Atsaukums: Uponor atsauc Fluvia T sajaukšanas mezglu Push-23-B-W (preces Nr. 1078304) | Vairāk
Uponor Latvia
Ganību dambis 7a, Rīga, LV-1045

Uponor Smatrix Pulse izstrādājumu un pakalpojumu lietošanas nosacījumi

Uponor Smatrix Pulse izstrādājumu un pakalpojumu lietošanas nosacījumi

Šie nosacījumi regulē Uponor Smatrix Pulse pakalpojuma lietošanu un ar to saistītos jūsu pienākumus un tiesības. Lūdzu, rūpīgi pārskatiet šos nosacījumus.

Tiklīdz lietotājs (“Lietotājs”) reģistrējas kā pakalpojuma (“Pakalpojums”) lietotājs, starp Lietotāju un Uponor GmbH tiek noslēgts saistošs līgums (“Līgums”) par Pakalpojuma lietošanu atbilstoši tālāk norādītajiem nosacījumiem.

Kas mēs esam
Pakalpojumu piedāvā Vācijā reģistrēts uzņēmums Uponor GmbH (“Uponor”) ar PVN maksātāja numuru DE 133 899 039 un reģistrēto adresi Industriestrasse 56, 97437 Hassfurt, Germany (Vācija). Ar Uponor var sazināties, izmantojot šeit pieejamo kontaktinformāciju.

Uponor Smatrix Pulse pakalpojums; kā reģistrēties
Uponor Lietotājiem piedāvā Pakalpojumu iekštelpu klimata sistēmas kontrolei un uzraudzībai. Lai izmantotu Pakalpojumu, kopā ar Uponor iekštelpu klimata sistēmu ir jābūt uzstādītam īpašam Uponor Smatrix Pulse modulim.

Uponor nodrošina piekļuvi Pakalpojumam 1) tieši, izmantojot uzstādīto moduli, 2) attālināti, izmantojot mobilās aplikācijas programmatūru, kuras pieejamību Uponor nodrošina ar viena vai vairāku trešo personu aplikāciju veikalu pakalpojumu starpniecību tajās teritorijās, kuras laiku pa laikam nosaka Uponor. Mobilās aplikācijas programmatūru var lejupielādēt planšetdatorā vai viedtālrunī, piemēram, Apple, Microsoft vai Google (“Aplikāciju veikala nodrošinātājs”) aplikāciju veikalā vai tiešsaistes tirgū.  Aplikāciju veikalam var būt savi noteikumi un nosacījumi; šādā gadījumā Lietotājam ir jāpiekrīt spēkā esošajiem Aplikāciju veikala nodrošinātāja nosacījumiem. Lejupielādējot, instalējot, izmantojot mobilās aplikācijas programmatūru vai piekļūstot tai, Lietotājs piekrīt Uponor Smatrix Pulse App lietotāja licences līgumam ("EULA").

Attālinātajai pieejai ir nepieciešams savienojums ar internetu. Lai varētu izmantot Pakalpojumu, ir nepieciešams
1) iegādāties aktuālo(-s) Uponor izstrādājumu(-s);
2) reģistrēties, izveidojot atsevišķu Pakalpojuma lietotāja kontu attālinātajai pieejai un attālinātās pieejas aktivizēšanai.

Uponor atbildība par pakalpojumu
Pakalpojums, tostarp (bet ne tikai) programmatūra, Aplikācija un visa saistītā informācija, tiek nodrošināts “tāds, kāds tas ir”. Uz pakalpojumu neattiecas nekāda veida tieša vai netieša garantija.

Ne Uponor, ne arī kāda no tā filiālēm neuzņemas atbildību par tiešiem vai netiešiem bojājumiem, zaudējumiem vai izmaksām, kas radušās saistībā ar piekļuvi pakalpojumam vai tā izmantošanu, ciktāl to pieļauj attiecīgie likumi. Šajā Līgumā sniegtās atrunas neattiecas uz Uponor atbildību saistībā ar noziedzīgas nolaidības vai tīša nodarījuma izraisītiem zaudējumiem, kā arī saistībā ar nāvi un fiziskām traumām.

Uponor negarantē, ka Pakalpojuma darbībā neradīsies kļūmes vai ka tas būs pieejams nepārtraukti. Uponor dara visu iespējamo, lai informētu Lietotājus par visām būtiskajām problēmām, kas attiecas uz Pakalpojumu, tomēr Uponor negarantē, ka par šādām problēmām Lietotājam tiks paziņots kādā konkrētā laikā vai paziņots vispār. Nodrošinot Pakalpojumu, Uponor izmanto trešo personu sniegtus pakalpojumus un izstrādājumus, kas var būt par iemeslu Pakalpojuma pieejamības pārtraukumiem vai tā nepieejamībai.

Uponor patur tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem pārtraukt Pakalpojuma darbību. Šādos gadījumos Uponor apņemas laikus informēt Lietotājus un piedāvāt Pakalpojumu līdz 1) spēkā esošā abonementa perioda beigām vai 2) jebkāda Uponor un Lietotāja starpā atrunāta papildu abonementa perioda beigām.

Privātums
Uponor Pakalpojuma ietvaros apstrādā personas datus saskaņā ar Konfidencialitātes politikas nosacījumiem. Piekrītot šim Līgumam vai izmantojot Pakalpojumu, Lietotājs piekrīt savu personas datu apstrādei, kā aprakstīts Privātuma politikā.

Termiņš un licences izbeigšana
Ja vien nav noslēgta cita vienošanās, Līgums ir spēkā, līdz kāda no pusēm to izbeidz. Lietotājs var izbeigt Līgumu, atceļot savu abonementu. Jebkura puse var izbeigt Līgumu arī gadījumā, ja otra puse pārkāpj Līguma nosacījumus.

Intelektuālā īpašuma tiesības
Gadījumā, ja Lietotājs iesniedz uzņēmumam Uponor savas idejas vai komentārus par Pakalpojumu, Uponor var brīvi lietot un izmantot Lietotāja iesūtīto informāciju un tās saturu jebkādiem mērķiem, kurus Uponor uzskata par lietderīgiem, bez jebkādas atlīdzības sniegšanas Lietotājam.

Uzņēmumam Uponor Corporation, tā filiālēm vai trešo personu licencētājiem pieder visas intelektuālā īpašuma tiesības uz Pakalpojumu, tostarp, bet ne tikai, uz programmatūru un Aplikāciju. Piekļūstot Pakalpojumam un izmantojot to, Lietotājs piekrīt, ka viņam netiek nodotas nekādas tiesības, īpašumtiesības vai līdzdalības daļas. Visas tiesības, kas nav skaidri paredzētas šajos nosacījumos, ir aizsargātas. Uzņēmums Uponor piešķir Lietotājam ierobežotas, neekskluzīvas, nepiešķiramas un tālāk nenododamas tiesības izmantot Pakalpojumu, ja tas piekrīt šī Līguma nosacījumiem.

Pakalpojums ir paredzēts tikai Lietotāja personīgai, nekomerciālai lietošanai, ja vien tas nav citādi atrunāts starp Lietotāju un Uponor. Lietotājs piekrīt nelicencēt, nepārdot, neizplatīt, nekopēt, nepavairot, neizīrēt, neiznomāt, nenodot, nepiešķirt, nepārveidot, nepublicēt, nepārveidot tehniskos datus un citādi komerciāli neizmantot Pakalpojumu vai kādu tā daļu.

“Uponor” un/vai “Smatrix” ir kompānijas Uponor Corporation vai tās grupas uzņēmumu preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Citi produktu un uzņēmumu nosaukumi, kas minēti šajos nosacījumos, var būt to attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai tirdzniecības nosaukumi.

Spēkā esošā likumdošana un strīdu risināšana
Ja vien tas nav pretrunā ar kādu spēkā esošu likumu, uz Pakalpojumu pilnībā attiecas Vācijas likumdošana un visus ar to saistītos strīdus risina Frankfurtes apgabaltiesa Vācijā.

Izņēmums saistībā ar iepriekš minēto: ja Lietotājs, kas kā patērētājs izmanto Pakalpojumu, atrodas Eiropas Savienībā, uz Pakalpojumu, Līgumu un jebkādiem saistītajiem strīdiem attiecas tās dalībvalsts likumdošana, kurā uzturas Lietotājs. Tiesām Lietotāja-patērētāja dzīvesvietas valstī ir neekskluzīva jurisdikcija šādu strīdu gadījumā. Lietotāji-patērētāji, kas uzturas Eiropas Savienībā, ar šādiem strīdiem var vērsties arī vietējā patērētāju strīdu izšķiršanas iestādē.

Ar likumu noteiktas patērētāju tiesības
Šis Līgums un it īpaši atbildības ierobežojumi neizslēdz atbildību, kuru nevar izslēgt saskaņā ar obligāti piemērojamiem tiesību aktiem. Lietotājiem var būt tiesības un reglamentējoši līdzekļi, kas šeit nav aprakstīti. Saskaņā ar vietējo likumdošanu uzņēmums Uponor var tikt saukts pie atbildības par noteiktām Pakalpojuma kļūmēm un defektiem, pat ja tie nav šeit aprakstīti.

Grozījumi
Uponor patur tiesības mainīt, grozīt un atjaunināt šo Līgumu un sākt piemērot maksu par Pakalpojuma izmantošanu pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja paziņojuma. Turpinot lietot Pakalpojumu, Lietotājs piekrīt šādām izmaiņām. Stājoties spēkā nosacījumu grozījumiem, Lietotājs vienmēr ir tiesīgs pārtraukt Līgumu.

© Autortiesības pieder uzņēmumam Uponor Corporation. Visas tiesības aizsargātas.