UPONOR

Adatvédelmi szabályzat az állásra jelentkezők nyilvántartásához

1.Adatkezelő

Uponor Épületgépészeti Kft (arra való tekintettel, hogy hova jelentkeztek: Uponor Épületgépészeti Kft)
1043 Budapest, Lórántffy Zsuzsanna u. 15/B
Magyarország
+36-1-203-3611

Az Uponor Épületgépészeti Kft a továbbiakban együttesen ’’Uponor”

2.Kapcsolattartó személy

Pölcz Csaba
1043 Budapest, Lórántffy Zsuzsanna u. 15/B
Magyarország
Telefonszám: +36-1-203-3611
E-mail: csaba.polcz@uponor.com

3. A személyes adatok nyilvántartásának elnevezése

Uponor Magyarország állásra jelentkezők adatainak nyilvántartása

4. Az érintettek köre

Azok a személyek, akik részt vesznek az Uponor Magyarország munkaerő-felvételi folyamatában.

5. A személyes adatkezelés célja és jogalapja

Ennek a személyi adatokat tartalmazó nyilvántartásnak az a célja, hogy irányítsa az Uponor munkaerő-felvételi folyamatát, amely magába foglalja az állásra jelentkezők személyes adatainak kezelését. Ha az állásra jelentkező egy harmadik fél szolgáltatóhoz tartozó webes szolgáltatáson keresztül jelentkezett, akkor a harmadik fél szolgáltatónak az adatvédelmi szabályzatai vonatkoznak rá. A fentiekben említettek magukban foglalhatják a személyes adatok kezelését és értékelését annak érdekében, hogy feltöltsék a megüresedett pozíciókat valamint, hogy tájékoztassák a jelentkezőket a munkaerő-felvételi folyamat alakulásáról. Az adatkezelésbe beletartozhat, hogy az állásra jelentkezőket automatizált eszközökkel osztályozzák. (keresett szavakon alapul)

A fent említett célokból az Uponornak jogos érdeke fűződik a személyes adatok kezeléséhez.

Az állásra jelentkező személyes adatai tárolhatóak a munkaerő felvételi eljárás befejeztét követően mindaddig, amíg azokra az Uponornak a munkaerő felvételi eljáráshoz kapcsolódó kötelezettségeinek teljesítéséhez vagy jövőbeni felvételi eljáráshoz szüksége van, azonban nem tovább, mint 1év.

6. A személyes adatok nyilvántartásának a tartalma

A személyes adatok nyilvántartásában az Uponor különösen a következő információkat kezeli:

• alapvető információkat, mint: név, születési dátum, e-mail cím, telefonszám, lakcím, pozíció
• szakképesítési adatokat, mint: tanulmányok, munkatapasztalat, engedélyek és jogosultságok, diplomák, oklevelek, önéletrajzok, pályázati levelek, nyelvtudás
• fizetés: bérigény
• fényképet (ha töltött fel ilyet az állásra jelentkező)
• referenciákat és a referenciát adóról alapvető információkat (mint név, titulus, e-mail cím, telefonszám)
• hivatkozásokat személyes profilokhoz pl. közösségi média applikációk, mint a LinkedIn (ha az állásra jelentkező feltöltötte azt)
• video felvételek engedélyezett video interjúk esetén; és
• értékelés adatai: az Uponor Csoport munkaerő-felvételi személyzetének értékelései és észrevételei.

7. Általános információforrások

Az adatokat első sorban az érintettektől közvetlenül gyűjtik. Az alkalmazandó jogszabályok alapján a személyes adatok olykor máshonnan is beszerezhetők, mint közvetlenül az érintettől.

Az Uponor minden érintettet értesít az adatkezelésről, beleértve az alkalmazandó jogszabályok által megengedett harmadik fél adatforrásokat és az onnan származó adatokat.

A munkaerő-felvételi folyamat során az adatok maga az érintett, az Uponor Csoport Humán Erőforrás alkalmazottai, valamint a munkaerő-felvételi menedzser viszik fel a személyes adatnyilvántartásba.

8. A személyes adatok közzététele és továbbítása EU/EGT területen kívülre

Az Uponor a személyes adatokat az EU/EGT térségen kívülre a következő jogszabályi korlátozások alkalmazása mellett teheti közzé és továbbíthatja:

• az Uponor csoporthoz tartozó cégeknek a velük kötött szerződésnek megfelelően, mely szerződések részét képezi az Európai Bizottság Általános Szerződési feltételei, mely biztosítja, hogy a megfelelő adatvédelmi intézkedések bevezetésre kerültek, illetve az arra felhatalmazott harmadik felek részére addig a mértékig, ameddig azok bevonásra kerültek az adatkezelésbe az itt hivatkozott állásra jelentkezők nyilvántartása érdekében. Az ilyen felhatalmazott harmadik személyek a személyes adatokat kezelhetik az is EU/EGT térségen kívül is az Uponor és az ilyen felhatalmazott harmadik személyek között létrejött szerződésnek megfelelően, mely szerződések részét képezi az Európai Bizottság Általános Szerződési feltételei, mely biztosítja, hogy a megfelelő adatvédelmi intézkedések bevezetésre kerültek. Az Uponor kötelezi az ilyen harmadik feleket, hogy az ilyen módon átadott személyes adatokat bizalmasan kezeljék és gondoskodjanak azok megfelelő biztonságáról; vagy

• hozzájárulásra alapítva; vagy
• egyébként az alkalmazandó jogszabályok által megengedettek szerint.

Technikai és más adatfelhasználást érintő okok miatt, a személyes adatokat olyan külső szolgáltatásnyújtók, akik az Uponor nevében jogosultak az adatkezelésre, a személyes adatokat külső szervereken tárolhatják.

Személyes adatoknak bárminemű továbbítása az Általános adatvédelmi rendeletnek (GDPR, 2016/679) és más kötelezően alkalmazandó jogszabálynak és módosításaiknak megfelelően történik.

9. Az érintettek jogai

Egyéb korlátozás hiányában az érintettnek jogában áll minden rá vonatkozó és az Uponor birtokában lévő személyes adatához hozzáférni. Minden érintettnek joga van, ahhoz, hogy kérelmezze, hogy az Uponor javítsa, törölje vagy felhagyjon a hibás, hiányos, elavult személyes adatok használatával. Minden érintett visszavonhatja a korábban adott hozzájárulását, és tiltakozhat minden direktmarketing ellen.

Minden kérvényt a 2. Pontban ismertetett kapcsolattartó személynek kell elküldeni. Az Uponor minden kérvényt a lehető leghamarabb feldolgoz. Ha elégedetlen az Uponor döntésével vagy intézkedésével, minden érintettnek joga van ahhoz, hogy panaszt tegyen az országában működő adatvédelmi hatóságnál.

10. A személyes adatok biztonságára vonatkozó irányelvek- technikai és szervezeti ellenőrzések

Az Uponornak teljes szervezetén belül biztosítania kell a hatékony technikai és szervezeti adatvédelmi intézkedések bevezetését és fenntartását. Az Uponornak továbbá biztosítania kell, hogy a hivatkozott személyes adatok nyilvántartásában szereplő személyes adatok bárminemű továbbítása és közzététele harmadik feleknek feltétele legyen annak, hogy megállapodásokkal vagy a jogszabályok által megengedett más módon biztosítva legyen a megfelelő adatvédelmi szint.

Technikai ellenőrzések

Fizikai formában lévő anyagokat elzárt helyen tárolják, amelyhez korlátozott a hozzáférés. Minden számítástechnikai rendszert működő védelmi szoftver biztosít. A rendszerhez történő hozzáféréshez felhasználónév és jelszó használata szükséges, az adattovábbítások pedig magasan kódolt csatornákon keresztül történnek.

Szervezeti ellenőrzések

Az adatkezelő szervezetén belül a személyes adatok felhasználása megfelelő iránymutatás alapján történik, és a személyes adatokat tartalmazó számítástechnikai rendszerekhez való hozzáférés azokra a személyekre korlátozódik, akiknek az a munkájuk szerinti megbízatásuk vagy szerepük elvégzéséhez szükséges, és akik a személyes adatokra vonatkozó titoktartásra kötelezettek.