PRIVACYBELEID Uponor Smatrix Pulse App

Opgesteld: 11 december 2018

1. Verwerkingsverantwoordelijke

 
Uponor GmbH ("Uponor")
Industriestrasse 56
97437 Hassfurt
Duitsland
 
 
2. Contactgegevens
 
Uponor GmbH
Industriestrasse 56
97437 Hassfurt
Duitsland
privacy@uponor.com
 
 
3. Naam van het privacybeleid
 
Uponor Smatrix Pulse
 
4. Doel en wettelijke basis van de verwerking
 
Uponor verzamelt persoonsgegevens over de gebruiker ("gebruiker") van de ("service").
 
De persoonsgegevens kunnen door en namens Uponor worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
 
 • onderhoud en ontwikkeling van de Applicatie en producten en diensten van Uponor; 
 • marketing- en communicatiedoeleinden zoals het uitvoeren van marketingonderzoek, directe marketing, geautomatiseerde marketing, het informeren van gebruikers over nieuwe functies, nieuwe producten of productintroducties en speciale aanbiedingen;
 • naleven en ontwikkelen van relaties met gebruikers;
 • uitoefenen van de rechten van Uponor;
 • nakomen van de verplichtingen van Uponor ten opzichte van de gebruiker en omgaan met en evalueren en afdwingen van de verplichtingen of aansprakelijkheden van gebruikers of Uponor; en
 • statistische en analytische doeleinden.
 
De wettelijke basis voor het verwerken van de persoonsgegevens van de gebruiker is de uitvoering van de overeenkomst tussen de gebruiker en Uponor betreffende het gebruik van de Applicatie en de services die deze verleent (zie artikel 6.1 (b) van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679, de “AVG"). In sommige gevallen kan Uponor de persoonsgegevens van de gebruiker ook verwerken op basis van zijn legitieme belangen om te analyseren hoe de Applicatie wordt gebruikt, deze verder te ontwikkelen en zijn producten en diensten op de markt te brengen (zie artikel 6.1 (f) van de AVG). Verwerking kan gebaseerd zijn op toestemming van de gebruiker als een dergelijke toestemming vereist is volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.
 
De persoonsgegevens van de gebruiker mogen worden opgeslagen zolang Uponor deze gegevens nodig heeft voor de hierboven genoemde doeleinden, meestal echter niet langer dan tien jaar.
 
5. Soorten persoonsgegevens
 
De volgende gegevens worden door Uponor verwerkt met het oog op het verstrekken van de Applicatie en aanverwante diensten:
 
 • naam en plaats van de gebruiker
 • mobiel telefoonnummer
 • e-mailadres
 • installatie-ID
 • persoonlijk wachtwoord
 • apparaat-ID/serienummer
 • installatiebeschrijving
 
 
6. normale gegevensbronnen
 
De persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verzameld van de gebruiker van de Applicatie of via de Applicatie.
 
7. Normale openbaarmaking van gegevens en de overdracht van gegevens buiten de EU en EER
 
Uponor kan uw persoonsgegevens bovendien openbaar maken en buiten de EU/EEA versturen in overeenstemming met de eisen die gesteld zijn door de geldende wet- en regelgeving als volgt:
 
 • in overeenstemming met een contract dat is aangegaan door beide Uponor-entiteiten en waarin de standard contractvoorwaarden van de Europese Commissie zijn opgenomen, die waarborgen dat adequate regelingen zijn genomen ter bescherming van persoonsgegevens en naar bevoegde derden voor zover deze deelnemen aan de verwerking van persoonsgegevens voor de in het privacybeleid genoemde doeleinden. De persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door bevoegde derden binnen of buiten de EU en EER in overeenstemming met een contract afgesloten tussen Uponor Corporation en/of zijn gelieerde bedrijven en een bevoegde derde, waarin de standaard contractvoorwaarden van de Europese Commissie zijn opgenomen, die waarborgen dat adequate regelingen zijn genomen ter bescherming van persoonsgegevens. Uponor Corporation eist van die derden dat zij al deze overgedragen persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en voldoende beveiligen; of
 •  op basis van toestemming; of
 •  op enige andere wijze toegestaan door de geldende wet- en regelgeving.
 
Om technische redenen en om redenen die verband houden met het gebruik van de gegevens, mogen de persoonsgegevens ook worden opgeslagen op servers van externe dienstverleners (ook buiten de EU/EER) die de gegevens namens Uponor mogen verwerken.
 
Alle overdrachten van persoonsgegevens worden uitgevoerd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679) en elke toepasselijke wetgeving, inclusief aanpassingen.
 
Naast het bovenstaande kan Uponor verplicht worden om de persoonsgegevens over te dragen aan de autoriteiten. Uponor kan de persoonsgegevens bovendien openbaar maken of anderszins verwerken om zijn rechtmatige belangen te beschermen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
 
8. Principes voor het beveiligen van persoonsgegevens - technische en organisatorische controles
 
Uponor zorgt ervoor dat voldoende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en deze maatregelen worden organisatiebreed ingezet. Daarnaast zorgt Uponor ervoor dat enige overdracht of openbaarmaking van persoonsgegevens die is beschreven in dit privacybeleid naar een derde voldoende is beveiligd door overeenkomsten of op enige andere wijze die wettelijk vereist is.
 
Technische controles
Fysiek materiaal wordt opgeslagen in afgesloten ruimtes met beperkte toegang. Alle IT-systemen zijn beveiligd door middel van de beschermingssoftware van het besturingssysteem. Toegang tot de systemen vereist een gebruikersnaam en wachtwoord en alle data wordt verstuurd via versleutelde kanalen.
 
Organisatorische controles
Binnen de organisaties van Uponor gelden regels voor het gebruik van persoonsgegevens en toegang tot IT-systemen inclusief persoonsgegevens is beperkt tot personen die recht hebben op toegang tot deze systemen op basis van hun werkopdrachten of functie en die vallen onder de geheimhoudingsverplichtingen met betrekking tot de persoonsgegevens.
                       
9. Rechten van betrokkenen
 
Zolang er geen beperkingen gelden, heeft elke betrokkene recht op toegang tot al zijn of haar persoonsgegevens in beheer van Uponor. Elke betrokkene heeft het recht dat Uponor enige foutieve, onnodige, incomplete of verouderde persoonsgegevens corrigeert, wijzigt of stopzet. Elke betrokkene mag zijn of haar goedkeuring terugtrekken die van toepassing is op alle directe marketing.
 
Alle verzoeken moeten gestuurd worden naar de contactgegevens vermeld in Hoofdstuk 2 hierboven. Uponor behandelt alle verzoeken zo snel mogelijk. Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van Uponor, hebt u als betrokkene het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit van uw land van herkomst.