Uponor Lietuva
Ukmergės g. 280
LT-06115, Vilnius
Lietuva

Asmens duomenų apsauga

Privatumo ir asmens duomenų apsauga

29.06.2023

„Uponor“ yra įsipareigojusi saugoti jūsų privatumą ir asmens duomenis. „Uponor“ taiko griežtas privatumo ir asmens duomenų apsaugos priemones ir jūsų duomenis tvarko laikydamasi taikomų teisės aktų ir šios privatumo politikos. Asmens duomenys yra bet kokia informacija, susijusi su identifikuotu ar galimu identifikuoti fiziniu asmeniu. Šioje privatumo politikoje pateikiama bendrojo pobūdžio informacija apie tai, kaip „Uponor“ tvarko asmens duomenis, susijusius su interneto svetaine www.uponor.com ir visomis jos antrinėmis svetainėmis (toliau kartu vadinamos „Svetaine“).

Svetainėje, „Uponor“ produktuose arba paslaugose gali būti nuorodų į kitų įmonių, turinčių savo privatumo politiką, interneto svetaines bei paslaugas, ir (arba) įrenginyje įdiegtos trečiųjų šalių paslaugos gali leisti pasiekti informaciją apie įrenginį. „Uponor“ rekomenduoja atidžiai perskaityti tokių trečiųjų šalių privatumo politiką. „Uponor“ nėra atsakinga už tokių paslaugas teikiančių trečiųjų šalių privatumo procedūras arba turinį.

Naudodamiesi Svetaine ir (arba) teikdami asmens duomenis „Uponor“, suprantate ir sutinkate, kad jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi, kaip aprašyta šioje privatumo politikoje. Jeigu nesutinkate su šia privatumo politika, „Uponor“ rekomenduoja nenaudoti Svetainės arba neteikti „Uponor“ asmens duomenų.


1. Asmens duomenų valdytojas

Uponor Corporation ir jos filialai, išvardyti naujausioje Uponor Corporation finansinėje apžvalgoje, pasiekiamoje https://www.uponorgroup.com/en-en/investors/reports-and-presentations/annual-publications, lygiagrečiai (bendrai arba atskirai) (kartu) „Uponor“).
Ilmalantori g. 4
00240 Helsinkis
Suomija

Kontaktinė informacija

Su duomenų valdytoju galite susisiekti adresu: privacy@uponor.com. Jei norite pateikti užklausą dėl jūsų asmens duomenų, naudokite formas, pateiktas adresu https://www.uponorgroup.com/en-en/legal-information/data-protection ir vietinėse Uponor svetainėse.


2. Asmens duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas

Naudojant Svetainę gali būti renkami ir tvarkomi tam tikri asmens duomenys, kuriuos galima susieti su jumis.

Šie asmens duomenys gali būti naudojami toliau nurodytais tikslais, jei to reikia vykdant teisėtus „Uponor“ interesus, susijusius su šiais atvejais (vienu ar daugiau, gali būti taikomi vienu metu):

  • „Uponor“ produktų ir paslaugų priežiūra ir plėtojimu;
  • rinkodaros ir komunikacijos tikslais, pvz., vykdant rinkodaros tyrimus, taikant tiesioginės rinkodaros priemones, automatizuotą rinkodarą, informuojant apie naujas funkcijas, produktus arba pristatymus ir specialias akcijas;
  • produktų ir paslaugų teikimu, pvz., vykdant jūsų ir „Uponor“ sudarytos sutarties sąlygas, siekiant užtikrinti „Uponor“ produktų ir paslaugų funkcionalumą ir saugą, identifikuoti ir apsaugoti jus nuo galimo netinkamo naudojimo ir išaiškinti tokius atvejus;
  • statistikos ir analizės tikslais.

Jei norite susisiekti su mumis naudodami Svetainę ir (arba) užsiregistruoti kaip Svetainės vartotojas (jei taikoma), kai kuriais atvejais „Uponor“ taip pat gali tvarkyti jūsų asmens duomenis, pvz., kai tai būtina vykdant jūsų ir „Uponor“ sudarytos sutarties sąlygas, taikant su sutartimi susijusias parengiamąsias priemones, o kai kuriais atvejais jums sutinkant.

Tiek, kiek, remdamasi jūsų sutikimu, „Uponor“ tvarko asmens duomenis, turite teisę bet kada ir nemokamai atšaukti „Uponor“ suteiktą sutikimą dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo. Pastaba: gali būti, kad atšaukę sutikimą negalėsite naudoti visų Svetainės funkcijų arba kitų „Uponor“ jums siūlomų produktų ar paslaugų, nes tam tikri duomenų tvarkymo veiksmai, kuriems vykdyti būtinas jūsų sutikimas, gali būti neatskiriama šių funkcijų, produktų ar paslaugų dalis.

3. Surinkti asmens duomenys

Asmens duomenys paprastai renkami, kai naudojate Svetainę, prisijungiate prie „Uponor“ produktų ir paslaugų arba kitaip sąveikaujate su „Uponor“. Asmens duomenys gali apimti, be kita ko, prieigos laiką, iš kokios svetainės apsilankyta, naudojamas nuorodas, lankomus tinklalapius, peržiūrimą turinį ir kitą informaciją apie jūsų elgesį, kurią „Uponor“ gauna per jūsų naršyklę.

Taip pat „Uponor“ gali paprašyti pateikti kitokio pobūdžio informacijos, pvz., pateikti sutikimą, atsiliepimų, nurodyti vardą ir pavardę, el. pašto adresą, namų adresą, vartotojo vardus ir slaptažodžius, amžių, lytį ir kitus nekonfidencialius duomenis. „Uponor“ pabrėžia, kad, pateikus asmens duomenis „Uponor“, tam tikri neidentifikuojami asmens duomenys gali tapti identifikuotini.

4. Įprasti duomenų šaltiniai

Asmens duomenys renkami iš šių šaltinių:

  • informacijos, kurią pateikiate arba kuri surenkama atliekant veiksmus šioje Svetainėje ar kitaip bendraujant su „Uponor“;
  • „Uponor“ subrangovų, teikiant su Svetaine susijusias paslaugas;
  • viešai prieinamų šaltinių.
 

5. Įprastinis duomenų atskleidimas ir perdavimas už ES arba EEE ribų

„Uponor“ gali atskleisti asmens duomenis savo grupės įmonėms, taip pat veikiančioms už Europos Sąjungos (ES) arba Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų, pagal sutartį, sudarytą tarp atitinkamų „Uponor“ subjektų ir apimančią Europos Komisijos standartines sutarčių sąlygas, užtikrinančias tinkamą duomenų apsaugos priemonių taikymą. Asmens duomenys nebus perduodami už ES arba EEE ribų.

„Uponor“ gali atskleisti asmens duomenis įgaliotoms trečiosioms šalims, kurios asmens duomenis tvarko „Uponor“ vardu šioje privatumo politikoje numatytais tikslais. Šios įgaliotos trečiosios šalys gali tvarkyti asmens duomenis už ES arba EEE ribų pagal sutartį, sudarytą „Uponor“ ir tos įgaliotos trečiosios šalies, Į šią sutartį įtrauktos Europos Komisijos standartinės sutarčių sąlygos, užtikrinančios tinkamą duomenų apsaugos priemonių taikymą.

Be to, „Uponor“ rinkodaros ir kitas komunikavimo priemones gali naudoti su „Uponor“ partneriais. Šiuo tikslu „Uponor“ gali sujungti informaciją apie jus, kurią yra surinkusi „Uponor“, su „Uponor“ partnerių turima informacija, siekiant, pvz., išvengti nereikalingo komunikavimo ir individualiai pritaikyti jums skirtą „Uponor“ pranešimą.

Tuo atveju, jeigu „Uponor“ būtų parduodama, perkama, sujungiama arba kitaip reorganizuojama, „Uponor“ gali atskleisti asmens duomenis, pvz., galimiems ir faktiniams pirkėjams bei jų patarėjams.

Be to, kas išdėstyta pirmiau, „Uponor“ gali būti įpareigota atskleisti jūsų asmens duomenis valdžios institucijoms. Taip pat „Uponor“ gali atskleisti ir kitaip tvarkyti jūsų asmens duomenis laikydamasi galiojančių teisės aktų, kad apgintų savo interesus.

6. Duomenų apsaugos ir saugojimo principai

Asmens duomenys daugiausia saugomi elektroniniu būdu. Asmens duomenys saugomi rakinamose ribotos prieigos patalpose ir apsaugoti dalyvio ID bei slaptažodžiu. Visos fizinės asmens duomenų kopijos, jei tokių bus, bus saugomos rakinamose patalpose. Prieigą prie registre saugomos informacijos ir teisę ją tvarkyti turi tik asmenys, kuriems asmens duomenis reikia tvarkyti atliekant darbo užduotis.

„Uponor“ saugo asmens duomenis tiek laiko, kiek tai būtina pirmiau minėtais tikslais, arba kaip reikalaujama pagal taikytinus teisės aktus. Išnykus šiems reikalavimams jūsų asmens duomenys bus ištrinti arba paversti anoniminiais taip, kad jų nebūtų galima susieti su jumis.

7. Automatizuotas sprendimų priėmimas

Asmens duomenys nenaudojami priimant automatizuotus sprendimus, galinčius jums turėti teisinių arba panašių padarinių.

8. Vartotojų teisės

Teisė susipažinti. Turite teisę tikrinti savo asmens duomenis ir gauti rašytinę asmens duomenų kopiją. Patikra nemokama.

Teisė į duomenų perkeliamumą. Tiek, kiek, remdamasi jūsų sutikimu arba vykdydama jūsų ir „Uponor“ sudarytą sutartį, „Uponor“ tvarko jūsų asmens duomenis, turite teisę gauti „Uponor“ suteiktus asmens duomenis struktūriniu, dažniausiai naudojamu ir kompiuteriu nuskaitomu formatu ir, jeigu tai techniškai įmanoma, teisę perkelti šiuos duomenis kitam valdytojui „Uponor“ nesudarant kliūčių.

Teisė prieštarauti. Bet kuriuo metu turite teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.

Teisė reikalauti ištaisyti, ištrinti ar apriboti. Turite teisę prašyti „Uponor“ ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis, jei jie pasenę, nereikšmingi, neteisingi, neišsamūs, kitaip netikslūs arba turite kitų teisėtai priimtinų priežasčių. Taip pat turite teisę reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą.

Oficialus skundas. Nors „Uponor“ tikisi išspręsti visas galimas problemas, susijusias su tuo, kaip „Uponor“ tvarko jūsų asmens duomenis, taip pat turite teisę teikti oficialų skundą vietinei nacionalinei duomenų apsaugos priežiūros institucijai.

Jeigu norite pasinaudoti savo teisėmis, 11 skyriuje nurodytu adresu pateikite rašytinę užklausą.

9. Slapukų naudojimas

Paprastai slapukas – tai nedidelis kiekis duomenų, kurie iš interneto svetainės siunčiami į jūsų kompiuterį ir saugomi žiniatinklio naršyklėje, kol naršote interneto svetainėje. Kai tą pačią svetainę lankysite kitą kartą, interneto svetainė gali nuskaityti slapukuose saugomus duomenis, kad žinotų jūsų ankstesnius veiksmus. Norėdami daugiau sužinoti apie šią technologiją ir tai, kaip ji veikia, apsilankykite, pvz., http://www.allaboutcookies.org.

Kartais, siekiant pagerinti šios Svetainės veikimą ir (arba) „Uponor“ teikiamas paslaugas, slapuko failas gali būti saugomas jūsų kompiuteryje. Daugelis naršyklių nustatytos priimti slapukus. Galite pakeisti nustatymus, kad visi slapukai būtų atmetami arba būtumėte informuojami apie siunčiamą slapuką.

Šioje privatumo politikoje pateikiama išsami informacija apie tai, kaip Svetainėje „Uponor“ naudoja slapukus, į juos panašius failus ir technologijas. Jeigu apsilankius Svetainėje naršyklė nustatyta priimti slapukus, „Uponor“ tai vertina kaip aiškų sutikimą, kad „Uponor“ naudotų slapukus.

Slapukų naudojimo tikslai
Tam tikrus slapukus būtina naudoti, kad Svetainėje veiktų pagrindinės funkcijos. Šie slapukai labai svarbūs norint užtikrinti Svetainės veikimą ir patogų naudojimąsi Svetaine.

Taip pat „Uponor“ gali naudoti slapukus norėdama pasiūlyti jums geresnes paslaugas ir produktus. Šie slapukai naudojami, pvz., svetainei tobulinti, pritaikyti ir reklamos tikslais. Jums tai reiškia, kad apsilankius Svetainėje gali būti prisimenama jūsų informacija, pvz., pasirinkta kalba ir šalis. Taip pat „Uponor“ atlieka analize grindžiamą profiliavimą, kad nustatytų, pvz., kas populiaru tarp vartotojų. „Uponor“ stebi, koks Svetainės turinys jus domina, kad ją būtų lengviau pertvarkyti, siekiant užtikrinti geriausius vartotojų įspūdžius. Taip pat „Uponor“ skaičiuoja, kiek kartų buvo paspausti įskiepiai „Patinka“ bei „Tweet“, koks Svetainės turinys buvo bendrintas arba nurodytas. Šie slapukai padeda pritaikyti Svetainę pagal asmens poreikius, pvz., rodomos tik jums skirtos reklaminės juostos ir rekomendacijos. Be to, „Uponor“ tikrina, kokio tipo nuorodos naudojamos Svetainei pasiekti. Taip siekiama įvertinti „Uponor“ kampanijų ir akcijų efektyvumą. Šiuos slapukus „Uponor“ naudoja teikdama „Uponor“ skelbimus.

Informacijos saugojimo laikotarpis priklauso nuo slapuko tipo. Seanso slapukai nustoja galioti, kai naršyklė užveriama, o įprastas nuolatinių slapukų galiojimo laikas yra nuo dviejų mėnesių iki kelerių metų.

10. Interneto svetainės analizė ir informacija apie lankytojus

Svetainėje naudojama žiniatinklio analizės funkcija, kurią vykdo, pvz., „Google, Inc.“ („Google“). Norėdami perskaityti „Google“ žiniatinklio analizės pareiškimą, spustelėkite čia: 
https://www.google.com/analytics/terms/gb.html. Naudodami šią Svetainę sutinkate, kad „Google“ duomenis apie jus tvarkytų pirmiau nurodytame pareiškime aprašytu būdu ir tikslais.

Uponor naudoja Kentico turinio valdymo sistemą svetainės turinio administavimui. Norėdami sužinoti daugiau apie Kentico privatumo politiką, spauskite čia: https://xperience.io/privacy-policy 

Uponor naudoja Adobe pdf failų ir dokumentų, esančių Uponor svetainėje, rodymui. Norėdami sužinoti daugiau apie Adobe privatumo politiką, spauskite čia: https://www.adobe.com/privacy.html 

„Uponor“ naudoja „LumoAame OY“ „LUMOA“, norėdamas rinkti klientų atsiliepimus svetainėje. Norėdami perskaityti LUMOA privatumo politiką, spustelėkite čia: https://www.lumoa.me/privacy-policy/

Kai lankotės svetainėje, trečiosios šalys, pvz., reklamuotojai, reklamos tinklai ir stebėjimo paslaugų teikėjai, gali patalpinti slapukus jūsų įrenginyje, siekdami, pvz., rodyti tikslinę reklamą arba kaupti statistinius duomenis apie svetainės lankytojų skaičių. Kadangi šių reklamų užklausa iš jūsų žiniatinklio naršyklės turi būti teikiama trečiųjų šalių serveriams, šios trečiosios šalys gali peržiūrėti, keisti arba nustatyti savo slapukus taip, lyg tinklalapio užklausa būtų tiesiogiai teikiama iš tos trečiosios šalies interneto svetainės.

Svetainėje naudojami socialinių tinklų įskiepiai, pvz., socialinio tinklo Meta mygtukas „Patinka“. Socialinės medijos įskiepių turinys svetainėje pateikiamas tiesiogiai iš atitinkamo (-ų) socialinio (-ių) tinklo (-ų). Jeigu lankydamiesi svetainėje esate prisijungę prie socialinio tinklo, jūsų naršyklė užmezga tiesioginį ryšį su socialinio tinklo serveriais. Jei esate atsijungę nuo socialinio tinklo (-ų), kol lankotės svetainėje, naršyklė socialiniam tinklui persiunčia mažiau informacijos. Socialinės medijos įskiepiams svetainėje taikomos atitinkamų socialinės medijos svetainių privatumo nuostatos ir kitos sąlygos. Socialinio tinklo (-ų) surinkta informacija be jūsų aiškaus sutikimo neatskleidžiama „Uponor“.

11. Šios privatumo politikos pakeitimai

Atminkite, kad ši „Uponor“ privatumo politika gali būti pakeista. Tuo atveju, jei būtų atlikti bet kokie svarbūs, nepalankūs pakeitimai, „Uponor“ paskelbs informacinį pranešimą apie tokius pasikeitimus šios privatumo politikos pradžioje ir Svetainės pagrindiniame puslapyje. „Uponor“ rekomenduoja reguliariai peržiūrėti šią privatumo politiką, kad sužinotumėte apie tokius pakeitimus.

Jeigu turite kitų klausimų, nedvejodami susisiekite su mumis per klientų aptarnavimo tarnybą arba rašykite mums adresu:
privacy@uponor.com