Matkalla kestävän rakentamisen edelläkävijäksi

Maailma tarvitsee kestävämpiä tuotteita ja ratkaisuja niin nyt kuin tulevia sukupolviakin varten. Yritykset voivat – ja niiden pitää – toimia muutosten tekijöinä ilmastotyössä. Juuri siksi Uponor pyrkii jatkuvasti vähentämään liiketoimintansa ympäristövaikutuksia. Tavoitteena on tulla vastuullisten talo- ja yhdyskuntatekniikkaratkaisujen johtavaksi valmistajaksi.


Kestävä kehitys määrittää keskeisesti Uponorin strategiaa, tarkoitusta ja visiota. Uponor kehittää veteen liittyviä ratkaisuja tulevien sukupolvien parhaaksi (Rethinking water for future generations). Tämä kuvastaa yhtiön paloa innovaatioihin ja teknologiaan sekä tavoitetta suojella niukkaa luonnonvaraa, vettä, tuleville sukupolville. 

Pyrkimyksestä ja sitoutumisesta kestävään tulevaisuuteen kertoo myös yhtiön visio tulla vastuullisten talotekniikka- ja yhdyskuntatekniikkaratkaisujen tunnustetuksi johtajaksi. Uponorilla on pitkä historia alaa muuttaneiden innovaatioiden kehittäjänä. Se on tuonut markkinoille lukuisia järjestelmiä ja ratkaisuja, jotka mahdollistavat kestävämmän elämäntavan, säästävät energiaa ja vettä, turvaavat veden puhtauden ja auttavat vähentämään haitallisia päästöjä.

Kestävä kehitys on osa arkea

Uponor nojaa toiminnassaan YK:n 17:ään kestävän kehityksen tavoitteeseen (Sustainable Development Goals, SDG), joista tärkeimmiksi on nostettu neljä: puhdas vesi ja sanitaatio, ihmisarvoinen työ ja talouskasvu, vastuullinen kulutus ja tuotanto sekä ilmastoteot. Kun kestävä ajattelu ohjaa arkea, näiden tavoitteiden saavuttamiseen voidaan omalla toiminnalla aidosti vaikuttaa.

Tavoitteena kestävämmin rakennettu ympäristö

Lähes 40 prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä aiheutuu rakennusten energiankäytöstä – lämmityksestä, jäähdytyksestä ja sähkönkulutuksesta. Näitä päästöjä on vähennettävä, jotta Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet on mahdollista saavuttaa. 

World Green Building Council julkaisi syyskuussa 2019 raportin, jossa asetettiin tavoitteet myös materiaaleihin sitoutuneen hiilen eli rakennusmateriaalien valmistuksen, kuljetuksen, rakentamisen ja purkamisen aiheuttamien päästöjen vähentämiseksi. Tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä kaikissa uusissa rakennus-, saneeraus- ja infrahankkeissa materiaaleihin sitoutuneen hiilidioksidin määrä vähenee 40 prosenttia ja uusien rakennusten energiankäyttö on hiilineutraalia. 

Uponor on yksi raportin allekirjoittajista ja kannustaa kaikkia sitoutumaan yhteisiin tavoitteisiin, jotta rakennukset ja infrastruktuuri saavuttavat nollapäästötason vuoteen 2050 mennessä.
Uponorin tavoitteena on kestävämmin rakennettu ympäristö.
Vähemmän jätettä, enemmän kierrätystä
Kestävä tuotanto perustuu resurssien ja energian tehokkaaseen käyttöön. Uponor käyttää tehtaissaan nykyaikaista tuotantoteknologiaa ja noudattaa ISO 14001 -standardin mukaista ympäristöjärjestelmää ja ISO 5001 -standardin mukaista energianhallintajärjestelmää saavuttaakseen ympäristö- ja energiatavoitteensa. 

Suurin osa Uponorin tuotantolaitoksilla syntyvästä jätteestä on muovia ja metalleja. Kaikki muovi- ja metallijäte pyritään kierrättämään ja jätteiden määrää vähentämään niin, ettei sitä tulevaisuudessa päätyisi lainkaan kaatopaikalle. 

Jätteiden vähentämiseksi ja uudelleenkäyttämiseksi on jo otettu isoja askeleita. Uponor Infra käyttää uudelleen kaiken tuotannosta syntyneen kierrätyskelpoisen materiaalin asianmukaisia standardeja noudattaen. Tämän lisäksi Uponor Infran valmistamat tuotteet voidaan kierrättää tai käyttää uudelleen, kun niiden elinkaari on lopussa. 

Uponor on myös sitoutunut toimimaan kansainvälisen Operation Clean Sweep -ohjelman (OCS) mukaisesti ja varmistamaan, että valmistuksessa käytettäviä muovipellettejä, rakeita ja jauhoja käsitellään huolellisesti eivätkä ne päädy luontoon. OCS-ohjelma otetaan käyttöön Uponorin kaikissa tuotantolaitoksissa vuoden 2021 loppuun mennessä. Jokaiseen tuotantolaitokseen asennetaan hulevesisuodattimet estämään muovirakeiden pääsy viemärijärjestelmään ja sitä kautta vesistöihin. 

Tavoitteena on myös vähentää neitseellisten raaka-aineiden käyttöä. Uponor on mukana lukuisissa tuotekehityshankkeissa, joissa tutkitaan vaihtoehtoja öljypohjaisille raaka-aineille.
Uponor jatkaa kestävän kehityksen työtä

Pitkäjänteinen työ jatkuu

Työ kestävämmin rakennetun ympäristön ja infrastruktuurin saavuttamiseksi jatkuu. 

Uponorin tavoitteena on ollut vähentää suoria ja epäsuoria kasvihuonepäästöjä 20 prosenttia liikevaihdosta vuoteen 2020 mennessä vuoden 2015 tasoista. Tämä on toteutumassa tavoitteiden mukaisesti ja parhaillaan ollaan asettamassa uusia tavoitteita päästöjen vähentämiseksi seuraavan 10 vuoden ajalle. Yhtiössä ollaan myös viimeistelemässä ensimmäisiä tuotekohtaisia ympäristöselosteita, joiden avulla asiakkaiden on helpompi saada käsitys tuotteiden ympäristöjalanjäljestä.

Teksti: Vilma Wiitakorpi-Björkman
Kuvat: Uponor
Kohti hiilineutraalia tuotantoa
Uponorin tuotantolaitosten ympäristövaikutukset aiheutuvat pääasiassa kasvihuonepäästöistä, jätteistä ja veden käytöstä. Uponor on tehnyt useita konkreettisia toimia vähentääkseen liiketoimintansa ympäristövaikutuksia ja siirtyäkseen kohti hiilineutraalia tuotantoa. 

Vuodesta 2020 kaikki Uponorin seitsemän pohjoismaista tuotantolaitosta siirtyvät käyttämään uusiutuvaa sähköä. Muutos tuo merkittävän vähennyksen yrityksen tuotantolaitosten hiilidioksidipäästöihin, sillä pohjoismaisten tuotantolaitosten osuus yhtiön koko sähkönkulutuksesta on noin puolet. Myös Saksassa sijaitsevissa tuotantolaitoksissa käytetään jo ainoastaan uusiutuvaa sähköä. Yhdysvalloissa kolmannes tuotantolaitosten kuluttamasta sähköstä tulee uusiutuvista lähteistä ja yhtiön Minnesotassa sijaitsevan jakelukeskuksen sähkö tuotetaan kokonaan tuulivoimalla.