Uponor
VÅRT ENGAGEMANG FÖR MÅLEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

FN:s mål för hållbar utveckling

Fyra mål för ett meningsfullt bidrag.

Vårt miljöprogram bidrar till FN:s mål för hållbar utveckling

Även om vi ställer oss bakom samtliga FN:s 17 mål för hållbar utveckling (MFHU) har vi valt ut fyra nödvändiga mål som vi verkligen kan bidra till och göra skillnad med:
Rent vatten och sanitet, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Hållbar konsumtion och produktion samt Bekämpa klimatförändringarna.

Spara vatten

 • Skydda vattenresurserna
 • Minska vattenavtrycket
 • Öka utnyttjandet av sekundära vattenkällor
 • Inrätta en vattentålig värdekedja
 • Utveckla lösningar för att säkerställa högsta vattenkvalitet

Värdera människor

 • Våra medarbetares säkerhet och välbefinnande
 • Främja mångfald och inkludering
 • Öka insynen i vår leveranskedja
 • Leverera tillväxt och stabila ekonomiska resultat

Skydda och återanvända resurser

 • Omställning till en kretsloppsekonomi
 • Leda vår bransch i omställningen mot förnybara, avfallsbaserade och återvunna råvaror
 • Full insyn i våra produkters miljöavtryck

Verka för klimatet

 • Åtagande om att begränsa den globala ökningen till 1,5 °C
 • Systematiskt minska utsläppen från vår verksamhet och bygga oss fram mot en koldioxidneutral verksamhet
 • Utveckla lösningar för att minska våra kunders växthusgasutsläpp

Uponors bidrag till FN:s mål för hållbar utveckling.

Hur vi går före mot en mer hållbar framtid

Vår färd mot koldioxidneutralitet

Vi spårar och minskar systematiskt våra utsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan och har formulerat en tydlig färdplan och milstolpar på vägen.

Mål för hållbar utveckling

Vi har valt att följa FN:s utvecklingsmål och har identifierat fyra av dem som ger stor effekt.

Hållbara lösningar

Vi erbjuder lösningar som hjälper våra kunder att nå sina miljömål.