Uponor Épületgépészeti Kft. - Műszaki ügyfélszolgálat
1043 Budapest, Lórántffy Zsuzsanna utca 15/b.
 

Végfelhasználói licencszerződés az Uponor Smatrix Pulse alkalmazáshoz (“EULA”)

A jelen végfelhasználói licencszerződés (a továbbiakban: „Licencszerződés”) az Alkalmazás felhasználója (a továbbiakban: „Felhasználó”) és az Uponor GmbH (a továbbiakban: „Uponor”) közötti megállapodás, amely kizárólag a Felhasználó és az Uponor között jön létre (nem pedig más felek között, mint például az alábbiakban meghatározott Alkalmazás Áruház Szolgáltató). Alkalmazást használatához a Felhasználónak be kell töltenie a 13. életévét. Ha a Felhasználó életkora 13–17 év között van, a Felhasználó kijelenti, hogy törvényes képviselője elolvasta és elfogadta a jelen a feltételeket.


E Licencszerződés alkalmazása során az „Alkalmazás” azt az alkalmazást jelenti, amelyen keresztül a Felhasználók hozzáférhetnek az Uponor Smatrix Pulse beltéri fűtő/hűtő rendszerhez a beltéri klíma szabályozása és felügyelete érdekében (a továbbiakban: „Szolgáltatás”). A Szolgáltatás az Uponor és a Felhasználó között külön megállapodás tárgyát képezi. Az Alkalmazás és a Szolgáltatás használatához egy speciális Uponor Smatrix eszköz szükséges. Az Alkalmazás mobilalkalmazás, amelyet az Uponor harmadik személy alkalmazás áruház szolgáltató(k)on keresztül biztosít az általa időről-időre meghatározott területeken.


Az Alkalmazásnak az Alkalmazás Áruház Szolgáltatón (pl. Apple, Google, Microsoft) keresztüli letöltésével (a továbbiakban: „Alkalmazás Áruház Szolgáltató”), az Alkalmazás telepítésével vagy használatával a Felhasználó elfogadja a jelen Licencszerződés feltételeit és az Uponor Adatvédelmi irányelveit (amely az Alkalmazás menüjében érhető el), valamint a Szolgáltatással alkalmazott Uponor Smatrix Pulse App szolgáltatási feltételeket. Ha a Felhasználó ezen feltételek bármelyikével nem ért egyet, nem töltheti le, nem telepítheti és nem használhatja az Alkalmazást

Az alkalmazás nem vásárolható meg, csak licenc (felhasználási jog) szerezhető rá. Az alkalmazást a felhasználó a jelen licencszerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően használhatja. Az alkalmazás letöltésével, telepítésével vagy használatával a felhasználó elfogadja a licencszerződés feltételeit.

Kik vagyunk mi?
Az Alkalmazást a Németországban bejegyzett Uponor GmbH (a továbbiakban: „Uponor”) biztosítja, amelynek közösségi adószáma DE 133899039 és címe Industriestrasse 56, 97437 Hassfurt, Németország. Az Uponor az itt megadott elérhetőségeken érhető el.

Alkalmazás

Az Alkalmazás az Alkalmazás Áruház Szolgáltató által biztosított alkalmazás áruházból tölthető le a Felhasználó mobileszközére, olyan formában, ahogyan az éppen elérhető. Az Alkalmazás Áruház Szolgáltatókra külön feltételek vonatkozhatnak, melyeknek a Felhasználónak meg kell felelnie.

Az Alkalmazás használatához internetkapcsolat szükséges, és a Felhasználó készülékének meg kell felelnie az Alkalmazás leírásában meghatározott technikai követelményeknek, amelyek az adott alkalmazás áruházban érhetők el. Az Uponor nem garantálja, hogy az Alkalmazás minden mobileszközön elérhető vagy minden földrajzi helyen rendelkezésre áll.

Kizárólag a felhasználó felelős minden olyan költségért, amely az alkalmazásnak a felhasználó eszközén történő használatával kapcsolatban felmerül.

Licenc és szellemi tulajdonjogok
Az Alkalmazás és az ahhoz biztosított szoftverek az Uponor, leányvállalatai, valamint harmadik személy licenctulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik. Az Alkalmazással kapcsolatos valamennyi információhoz és anyaghoz fűződő minden szerzői jog és egyéb szellemi tulajdonjog az Uponor, leányvállalatai vagy harmadik személy licenctulajdonosok tulajdonában áll. Az „Uponor” és/vagy a „Smatrix” az Uponor Corporation vagy a cégcsoportjának védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A jelen Licencszerződés értelmében az Uponor a Felhasználónak nem kizárólagos, nem átruházható, allicencbe nem adható, korlátozott és személyre szóló licencet biztosít arra, hogy az Alkalmazást a jelen Licencszerződésnek megfelelően mobileszközökön telepítse, és személyes, nem kereskedelmi célra használja. Az Applikáció minden kereskedelmi felhasználása tilos. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy tilos az Alkalmazást vagy bármely részét továbblicencelni, értékesíteni, terjeszteni, lemásolni, reprodukálni, bérbe adni, lízingelni, átruházni, átadni, módosítani, közzétenni, visszafejteni vagy egyébként kereskedelmi célra felhasználni.

Minden olyan jog, amelyet a jelen Licencszerződés kifejezetten nem biztosít a Felhasználónak, kizárólag az Uponort illeti meg. Az Uponor szabadon, ingyenesen és az általa megfelelőnek ítélt módon felhasználhatja és hasznosíthatja az Alkalmazás Felhasználóinak bármilyen ötletét vagy észrevételét.


Harmadik felek tartalmai
Az Alkalmazáson keresztül harmadik felek által előállított tartalmakhoz válhatnak hozzáférhetővé. Ilyen tartalmak lehetnek többek között a harmadik felek által készített számítások. A félreértések elkerülése végett az ilyen tartalmakért az a harmadik fél felel, amely az adott tartalmat létrehozta és/vagy rendelkezik a jogaival, és az Uponor nem vállal felelősséget a harmadik felek tartalmainak pontosságáért, minőségéért, természetéért, tulajdonjogáért vagy megbízhatóságáért.

Alvállalkozók
Az Uponor fenntartja a jogot arra, hogy alvállalkozókat alkalmazzon az Alkalmazás biztosítására.

 

Garancia kizárása
Az Uponor az Alkalmazást a jelenleg elérhető formájában biztosítja, annak esetleges hibáival együtt, az arra vonatkozó és a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben mindenfajta garanciát kizárva, ideértve a teljesítményre vonatkozó biztosítékokat vagy garanciákat. A Felhasználó az Alkalmazást kizárólag saját felelősségére használhatja. A kielégítő minőséggel és teljesítménnyel kapcsolatos teljes kockázatot a Felhasználó viseli. Az Uponor nem vállal semmilyen garanciát és ezennel kizár minden felelősséget, ideértve az Alkalmazás megszakítás nélküli használatával, az adatok (többek között a helyadatok) pontosságával, az értékesíthetőséggel, a kielégítő minőséggel, az adott célra való alkalmassággal és harmadik személyek jogainak bitorlásával kapcsolatos felelősséget. Az Uponor nem garantálja, hogy a Felhasználó zavartalanul tudja használni az Alkalmazást; hogy az Alkalmazás meg fog felelni a Felhasználó igényeinek; hogy az Alkalmazás megszakítás nélkül vagy hibamentesen fog működni, hogy az Alkalmazás együtt fog működni vagy kompatibilis lesz bármilyen más szolgáltatással; vagy hogy az Alkalmazásban lévő bármelyik hibát kijavítja. Az Uponor vagy bármelyik meghatalmazott képviselője által nyújtott egyetlen szóbeli vagy írásbeli tanács sem minősül garanciának. Amennyiben valamely állam jogrendje nem teszi lehetővé a garanciák kizárását vagy korlátozását, vagy a fogyasztók jogszabályok által biztosított jogainak korlátozását, úgy a fenti kizárások és korlátozások a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben alkalmazandók. A félreértések elkerülése végett, az Alkalmazás Áruház Szolgáltatóknak semmilyen garanciális kötelezettségük nincs.


Felelősség korlátozása
Az Uponor semmilyen esetben nem vállal felelősséget semmiféle közvetett vagy közvetlen kárért (ideértve többek között bármilyen nyereség, bevétel vagy adat elvesztését, az üzletvitel megszakítását, a helyettesítő termékek beszerzéséből származó veszteséget vagy más hasonló veszteségeket), amely az Alkalmazás vagy a Szolgáltatás használatából vagy használhatatlanságából ered, még akkor sem, ha az Uponort tájékoztatták az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségéről. Az Uponornak az Alkalmazás használhatatlanságából eredő közvetlen károkért való összes felelőssége semmilyen esetben sem haladhatja meg azt az összeget, amelyet a Felhasználó fizetett az Alkalmazásért vagy az 50 EUR-t (a nagyobb összeg érvényesítendő). A Felhasználó nem jogosult arra, hogy bármilyen más kár megtérítését kérje az Uponortól, ideértve a közvetett károkat, a nyereség elvesztését és minden ezzel kapcsolatos jogáról lemond. A félreértések elkerülése végett az Alkalmazás Áruház Szolgáltató - vonatkozó jogszabályok által engedélyezett legteljesebb mértékben - minden felelősség alól mentesül.

A jelen Licencszerződésben semmi sem korlátozza az Uponor felelősségét a súlyos gondatlansággal vagy szándékos kötelességszegéssel okozott károkért vagy veszteségekért, illetve az olyan személyi sérülésekért vagy más károkért, amelyekért a felelősség a vonatkozó jogszabályok alapján nem zárható ki.

A Felhasználó kártalanítási felelőssége
A Felhasználó vállalja, hogy kártalanítja, megvédi és mentesíti az Uponort, partnereit, leányvállalatai, vállalkozóit, tisztviselőit, igazgatóit, alkalmazottait és ügynökeit, valamint az Alkalmazás Áruház Szolgáltatót minden olyan kár, veszteség és költség esetén, amely közvetlenül vagy közvetve keletkezik: (i) a Felhasználónak az Alkalmazás használata során tanúsított tevékenységéből és mulasztásaiból; vagy (ii) a jelen Licencszerződés és/vagy az Adatvédelmi irányelvek Felhasználó általi megsértéséből.

Időtartam és megszüntetés
A jelen Licencszerződés szerinti felhasználói licenc érvényességének kezdete az a nap, amikor a Felhasználó elfogadja a jelen Licencszerződést, és letölti, telepíti vagy más módon használja az Alkalmazást, míg a vége az a nap, amikor a Felhasználó eltávolítja az Alkalmazást, vagy az Uponor felmondja a jelen Licencszerződést (a korábbi dátum). A Felhasználó licence azonnal megszűnik, ha a Felhasználó megpróbálja megkerülni az Alkalmazással kapcsolatban használt bármely technikai védelmi intézkedést vagy a Felhasználó a jelen Licencszerződés feltételeit megszegve használja az Alkalmazást. Ilyen esetben a Felhasználónak meg kell semmisítenie az Alkalmazás összes példányát, és fel kell hagynia az Alkalmazás használatával.

Adatgyűjtés és -használat, adatvédelmi irányelvek
Az Uponor felismerte annak fontosságát, hogy megvédje az Alkalmazás Felhasználóiról és bármely harmadik félről gyűjtött adatokat. A jelen Licencszerződésre az Uponor időről időre módosított Adatvédelmi irányelvei alkalmazandók, amelyek az Alkalmazás menüjében érhetők el. Az Adatvédelmi irányelvek meghatározzák, hogy az Uponor a Felhasználókkal vagy bármely harmadik féllel kapcsolatos személyes adatokat hogyan, miért és milyen mértékben gyűjti és használja fel. Az Alkalmazás letöltésével, telepítésével vagy használatával a Felhasználó kifejezetten elfogadja az Adatvédelmi irányelveket és minden bennük foglalt feltételt.

Az Alkalmazás Áruház Szolgáltatókra vonatkozó kiegészítő feltételek
Az Alkalmazás Áruház Szolgáltatók nem vállalnak felelősséget a Felhasználó vagy bármely harmadik fél semmilyen követelésért, amely a Felhasználónak az Alkalmazás letöltésével és/vagy használatával kapcsolatos, ideértve korlátozás nélkül a termékfelelősséggel kapcsolatos követeléseket, minden olyan követelést, amely szerint az Alkalmazás nem felel meg az alkalmazandó jogi vagy szabályozási követelményeknek, a fogyasztóvédelmi jogszabályokból vagy más hasonló jogszabályokból eredő követeléseket és bármelyik harmadik fél azon követelését, miszerint az Alkalmazás, illetve az Alkalmazásnak a Felhasználó általi letöltése és/vagy használata sérti a harmadik fél szellemi tulajdonjogait.

A jelen Licencszerződésben szereplő más felelősségkizárások korlátozása nélkül kifejezetten kizárt az Alkalmazás Áruház Szolgáltató, az eszköz gyártója, a hálózat üzemeltetője vagy bármely más olyan harmadik fél felelőssége, amely bármilyen támogatási vagy karbantartási szolgáltatást nyújt.

A Felhasználó kijelenti és garantálja, hogy nem olyan országban tartózkodik, amelyre az Egyesült Államok kormányának embargója vonatkozik, vagy amelyet az Egyesült Államok kormánya „terrorizmust támogató” országként nevezett meg, és hogy a Felhasználó nem szerepel az Egyesült Államok kormánya által a tiltott vagy korlátozott felekről közzétett semmilyen listán.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Alkalmazás Áruház Szolgáltató és leányvállalatai a jelen Licencszerződés szerint harmadik személyként érdekeltek, és a Licencszerződés feltételeinek elfogadása után az Alkalmazás Áruház Szolgáltatónak jogában áll harmadik személy érdekeltként érvényesíteni a Licencszerződést a Felhasználóval szemben.

Abban az esetben, ha az Alkalmazás nem felel meg az alkalmazandó garanciáknak, az Uponor jelen Licencszerződésben foglalt felelősségének kizárása nélkül, a Felhasználó értesítheti az Alkalmazás Áruház Szolgáltatót, aki saját szabályzatának megfelelően visszatérítheti a Felhasználónak a vételárat.

A hatályos jogszabályok által megengedett mértékig az Alkalmazás Áruház Szolgáltató semmilyen egyéb garanciális kötelezettséget nem vállal az Alkalmazással kapcsolatban és bármilyen más követelés, veszteség, kötelezettség, kár, költség vagy kiadás, amely valamely garanciának való meg nem felelésből ered, a Felhasználó kizárólagos felelőssége.

Egyéb rendelkezések

A jelen Licencszerződés tartalmazza az Alkalmazás használatával kapcsolatban a Felhasználó és az Uponor között létrejött teljeskörű megállapodást, és hatályon kívül helyezi a közöttük létrejött összes korábbi megállapodást és vállalást.

Az Uponor fenntartja a jogot, hogy saját döntése alapján megváltoztassa vagy módosítsa a jelen Licencszerződést, plusz részekkel kiegészítse vagy egyes részeit törölje akként, hogy a frissített Licencszerződést a honlapján közzéteszi. Ha a Felhasználó az Alkalmazást tovább használja, úgy tekintendő, hogy a Felhasználó az Uponor által eszközölt módosításokat elfogadta. A módosított Licencszerződés hatálybalépését követően a Felhasználónak jogában áll bármikor felmondani a jelen Licencszerződés által biztosított licencét.

Ha a jelen Licencszerződés bármelyik rendelkezése bármilyen okból nem végrehajtható, az ilyen rendelkezést csak ezen részek vonatkozásában kell módosítani, a módosítás nem érinti a jelen Licencszerződés egyéb rendelkezéseit.

Ha az Uponor nem érvényesíti a jelen Licencszerződésben foglalt feltételeket vagy rendelkezéseket, nem jelenti ezen jogáról történő lemondását.

Az Uponor saját döntése szerint bármikor megszüntetheti az Alkalmazás biztosítását a Felhasználó beleegyezésével vagy anélkül is. Az Uponor törekszik rá, hogy erről előzetesen értesítse az Alkalmazás Felhasználóit.

Az Uponor a jelen Licencszerződést részben vagy egészében átruházhatja bármely természetes személyre vagy szervezetre előzetes írásos értesítéssel vagy anélkül. Az Alkalmazás Felhasználói a jelen Licencszerződés által biztosított semmilyen jogot vagy kötelezettséget nem ruházhatnak át az Uponor előzetes írásbeli engedélye nélkül. Bármilyen jogátruházás és -átadás, amelyet az Uponor előzetesen nem engedélyezett, érvénytelen.

Irányadó jog és vitarendezés
Amennyiben kötelező erejű jogszabály eltérően nem rendelkezik, az Alkalmazásból eredő és vele összefüggő minden ügyben a német jog irányadó (tekintet nélkül a jogválasztásra), a vitás ügyek elbírálására pedig kizárólag a Németországi Frankfurti Kerületi Bíróság illetékes.

Az Alkalmazásra és a Licencszerződésre, valamint a velük kapcsolatos minden vitás ügyben a fenti rendelkezés alól kivételt képeznek azon Felhasználók, akik a Szolgáltatást fogyasztóként használják, és az Európai Unióban élnek, mely esetekre a Felhasználó lakóhelye szerinti tagállam joga irányadó. A fogyasztó Felhasználó lakóhelye szerinti bíróságok ezen vitás ügyekben nem rendelkeznek kizárólagos illetékességgel. Az Európai Unióban élő fogyasztó Felhasználók az ilyen viták rendezése érdekében a helyi fogyasztói vitarendezési testület eljárását is kezdeményezhetik.


Ha bármilyen kérdése van a jelen Licencszerződéssel kapcsolatban, forduljon hozzánk.

© Copyright Uponor Corporation, 2018.Minden jog fenntartva.