen från ansvar.

Användaren intygar och garanterar att han eller hon inte befinner sig i ett land som är föremål för något av den amerikanska regeringens embargon, eller som av den amerikanska regeringen har förklarats vara ett land som ”stödjer terrorism”, samt att Användaren inte ingår i någon av den amerikanska regeringens listor över förbjudna eller begränsade parter.

Användaren godkänner att App Store-leverantören och dess dotterbolag är tredjepartsförmånstagare i detta Licensavtal, och att App Store-leverantören vid Användarens godkännande av villkoren i detta Licensavtal får rätt (och ska anses ha accepterat rätten) att åberopa detta Licensavtal gentemot Användaren såsom tredjepartsförmånstagare.

Utan begränsning av Uponors friskrivningar i detta Licensavtal får Användaren underrätta App Store-leverantören i händelse av att Appen inte överensstämmer med eventuella tillämpliga garantier, och App Store-leverantören kan i så fall komma att återbetala inköpspriset för Appen till Användaren enligt sin tillämpliga policy.

I den största utsträckning som medges enligt tillämplig lag har App Store-leverantören inga som helst andra garantiskyldigheter med avseende på Appen. Ansvaret för andra eventuella anspråk, förluster, ansvar, skador, kostnader eller utgifter hänförliga till underlåtenhet att fullgöra någon garanti åvilar helt och hållet Användaren.

Övrigt
Detta Licensavtal utgör den fullständiga regleringen mellan Användaren och Uponor gällande användning av Appen, och ersätter alla tidigare avtal och överenskommelser mellan dem.

Uponor förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ändra, lägga till eller utesluta delar av detta Licensavtal genom att publicera ett uppdaterat Licensavtal på Uponors webbplats. Användaren ska anses ha accepterat sådana ändringar genom att fortsätta att använda Appen. Användaren har alltid rätt att säga upp sin licens enligt detta Licensavtal då det ändrade Licensavtalet träder i kraft.

Om något villkor i detta Licensavtal av någon anledning förklaras vara icke verkställbart ska villkoret i fråga endast ändras i den utsträckning som krävs för att göra det verkställbart, utan att övriga villkor i detta Licensavtal påverkas.

Uponors eventuella underlåtenhet att verkställa villkoren i detta Licensavtal eller någon bestämmelse däri ska inte innebära att Uponor avstår sin rätt att göra det.

Uponor får när som helst och efter eget gottfinnande upphöra med att erbjuda Appen med eller utan Användarens samtycke. Uponor eftersträvar dock alltid att meddela Användaren av Appen i förväg.

Uponor kan överlåta eller delegera detta Licensavtal helt eller delvis, till vilken person eller enhet som helst, med eller utan föregående meddelande. Användare av Appen får inte överlåta några rättigheter eller skyldigheter enligt Licensavtalet utan Uponors föregående skriftliga medgivande, och alla obehöriga överlåtelser och delegeringar av Användaren är utan verkan.

Gällande lag och tvistlösning
Såvida inte annat anges i tillämplig tvingande lag ska tysk lag tillämpas på alla ärenden som härrör från eller avser Appen (utan avseende på dess val av lagregler), och tvister som avser dessa ärenden ska uteslutande prövas av underrätten i Frankfurt, Tyskland.

Som begränsat undantag från det ovan sagda gäller för Användare som använder Appen som konsumenter, och som är bosatta i Europeiska unionen, att lagarna i den medlemsstat där Användaren är bosatt ska tillämpas på Appen och Licensavtalet samt på eventuella tvister som uppstår i samband därmed. Domstolar på Användarens bosättningsort har en icke exklusiv behörighet att pröva sådana tvister. Konsumentanvändare i Europeiska unionen får också hänskjuta sådan tvist till lokala instanser för lösning av konsumenttvister.

Om du har några frågor angående detta Licensavtal kan du kontakta oss.

© Copyright Uponor Corporation, 2018. Med ensamrätt.