Uponor Lietuva
Ukmergės g. 280
LT-06115, Vilnius
Lietuva

Etikos kodeksas

Šį etikos kodeksą patvirtino „Uponor Corporation“ bendrovės valdyba. Jis galioja visiems „Uponor“ koncerno darbuotojams, tarnautojams ir vadovams (toliau – darbuotojai). Šiame etikos kodekse apibrėžiama „Uponor“ vizija, pagrindinis tikslas ir vertybės. 

Etika, įstatymai ir taisyklės 

Bendrovė „Uponor“ etiškais ir teisėtais būdais siekia ilgalaikio augimo suteikdama pridėtinę vertę savo klientams ir gaudama už tai atlygį. Savo veikloje „Uponor“ darbuotojai turi laikytis griežčiausių etikos normų. Vykdydami savo pareigas, darbuotojai turi visais atžvilgiais veikti profesionaliai, sąžiningai ir laikydamiesi aukščiausių moralės standartų. 

„Uponor“ koncerno ir darbuotojų veikla turi atitikti galiojančių tarptautinių ir nacionalinių įstatymų turinį bei dvasią. Tarp jų yra antimonopoliniai įstatymai ir sąžiningos konkurencijos taisyklės, viešai platinamų vertybinių popierių valdymas, įmonės valdymas, kyšininkavimo ir korupcijos prevencija, veiksmai siekiant produkcijos saugumo ir darbo įstatymų laikymasis. 

Interesų konfliktai, dovanos ir kyšiai 

Darbuotojai privalo vengti bet kokio asmeninių ir „Uponor“ koncerno interesų susikirtimo. Tai apima (tačiau ne tik) asmenines dovanas ir svetingumą, kurie negali būti laikomi tinkamomis dovanomis ar svetingumu vykdant įprastinę „Uponor“ veiklą, neprieštaraujančiais galiojantiems įstatymams. 

Konfidenciali „Uponor“ informacija 

„Uponor“ komercinės paslaptys ir pagal nuosavybės teisę priklausanti informacija yra vertingas bendrovės turtas, todėl turi būti tinkamai naudojamos ir saugomos. Komercinės paslaptys ir kita informacija turi būti apsaugotos užtikrinant konfidencialumą ir, jeigu tai taikytina, apsaugotos papildomai įregistruojant intelektinės nuosavybės teises. 

Darbuotojai, kurie gauna arba sužino konfidencialią „Uponor“ ar kitų bendrovių verslo informaciją, komercines paslaptis, negali atskleisti jų trečiosioms šalims (įskaitant draugus ir šeimos narius) kitais nei „Uponor“ verslo tikslais. Tokią informaciją jie turi laikyti paslaptyje, net jei nėra jokių formalių konfidencialumo įsipareigojimų. 

Aplinka 

„Uponor“ siekia tvariais būdais suderinti žmonių, aplinkosaugos ir ekonominius interesus. Mes rūpinamės kiekvieno gerove ir ateities kartomis. 

Politika 

„Uponor“ nedalyvauja politikoje ir finansiškai ar kitais būdais neremia jokių politinių partijų ar grupių. Politinėje veikloje dalyvaujantys darbuotojai tai gali daryti tik kaip privatūs asmenys, o ne kaip „Uponor“ atstovai. 

Darbuotojai 

„Uponor“ yra atsakingas darbdavys ir laikosi lygių galimybių savo darbuotojams politikos. „Uponor“ draudžiama bet kokia diskriminacija dėl rasės, odos spalvos, tautybės, amžiaus, religijos, lyties, lytinės orientacijos ir kitų su darbu nesusijusių savybių. „Uponor“ siekia mokėti darbuotojams sąžiningą atlygį už darbą ir suteikti jiems saugias bei sveikas darbo sąlygas. 

Klientai ir tiekėjai 

Vykdydama savo veiklą, bendrovė „Uponor“ siekia padėti savo klientams sėkmingai dirbti, nes nuo to priklauso ir „Uponor“ sėkmė. „Uponor“ siekia vykdyti įsipareigojimus ir sąžiningai laikytis visų sutarčių, gaminti aukštos kokybės produktus, nustatyti teisingas jų kainas ir teikti labai geras paslaugas po pardavimo. „Uponor“ visus suinteresuotus asmenis traktuoja taip pat, kaip ir savo klientus. 

Įgyvendinimas 

Visi klausimai dėl šio elgesio kodekso turi būti pateikiami „Uponor“ koncerno vyriausiajam patarėjui, o bet kokie įtarimai dėl elgesio kodekso pažeidimų turi būti perduoti vadovui ir (arba) vyriausiajam patarėjui ir tinkamai išnagrinėti vadovybėje. Bet kokie galimi pažeidimai turi būti ištirti, ir sprendimai dėl jų turi būti priimti visiškai konfidencialiai. 

Su šiuo kodeksu nesuderinami veiksmai turi būti nedelsiant ištaisyti, ir dėl jų gali būti taikomos drausminės nuobaudos, įskaitant darbo sutarties nutraukimą. „Uponor“ užtikrina, kad nebus jokių neigiamų su darbu susijusių padarinių, jeigu darbuotojas pateiks nusiskundimų dėl šio kodekso pažeidimo. 
________________________________________________________________________________________
1 Terminas „suinteresuotas asmuo“ apima darbuotojus, klientus, tiekėjus, akcininkus, vyriausybines ir nevyriausybines organizacijas bei kitas šalis, turinčias įtakos bendrovei „Uponor“ arba kurioms bendrovė turi įtakos.