Uponor Slovenija
Generalni zastopnik družbe Uponor v Sloveniji:
DOM-TITAN d.d.
Kovinarska cesta 28
1241 Kamnik
Slovenija

Licenčna pogodba za končnega uporabnika za Uponor Smatrix Pulse App (»EULA«)

Ta licenčna pogodba za končnega uporabnika (»EULA«) je sporazum med uporabnikom aplikacije (»Uporabnik«) in Uponor GmbH (»Uponor«) in je bil sklenjen izključno med Uporabnikom in Uponorjem (in z nobeno drugo stranjo, npr. ponudnikom Trgovine App, kot je opredeljeno spodaj). Za uporabo aplikacije mora biti uporabnik star najmanj 13 let. Če je uporabnik star od 13 do 17 let, pomeni, da je uporabnik, ker je zakonski skrbnik uporabnika pregledal in sprejel te pogoje.

Za namene te pogodbe EULA »Aplikacija« pomeni aplikacijo, prek katere lahko uporabniki dostopajo do notranjega klimatskega sistema Uponor Smatrix Pulse za nadzor in spremljanje notranje klime (»Storitev«). Storitev je odvisna od ločenega dogovora med Uponorjem in uporabnikom. Uporaba aplikacije Uponor Smatrix Pulse zahteva posebno napravo Uponor Smatrix za uporabo storitve. Aplikacija je na voljo kot mobilna aplikacija, ki jo družba Uponor dobi prek ene ali več storitvenih trgov tretjih oseb in na območjih, ki jih občasno določi Uponor.


Če aplikacijo prenesete, na primer prek trgovine z aplikacijami, ki jo ponuja Apple, Google ali Microsoft (oziroma »Ponudnik trgovin z aplikacijami«), jo namestite ali uporabljate, se kot uporabnik strinjate s pogoji te pogodbe EULA in Uponorjevo politiko zasebnosti (na voljo v meniju aplikacije) ter Uponorjevimi pogoji storitve Smatrix Pulse App, ki veljajo za storitev. Če se uporabnik ne strinja z nobenim od teh pogojev, uporabnik aplikacije ne sme prenesti, namestiti ali uporabiti.

Aplikacija je licencirana, ne prodana. Za uporabnikovo uporabo aplikacije veljajo pogoji, določeni v tej pogodbi EULA. S prenosom, namestitvijo ali uporabo aplikacije uporabnik sprejema pogoje te pogodbe EULA.

Kdo smo
Aplikacijo zagotavlja podjetje Uponor GmbH, ki je bilo ustanovljeno v Nemčiji in obstaja po njenih zakonih pod številko DDV DE 133 899 039 in ima svoj registrirani sedež na naslovu Industriestrasse 56, 97437 Hassfurt, Nemčija. V stik s podjetjem Uponor lahko stopite z uporabo tukaj navedenih kontaktnih podatkov.

Aplikacija

Aplikacijo je mogoče prenesti na mobilno napravo uporabnika iz trgovine z aplikacijami, ki jo ponuja ponudnik trgovin z aplikacijami, ki je občasno na voljo. Za takšno trgovino z aplikacijami veljajo ločeni pogoji, uporabnik pa mora upoštevati veljavne pogoje ponudnika trgovine z aplikacijami.

Uporaba aplikacije zahteva internetno povezavo, uporabnikova oprema pa mora izpolnjevati tehnične zahteve, določene v opisu aplikacije v ustrezni trgovini z aplikacijami. Uponor ne zagotavlja, da je aplikacija dostopna na vseh mobilnih napravah ali je na voljo na vseh geografskih lokacijah.

Uporabnik je edini odgovoren za morebitne stroške, ki jih ima uporabnik za dostop do aplikacije iz uporabniške naprave.

Licenca, pravice intelektualne lastnine
Uponor in njene podružnice ter njegovi licenčni partnerji, kot je ustrezno, v celoti posedujejo aplikacijo in katero koli programsko opremo, ki jo omogoča. Vse avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine za vse informacije in gradiva o aplikaciji pripadajo Uponorju, njegovim podružnicam ali licenčnim partnerjem. »Uponor« in/ali »Smatrix« sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki družbe Uponor Corporation ali njenih podjetji družbe.

 

V skladu s to pogodbo EULA Uponor uporabniku podeljuje neizključno, neprenosljivo, nepodlicencirano, omejeno in osebno licenco za namestitev, izvajanje, prikazovanje in uporabo aplikacije za osebno, nekomercialno uporabo v mobilnih napravah v skladu s to pogodbo EULA. Kakršna koli komercialna uporaba je prepovedana. Uporabnik se strinja, da ne bo podlicenciral, prodajal, razširjal, kopiral, reproduciral, dajal v najem ali zakup, prenašal, dodeljeval, spreminjal, objavljal, povratno projektiral ali kako drugače komercialno izkoristil aplikacije ali katerega koli njenega dela.

 

Vse pravice, ki niso izrecno podeljene uporabniku v tej pogodbi EULA, so izključno pridržane s strani podjetja Uponor. Uponor lahko prosto uporablja in izkorišča vse tiste zamisli ali pripombe, ki jih brezplačno zagotovijo uporabniki aplikacije, za katere Uponor meni, da so primerne.
 


Vsebina tretjih oseb

Vsebina tretjih oseb vam je na voljo preko aplikacije. Takšna vsebina lahko vključuje, vendar ni omejena na izračune tretjih oseb. V izogib dvomom je za takšno vsebino tretje osebe odgovorna izključno tretja oseba, ki je ustvarila in/ali ima pravico do takšne vsebine, Uponor pa ne prevzema nobene odgovornosti za točnost, kakovost, naravo, lastništvo ali zanesljivost vsebine tretje osebe.

 

Podizvajalci

Uponor si pridržuje pravico do uporabe podizvajalcev za zagotavljanje aplikacije.

Brez jamstev
Ne glede na nasprotno in kar v najvišji možni meri dopušča veljavna zakonodaja je aplikacija zagotovljena »kot je«, z vsemi napakami in kot je na voljo, brez kakršnega koli jamstva, brez zagotovil o zanesljivosti ali kakršnih koli garancij, njena uporaba pa je na voljo izključno na tveganje uporabnika. Celotno tveganje zadovoljive kakovosti in učinkovitosti nosi uporabnik. Uponor ne daje in se odreka kakršnim koli in vsem izrecnim, implicitnim ali zakonskim jamstvom, vključno z implicitnimi jamstvi za pogoje, neprekinjeno uporabo, točnost podatkov (vključno s podatki o lokaciji, a ne omejeno nanje), prodajnost, zadovoljivo kakovost, primernost za določen namen ter nekršitve pravic tretjih oseb. Uponor ne jamči uživanja uporabnika pri uporabi aplikacije; da bo aplikacija izpolnila uporabnikove zahteve; da bo aplikacija delovala neprekinjeno ali brez napak ali da bo aplikacija združljiva s katero koli drugo storitvijo ali da bodo morebitne napake v aplikaciji odpravljene. Uponor ali kateri koli pooblaščeni zastopnik ne izdaja nobenega ustnega ali pisnega mnenja, ki bi pomenilo jamstvo. Nekatere jurisdikcije ne dovoljujejo izključitve ali omejitev implicitnih jamstev ali omejitev veljavnih zakonskih pravic potrošnika, zato se nekatere ali vse zgoraj navedene izključitve in omejitve uporabljajo samo v največji meri, ki jo dovoljuje zakonodaja v veljavni jurisdikciji. Da bi se izognili morebitnim dvomom, ponudnik trgovine z aplikacijami nima nobenih jamstvenih obveznosti.

Omejitev odgovornosti
Uponor v nobenem primeru ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli posredno, naključno, posebno, kaznovalno, zgledno ali posledično škodo (vključno z neomejeno izgubo dobička, prihodkom ali podatki, prekinitvijo poslovanja, izgubo zaradi nadomestnega nakupa blaga ali drugo podobno izgubo), ki izhaja iz uporabe ali nezmožnosti uporabe aplikacije ali storitve, tudi če je Uponor opozorjen na možnost take škode. V nobenem primeru skupna odgovornost Uponorja za neposredno škodo, ki izhaja iz uporabe nezmožnosti uporabe aplikacije, ne presega zneska, ki ga je uporabnik plačal za aplikacijo ali 50 EUR, odvisno od tega, kateri znesek je večji. Uporabnik ne bo in se odpoveduje pravici, da bi od Uponorja zahteval povrnitve kakršne koli druge škode, vključno s posledičnim, izgubljenim dobičkom, posebno, posredno ali naključno škodo. Da bi se izognili kakršnemu koli dvomu, se odgovornost ponudnika trgovine z aplikacijami zavrne v največji možni meri, ki jo dovoljuje veljavna zakonodaja.

Nobena določba v tej pogodbi EULA ne omejuje Uponorjeve odgovornosti za kakršno koli škodo ali izgubo, ki jo povzroči huda malomarnost ali namerna kršitev ali smrt ali telesna poškodba ali druga škoda, ki je po veljavni zakonodaji ni mogoče izključiti.

Uporabnikova odškodnina
Uporabnik se strinja, da jamči za vso škodo, izgubo in stroške, ki bi jih lahko utrpeli Uponor, njegovi partnerji, podružnice, izvajalci, uslužbenci, direktorji, zaposleni, zastopniki ter ponudnik trgovine z aplikacijami in nastanejo neposredno ali posredno iz: (i) dejanj uporabnika in opustitev dejanj pri uporabi aplikacije; ali (ii) uporabnikove kršitve te pogodbe EULA in/ali politike zasebnosti.

Trajanje in prenehanje
Uporabnikova licenca po tej pogodbi EULA začne veljati z datumom, ko uporabnik sprejme to pogodbo EULA ter prenese, namesti ali kako drugače uporabi aplikacijo, in se konča na datum, ko uporabnik odstrani aplikacijo ali Uponor odpove to pogodbo EULA. Uporabniška licenca se takoj prekine, če se uporabnik poskuša izogniti kakršnim koli tehničnim zaščitnim ukrepom, uporabljenim v povezavi z aplikacijo, ali uporabnik drugače uporablja aplikacijo tako, da krši pogoje te pogodbe EULA. V takem primeru mora uporabnik uničiti vse izvode aplikacije in prenehati dostopati do aplikacije.

Zbiranje in uporaba informacij, Pravilnik o zasebnosti
Uponor priznava pomen zaščite vseh informacij, zbranih o uporabnikih aplikacije in tretjih osebah. Politika o zasebnosti podjetja Uponor, ki je občasno spremenjena, je na voljo v meniju aplikacije in velja za to pogodbo EULA. Politika zasebnosti določa, kako, zakaj in v kolikšni meri Uponor zbira in uporablja osebne podatke o uporabnikih in tretjih osebah. S prenosom, namestitvijo ali uporabo aplikacije se uporabnik izrecno strinja z določili in pogoji iz Pravilnika o zasebnosti in vsemi pogoji in določili, ki so v njem vključeni z referenco.

 

Dodatni pogoji glede ponudnikov trgovin z aplikacijamiPonudnik trgovine z aplikacijami ni odgovoren za nobene zahteve uporabnikov ali tretjih oseb v zvezi z uporabnikovo posestjo in/ali uporabo aplikacije, vključno z zahtevami za odgovornost za izdelke, brez omejitev, kakršnimi koli trditvami, da aplikacija ne ustreza veljavnim pravnim ali zakonskim zahtevam, ki izhajajo iz zakonodaje o varstvu potrošnikov ali podobne zakonodaje, ter zahtevami katere koli tretje osebe, da uporaba ali uporabnikova posest in uporaba aplikacije krši pravice intelektualne lastnine tretje osebe.

Brez omejitve drugih zavrnitev odgovornosti v tej pogodbi EULA je izrecno izključena odgovornost ponudnika trgovine z aplikacijami, proizvajalca, omrežnega operaterja, proizvajalca naprave ali omrežnega operaterja ali katere koli druge tretje osebe za katero koli storitev podpore ali vzdrževanja.

Uporabnik izjavi in jamči, da se ne nahaja v državi, ki je predmet embarga ameriške vlade ali jo je vlada ZDA označila kot državo, ki podpira terorizem, in da uporabnik ni naveden na nobenem seznamu prepovedanih ali omejenih strank ameriške vlade.

Uporabnik se strinja, da sta ponudnik trgovine z aplikacijami in njegove podružnice tretje osebe, upravičene do te pogodbe EULA in da bo po sprejemu pogojev uporabnika iz te pogodbe EULA imel ponudnik trgovine z aplikacijami pravico (in šteje se, da je to pravico sprejel) uveljaviti to pogodbo EULA proti uporabniku kot upravičeni tretji osebi.

Brez omejitve zavrnitev odgovornosti Uponorja v tej pogodbi EULA, lahko uporabnik, če aplikacija ne ustreza veljavnim jamstvom, če ta obstajajo, obvesti ponudnika trgovine z aplikacijami, slednji pa lahko uporabniku glede na veljavno politiko ponudnika trgovine z aplikacijami povrne kupno ceno za aplikacijo.

V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, ponudnik trgovine z aplikacijami ne bo imel nobene druge jamstvene obveznosti v zvezi z aplikacijo, druge zahteve, izgube, obveznosti, škoda ali stroški, ki bi nastali zaradi neskladnosti s katerim koli jamstvom, pa bodo izključno odgovornost uporabnika.

Razno

Ta pogodba EULA predstavlja celoten sporazum o uporabi aplikacije med uporabnikom in Uponorjem in nadomešča vse predhodne sporazume in predstavitve med njima.

Uponor si pridržuje pravico po lastni presoji spremeniti, dodati ali odstraniti dele te pogodbe EULA z objavo posodobljene pogodbe EULA na spletni strani Uponorja. Šteje se, da je uporabnik z nadaljnjo uporabo aplikacije sprejel takšne spremembe. Uporabnik je po tej pogodbi EULA vedno upravičen do prekinitve svoje licence ob spremembi veljavne pogodbe EULA.

Če je katera koli določba te pogodbe EULA iz katerega koli razloga neizvedljiva, se takšna določba preoblikuje samo v obsegu, ki je potreben, da bi bila izvršljiva, na preostale določbe te pogodbe EULA pa to ne vpliva.

 

Morebitno neupoštevanje pogojev te pogodbe EULA ali katere koli določbe s strani Uponorja podjetju ne odvzamejo njegovih pravic, da to stori.

Uponor lahko kadarkoli in po svoji lastni presoji preneha nuditi aplikacijo s soglasjem uporabnika ali brez. Uponor si prizadeva, da uporabnike aplikacije obvesti vnaprej.

Uponor lahko to pogodbo EULA v celoti ali delno prenese ali zaupa kateri koli osebi ali subjektu s predhodnim obvestilom ali brez. Uporabniki aplikacije ne smejo dodeliti nobenih pravic ali obveznosti po pogodbi EULA brez predhodnega pisnega soglasja družbe Uponor in kakršna koli neupravičena dodelitev in prenos pooblastil katerega koli uporabnika je neveljavna.

Veljavno pravo in reševanje sporov
Če ni drugače določeno z nobeno obvezno veljavno zakonodajo, se za vse zadeve, ki se nanašajo na aplikacijo, uporablja nemška zakonodaja (brez sklicevanja na njeno izbiro zakonskih določb), vse spore, povezane z njo, pa rešuje izključno okrožno sodišče v Frankfurtu, Nemčija.

Kot omejena izjema za zgoraj navedeno za uporabnike, ki uporabljajo aplikacijo kot potrošniki in ki prebivajo v Evropski uniji, veljajo zakoni države članice, v kateri uporabnik prebiva, in se uporabljajo za aplikacijo in to pogodbo EULA ter vse morebitne spore v zvezi s tem. Sodišča uporabnikovega stalnega prebivališča imajo neizključno pristojnost za vsak tak spor. Uporabniki potrošniki v Evropski uniji lahko prav tako sprožijo kakršen koli spor pred lokalnim organom za reševanje sporov.

Če imate kakršna koli vprašanja o tej pogodbi EULA, se obrnite na nas.

© Copyright Uponor Corporation, 2018. Vse pravice pridržane.