Gebruiksvoorwaarden voor de Uponor Smatrix-app

Gebruiksvoorwaarden voor de producten en dienstverlening van de Uponor Smatrix-app
De voorwaarden regelen het gebruik van diensten van de Uponor Smatrix-app en uw hiermee gepaard gaande rechten en plichten. Lees zorgvuldig de onderstaande voorwaarden door. Door het aanmelden als gebruiker/bij de diensten van de Uponor Smatrix-app ontstaat een bindende overeenkomst met het oog op het gebruik van de dienst op basis van de hieronder vermelde voorwaarden. De overeenkomst verplicht de gebruiker eventueel tot het betalen van een gebruiksvergoeding volgens de hieronder vermelde voorwaarden.

Over ons
De dienst voor de Uponor Smatrix-app wordt aangeboden door Uponor GmbH in Haßfurt. De onderneming is gevestigd in Duitsland onder het bedrijfsregistratienr. DE 133 899 039 op het bedrijfsadres Industriestraße 56, 97437 Haßfurt. U kunt via het hieronder vermelde e-mailadres contact opnemen met Uponor: technik-hotline@uponor.com.

De dienst van de Uponor-app: Aanmelden
Uponor stelt de dienst van de Uponor Smatrix-app voor het regelen en bewaken van de ruimtetemperatuur ter beschikking van gebruikers van het Uponor-regelsysteem. Het gebruik van de Uponor Smatrix-app vereist de installatie van een bijzondere Uponor Smatrix-appmodule in combinatie met het Uponor-ruimtetemperatuurregelsysteem.

Uponor biedt verschillende opties voor toegang tot de dienst van de Uponor Smatrix-app: (1) Directe toegang via de geïnstalleerde module, (2) externe toegang via een website, die beschikbaar is via de volgende link of (3) externe toegang via een mobiele toepassing (app) die kan worden gedownload op een tablet of smartphone. Deze mobiele toepassing (app) is verkrijgbaar is van de app-stores en app-marktplaatsen, bijvoorbeeld zoals die worden aangeboden door Apple of Google. Deze app-stores of -marktplaatsen hebben eventueel eigen algemene voorwaarden, waarmee u akkoord gaat door het gebruik van de dienst van de Uponor Smatrix-app.

Als u de Uponor Smatrix-app gebruikt, gaat u automatisch akkoord met de Gebruiksvoorwaarden voor eindklanten.

Zowel de externe toegang via de website als via de mobiele app vereisen een internetverbinding. Het gebruik van de externe toegang tot de Uponor Smatrix-app vereist (1) het verwerven van het/de op dat moment actuele Uponor-product(en), (2) het aanmelden bij de Uponor Smatrix-app door het aanmaken van een persoonlijk gebruikersaccount bij de Uponor Smatrix-app en (3) het activeren van de dienst voor de externe toegang van de Uponor Smatrix-app. Het gebruik van de dienst vereist dat de inrichting van de gebruiker/gebruikster voldoet aan de onder deze link duidelijke technische eisen.

Kosten
Aan de gebruiker van de Uponor Smatrix-app worden de kosten voor gebruik van de Uponor Smatrix-app in rekening gebracht volgens doe op dat moment geldende gebruiksvergoeding. Als de gebruiker het door Uponor gevorderde kosten niet betalen, is Uponor gerechtigd om de toegang tot de dienst van de Uponor Smatrix-app te ontzeggen of de overeenkomst volgens de hieronder vermelde meldingen te beëindigen. Uponor stuur de gebruiker eenmaal per kalenderjaar een rekening.

De geldende tarieven kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd door Uponor. Geactualiseerde tarieven worden van kracht na afloop van de lopende factuurperiode of, als de gebruiker zich heeft verplicht tot een bepaalde looptijd, na afloop van deze periode. De gebruiker heeft steeds het recht om de overeenkomst te beëindigen bij het van kracht worden van de geactualiseerde tarieven.

De voordelen van het gebruik van de dienste voor de Uponor Smatrix-app worden in detail beschreven. Uponor behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden te wijzigen, te vervolledigen resp. te actualiseren en/of extra kosten in rekening te brengen voor het gebruik van de dienst van de Uponor Smatrix-app, op voorwaarde van een gepaste voorafgaande schriftelijke aankondiging.

Verplichtingen van Uponor in het kader van de dienst
De dienst, inclusief, maar niet beperkt tot, software, website en/of apps, alsmede alle betreffende informatie, wordt in de geldige versie op het betreffende tijdstip beschikbaar gesteld. Met het oog op de dienst wordt er geen garantie verleend, noch expliciet, noch impliciet.

ZOVERRE WETTELIJK TOEGESTAAN, KUNNEN NOCH UPONOR, NOCH ANDERE VERBONDEN ONDERNEMINGEN AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE, DIE ONTSTAAT DOOR DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DE DIENST. GEEN BEPALING VAN DEZE VOORWAARDEN BEPERKT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN UPONOR VOOR SCHADE OF VERLIEZEN, DIE DOOR GROVE NALATIGHEID OF OPZETTELIJKE SCHULD VEROORZAAKT WORDEN OF BIJ DOOD RESPECTIEVELIJK LICHAMELIJK LETSEL.

Uponor garandeert noch het uitsluiting van storingen, noch een onderbrekingsvrije beschikbaarheid van de Uponor Smatrix-app. Uponor spant zich tot het uiterste in voor om de gebruikers van de Uponor Smatrix-app te informeren over alle relevante vragen betreffende de Uponor Smatrix-app. Uponor garandeert echter niet dat alle dergelijke vragen op een bepaald tijdstip of in het geheel worden beantwoord. Uponor maakt gebruik van prestaties en producten van derden, in het kader van de beschikbaarstelling van de Uponor Smatrix-app, die kunnen leiden tot onderbrekingen of tot het niet beschikbaar zijn van de Uponor Smatrix-app.

Uponor kan de beschikbaarheid van de dienst van de Uponor Smatrix-app steeds naar eigen goeddunken annuleren. In dit geval verplicht Uponor zich ertoe om de gebruikers vooraf op de hoogte te stellen, alsook de dienst van de Uponor Smatrix-app tot het einde van de op het betreffende tijdstip geldige contractlooptijd in stand te houden.

Gegevensbescherming
Uponor verwerkt persoonsgegevens In het kader van de dienst. Door het accepteren van deze voorwaarden respectievelijk door het gebruik van de dienst gaat de gebruiker ermee akkoord dat zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt zoals beschreven in de algemene verordening gegevensbescherming.

Duur en beëindiging
Voor zover niet anders overeengekomen, is de overeenkomst geldig tot deze door één van de partijen wordt opgezegd. Een opzegging wordt van kracht aan het einde van de lopende factuurperiode. De gebruiker kan de overeenkomst beëindigen door opzegging.

Als de gebruiker een vastgelegde periode is overeengekomen, dan is de overeenkomst geldig voor de vastgelegde duur van de overeenkomst. Na het verstrijken van de oorspronkelijke looptijd van de overeenkomst, blijft deze van kracht, totdat een van de partijen deze volgens het hiervoor bepaalde beëindigt.

Elke partij heeft bovendien bij ernstige schending van de overeenkomst door de andere partij het recht om de overeenkomst omwille van een belangrijke reden op te zeggen. Uponor is in het bijzonder gerechtigd tot het opzeggen van de overeenkomst, als de gebruiker verzuimt om tijdig de vervallen termijnen te betalen.

Intellectuele eigendomsrechten
Als u opmerkingen of commentaren met het oog op de Uponor Smatrix-app te kennen geeft aan Uponor, kan Uponor uw inzending en de inhoud ervan gebruiken voor elk doeleinde, dat voor Uponor geschikt lijkt zonder een overeenkomstige vergoeding aan u te verlenen.

Uponor of uw licentieverlener zijn de eigenaars van alle intellectuele eigendomsrechten aan de Uponor Smatrix-app inclusief, echter niet uitsluitend de software, website en/of apps. Door de toegang en het gebruik van de Uponor Smatrix-app gaat u ermee akkoord dat er geen rechten, aanspraken of aandelen aan u worden overgedragen. Alle rechten die niet in deze voorwaarden uitdrukkelijk verleend worden, blijven voorbehouden. Behoudens uw goedkeuring met deze voorwaarden verleent Uponor u een beperkt, niet uitsluitend, niet af te staan, alsook niet over te dragen recht voor gebruik van de Uponor Smatrix-app.

De dienst is bestemd voor het persoonlijk, niet commercieel gebruik door de gebruiker, zoverre niets anders tussen de gebruiker en Uponor werd overeengekomen. De gebruiker gaat ermee akkoord om de service of de onderdelen hiervan niet verder te licentiëren, te verkopen, te verspreiden, te kopiëren, te vermenigvuldigen, te verhuren, te leasen, over te dragen, af te staan, te wijzigen, te publiceren, terug te ontwikkelen of voor andere commerciële doeleinden te gebruiken.

„Uponor“ en „Uponor Smatrix-app“ zijn ofwel merken of gedeponeerde merken van de Uponor Group of van ondernemingen van de groep. Andere hier vermelde product- en firmanamen kunnen merken of handelsnamen van hun betreffende eigenaars zijn.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
De toegang tot de Uponor Smatrix-app is mogelijk vanuit meerdere landen over de wereld. Voor zover niet door toepasselijk recht anders is bepaald, is voor alle conflicten, die ontstaan door of in verband met de Uponor Smatrix-app, het Finse recht van toepassing en voor alle geschillen, die hiermee in verband staan, worden uitsluitend behandeld door de Finse rechtbanken.

Als beperkte uitzondering op wat hierboven staat gelden voor gebruikers met woonplaats in de EU voor de dienst, de overeenkomst, alsook alle geschillen, die evt. in verband hiermee ontstaan, de wetten van de lidstaat waarin de gebruiker woonachtig is. Bij dergelijke geschillen hebben de rechtbanken in de woonplaats van de gebruiker de niet uitsluitende bevoegdheid. Gebruikers in de Europese Unie kunnen dergelijke geschillen ook voor een lokale bemiddelende instantie voor gebruikers brengen.

Wettelijke consumentenrechten
Deze voorwaarden en in het bijzonder elk type aansprakelijkheidsbeperking sluiten de aansprakelijkheid niet uit, die volgens het toepasselijk recht niet kan worden uitgesloten. Gebruikers hebben evt. tot rechtsmiddelen recht, die hier niet worden toegelicht. Volgens de voor de gebruiker geldende plaatselijke wetgeving is Uponor mogelijk aansprakelijk voor bepaalde fouten en gebreken van de Uponor Smatrix-app, ook als deze hier niet worden beschreven.

Actualiseringen
Uponor behoudt zich het recht voor om de hier beschikbare voorwaarden steeds naar eigen goeddunken en zonder aankondiging vooraf te wijzigen, te verbeteren of te actualiseren. Als de gebruiker een bepaalde looptijd van de dienst overeenkomt, dan worden de geactualiseerde voorwaarden van kracht na afloop van de overeengekomen periode. Als de gebruiker een onbepaalde looptijd van de dienst overeenkomt, dan worden de geactualiseerde voorwaarden van kracht na afloop van de betreffende factuurperiode. De gebruiker heeft steeds het recht om de overeenkomst bij het in kracht treden van de geactualiseerde voorwaarden op te zeggen.

© Copyright Uponor Corporation, 2014. Alle rechten voorbehouden.