Uponor Building Solution
Kornmarksvej 21
2605 Brøndby

Etiske regler

Uponors adfærdskodeks

Dette adfærdskodeks er godkendt af bestyrelsen i Uponor-koncernen. Det gælder for alle Uponor-koncernens selskaber over hele verden (samlet betegnet "Uponor") og medarbejdere, ledere, funktionærer og direktører heri (samlet betegnet "medarbejdere"). Uponors vision, formål og kerneværdier – Connect, Build, Inspire – er integreret i dette adfærdskodeks.
 
Etik, love og regler
 
Uponor skal stræbe efter langsigtet forretningsvækst ved at generere reel merværdi for sine kunder. Medarbejdere skal altid følge de etiske og juridiske standarder i deres arbejde. Medarbejdere skal optræde professionelt, ansvarligt, ærligt og overholde de højeste standarder for integritet og skal overholde dette adfærdskodeks og andre relevante koncernpolitikker, -retningslinjer og -instrukser samt alle relaterede politikker, retningslinjer og instrukser udstedt af den Uponor-afdeling, hvor medarbejderen arbejder.
Uponor og medarbejdere skal handle i overensstemmelse med såvel ånd som bogstav i gældende internationale og nationale love og forskrifter, uanset hvor Uponor driver sin virksomhed. Blandt disse er love og forskrifter, der fremmer fair konkurrence; der regulerer børsnoterede værdipapirer; der beskytter Uponors intellektuelle ejendom; der vedrører virksomhedens ledelse, der beskytter individets privatliv; der beskytter mod korruption; der omhandler produktsikkerhed samt menneskerettigheder og arbejdsret.
 
Uponor og medarbejdere skal respektere menneskerettighederne, som f.eks. er defineret i FN's Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv samt Verdenserklæringen om menneskerettigheder. Som medunderskriver af FN's Global Compact er Uponor og alle medarbejdere forpligtet til at støtte de ti principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.
 
Interessekonflikter, gaver og bestikkelse
 
Medarbejdere skal undgå enhver konflikt mellem deres interesser og Uponors interesser. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, at give gaver til, anmode om eller modtage personlige gaver eller gæstfrihed fra interessenter, bortset fra hvad der kan betegnes som rimelige gaver eller gæstfrihed af ubetydelig værdi, når det sker lejlighedsvist, i forbindelse med Uponors almindelige forretningsgang, og når det er acceptabelt i henhold til gældende lovgivning.
 
("Interessenter" henviser til medarbejdere, kunder, leverandører, aktionærer, statslige og ikke- statslige organisationer og andre parter, som har et kontraktforhold til Uponor, eller som kan have indflydelse på eller kan blive påvirket af Uponor).
 
Uponor forbyder alle former for bestikkelse og deltager ikke i nogen form for hvidvaskning af penge, skatteunddragelse og finansiering af ulovlige aktiviteter. Uponor og medarbejdere skal sikre, at al velgørenhed, alle donationer og alle sponsorater er passende og godkendt i overensstemmelse med gældende lovgivning og interne regler. Alle former for smørelse af eller tilbud om uofficielle fordele til en offentligt ansat eller myndighed for at få en godkendelse eller tilladelse eller for på anden måde at fremme en forretningstransaktion eller -aktivitet, er strengt forbudt.
 
Fortrolige oplysninger, data og andre aktiver
 
Uponors forretningshemmeligheder og fortrolige oplysninger er værdifulde forretningsaktiver tilhørende Uponor, og det er derfor meget vigtigt, hvordan de bruges og beskyttes. Navnlig forretningshemmeligheder og andre fortrolige oplysninger skal beskyttes ved at sikre, at de behandles fortroligt og – hvor det er relevant – ved at sørge for ekstra beskyttelse gennem registrering af intellektuelle ejendomsrettigheder.
 
Medarbejdere, der modtager eller får kendskab til fortrolige oplysninger om Uponor, eller enhver anden part, der har et forretningsforhold til Uponor, skal holde sådanne oplysninger fortrolige og må ikke videregive sådanne oplysninger til tredjemand (herunder venner og familiemedlemmer), medmindre det tjener et acceptabelt forretningsformål for Uponor eller kræves af gældende lov.
 
Uponor fremmer åbenhed, gennemsigtighed og løbende dialog med interessenterne og medierne. Medarbejdere skal følge Uponors retningslinjer for sociale medier og handle ansvarligt i al kommunikation. Beskyttelsen af fortrolige oplysninger, regler om børsnoterede værdipapirer (insiderinformation) og konkurrencemæssige hensyn kan dog begrænse denne gennemsigtighed og skal til enhver tid overholdes.
 
Uponors regnskabsdata skal være nøjagtige og pålidelige i alle væsentlige henseender. Uregistrerede midler er forbudt, og registreringerne skal ske rettidigt. Uponors finansielle og ikke- finansielle regnskabsaflæggelse og regnskaber må ikke indeholde falske, vildledende eller kunstige poster eller oplysninger.
 
Enhver form for tyveri, bedrageri, underslæb eller andet misbrug af Uponors aktiver er forbudt. Uponors finansielle, digitale og andre aktiver skal anvendes på en ansvarlig måde og til deres tilsigtede og legitime formål. Medarbejderne skal sikre og beskytte alle Uponors aktiver, herunder, men ikke begrænset til lager, udstyr, lokaler, data og intellektuel ejendomsret.
 
Miljø
 
Uponor er forpligtet til at beskytte miljøet og drive sin virksomhed på en ansvarlig og miljømæssigt bæredygtig måde. Uponor forventer, at medarbejderne overholder miljølove og -bestemmelser og fremmer tiltag, der reducerer miljøpåvirkningen fra Uponors egne aktiviteter og fra hele værdikæden.
 
Politik og foreningsfrihed
 
Uponor deltager ikke i politik og yder ikke økonomisk eller anden støtte til politiske partier eller grupper. Medarbejdere, der deltager i politiske aktiviteter, må alene gøre dette som privatpersoner og ikke som repræsentanter for Uponor. Samtidig støtter Uponor arbejdstagerrettigheder som defineret af Den Internationale Arbejdsorganisation og arbejdsretten i de lande, hvor Uponor driver virksomhed, og Uponor støtter foreningsfriheden og den faktiske anerkendelse af retten til kollektive forhandlinger. Skulle disse rettigheder begrænses af lokal lovgivning, bestræber Uponor sig på at tilbyde sine medarbejdere alternative måder at fremlægge deres synspunkter på.
 
Medarbejdere
 
Uponor er en ansvarlig arbejdsgiver og har forpligtet sig til at opbygge et indbydende og inkluderende arbejdsmiljø med lige muligheder. Forskelsbehandling på baggrund af f.eks. race, nationalitet, alder, religion, handicap, køn, seksuel orientering, medlemskab af fagforeninger eller politisk aktivitet er ikke tilladt. Uponor tillader ikke børnearbejde eller tvangsarbejde, og hyrer ikke leverandører, som gør dette. Uponor tolererer ikke nogen form for chikane, misbrug eller mobning fra eller mod sine medarbejdere. Uponor bestræber sig på at sikre en rimelig kompensation samt et sikkert og sundt arbejdsmiljø for sine medarbejdere.
 
Hver enkelt medarbejder er ansvarlig for at overholde sikkerhedsanvisninger, for at bruge personlige værnemidler, når det kræves, og for at rapportere eventuelle mangler i forhold til dem.
 
Kunder og leverandører
 
Uponor arbejder engageret for at hjælpe sine kunder til at blive en succes, da dette vil understøtte Uponors egen succes. Uponor stræber efter gensidig tilfredshed og god tro i alle aftaler, høj kvalitet af produkter og serviceydelser, fair priser og fremragende kundeservice. Uponor skal behandle alle interessenter med den samme indstilling, som Uponor anvender over for sine egne kunder. Uponors leverandører forventes at leve op til de etiske, sociale, miljømæssige og kvalitetsmæssige standarder, som er anført i Uponors adfærdskodeks for leverandører. Uponor driver sin virksomhed i henhold til alle gældende konkurrence-/kartel-, eksportkontrol- og toldlove og -bestemmelser i alle sine aktiviteter.
 
Implementering
 
Uponor fremmer implementeringen og overvågningen af dette adfærdskodeks gennem effektiv kommunikation af dets indhold og betydning over for medarbejderne. Eventuelle spørgsmål vedrørende dette adfærdskodeks skal stiles til Uponors juridiske afdeling. Eventuelle formodede overtrædelser af dette adfærdskodeks skal indberettes til nærmeste supervisor, den juridiske afdeling, den lokale HR-afdeling eller koncern-HR og/eller den interne revision (kontaktoplysninger kan findes på Uponors intranet) eller via en anonym intern/ekstern rapporteringskanal og skal håndteres behørigt af ledelsen.
 
Enhver mistanke om overtrædelse af kodekset skal undersøges og løses i fuld fortrolighed. Medarbejderne opfordres til at kontakte deres overordnede ved tvivlsspørgsmål. Uponor skal sikre, at det ikke får negative arbejdsrelaterede konsekvenser, og at der ikke sker nogen form for repressalier mod personer, der i god tro indberetter overtrædelser af adfærdskodekset.
 
Handlinger, der strider mod dette adfærdskodeks, skal omgående rettes og er genstand for disciplinære følger, herunder ophør af ansættelsesforholdet og betaling af erstatning. Visse overtrædelser af kriminel karakter kan desuden føre til strafferetlige procedurer.