Gebruiksvoorwaarden voor Uponor Smatrix Pulse-producten en -diensten

Deze voorwaarden regelen het gebruik van de Uponor Smatrix Pulse-service en uw daarmee verband houdende verplichtingen en rechten. Lees deze voorwaarden zorgvuldig.

Door te registreren als een gebruiker ("gebruiker") van de Uponor Smatrix Pulse-service ("de service"), ontstaat een bindende overeenkomst ("de overeenkomst") met betrekking tot het gebruik van de service tussen de gebruiker en Uponor GmbH volgens de onderstaande voorwaarden.

Over ons

De service wordt aangeboden door Uponor GmbH ("Uponor"), opgericht in Duitsland met btw-nummer DE 133 899 039 en gevestigd in Industriestrasse 56, 97437 Hassfurt, Duitsland. Uponor is bereikbaar door gebruik te maken van de verstrekte contactgegevens hier.

De Uponor Smatrix Pulse-service; hoe te registreren

Uponor biedt de service voor gebruikers om het ruimtempeatuur regelsysteem te regelen en te bewaken. Het gebruik van de service vereist een specifieke Uponor Smatrix Pulse-module in combinatie met het Uponor ruimtetemperatuur regelsysteem.

Uponor geeft toegang tot de service (1) rechtstreeks via de geïnstalleerde module, (2) op afstand via mobiele app software die beschikbaar door Uponor beschikbaar wordt gesteld via een of meer externe App Stores en in de gebieden zoals door Uponor van tijd tot tijd bepaald. De mobiele app software kan worden gedownload naar een tablet of een smartphone via, bijvoorbeeld, App Stores en markten die worden aangeboden door Apple, Microsoft of Google (de "App Store Provider"). Op dergelijke App Stores kunnen afzonderlijke voorwaarden van toepassing zijn en de gebruiker moet zich houden aan de toepasselijke voorwaarden van de App Store Provider. Door de mobiele app software te downloaden, installeren, gebruiken of toegang daartoe te krijgen, accepteert de gebruiker de Eindgebruikerslicentieovereenkomst van de Uponor Smatrix Pulse App ("EULA").

Voor externe toegang is een internetverbinding vereist. Het gebruik van de service vereist (1) de aankoop van de momenteel van het (de) toepassing zijnde Uponor-product(en); en (2) een registratie door het aanmaken van een individuele gebruikersaccount in de service voor externe toegang en activering van de externe toegang.

De aansprakelijkheid van Uponor voor de service
De service inclusief, maar niet beperkt tot de software en app en alle daarop betrekking hebbende informatie wordt "in de huidige staat" geleverd. Voor de service wordt geen enkele garantie gegeven, expliciet noch impliciet.

In de wettelijk toegestane mate is Uponor Corporation noch een van zijn gelieerde bedrijven aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, verliezen of kosten die uit de toegang tot of het gebruik van de service voortvloeien. Niets in deze overeenkomst beperkt Uponor's aansprakelijkheid voor enige schade of verlies veroorzaakt door grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag of voor dood of persoonlijk letsel.

Uponor garandeert niet dat de service zonder fouten of zonder onderbreking beschikbaar zal zijn. Uponor spant zich naar redelijkheid in om de gebruikers te informeren over alle materiële problemen die op de service betrekking hebben, maar Uponor garandeert niet dat al die problemen op een bepaald tijdstip of überhaupt aan u zullen worden gemeld. Bij de levering van de service vertrouwt Uponor op de diensten en producten van derden, die de oorzaak kunnen zijn van het onderbreken van of het niet-beschikbaar zijn van de service.

Uponor kan altijd en naar eigen goeddunken stoppen met het aanbieden van de service. In dat geval verplicht Uponor zich ertoe de gebruikers vooraf op de hoogte te stellen en de service aan te bieden tot het einde van (1) de momenteel geldende abonnementsperiode of (2) elke verlengde abonnementsperiode die is overeengekomen tussen Uponor en de gebruiker.

Privacy
Uponor verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met het privacybeleid als onderdeel van de service. Door deze overeenkomst te accepteren of de service te gebruiken, aanvaardt de gebruiker dat zijn of haar persoonsgegevens worden verwerkt zoals beschreven in het privacybeleid.

Duur en beëindiging
Tenzij anders overeengekomen, is de overeenkomst van kracht totdat deze door beide partijen wordt beëindigd. De gebruiker kan de overeenkomst beëindigen door zijn of haar abonnement op te zeggen. Elke partij kan de overeenkomst ook beëindigen wanneer de andere partij een wezenlijke inbreuk pleegt op de overeenkomst.

Intellectuele eigendomsrechten
Indien u Uponor ideeën of opmerkingen over de service verstrekt, mag Uponor uw suggesties en de inhoud daarvan vrij gebruiken en exploiteren voor elk doel dat Uponor passend acht, zonder dat de gebruiker daarvoor enige vergoeding ontvangt.

Uponor Corporation, zijn geleerde bedrijven of externe licentiegevers bezitten alle intellectuele rechten op de service inclusief, maar niet beperkt tot de software en app. Door toegang tot en gebruik van de service gaat de gebruiker ermee akkoord dat er geen rechten, titels of belangen aan de gebruiker worden overgedragen. Alle rechten die hier niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden. Uponor verleent de gebruiker een beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de service te gebruiken op basis van instemming met deze overeenkomst.

De service is bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik door de gebruiker tenzij anderszins overeengekomen tussen de gebruiker en Uponor. De gebruiker gaat ermee akkoord de service of delen daarvan niet in licentie te geven, te verspreiden, kopiëren, reproduceren, verhuren, leasen, over te dragen, toe te wijzen, af te staan, aan te passen, te posten, reverse engineeren of anderszins commercieel te exploiteren.

“Uponor” en/of “Smatrix” zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Uponor Corporation of zijn nevenbedrijven. Andere product- en bedrijfsnamen die hierin worden genoemd kunnen handelsmerken of handelsnamen van hun respectievelijke eigenaren zijn.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Tenzij anders bepaald door een dwingend toepasselijk recht, is de wetgeving van Duitsland van toepassing op alle zaken die voortvloeien uit of verband houden met de service en alle geschillen die daarmee verband houden, worden uitsluitend behandeld door de rechtbank van Frankfurt, Duitsland.

Als een beperkte uitzondering op het voornoemde geldt voor gebruikers die de service gebruiken als consumenten en die woonachtig zijn in de Europese Unie, zijn de wetten van de lidstaat waarin de gebruiker woont, van toepassing op de service en de overeenkomst en eventuele daaruit voortvloeiende geschillen. De rechtbanken van de woonplaats van de consumentgebruiker hebben de niet-exclusieve rechtsbevoegdheid over een dergelijk geschil. Consumentengebruikers in de Europese Unie kunnen een dergelijk geschil ook voorleggen aan een lokale instantie voor geschillenbeslechting.

Wettelijke consumentenrechten
Deze overeenkomst en met name alle aansprakelijkheidsbeperkingen daarin sluiten niet de aansprakelijkheid uit die volgens de verplichte toepasselijke wetgeving niet uitgesloten kan worden. Gebruikers kunnen rechten of rechtsmiddelen hebben die hierin niet worden uitgelegd. Volgens de lokale wetgeving van de gebruiker kan Uponor aansprakelijk zijn voor bepaalde fouten en defecten in de service, zelfs als dit hierin niet wordt beschreven.

Wijzigingen
Uponor behoudt zich het recht voor deze overeenkomst te wijzigen, aan te passen of bij te werken en het gebruik van de service naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving in rekening te brengen. De gebruiker wordt geacht dergelijke wijzigingen te hebben aanvaard door de Applicatie te blijven gebruiken. De gebruiker heeft altijd het recht de overeenkomst te beëindigen op het moment dat de gewijzigde voorwaarden van kracht worden.

© Copyright Uponor Corporation. Alle rechten voorbehouden.