Uponor Smatrix Pulse -sovelluksen loppukäyttäjän lisenssisopimus (EULA)

Tämä loppukäyttäjän lisenssisopimus (EULA) muodostaa Sovelluksen käyttäjän (Käyttäjä) ja Uponor GmbH:n (Uponor) välisen sopimuksen, joka on solmittu vain Käyttäjän ja Uponorin välillä (ei esimerkiksi Sovelluskaupan ylläpitäjän tai minkään muun osapuolen kanssa, kuten jäljempänä on määritelty). Sovelluksen Käyttäjän on oltava vähintään 13-vuotias. Jos Käyttäjä on 13–17-vuotias, Käyttäjä vakuuttaa, että Käyttäjän laillinen huoltaja on lukenut ja hyväksynyt nämä ehdot.

Tässä loppukäyttäjän lisenssisopimuksessa Sovellus tarkoittaa sovellusta, jonka avulla Käyttäjät voivat ohjata ja valvoa sisäilman laatua Uponor Smatrix Pulse -sisäilmajärjestelmän avulla (Palvelu). Palveluun sovelletaan Uponorin ja Käyttäjän välistä erillistä sopimusta. Uponor Smatrix Pulse -sovelluksen käyttö edellyttää erityistä Uponor Smatrix -laitetta, jonka avulla Palvelua voi hyödyntää. Sovellus on mobiilisovellus, jonka Uponor on tuonut saataville yhdestä tai useammasta kolmannen osapuolen sovelluskauppapalvelusta Uponorin kulloinkin määrittämillä alueilla.

Lataamalla Sovelluksen esimerkiksi Applen, Googlen tai Microsoftin (kukin erikseen Sovelluskaupan ylläpitäjä) ylläpitämästä sovelluskaupasta tai asentamalla Sovelluksen tai käyttämällä sitä Käyttäjä hyväksyy tämän loppukäyttäjän lisenssisopimuksen ehdot, Uponorin tietosuojaselosteen (luettavissa Sovelluksen valikon avulla) sekä Palvelua koskevat Uponorin Smatrix Pulse -sovelluksen käyttöehdot. Jos Käyttäjä ei hyväksy kaikkia mainittuja ehtoja, Käyttäjä ei saa ladata, asentaa eikä käyttää Sovellusta.

Sovellusta ei myydä, vaan sen käyttöoikeus perustuu lisensointiin. Käyttäjän käyttöoikeus Sovellukseen määräytyy tämän loppukäyttäjän lisenssisopimuksen ehtojen mukaan. Lataamalla tai asentamalla Sovelluksen tai käyttämällä sitä Käyttäjä hyväksyy tämän loppukäyttäjän lisenssisopimuksen ehdot.


Keitä me olemme?

Sovelluksen toimittaja on Uponor GmbH, jonka saksalainen ALV-numero on DE 133 899 039 ja päätoimipaikan rekisteröity osoite Industriestrasse 56, 97437 Hassfurt, Germany. Uponoriin voi ottaa yhteyttä tässä mainittujen yhteystietojen avulla.

Sovellus

Käyttäjä voi ladata Sovelluksen mobiililaitteeseensa Sovelluskaupan ylläpitäjän sovelluskaupasta kulloisenkin saatavuuden mukaan. Tällaista sovelluskauppaa voivat koskea erilliset käyttöehdot, ja Käyttäjän on noudatettava voimassa olevia Sovelluskaupan ylläpitäjän asettamia ehtoja.

Sovelluksen käyttöön tarvitaan internetyhteys, ja Käyttäjän laitteen on täytettävä kunkin sovelluskaupan Sovelluksen kuvauksessa määritellyt tekniset vaatimukset. Uponor ei takaa, että Sovellus on käytettävissä kaikissa mobiililaitteissa tai että se on saatavilla kaikilla alueilla.

Käyttäjä on yksin vastuussa kaikista kustannuksista, joita Sovelluksen käyttäminen Käyttäjän laitteessa voi aiheuttaa.

Lisenssi ja immateriaalioikeudet

Sovellus ja sen toimittamiseen mahdollisesti käytetty ohjelmisto ovat täysin Uponorin sekä soveltuvin osin sen tytäryhtiöiden ja kolmannen osapuolen lisenssinantajien omaisuutta. Kaikkien Sovelluksen sisältämien tietojen ja aineistojen kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Uponorille, sen tytäryhtiöille tai kolmannen osapuolen lisenssinantajille. Uponor ja/tai Smatrix ovat Uponor Oyj:n tai sen konserniyhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Uponor myöntää Käyttäjälle tämän loppukäyttäjän lisenssisopimuksen perusteella ei-yksinomaisen, henkilökohtaisen, rajoitetun, ei-siirrettävissä olevan, ei-alilisensoitavissa olevan oikeuden asentaa Sovelluksen, ajaa sitä, tuoda sen näkyviin sekä käyttää sitä mobiililaitteissa henkilökohtaisessa ja ei-kaupallisessa tarkoituksessa tämän loppukäyttäjän lisenssisopimuksen ehtojen mukaisesti. Kaikki kaupallinen käyttö on kielletty. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan kieltoa, jonka mukaan Sovellusta tai mitään sen osaa ei saa alilisensoida, myydä, jaella, kopioida, jäljentää, vuokrata, siirtää, luovuttaa, muokata, lähettää, takaisinmallintaa tai muuten kaupallisesti hyödyntää.

Uponor pidättää yksinomaisesti kaikki oikeudet, joita ei ole tässä loppukäyttäjän lisenssisopimuksessa nimenomaisesti myönnetty Käyttäjälle. Uponor voi vapaasti ja korvauksetta käyttää ja hyödyntää kaikkia Sovelluksen Käyttäjien ideoita ja kommentteja sopivaksi katsomallaan tavalla.

Kolmannen osapuolen sisältö

Käyttäjän saataville saatetaan tuoda Sovelluksen välityksellä kolmansien osapuolten tuottamia sisältöjä. Tällaisia sisältöjä voivat olla esimerkiksi kolmansien osapuolten tekemät laskelmat. Epäselvyyksien välttämiseksi todetaan, että tällaisesta kolmannen osapuolen sisällöstä vastaa yksin se kolmas osapuoli, joka on tuottanut sisällön ja omistaa sen oikeudet. Uponor ei ole missään vastuussa kolmannen osapuolen sisällön täsmällisyydestä, laadusta, ominaisuuksista, omistuksesta tai luotettavuudesta.

Alihankkijat

Uponor pidättää oikeuden käyttää Sovelluksen toimittamisessa alihankkijoita.

Ei takuuta

Ellei voimassa oleva laki toisin määrää, Sovellus toimitetaan sellaisenaan kaikkine vikoineen ja saatavuuden mukaan ilman mitään takuuta, suorituskykyä koskevaa vakuutusta tai takuusitoumusta, ja sen käyttö on kokonaan Käyttäjän omalla vastuulla. Laadun riittävyyteen ja suorituskykyyn liittyvät riskit ovat kokonaan Käyttäjän vastuulla. Uponor ei anna minkäänlaista nimenomaista, konkludenttista tai sääntömääräistä takuuta, mukaan luettuna kuntoa, keskeytymätöntä käyttöä, tietojen tarkkuutta (sisältäen rajoituksetta sijaintitiedot), kuranttiutta, riittävää laatua, sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen ja kolmansien osapuolten oikeuksien loukkaamattomuutta koskevIA takuita, ja sanoutuu täten irti kaikesta niihin liittyvästä vastuusta. Uponor ei anna takuuta Käyttäjän tyytyväisyydestä Sovellukseen eikä siitä, että Sovellus on Käyttäjän vaatimusten mukainen, että Sovelluksen toiminta on keskeytymätöntä tai virheetöntä, että Sovellus on yhteentoimiva tai yhteensopiva jonkin muun palvelun kanssa tai että Sovelluksen mahdolliset virheet korjataan. Mikään Uponorin tai sen valtuutetun edustajan antama suullinen tai kirjallinen ohje ei muodosta takuuta. Joidenkin alueiden lainsäädäntö ei salli konkludenttisten takuiden poissulkemista tai rajoittamista tai kuluttajan lakisääteisten oikeuksien rajoittamista, joten edellä mainitut poissulkemiset ja rajoitukset tai jotkin niistä ovat voimassa vain, ellei kyseisellä alueella voimassa oleva laki toisin määrää. Epävarmuuden välttämiseksi todetaan, että Sovelluskaupan ylläpitäjällä ei ole mitään takuuvelvoitteita.


Vastuunrajoitus

Uponor ei missään olosuhteissa ole vastuussa mistään epäsuorista, satunnaisista, erityisistä, rangaistuksellista, varoittavista tai välillisistä vahingoista (sisältäen rajoituksetta liikevoiton, tulojen tai tietojen menetyksen, liiketoiminnan keskeytymisen, korvaavien tuotteiden hankinnasta aiheutuvat kulut ja muut vastaavat tappiot), jotka aiheutuvat Sovelluksen tai Palvelun käytöstä tai kykenemättömyydestä käyttää Sovellusta tai Palvelua, huolimatta siitä, onko Uponoria varoitettu kyseisen vahingon mahdollisuudesta. Uponorin kokonaisvastuu suorista vahingoista, jotka aiheutuvat Sovelluksen käytöstä tai kykenemättömyydestä käyttää Sovellusta, ei missään olosuhteissa ylitä Sovelluksesta maksettua kauppasummaa tai 50 euroa sen mukaan, kumpi summa on suurempi. Käyttäjä sitoutuu olemaan hakematta Uponorilta muita vahingonkorvauksia, mukaan luettuna korvaukset menetetyistä tuloista tai välillisistä, erityisistä, epäsuorista tai satunnaisista vahingoista, ja luopuu kaikista oikeuksista kyseisiin korvauksiin. Epävarmuuden välttämiseksi todetaan, että Sovelluskaupan ylläpitäjä sanoutuu irti kaikesta vastuusta, ellei voimassa oleva laki toisin määrää.

Mikään tässä loppukäyttäjän lisenssisopimuksessa mainittu ei rajoita Uponorin vastuuta vahingosta tai menetyksestä, joka aiheutuu sen törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta rikkomuksesta, eikä sen vastuuta kuolemasta, henkilövahingosta tai muusta vahingosta, jonka poissulkemista voimassa oleva lainsäädäntö ei salli.


Käyttäjän vastuuvapautus

Käyttäjä vapauttaa Uponorin ja sen kumppanit, tytäryhtiöt, urakoitsijat, toimihenkilöt, johtajat, työntekijät ja edustajat sekä Sovelluskaupan ylläpitäjän vastuusta sekä sitoutuu puolustamaan ja kunnioittamaan niiden oikeuksia kaikkia suoraan tai epäsuorasti seuraavista syistä johtuvia korvausvaateita vastaan: (i) Sovelluksen käyttöön liittyvät Käyttäjän toimet ja laiminlyönnit tai (ii) tämän loppukäyttäjän lisenssisopimuksen ja/tai tietosuojaselosteen vastaiset Käyttäjän toimet.

Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

Tämän loppukäyttäjän lisenssisopimuksen mukainen Käyttäjän lisenssi tulee voimaan sinä päivänä, jona Käyttäjä hyväksyy tämän loppukäyttäjän lisenssisopimuksen ja asentaa Sovelluksen tai muuten käyttää sitä, ja päättyy, kun Käyttäjä poistaa Sovelluksen käytöstä tai Uponor irtisanoo tämän loppukäyttäjän lisenssisopimuksen sen mukaan, kumpi tapahtuu ensin. Käyttäjän lisenssin voimassaolo päättyy välittömästi, jos Käyttäjä yrittää kiertää jotain Sovelluksen yhteydessä käytettyä teknistä suojausta tai Käyttäjä muuten käyttää Sovellusta tämän loppukäyttäjän lisenssisopimuksen ehtojen vastaisesti. Tällöin Käyttäjän tulee tuhota kaikki Sovelluksen kopiot ja lakata käyttämästä Sovellusta.

Tietojen kerääminen ja käyttö sekä tietosuojaseloste

Uponor ymmärtää sen, miten tärkeää on suojata kaikki Sovelluksen Käyttäjistä ja mahdollisista kolmansista osapuolista kerättävät tiedot. Uponorin kulloinkin voimassa olevaa tietosuojaselostetta (luettavissa Sovelluksen valikon avulla) sovelletaan tähän loppukäyttäjän lisenssisopimukseen. Tietosuojaseloste määrittää sen, miten, miksi ja missä määrin Uponor kerää ja käyttää Käyttäjien ja mahdollisten kolmansien osapuolten henkilötietoja. Lataamalla tai asentamalla Sovelluksen tai käyttämällä sitä Käyttäjä yksiselitteisesti hyväksyy tietosuojaselostetta koskevat ehdot sekä kaikki niihin viittauksella sisällytetyt ehdot.

Sovelluskaupan ylläpitäjiä koskevat lisäehdot

Sovelluskaupan ylläpitäjä ei vastaa mistään Käyttäjän tai jonkin kolmannen osapuolen esittämistä vaateista, jotka koskevat Käyttäjän hallintaoikeutta Sovellukseen ja/tai Sovelluksen käyttöä, sisältäen rajoituksetta tuotevastuuvaateet sekä vaateet, jotka perustuvat Sovelluksen voimassa olevien lakien tai säädösten vastaisuuteen, kuluttajansuojalakeihin tai vastaavaan lainsäädäntöön sekä kolmannen osapuolen esittämät vaateet, joiden mukaan Sovellus tai Käyttäjän Sovelluksen hallinta ja käyttö loukkaa kyseisen osapuolen immateriaalioikeuksia.

Muita tämän loppukäyttäjän lisenssisopimuksen vastuuvapauslausekkeita rajoittamatta Sovelluskaupan ylläpitäjän, valmistajan, verkko-operaattorin, laitevalmistajan tai verkko-operaattorin tai minkä tahansa muun kolmannen osapuolen vastuu kaikista tuki- ja ylläpitopalveluista on nimenomaisesti poissuljettu.

Käyttäjä vakuuttaa ja takaa, ettei Käyttäjän sijaintimaa ole Yhdysvaltain vientikiellon piirissä eikä Yhdysvaltain hallitus ole määritellyt sitä ”terrorismia tukevaksi” maaksi, ja ettei Käyttäjä ole millään Yhdysvaltain kielto- tai rajoituslistalla.

Käyttäjä hyväksyy sen, että Sovelluskaupan ylläpitäjä ja sen tytäryhtiöt ovat tämän loppukäyttäjän lisenssisopimuksen edunsaajia ja että Käyttäjän hyväksyessä tämän loppukäyttäjän lisenssisopimuksen ehdot Sovelluskaupan ylläpitäjällä on oikeus (ja sen katsotaan hyväksyneen oikeuden) ajaa tämän loppukäyttäjän lisenssisopimuksen nojalla etujaan Käyttäjää vastaan edunsaajana.

Rajoittamatta tähän loppukäyttäjän lisenssisopimukseen sisältyviä Uponorin vastuuvapauslausekkeita, Käyttäjä voi ilmoittaa asiasta Sovelluskaupan ylläpitäjälle siinä tapauksessa, että Sovellus ei vastaa mahdollisesti voimassa olevia takuuehtoja. Tällöin Sovelluskaupan ylläpitäjä voi hyvittää Sovelluksesta maksetun kauppahinnan Käyttäjälle Sovelluskaupan ylläpitäjän voimassa olevan käytännön mukaisesti.

Ellei voimassa oleva laki toisin määrää, Sovelluskaupan ylläpitäjällä ei ole mitään muuta takuuvelvoitetta Sovellukseen ja kaikki muut vaateet, tappiot, vastuut, korvaukset, kulut ja kustannukset, jotka liittyvät takuuehtojen vastaisuuteen, ovat kokonaan Käyttäjän vastuulla.

Yleisiä ehtoja

Tämä loppukäyttäjän lisenssisopimus on Käyttäjän ja Uponorin välinen Sovelluksen käyttöä koskeva kokonaissopimus, ja se korvaa kaikki aiemmat näiden osapuolten väliset sopimukset ja esitykset.

Uponor pidättää oikeuden omalla päätöksellään muuttaa, muokata, lisätä tai poistaa tämän loppukäyttäjän lisenssisopimuksen osia julkaisemalla päivitetyn loppukäyttäjän lisenssisopimuksen Uponorin verkkosivustossa. Käyttäjän katsotaan hyväksyvän tehdyt muutokset jatkamalla Sovelluksen käyttöä. Käyttäjällä on aina oikeus irtisanoa tämän loppukäyttäjän lisenssisopimuksen mukainen lisenssi muutetun loppukäyttäjän lisenssisopimuksen tullessa voimaan.

Jos jonkin tämän loppukäyttäjän lisenssisopimuksen ehdon katsotaan jostain syystä olevan täytäntöönpanokelvoton, kyseistä ehtoa uudistetaan vain sen verran kuin on tarpeen sen täytäntöönpanoa varten, eikä tämä aiheuta muutoksia tämän loppukäyttäjän lisenssisopimuksen muihin ehtoihin.

Mikään Uponorin laiminlyönti tämän loppukäyttäjän lisenssisopimuksen minkään ehtojen täytäntöönpanossa ei kumoa Uponorin täytäntöönpano-oikeuksia.

Uponor voi milloin tahansa omalla päätöksellään lopettaa Sovelluksen toimittamisen Käyttäjän suostumuksen perusteella tai ilman sitä. Uponor pyrkii kuitenkin ilmoittamaan asiasta etukäteen Sovelluksen Käyttäjille.

Uponor voi siirtää tämän loppukäyttäjän lisenssisopimuksen kokonaan tai osittain tai antaa siihen valtuudet haluamalleen henkilölle tai yhteisölle joko etukäteen ilmoittaen tai ilman ennakkoilmoitusta. Sovelluksen Käyttäjät eivät voi siirtää mitään loppukäyttäjän lisenssisopimuksen mukaisia oikeuksia tai velvollisuuksia ilman Uponorin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, ja kaikki Käyttäjien tekemät luvattomat siirrot ja valtuutukset ovat mitättömiä.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Ellei voimassa oleva pakottava lainsäädäntö toisin määrää, kaikissa Sovellukseen liittyvissä asioissa noudatetaan Saksan lakeja (viittaamatta lainvalintaa koskeviin kohtiin) ja kaikki siihen liittyvät riita-asiat käsitellään yksinomaan Frankfurtin käräjäoikeudessa Saksassa.

Rajoitetun poikkeuksen yllä esitettyyn muodostavat sellaiset Käyttäjät, jotka käyttävät Sovellusta kuluttajina, asuvat Euroopan unionin alueella ja joiden osalta Sovellukseen, loppukäyttäjän lisenssisopimukseen ja kaikkiin niistä mahdollisesti johtuviin riita-asioihin sovelletaan sen jäsenvaltion lakeja, jossa Käyttäjä asuu. Jos Käyttäjä on kuluttaja, hänen asuinpaikkansa tuomioistuimilla on ei-yksinomainen toimivalta kaikissa tällaisissa riita-asioissa. Euroopan unionissa asuvat kuluttajakäyttäjät voivat viedä tällaiset riita-asiat myös paikalliseen kuluttajariitalautakuntaan.

Tätä loppukäyttäjän lisenssisopimusta koskevissa kysymyksissä voi ottaa yhteyttä Uponoriin.

© Copyright Uponor Oyj, 2018. Kaikki oikeudet pidätetään.