Uponor Épületgépészeti Kft. - Műszaki ügyfélszolgálat
1043 Budapest, Lórántffy Zsuzsanna utca 15/b.
 

Etikai kódex

This translation is provided only for the ease of reference, the English version shall prevail. - Az etikai kódex jelen magyar nyelvű fordítása könnyebb érthetőség kedéért készült, minden esetben az angol nyelvű erdeti verzió tekintendő elsődlegesnek. Az angol verzió megnézhető ITT

Ezt az etikai kódexet az Uponor Corporation igazgatótanácsa hagyta jóvá. Az Uponor Csoport minden alkalmazottjára, tisztviselőjére és igazgatójára (a továbbiakban együttesen „alkalmazottak”) érvényes. Az etikai kódexben az Uponor jövőképét, fő célját és értékeit fogalmazta meg.
 
Etika, törvények és előírások
 
Az Uponor etikus és törvényes eszközökön keresztül hosszú távú növekedésre törekszik azáltal, hogy valódi hozzáadott értéket teremt vevői számára, akik ezért elismerik. Az alkalmazottaknak a legszigorúbb etikai normáknak kell megfelelniük, amikor az Uponor nevében cselekednek. Az alkalmazottaknak az üzletvitel során minden tekintetben professzionálisan, tisztességesen és a legbecsületesebb módon kell viselkedniük.
 
Az Uponor Csoportnak és az alkalmazottaknak meg kell felelniük a rájuk vonatkozó nemzetközi és nemzeti törvények szellemiségének és rendelkezéseinek. Ezek közé tartoznak a trösztellenes és a tisztességes versenyt szabályozó törvények, a nyilvánosan kereskedett értékpapírokat szabályozó, a vállalatirányítással foglalkozó, a megvesztegetés- és korrupcióellenes, valamint a termékbiztonsággal foglalkozó és a munkaügyi törvények.
 
Az Uponornak és az alkalmazottaknak tiszteletben kell tartaniuk az emberi jogokat, amelyeket például az Egyesült Nemzetek Üzleti és Emberi Jogok Irányadó Elvei és Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata határoz meg. Az Egyesült Nemzetek Szervezete Globális Megállapodásának aláíró feleként az Uponor és minden alkalmazottja elkötelezte magát amellett, hogy támogassa annak tíz alapelvét az emberi jogokról, a munkáról, a környezetvédelemről és a korrupcióellenességről.
 
Érdekellentétek, ajándékok és megvesztegetés
 
Az alkalmazottaknak el kell kerülniük mindennemű ütközést a saját személyes érdekeik és az Uponor Csoport érdekei között. Idetartozik többek között a személyes ajándékok vagy vendéglátás adása vagy nyújtása és elfogadása az Uponor érintettjei által, kivéve az Uponor üzletmenete során észszerűen adható vagy nyújtható és a vonatkozó törvények által elfogadottnak minősülő ajándékok vagy vendéglátás.
 
(Az „Érintettek” olyan alkalmazottakra, ügyfelekre, beszállítókra, részvényesekre, kormányzati és nem kormányzati szervezetekre és más felekre vonatkoznak, akik szerződéses kapcsolatban állnak az Uponorral, vagy befolyással lehetnek az Uponorra, vagy az Uponor befolyásolhatja őket.)
 
Szigorúan tilos minden ügymenetkönnyítő juttatás vagy nem hivatalos juttatás köztisztviselőnek vagy kormánynak jóváhagyás vagy engedély megszerzése, illetve üzleti tranzakció vagy tevékenység más módon történő elősegítése céljából. Az Uponor megtilt minden vesztegetést, és tartózkodik a pénzmosástól, az adócsalástól és az illegális tevékenységek finanszírozásában való részvételtől. Az Uponornak és az alkalmazottaknak gondoskodniuk kell arról, hogy minden jótékonysági, adományozási és szponzori támogatás megfelelő legyen, és a vonatkozó jogszabályoknak és belső szabályoknak megfelelően jóváhagyásra kerüljön.
 
Az Uponor bizalmas adatai
 
Az Uponor üzleti titkai és bizalmas információi értékkel bíró üzleti vagyont jelentenek, ezért ezeket helyesen kell használni és védeni kell. Az üzleti titkokat és más információt azok bizalmasságának garantálása, illetve ahol az helyénvaló, a szellemi tulajdonjog további védelmet nyújtó lajstromozása révén kell megvédeni.
 
Az Uponor, vagy más vállalatok bizalmas üzleti adatainak vagy üzleti titkainak birtokába jutó alkalmazottak ezt az információt nem adhatják át harmadik személyeknek (ideértve a barátokat és családtagokat is), kivéve, ha az az Uponor üzleti céljai érdekében történik. A fontos információkat akkor is bizalmasan kell kezelniük, ha hivatalosan nem vállaltak titoktartási kötelezettséget.
 
Az Uponor a nyitottságot, az átláthatóságot és a folyamatos párbeszédet támogatja az érintettekkel és a médiával. Az alkalmazottaknak követniük kell az Uponor közösségi média irányelveit, és minden kommunikáció során felelősségteljesen kell eljárniuk. A bizalmas információk védelme, a nyilvánosan forgalmazott értékpapírokra vonatkozó szabályok (bennfentes információ) és a versenyre vonatkozó megfontolások azonban korlátozhatják ezt az átláthatóságot, és ezeket mindenkor be kell tartani.
 
Az Uponor könyvelési adatainak minden lényeges vonatkozásban pontosnak és megbízhatónak kell lenniük. A nyilvántartásba nem vett pénzeszközök tilosak, és a nyilvántartást időben véghez kell vinni. Az Uponor pénzügyi és nem pénzügyi jelentései és nyilvántartásai nem tartalmazhatnak hamis, félrevezető vagy mesterséges bejegyzéseket vagy információkat.
 
Tilos az Uponor vagyonával bármilyen lopás, csalás, sikkasztás vagy egyéb visszaélésszerű felhasználás. Az Uponor pénzügyi, digitális és egyéb eszközeit felelős módon, rendeltetésszerű és törvényes célokra kell használni. Az alkalmazottak kötelesek biztosítani és védeni az Uponor összes eszközét, beleértve, de nem kizárólagosan a készleteket, berendezéseket, helyiségeket, adatokat és szellemi tulajdont.
 
A környezet
 
Az Uponor arra törekszik, hogy fenntartható módon összehangolja az emberek, a környezet és a gazdaság érdekeit. Ügyelünk egymás és a jövőbeni generációk jólétére. Az Uponor elvárja az alkalmazottaktól, hogy tartsák be a környezetvédelmi törvényeket és előírásokat, és támogassák azokat az intézkedéseket, amelyek csökkentik az Uponor saját tevékenységének és a teljes értékláncnak a környezetre gyakorolt hatását. 
 
Politika
 
Az Uponor nem vesz részt a politikában, és nem nyújt pénzügyi vagy egyéb támogatást politikai pártoknak vagy csoportoknak. A politikai életben részt vevő alkalmazottak ezt kizárólag magánszemélyként tehetik meg, és nem az Uponor képviselőiként.
 
Alkalmazottak 
 
Az Uponor támogatja a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet és azon országok munkajogi/foglalkoztatási törvényei által meghatározott munkavállalói jogokat, amelyekben az Uponor működik, valamint támogatja az egyesülési szabadságot és a kollektív tárgyalásokhoz való jog tényleges elismerését.
 
Ha ezeket a jogokat a helyi törvény korlátozza, az Uponor igyekszik alternatív módokat kínálni Alkalmazottainak álláspontjuk ismertetésére.
 
Az Uponor felelős munkáltató, és támogatja az alkalmazottak esélyegyenlőségét. Az Uponornál nem megengedett a diszkrimináció faj, bőrszín, nemzetiség, életkor, vallás, nem, szexuális beállítottság, szakszervezeti tagság, politikai tevékenység vagy más, a munkateljesítmény szempontjából lényegtelen tényező alapján. Az Uponor nem engedélyezi a gyermekmunka, a kötelező vagy kényszermunkát, és nem vesz igénybe olyan beszállítókat, amelyek ezt teszik.
 
Az Uponor nem tűr el semmilyen zaklatást, bántalmazást vagy zaklatást alkalmazottja részéről vagy irányába. Az Uponor arra törekszik, hogy tisztességes javadalmazást, valamint biztonságos és egészséges munkahelyet biztosítson az alkalmazottak számára. Minden Munkavállaló felelős azért, hogy betartsa a biztonsági utasításokat, szükség esetén egyéni védőfelszerelést használjon, és jelentse az ezekkel kapcsolatos hiányosságokat.
 
Vevők és beszállítók
 
Munkája során az Uponor elkötelezetten igyekszik vevőit sikeressé tenni, mert ez vezet végső soron az Uponor sikerességéhez is. Az Uponor minden megállapodásában a megelégedettségre és jóhiszeműségre, valamint kiváló termékminőségre, tisztességes árazásra és kitűnő értékesítést követő szolgáltatások nyújtására törekszik. Az Uponor minden érintettjét ugyanazzal a szemléletmóddal közelíti meg, amellyel vevőit is.
 
Az Uponor beszállítóitól elvárás, hogy megfeleljenek az Uponor beszállítói magatartási kódexében meghatározott etikai, társadalmi, környezetvédelmi és minőségi előírásoknak. Az Uponor üzleti tevékenységét az összes vonatkozó versenyjogi/trösztellenes, export-ellenőrzési és vámtörvény és előírás szerint végzi minden tevékenysége során.

Megvalósítás 

Az Uponor elősegíti a jelen Magatartási Kódex végrehajtását és nyomon követését azáltal, hogy hatékonyan kommunikálja annak tartalmát és jelentését az alkalmazottakkal. Az etikai kódexszel kapcsolatos kérdéseket az Uponor Csoport Általános Tanácsának kell címezni. Az etikai kódex vélelmezett megsértését a felettesnek, az Általános Tanácsnak, és/vagy a helyi vagy a csoport HR-jének és/vagy a belső ellenőrnek (az elérhetőségei az Uponor intraneten találhatók) vagy anonim belső/külső jelentési csatornán keresztül kell jelenteni, és azt a vezetőségnek megfelelő módon kezelni kell. 
 
A kódex vélt megsértését teljesen bizalmasan kell kivizsgálni és megoldani. Az alkalmazottakat arra biztatjuk, hogy tisztázatlan helyzetek esetén forduljanak felettesükhöz. 
 
A kódex tartalmával ellentétes tevékenységeket azonnal meg kell szüntetni. Az ilyen tevékenység fegyelmi eljárást von maga után, amely végső soron az alkalmazott munkaviszonyának megszűnéséhez és kártérítéshez is vezethet. Az Uponor garantálja, hogy semmilyen hátrányos, munkával kapcsolatos következménnyel nem jár, ha az alkalmazott az etikai kódex megsértésével kapcsolatos panaszt tesz. Bizonyos büntetőjogi jogsértések emellett büntetőeljáráshoz is vezethetnek.