Uponor Norge AS
Karenslyst Allè 8B, 0278 Oslo, Norge

Vilkår for bruk for Uponor Smatrix Pulse produkter og tjenester

Disse vilkårene regulerer bruken av Uponor Smatrix Pulse-tjenesten, herunder dine forpliktelser og rettigheter. Vi ber deg lese nøye gjennom vilkårene.

Ved å registrere seg som bruker (“Bruker”) av Uponor Smatrix Pulse-tjenesten (“Tjenesten”), inngås en bindende avtale (“Avtalen”) vedrørende bruken av Tjenesten mellom Bruker og Uponor GmbH, på de vilkår som er angitt nedenfor.

Om oss

Tjenesten tilbys av Uponor GmbH (“Uponor”), registrert i henhold til tysk lov under mva-nummer DE 133 899 039, og har sin registrerte adresse på Industriestrasse 56, 97437 Hassfurt, Tyskland. Uponor kan nås ved å bruke kontaktinformasjonen som er oppgitt her.

Uponor Smatrix Pulse-tjenesten; hvordan å registrere seg

Uponor tilbyr Tjenesten for at Brukere kan kontrollere og overvåke inneklimasystemet. Bruk av Tjenesten krever en bestemt Uponor Smatrix Pulse-modul knyttet til Uponors inneklimasystem.

Uponor gir tilgang til Tjenesten enten (1) direkte gjennom den installerte modulen eller (2) fjernstyrt gjennom en applikasjon for mobilenhet som er gjort tilgjengelig av Uponor via en eller flere tredjeparts appbutikk (er), og i de territoriene som bestemmes av Uponor fra tid til annen. Mobilapplikasjonen kan lastes ned til et nettbrett eller en smarttelefon via for eksempel applikasjonsbutikker og markeder som leveres av Apple, Microsoft eller Google ("Appbutikk Tilbyder "). Separate vilkår og betingelser kan gjelde for en appbutikk, og brukeren må overholde Appbutikk Tilbyderens gjeldende vilkår. Ved å laste ned, installere, bruke eller få tilgang til mobilprogramvaren, godtar brukeren vilkårene for Uponor Smatrix Pulse App ("Brukervilkårene").

Fjerntilgangen krever Internett-tilkobling. Bruken av Tjenesten krever (1) kjøp av det aktuelle Uponor-produktet; og (2) registrering ved at det opprettes en individuell brukerkonto i Tjenesten for fjerntilgang og aktivering av fjerntilgangen.

Uponors ansvar for tjenesten
Tjenesten, inkludert, men ikke begrenset til programvaren og appen, og all informasjon som er relatert til disse, leveres "som den er". Det gis ingen garantier, verken direkte eller indirekte, i forbindelse med Tjenesten.

I den utstrekning loven tillater, skal hverken Uponor eller noen av dets tilknyttede selskaper være ansvarlig for direkte eller indirekte skader, tap eller kostnader, som oppstår som følge av tilgang til eller bruk av Tjenesten. Ingenting i denne Avtalen skal imidlertid begrense Uponors ansvar for skade eller tap som skyldes grov uaktsomhet eller forsettlig forsømmelse eller død eller personskade.

Uponor garanterer ikke at Tjenesten vil være feilfri eller tilgjengelig uten det skjer avbrudd. Uponor vil med rimelig innsats varsle Brukerne om eventuelle materielle problemer knyttet til Tjenesten, men Uponor garanterer ikke at alle slike problemer vil bli formidlet til Brukeren på et gitt tidspunkt, eller i det hele tatt. I forbindelse med leveringen av Tjenesten er Uponor avhengig av tjenester og produkter fra tredjeparter som kan være medføre avbrudd, eller at Tjenesten ikke er tilgjengelig.

Uponor kan når som helst, og etter eget skjønn, slutte å tilby Tjenesten. I så fall påtar Uponor seg å varsle Brukerne på forhånd og forplikter seg til å tilby Tjenesten til slutten av enten (1) den gjeldende abonnementsperioden eller (2) en utvidet abonnementsperiode som er avtalt mellom Uponor og Brukeren.

Personvern
Uponor behandler personopplysninger for å levere Tjenesten, slik dette er beskrevet i vår personvernerklæring. Ved å godta denne Avtalen eller bruke Tjenesten aksepterer Brukeren at hans eller hennes personopplysninger behandles som beskrevet i personvernerklæringen.

Varighet og oppsigelse
Med mindre annet er avtalt, vil Avtalen være i kraft frem til en av partene terminerer den. Brukeren kan si opp avtalen ved å kansellere abonnementet hans. Hver av partene kan også si opp Avtalen dersom den annen part har begått ett vesentlig brudd på Avtalen.

Immaterielle rettigheter
Dersom Bruker gir Uponor noen ideer eller kommentarer vedrørende Tjenesten, kan Uponor fritt bruke og utnytte Brukerens henvendelse, inkludert innholdet, til ethvert formål som Uponor anser passende. Dette skal ikke medføre noen plikt for Uponor om å betale vederlag til Brukeren.

Uponor-Corporation, dets tilknyttede selskaper eller tredjepartslisensgivere, har alle immaterielle rettigheter til Tjenesten. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, programvaren og appen. Ved å få tilgang til å bruke Tjenesten, godtar Brukeren at ingen rettigheter overføres til Brukeren. Uponor forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig er omtalt her. Uponor gir herunder Bruker en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragbar og ikke-overførbar rett til å bruke Tjenesten i henhold til Brukerens aksept av denne Avtalen.

Tjenesten er beregnet for Brukerens personlige og ikke-kommersielle bruk, med mindre annet er avtalt mellom Brukeren og Uponor. Brukeren godtar å ikke lisensiere, selge, distribuere, kopiere, reprodusere, leie, overføre, tildele, modifisere, legge inn, omvendt konstruere eller på annen måte kommersielt utnytte Tjenesten eller deler av den.

“Uponor" og/eller "Smatrix" er enten kjennetegn eller registrerte varemerker eid av Uponor-Corporation eller dets konsernselskaper. Andre produkt- og firmanavn som er nevn, kan være varemerker eller forretningsnavn for sine respektive eiere.

Lovvalg og tvisteløsning
Med mindre annet følger av preseptorisk lovgivning, gjelder tysk rett i alle saker som springer ut av eller relateres til Tjenesten, og alle tvister skal utelukkende behandles av Landgericht Frankfurt am Main ("distriktsdomstolen)" i Frankfurt, Tyskland.

Dersom Brukeren er forbruker og bosatt i EU/EØS vil lovgivningen i den medlemsstaten som Brukeren bor komme til anvendelse i relasjon til tvister som springer ut av Tjenesten og Avtalen. Domstolene som hører til i Brukers bosted skal i slike tilfeller ha ikke-eksklusiv jurisdiksjon over eventuelle tvister. Brukere som er forbrukere i EU/EØS kan også bringe en slik tvist inn for det lokale forbrukerstilsynsorganet.

Lovbestemte forbrukerrettigheter
Denne Avtalen, og særlig ansvarsbegrensningene som fremgår her, er ikke ment unnta eller begrense ansvar dersom dette ikke er tillatt i henhold til preseptorisk lovgivning. Brukere kan ha rettigheter, eller rettsmidler som ikke er nevnt her. I henhold til lokal lovgivning som Brukerne kan gjøre gjeldende, kan Uponor være ansvarlig for visse feil og mangler i Tjenesten, selv om det ikke er beskrevet her.

Endringer
Uponor forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Avtalen, og fortsatt ta betalt for bruk av Tjenesten, etter eget skjønn og uten varsel. Brukeren anses å ha akseptert slike endringer ved å fortsette å bruke Tjenesten. Brukeren har alltid rett til å si opp Avtalen når de endrede vilkårene trer i kraft.

© Opphavsrett Uponor Corporation. Alle rettigheter forbeholdes.