Eindgebruikerslicentieovereenkomst voor Uponor Smatrix Pulse App (“EULA”)

Deze eindgebruikerslicentieovereenkomst (“EULA”) vormt een overeenkomst tussen de gebruiker van de Applicatie (de “gebruiker”) en Uponor GmbH (“Uponor”) en werd exclusief gesloten tussen de gebruiker en Uponor (en niet met een andere partij, bijvoorbeeld de App Store-aanbieder, zoals hieronder gedefinieerd). Om de Applicatie te gebruiken, moet de gebruiker ten minste 13 jaar oud zijn. Als de gebruiker tussen 13 en 17 jaar oud is, verklaart de gebruiker dat de wettelijke voogd van de gebruiker deze voorwaarden heeft gecontroleerd en ermee heeft ingestemd.

In het kader van deze EULA, betekent “Applicatie” een applicatie waarmee de gebruikers toegang kunnen hebben tot het Uponor Smatrix Pulse ruimtetemperatuur regelsysteem voor de regeling en bewaking van het ruimteklimaat (de “Service”). Voor de service geldt een aparte overeenkomst tussen Uponor en de gebruiker. Het gebruik van de Uponor Smatrix Pulse-app vereist een specifiek Uponor Smatrix-apparaat voor het gebruik van de service. De Applicatie wordt aangeboden als een mobiele applicatie, beschikbaar gesteld door Uponor via een of meer externe app-diensten en in de territoria zoals van tijd tot tijd door Uponor bepaald.

Door de toepassing te downloaden via bijvoorbeeld een App Store van Apple, Google of Microsoft (de “App Store Provider”) of het installeren of gebruiken van de Applicatie, gaat de gebruiker akkoord met de voorwaarden van deze EULA en met het privacybeleid van Uponor (beschikbaar in het menu van de Applicatie) en Uponor's Smatrix Pulse App Servicevoorwaarden die op de service worden toegepast. Als de gebruiker niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, mag de gebruiker de toepassing niet downloaden, installeren of gebruiken.

DE APPLICATIE WORDT ALS LICENTIE VERSTREKT, NIET VERKOCHT. HET GEBRUIK VAN DE APPLICATIE DOOR DE GEBRUIKER IS ONDERWORPEN AAN DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN DIE IN DEZE EULA ZIJN UITEENGEZET. DOOR DE APPLICATIE TE DOWNLOADEN, INSTALLEREN OF GEBRUIKEN, AANVAARDT DE GEBRUIKER HIERBIJ DE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA.

Wie we zijn
De Applicatie wordt ter beschikking gesteld door Uponor GmbH, opgericht en bestaande onder de wetten van Duitsland onder BTW-nummer DE 133 899 039 en gevestigd in Industriestrasse 56, 97437 Hassfurt, Duitsland. Uponor is bereikbaar via de contactgegevens die hier worden verstrekt.

Applicatie

De Applicatie kan worden gedownload naar het mobiele apparaat van de gebruiker vanuit een App Store die wordt aangeboden door de App Store Provider zoals van tijd tot tijd beschikbaar. Op dergelijke app stores kunnen afzonderlijke voorwaarden van toepassing zijn en de gebruiker dient zich te houden aan de toepasselijke voorwaarden van de App Store Provider.

Het gebruik van de Applicatie vereist een internetverbinding en dat de apparatuur van de gebruiker voldoet aan de technische vereisten gespecificeerd in de beschrijving van de Applicatie in de bijbehorende App Store. Uponor garandeert niet dat de Applicatie toegankelijk is op alle mobiele apparaten of beschikbaar is op alle geografische locaties.

DE GEBRUIKER IS ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR ALLE KOSTEN DIE DE GEBRUIKER KAN MAKEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT DE APPLICATIE VANAF HET APPARAAT VAN DE GEBRUIKER.

Licentie, Intellectuele eigendomsrechten
Uponor en zijn gelieerde ondernemingen en externe licentiegevers, indien van toepassing, zijn volledig eigenaar van de Applicatie en alle software die wordt gebruikt om deze te verstrekken. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle informatie en materialen op de Applicatie behoren toe aan Uponor, zijn gelieerde ondernemingen of externe licentiegevers. "Uponor" en/of "Smatrix" zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Uponor Corporation of haar nevenbedrijven.

Met inachtneming van deze EULA verleent Uponor hierbij de gebruiker een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, beperkte en persoonlijke licentie om de Applicatie te installeren, uit te voeren, weer te geven en te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden in overeenstemming met deze EULA. Elk commercieel gebruik is verboden. De gebruiker gaat ermee akkoord de Applicatie of delen daarvan niet in licentie te geven, te verspreiden, kopiëren, reproduceren, verhuren, leasen, over te dragen, toe te wijzen, af te staan, aan te passen, te posten, reverse engineeren of anderszins commercieel te exploiteren.

Alle rechten die niet expliciet aan de gebruiker worden verleend in deze EULA zijn exclusief voorbehouden aan Uponor. Uponor mag gratis ideeën en opmerkingen van de gebruikers van de Applicatie gebruiken en exploiteren, zoals door Uponor geschikt wordt geacht.


Inhoud van derden
Inhoud geproduceerd door derden kan via de Applicatie aan u beschikbaar worden gesteld. Dergelijke inhoud kan omvatten, maar is niet beperkt tot, berekeningen door derden. Om twijfel te voorkomen, is de inhoud van dergelijke derden uitsluitend de verantwoordelijkheid van de derden die rechten op dergelijke inhoud heeft geproduceerd en/of bezit en Uponor aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, kwaliteit, aard, eigendom of betrouwbaarheid van de inhoud van de derden.

Onderaannemers
Uponor behoudt zich het recht voor onderaannemers te gebruiken voor het verstrekken van de Applicatie.
Geen garanties
NIETTEGENSTAANDE ALLES WAT IN TEGENSPRAAK IS EN VOOR ZOVER DIT OP GROND VAN TOEPASSELIJKE WETGEVING IS TOEGESTAAN, WORDT DE APPLICATIE "IN DE HUIDIGE STAAT", "MET ALLE FOUTEN EN ZOALS BESCHIKBAAR" GELEVERD ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, ZONDER GARANTIE OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EN HET GEBRUIK IS VOLLEDIG VOOR RISICO VAN DE GEBRUIKER. HET VOLLEDIGE RISICO VAN BEVREDIGENDE KWALITEIT EN PRESTATIES RUST BIJ DE GEBRUIKER. UPONOR GEEFT NIET, EN WIJST HIERBIJ ALLE, EXPLICIETE, IMPLICIETE OF WETTELIJKE GARANTIES AF, INCLUSIEF IMPLICIETE GARANTIES VAN DE STAAT, ONONDERBROKEN GEBRUIK, NAUWKEURIGHEID VAN GEGEVENS (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT LOCATIEGEGEVENS), VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-SCHENDING VAN RECHTEN VAN DERDEN. UPONOR BIEDT GEEN GARANTIE TEGEN VERSTORING VAN HET GENOT VAN DE APPLICATIE VOOR DE GEBRUIKER; DAT DE APPLICATIE VOLDOET AAN DE VEREISTEN VAN DE GEBRUIKER; DAT DE APPLICATIE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL WERKEN OF DAT DE APPLICATIE ZAL SAMENWERKEN OF COMPATIBEL ZAL ZIJN MET ANDERE SERVICES OF DAT FOUTEN IN DE APPLICATIE ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD. GEEN MONDELING OF SCHRIFTELIJK ADVIES VERSTREKT DOOR UPONOR OF EEN GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER ZAL EEN GARANTIE CREËREN. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN VERBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKINGEN VAN IMPLICIETE GARANTIES OF DE BEPERKINGEN VAN DE TOEPASSELIJKE WETTELIJKE RECHTEN VAN EEN CONSUMENT, ZODAT SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN ALLEEN VOLLEDIG VAN TOEPASSING ZIJN VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN IN HET TOEPASSELIJK RECHTSGEBIED. OM TWIJFEL TE VOORKOMEN, HEEFT DE APP STORE PROVIDER GEEN ENKELE GARANTIEVERPLICHTING.

Beperking van de aansprakelijkheid
IN GEEN GEVAL IS UPONOR AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, ALS STRAF OF VOORBEELD DIENENDE OF VERVOLGSCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN WINST, INKOMSTEN OF GEGEVENS, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES ALS GEVOLG VAN VERVANGENDE AANKOOP VAN GOEDEREN OF EEN ANDER VERGELIJKBAAR VERLIES) DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE APPLICATIE OF DE SERVICE TE GEBRUIKEN, ZELFS ALS UPONOR OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN UPONOR VOOR DIRECTE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE APPLICATIE HOGER ZIJN DAN HET BEDRAG DAT DE GEBRUIKER HEEFT BETAALD VOOR DE APPLICATIE OF EUR 50, AFHANKELIJK VAN WELKE VAN DE TWEE HET HOOGST IS. DE GEBRUIKER ZAL GEEN ENKELE ANDERE SCHADEVERGOEDING EISEN, EN DOET AFSTAND VAN ENIG RECHT DAAROP, INCLUSIEF GEVOLGSCHADE, WINSTDERVING, SPECIALE, INDIRECTE OF INCIDENTELE SCHADE VAN UPONOR. OM ALLE TWIJFEL TE VOORKOMEN, WORDT AANSPRAKELIJKHEID VAN DE APP STORE PROVIDER AFGEWEZEN VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

NIETS IN DEZE EULA BEPERKT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN UPONOR VOOR ENIGE SCHADE OF VERLIES VEROORZAAKT DOOR GROVE NALATIGHEID OF OPZETTELIJK WANGEDRAG OF VOOR OVERLIJDEN, PERSOONLIJK LETSEL OF ANDERE SCHADE DIE NIET MAG WORDEN UITGESLOTEN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

Vrijwaring van de gebruiker
De gebruiker gaat ermee akkoord om Uponor, zijn partners, gelieerde ondernemingen, aannemers, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en de App Store Provider vrij te waren van en te verdedigen tegen enigerlei schade, verliezen en onkosten die direct of indirect voortvloeien uit: (i) de handelingen en nalatigheden van de gebruiker om de Applicatie te gebruiken; of (ii) de schending door de gebruiker van deze EULA en/of het privacybeleid.

Duur en opzegging
De gebruikerslicentie volgens deze EULA gaat in op de datum waarop de gebruiker deze EULA accepteert en downloadt, installeert of anderszins gebruikt en eindigt op datum waarop de gebruiker de Applicatie verwijdert of waarop Uponor deze EULA opzegt, welke van de twee eerder valt. De gebruikerslicentie wordt onmiddellijk beëindigd als de gebruiker probeert technische beveiligingsmaatregelen te omzeilen die worden gebruikt in verband met de Applicatie of de gebruiker de Applicatie anderszins gebruikt in strijd met de voorwaarden van deze EULA. In een dergelijk geval moet de gebruiker alle exemplaren van de Applicatie vernietigen en geen toegang meer krijgen tot de Applicatie.

Informatie verzamelen en gebruiken, Privacybeleid
Uponor erkent het belang van bescherming van alle verzamelde informatie over de gebruikers van de Applicatie en elke derde. Het privacybeleid van Uponor, zoals van tijd tot tijd aangepast, is beschikbaar in het menu van de Applicatie en van toepassing op deze EULA. Het Privacybeleid bepaalt hoe, waarom en in welke mate Uponor persoonsgegevens over de gebruikers en derden verzamelt en gebruikt. Door de Applicatie te downloaden, installeren of gebruiken, stemt de gebruiker expliciet in met de voorwaarden van het Privacybeleid en door verwijzing met alle daarin opgenomen voorwaarden.

Aanvullende voorwaarden met betrekking tot App Store Providers
De App Store Provider is niet verantwoordelijk voor claims van de gebruiker of een derde met betrekking tot het bezit en/of gebruik van de Applicatie door de gebruiker, inclusief, maar niet beperkt tot productaansprakelijkheidsclaims, elke claim dat de Applicatie niet voldoet aan toepasselijke wettelijke of regelgevende eisen, claims die voortvloeien uit consumentenbeschermingswetten of vergelijkbare wetgeving en claims van derden dat de Applicatie of het bezit en gebruik van de Applicatie inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van de derde.

Zonder beperking van andere disclaimers in deze EULA, is de verantwoordelijkheid van de App Store Provider, fabrikant, netwerkbeheerder, apparaatfabrikant of een andere derde voor ondersteunings- of onderhoudsdiensten uitdrukkelijk uitgesloten.

De gebruiker verklaart en garandeert dat de gebruiker zich niet bevindt in een land dat valt onder een embargo van de Amerikaanse regering, of dat door de Amerikaanse regering is aangewezen als een land dat "terroristen ondersteunt" en dat de gebruiker niet staat op een lijst van verboden of beperkte partijen van de Amerikaanse regering.

De gebruiker gaat ermee akkoord dat de App Store Provider en zijn dochterondernemingen begunstigden zijn van deze EULA en dat de App Store Provider na acceptatie door de gebruiker van de voorwaarden van deze EULA het recht heeft (en geacht wordt het recht te hebben geaccepteerd) om deze EULA ten opzichte van de gebruiker af te dwingen als begunstigde van een derde.

Zonder beperking van de disclaimers van Uponor in deze EULA, in het geval dat de Applicatie niet voldoet aan de toepasselijke garanties, indien van toepassing, kan de gebruiker de App Store Provider hiervan op de hoogte brengen, in welk geval deze laatste de aankoopprijs voor de Applicatie aan de gebruiker kan terugbetalen volgens het toepasselijke beleid van de App Store Provider.

In de maximale , door de toepasselijke wetgeving toegestane mate heeft de App Store Provider geen enkele andere garantieverplichting met betrekking tot de Applicatie en voor alle andere claims, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten of uitgaven die te wijten zijn aan het niet voldoen aan enige garantie, is uitsluitend de gebruiker verantwoordelijk.

Diversen
Deze EULA vormt de volledige overeenkomst betreffende het gebruik van Applicatie tussen de gebruiker en Uponor en vervangt al hun eerdere overeenkomsten en verklaringen.

Uponor behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken delen van deze EULA te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen door de bijgewerkte EULA op Uponor's website te plaatsen. De gebruiker wordt geacht dergelijke wijzigingen te hebben aanvaard door de Applicatie te blijven gebruiken. De gebruiker heeft altijd het recht om zijn licentie volgens deze EUL te beëindigen op het moment dat de gewijzigde EUL van kracht wordt.

Als een bepaling van deze EUL om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt deze bepaling alleen gewijzigd voor zover noodzakelijk om deze afdwingbaar te maken en blijven de overige bepalingen van deze EULA onverlet.

Elke niet-afdwinging door Uponor van de voorwaarden van deze EULA of een bepaling doet geen afstand van het recht van Uponor om dit te doen.

Uponor kan altijd en geheel naar eigen goeddunken stoppen met het aanbieden van de Applicatie zonder toestemming van gebruikers. Uponor streeft er echter naar de gebruikers van de Applicatie van tevoren op de hoogte te stellen.

Uponor kan deze EULA geheel of gedeeltelijk toewijzen of delegeren aan een persoon of entiteit met of zonder voorafgaande kennisgeving. De gebruikers van de Applicatie mogen geen rechten of verplichtingen volgens de EULA toewijzen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Uponor en ongeautoriseerde overdracht en delegatie door een gebruiker is niet rechtsgeldig.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Tenzij anders bepaald door een dwingend toepasselijk recht, is het recht van Duitsland van toepassing op alle zaken die voortvloeien uit of verband houden met de Applicatie (zonder verwijzing naar conflictregels) en alle daarmee verband houdende geschillen worden uitsluitend behandeld door de rechtbank in Frankfurt, Duitsland.

Als een beperkte uitzondering op het bovengenoemde geldt voor de gebruikers die de Applicatie gebruiken als consumenten en die woonachtig zijn in de Europese Unie, is het recht van de lidstaat waarin de gebruiker woont van toepassing op de Applicatie en de EULA en eventuele daaruit voortvloeiende geschillen. De rechtbanken van de woonplaats van de consumentgebruiker hebben de niet-exclusieve rechtsbevoegdheid over een dergelijk geschil. Consumentgebruikers in de Europese Unie kunnen een dergelijk geschil ook voorleggen aan een lokale instantie voor geschillenbeslechting.

Neem contact met ons op als u vragen over deze EULA hebt.

© Copyright Uponor Corporation, 2018. Alle rechten voorbehouden.