Uponor Lietuva
Ukmergės g. 280
LT-06115, Vilnius
Lietuva

Kandidatų į darbo vietą UAB "Uponor" privatumo politika

KANDIDATAMS Į DARBO VIETAS PRIVATUMO PRANEŠIMAS
 
Uponor privatumo pranešimas kandidatams į darbuotojus – Uponor, UAB

1. Asmens duomenų valdytojas

Uponor, UAB
Ukmergės g. 280, LT-06115
Vilnius
Lietuva

Kartu su

Uponor Corporation
Ilmalantori 4
00240 Helsinki
Suomija

Uponor Corporation ir Uponor, UAB toliau kartu vadinami „Uponor“.

2. Kontaktinė informacija

Uponor, UAB
Ukmergės g. 280, LT-06115
Vilnius, Lietuva
Tel.nr. +37052132336
El. p. privacy_lt@uponor.com

Jei norite pateikti užklausą dėl savo asmens duomenų, naudokite formas, pateiktas adresu https://www.uponorgroup.com/en-en/legal-information/data-protection ir lietuviškoje Uponor interneto svetainėje.

3. Duomenų subjektų grupė

Asmenys, dalyvaujantys Uponor įdarbinimo procesuose Lietuvoje

4. Asmens duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas

Kandidato į darbuotojus asmens duomenų tvarkymo tikslas – Uponor darbuotojų įdarbinimo procesų valdymas, įskaitant asmens duomenų apie kandidatą į pareigas tvarkymą. Tuo atveju, kai kandidatas į pareigas pateikia paraišką per trečiosios šalies interneto portalą, taikomos tokių trečiųjų šalių paslaugų teikėjų privatumo taisyklės. Pirmiau aprašytas duomenų tvarkymas gali apimti asmens duomenų tvarkymą ir vertinimą, siekiant užpildyti laisvas darbo vietas ir informuoti kandidatus į darbuotojus apie įdarbinimo proceso rezultatus. Duomenų tvarkymas gali taip apimti kandidatų į darbuotojus atrinkimą naudojant automatizuotas priemones (vadovaujantis paieškos žodžiais).

Uponor turi teisėtą interesą tvarkyti asmens duomenis minėtais tikslais. Pasibaigus įdarbinimo procesui, kandidato į darbuotojus asmens duomenys gali būti saugomi tol, kol jų reikia, kad Uponor įvykdytų savo įsipareigojimus, susijusius su įdarbinimo procesu, tačiau ne ilgiau nei keturis mėnesius.

5. Asmens duomenų tvarkymo turinys

Naudodama asmens duomenų registrą Uponor gali tvarkyti toliau nurodytus duomenis:
- pagrindinius duomenis, tokius kaip vardas, gimimo data, el. pašto adresas, telefono numeris, namų adresas, pareigos;
- su kvalifikacija susijusius duomenis, tokius kaip išsilavinimas, darbo patirtis, leidimai, diplomai, pažymėjimai, gyvenimo aprašymas, motyvaciniai laiškai, kalbos įgūdžiai;
- su atlyginimu susijusius duomenis, tokius kaip pageidaujamas atlyginimas;
- nuotrauką (jei kandidatas į darbuotojus ją pateikė);
- rekomendacijas ir pagrindinę informaciją apie rekomendacijos davėją (pvz., vardą, pavardę, pareigas, el. pašto adresą, telefono numerį);
- nuorodas į asmeninius profilius, pvz., socialiniuose tinkluose, tokiuose kaip „LinkedIn“ (jei kandidatas į darbuotojus jas pateikė);
- vaizdo įrašus, įrašytus per galimus vaizdo pokalbius dėl darbo; ir
- vertinimo duomenis Uponor grupės įdarbinimo personalo pateiktą įvertinimą ir komentarus.

6. Įprastiniai asmens duomenų šaltiniai

Duomenys visų pirma renkami iš paties duomenų subjekto. Tinkamai informavus asmens duomenų subjektą bei vadovaujantis taikomų teisės aktų nuostatomis, kai kuriais atvejais asmens duomenys gali būti renkami iš kitų šaltinių, o ne tiesiogiai iš duomenų subjekto, pvz. iš Uponor subrangovų ar paslaugų teikėjų.

Uponor informuoja kiekvieną duomenų subjektą apie duomenų tvarkymą, įskaitant visus trečiųjų šalių duomenų šaltinius ir iš tokių šaltinių surinktus duomenis pagal galiojančius teisės aktus.

Duomenų subjektas, Uponor grupės žmogiškųjų išteklių personalas ir įdarbinimo vadybininkas įdarbinimo proceso metu įrašo duomenis į asmens duomenų duombazę.

7. Asmens duomenų atskleidimas ir perdavimas už ES / EEE ribų

Uponor gali atskleisti ir perduoti jūsų asmens duomenis už ES arba EEE teritorijos ribų laikydamasi galiojančių teisės aktų apribojimų, kaip numatyta toliau:

• Uponor grupei priklausančioms įmonėms vadovaujantis sutartimi, sudaryta tarp atitinkamų Uponor įmonių. Sutartis apima Europos Komisijos sutarčių standartines sąlygas, užtikrinančias tinkamą duomenų apsaugos priemonių taikymą.
• Asmens duomenys taip pat gali būti atskleidžiami ar perduodami įgaliotoms trečiosioms šalims, atsižvelgiant į jų dalyvavimą tvarkant asmens duomenis šiame asmens duomenų pranešime nurodytais tikslais. Įgaliotos trečiosios šalys gali tvarkyti asmens duomenis už ES arba EEE ribų pagal sutartį su Uponor, į šią sutartį taip pat įtrauktos Europos Komisijos sutarčių standartinės sąlygos arba kitos tinkamos duomenų perdavimo apsaugos priemonės, nurodytos ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (BDAR), užtikrinančios tinkamą duomenų apsaugos priemonių taikymą. Uponor įpareigos tokias trečiąsias šalis perduodamus asmens duomenis laikyti konfidencialiai ir pakankamai saugiai; arba
• pagal duomenų subjekto sutikimą; arba
• kitu būdu, leidžiamu pagal galiojančius įstatymus.

Dėl techninių priežasčių ir dėl priežasčių, susijusių su duomenų naudojimu, asmens duomenys gali būti saugomi išorinių paslaugų teikėjų serveriuose, kurie gali tvarkyti duomenis Uponor vardu.

Bet kokie asmens duomenų perdavimai bus atliekami pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (2016/679) ir visus galiojančius privalomus įstatymus, su vėlesniais pakeitimais.

8. Duomenų subjektų teisės

Jeigu netaikomi apribojimai, kiekvienas duomenų subjektas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos turi Uponor. Be to, kiekvienas duomenų subjektas turi teisę prašyti Uponor ištaisyti, ištrinti arba nustoti naudoti asmens duomenis, jei jie yra klaidingi, nereikalingi, neišsamūs ar pasenę. Kiekvienas duomenų subjektas taip pat turi teisę į duomenų perkeliamumą ir gali atšaukti bet kokį savo anksčiau pateiktą sutikimą.

Visi prašymai turi būti siunčiami per užklausų formas, kurias rasite adresu https://www.uponor.com/lt-lt/legal-information/duomenu-apsauga. Uponor visus prašymus sprendžia kaip įmanom greičiau. Jei duomenų subjektai yra nepatenkinti Uponor sprendimu ar veiksmais, kiekvienas jų turi teisę pateikti skundą savo šalies duomenų apsaugos institucijai (Lietuvoje – Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija).

9. Asmens duomenų saugumo principai - Techninės ir organizacinės valdymo priemonės

Uponor užtikrina, kad organizacijoje būtų įgyvendinamos ir palaikomos tinkamos techninės ir organizacinės asmens duomenų apsaugos priemonės. Be to, Uponor užtikrins, kad perduodant ar atskleidžiant asmens duomenis, aprašytus šiame privatumo pranešime, trečiajai šaliai, ji užtikrino adekvatų duomenų apsaugos lygį sutartimis ar kitais įstatymų reikalaujamais būdais.

Techninės kontrolės priemonės:
Fizinė informacija laikoma užrakintose vietose, prie kurių prieiga yra apribota. Visos IT sistemos yra apsaugotos operacinės sistemos apsaugine programine įranga. Prieigai prie sistemų reikalingas vartotojo vardas ir slaptažodis, o duomenų perdavimai vykdomi patikimai užšifruotais kanalais.

Organizacinės kontrolės priemonės:
Uponor organizacijoje darbuotojai apmokomi naudoti asmens duomenis, o prieiga prie IT sistemų, įskaitant asmens duomenis, galima tik tiems asmenims, kurie prie jų prieiti privalo vykdydami darbo užduotis arba tiems, kurie yra prisiėmę konfidencialumo įsipareigojimus dėl asmens duomenų.