Uponor

Gedragscode

Gedragscode

Deze gedragscode is door de directie (Board of Directors) van Uponor Corporation goedgekeurd. Deze heeft betrekking op alle medewerkers, leidinggevenden en directeuren (hierna „medewerker“ genoemd) van de Uponor-groep (hierna „Uponor“ genoemd). De visie, het kerndoel en de waarden van Uponor zijn in deze gedragscode beschreven.

Ethiek, wetten en verordeningen
Uponor streeft naar duurzame groei door de klanten een echte meerwaarde te bieden. De medewerkers dienen bij hun bedrijfsactiviteiten altijd de ethische en wettelijke normen in acht te nemen. Daarbij dienen de medewerkers professioneel, eerlijk en volgens de hoogste integriteitsnormen te handelen.

Alle Uponor-ondernemingen en -medewerkers moeten overal waar Uponor actief is naar de geest en de letter van alle geldende internationale en nationale wetten handelen. Het betreft o.a. wetten en verordeningen met betrekking tot de bevordering van de eerlijke concurrentie, de regeling van beursgenoteerde waardepapieren, de bedrijfsleiding, de persoonlijke gegevensbescherming, de bescherming tegen corruptie alsmede de omgang met productveiligheids- en arbeidswetten. Uponor respecteert de mensenrechten bijvoorbeeld zoals bedoeld in de Universele verklaring van de rechten van de mens van de Verenigde Naties.

Belangenconflicten, geschenken en steekpenningen
De medewerkers dienen elk conflict tussen hun eigen persoonlijke belangen en de belangen van Uponor te vermijden. Hiertoe behoort o.a. de verdeling of de ontvangst van persoonlijke geschenken of traktaties van belangengroepen1 van Uponor, uitgezonderd passende en volgens de geldende wetten acceptabele geschenken of traktaties in het normale zakelijke verkeer van Uponor. Uponor verbiedt elke vorm van omkoping en neemt afstand van elke deelname aan wittenwassen.
 
Vertrouwelijke informatie van Uponor 
De bedrijfsgeheimen en bedrijfsinterne gegevens van Uponor hebben betrekking op waardevolle vermogensbestanddelen en daarom is het gebruik en de bescherming ervan van zeer groot belang. Vooral bedrijfsgeheimen en andere vertrouwelijke gegevens moeten worden beveiligd door de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen en zo nodig te streven naar extra bescherming door de registratie van geestelijke eigendomsrechten.

Medewerkers die vertrouwelijke bedrijfsinformatie of bedrijfsgeheimen van Uponor ontvangen of vernemen, zijn (behalve ten behoeve van bedrijfsdoeleinden van Uponor) niet gerechtigd deze aan derden (waaronder ook vrienden en familieleden) mede te delen.
 
Milieu
Uponor streeft ernaar de belangen van mens, milieu en economie in overeenstemming te brengen en een bijdrage te leveren aan een duurzamere wereld. Uponor houdt rekening met de ecologische aspecten van het productassortiment en zet zich voortdurend in voor een vermindering van de effecten van de algehele bedrijfsactiviteiten en de bevordering van de duurzaamheid door de ontwikkeling van milieuvriendelijke producten en diensten.

Politiek
Uponor houdt zich niet met politiek bezig en ondersteunt politieke partijen of groeperingen noch financieel noch op andere wijze. Medewerkers die aan politieke activiteiten deelnemen, mogen dit alleen op persoonlijke titel en niet als vertegenwoordiger van Uponor doen.
 
Medewerkers
Uponor is een werkgever met groot verantwoordelijkheidsbesef en bevordert de gelijke kansen voor alle medewerkers. Discriminatie bijvoorbeeld op grond van ras, nationaliteit, leeftijd, godsdienst, handicap, geslacht, sexuële geaardheid, lidmaatschap van vakbonden of vanwege politieke activiteiten is niet toegestaan. Uponor staat noch kinder- noch dwangarbeid toe en werkt niet met leveranciers samen die dit toelaten. Uponor streeft ernaar de medewerkers een eerlijke vergoeding alsmede een veilige en gezonde werkplek te bieden.

Klanten en leveranciers
Uponor is vastbesloten de klanten succes te bezorgen aangezien dit ook tot het succes van Uponor bijdraagt. Uponor streeft naar wederzijdse tevredenheid en wederzijds vertrouwen bij alle overeenkomsten, een hoge kwaliteit van producten en diensten, eerlijke prijzen en een uitstekende after-sales-service. Uponor behandelt alle belangengroepen van de onderneming met dezelfde instelling waarmee wij ook onze eigen klanten benaderen. Van de leveranciers verwacht Uponor dezelfde ethische, sociale, ecologische en kwalitatieve normen als in deze gedragscode zijn opgenomen. Uponor verwacht bovendien van de leveranciers en zakenrelaties dat deze zich vertrouwd maken met deze gedragscode.

Implementatie
Alle vragen met betrekking tot deze gedragscode dienen te worden gericht aan het hoofd van de juridische afdeling (General Counsel) van Uponor. Alle vermoedens van schending van de gedragscode dienen aan de eigen leidinggevenden en/of het hoofd van de juridische afdeling te worden gemeld en deze worden door het management op adequate wijze behandeld. Elk vermoeden van schending wordt volstrekt vertrouwelijk onderzocht en tot een oplossing gebracht. Medewerkers worden aangemoedigd zich in onduidelijke situaties tot hun leidinggevende te wenden.

Handelingen die onverenigbaar zijn met deze code, dienen onmiddellijk te worden gecorrigeerd en zijn onderhevig aan disciplinaire maatregelen en kunnen zelfs tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst leiden. Uponor waarborgt dat er geen nadelige werkgerelateerde gevolgen ontstaan wanneer een medewerker een schending van deze code meldt.
 
1 Het begrip „Belangengroepen“ heeft betrekking op medewerkers, klanten, leveranciers, aandeelhouders, gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties alsmede overige partijen die invloed hebben op Uponor of door Uponor worden beïnvloed.