Pravila obnašanja

Ta pravila obnašanja je odobrila uprava družbe Uponor Corporation in velja za vse zaposlene, uradnike in direktorje (v nadaljevanju »Zaposleni«) pri skupini Uponor Group (v nadaljevanju »Uponor«). V ta pravila obnašanja so vključeni vizija podjetja, namen in vrednote. 


Etika, zakoni in predpisi 

Družba Uponor si na etičen in praven način prizadeva doseči dolgoročno rast, tako da strankam zagotavlja resnično dodano vrednost. Zaposleni pri delovanju upoštevajo najvišje etične standarde. V pravilih poslovanja je navedeno, da se morajo Zaposleni vesti profesionalno in spoštljivo ter upoštevati najvišje standarde integritete. 

Vsa podjetja skupine Uponor in Zaposleni bodo ravnali v skladu z veljavno mednarodno in državno zakonodajo. Med njimi so protimonopolni zakoni in predpisi, ki spodbujajo pošteno konkurenco, upravljajo javno trgovanje vrednostnih papirjev, se ukvarjajo s kodeksom upravljanja gospodarskih družb, varujejo pred podkupninami in korupcijo ter narekujejo pravila varnosti izdelka in delovno zakonodajo. Družba Uponor spoštuje človekove pravice, kot so navedene npr. v deklaraciji ZN o človekovih pravicah. 


Nasprotja interesov, darila in podkupnine 

Zaposleni morajo poskrbeti, da ne pride do konflikta med njihovimi osebnimi interesi in interesi družbe Uponor. To vključuje, vendar ni omejeno, na dajanje in prejemanje osebnih daril in sprejemov interesnih skupin družbe Uponor1, razen razumnih daril in sprejemov v običajnem poslovanju družbe Uponor, kot je sprejemljivo v skladu z veljavnimi zakoni. Družba Uponor prepoveduje kakršne koli podkupnine in ne sodeluje pri pranju denarja. 


Zaupne informacije družbe Uponor 

Poslovne skrivnosti družbe Uponor in zaščitene informacije so dragocena poslovna sredstva, ki jih je treba ustrezno uporabljati in dobro zaščititi. Zlasti poslovne skrivnosti in druge informacije je treba zaščititi z zavezanostjo k zaupnosti in, če je potrebno, dodatno zaščititi z registracijo pravic intelektualne lastnine. 

Zaposleni, ki pridobijo zaupne informacije ali poslovne skrivnosti družbe Uponor ali za njih izvedo, le-teh ne smejo razkriti tretjim osebam (vključno s prijatelji in člani družine), razen za namene poslovanja podjetja. Zaposleni so dolžni varovati pomembne informacije, tudi če zanje ne velja nobena formalna obveznost varovanja. 


Okolje 

Družba Uponor želi trajnostno združiti interese ljudi, okolja in gospodarstva. Skrbimo za medsebojni dobrobit in dobrobit prihodnjih generacij. 


Politika 

Družba Uponor ne deluje v politiki in finančno ali kakor koli drugače ne podpira političnih strank ali skupin. Zaposleni, ki so dejavni v politiki, počnejo to kot privatne osebe in ne kot predstavniki družbe Uponor. 


Zaposleni 

Družba Uponor je odgovoren delodajalec in vsem zaposlenim omogoča enake možnosti. V družbi Uponor je prepovedana kakršna koli diskriminacija zaradi rase, barve, narodnosti, starosti, verskega prepričanja, spola, spolne usmerjenosti ali drugih dejavnikov, ki ne vplivajo na učinkovitost dela. Družba Uponor si prizadeva svojim Zaposlenim zagotoviti pravično nadomestilo ter varno in zdravo delovno okolje. 


Stranke in dobavitelji 

Družba Uponor želi s svojim delom pomagati svojim strankam do uspeha, saj to vodi tudi do uspeha družbe. Družba Uponor si prizadeva za zadovoljstvo in zaupanje v vseh dogovorih, visoko kakovost izdelkov, poštene cene in zagotavljanje odličnih storitev po zaključeni prodaji. Družba Uponor bo vse svoje interesne skupine obravnavala na enak način. Od dobaviteljev se pričakuje, da dosežejo določene etične, socialne, okoljske in kakovostne standarde, ki so opisani v teh pravilih obnašanja. Družba Uponor pričakuje od dobaviteljev in ostalih poslovnih partnerjev, da se seznanijo s pravili obnašanja. 


Izvedba 

Za kakršna koli vprašanja v zvezi s temi pravili obnašanja se obrnite na glavnega svetovalca skupine Uponor Group. Domnevne kršitve teh pravil sporočite nadrejenim in/ali glavnemu svetovalcu in uprava jih bo ustrezno obravnavala. Domnevne kršitve bomo raziskali in razrešili v popolni tajnosti. 

Ravnanja v neskladju s temi pravili je treba takoj popraviti in so predmet disciplinskega postopka do prekinitve zaposlitve in vključno z njo. Družba Uponor zagotavlja, da zaradi pritožb Zaposlenega v zvezi s kršitvijo teh pravil ne bo nobenih škodljivih posledic, povezanih z delom.