Uponor

Ta del av vår expertis!

Uponor Infra är ett av de största företagen som specialiserar sig inom produktion av rörsystem. Den erfarenhet vi har fått under sista seklet bekräftar att den höga kvaliteten på våra produkter är en garanti för framgångsrika infrastrukturinvesteringar. Kvaliteten på våra rörsystem kontrolleras på varje produktionsstadium, för att försäkra att vi erbjuder ett sortiment vars hållbarhet och funktionalitet uppfyller internationella standarder. Vi är experterna på infrastruktur och vi vill gärna dela med oss av vår expertis i nedan artiklar med dig.

Artiklar

Please select tabs container in properties of this section.

Plastens Succéhistoria

Efter decennier av enastående, bevisad prestanda i olika projekt står det klart att det är svårt att slå plaströr

Plaströr är en långsiktig och hållbar investering i modern infrastruktur lika väl som säker dricksvatten- och spillvattentransport. Plaströr korroderar eller rostar inte. Plaströr är dessutom kemikalieresistenta och tål sättningar i marken. De är snabba och enkla att installera och ett plaströr har en livslängd på över 100 år.

Uponor Infra har varit föregångare i utvecklingen av plaströrslösningar och vi fortsätter att vara i täten för innovativa lösningar. Vår expertis i design och tillverkning av plaströrssystem gör att vi kan möta kraven från dagens kunder likväl som marknadens högt satta krav.

Oavsett om du använder plaströr redan idag eller tänker installera plaströr i kommande projekt kan du läsa i nedan PDF-fil om 10 fördelar med plaströr.

Plastens Succéhistoria

Article by Christian Vestman, President Uponor Infra Project Services

My work regularly takes me across borders – both international ones and also the borderlines between a wide range of industries. One thing I can say with confidence is that our Uponor Infra 360™ approach to customer projects, regardless of the country or the business sector, offers a better way of getting the job done.

The main industries we work with include paper and pulp, power plants, mines, water treatment plants, oil refineries – sectors where you usually need a lot of water for cooling or processing.  While these industries are in many ways quite different from each other, the common denominator is that every aspect of the proposed solution has to work – and when they don’t there are huge costs incurred.

Uponor Infra 360™ is simply our shorthand term for considering all the options and shouldering all the responsibilities when it comes to delivering comprehensive design & build solutions. One thing we have heard repeatedly from many of our customers across different industries is that they have had negative experiences in the past when they hired consultants to do only the design work, and then contractors to do the actual building. Because of this basic division of responsibilities, they too often experienced extensive delays – or then the completed solution didn’t work properly at all. This is the primary reason that our customers increasingly express a preference for a unified design & build offering for their key projects. This, together with our Uponor Infra 360™ mindset and skillset, means our customers know exactly who is in charge if the solution doesn’t work – and who is going to pay them if it doesn’t work.

With most of our projects, when we get the initial inquiry from a potential client, they don’t actually know precisely what solution they need. Rather, they usually open the discussion by describing the challenge they face. For example, Uponor Infra is currently helping expand a large industry complex in Southern Finland by constructing its cooling water system. The customer knew already how many cubic meters of water they needed for the cooling towers, but they had no idea of the various details such as the pipeline length or the installation procedures – so our accepted solution includes a range of specialized processes, from detailed design, dredging work, underwater blasting and construction of concrete and steel structures, to all the diving work, welding, loading, and supplying the ready-to-use intake lines.

In other words, our contracts list what our customer wants – but they don’t say how we are going to get the job done. That’s up to us, based on our own knowledge and resultant design plan.

Quite often the work that we deliver is a combination of our own products and services in close coordination with specialized national sub-contractors we cooperate with in whatever country we are in. On a practical level our central role as the ‘design & build’ contractor often stems from a combination of our reputation, and also from the fact that we can supply large pipes – which is not so common – and our advanced expertise in both marine land-based installations.

Interestingly, it is sometimes the case that we’ve been called in to a project that already has a design, and in about 7 out of 10 cases with these projects we will successfully submit our own solution rather than the ready-made one. This is because we can see the whole picture – using not just our theoretical experience, but also our practical experience.

When things go seriously wrong because there is not a designated overall responsible party, it may often be merely a small part of the plan which doesn’t work, but this can be enough to delay the entire project – and time is money. And this is important, as a common denominator across all our customer’s needs is a firm completion date. For this reason, we put a lot of emphasis on not being late when it comes to delivering what we promise our customers. For many of them, being on schedule is more important than what the actual price is. Delivering with a budget that is ten percent lower – but completing the job six months late –is simply not an option for most of them. This, in a nutshell, is the Uponor Infra 360™ advantage.

Behandling av dagvatten nära källan

Den finska staden Lahti planerade det nya bostadsområdet Ranta-Kartano. En av de största utmaningarna för stadsplanerarna var att en del av platsen måste reserveras för hantering av dagvatten innan detta leds till den intilliggande sjön Vesijärvi. På senare år har det blivit allt mer uppenbart att näringsämnen som t.ex. fosfor, men även tungmetaller sprids till miljön via dagvattnet, och Vesijärvi-sjön var redan utsatt för stora påfrestningar från fosforutsläpp.

Utmaning

Vesijärvi-sjön i den finska staden Lahti var hårt drabbad av utsläpp av fosforhaltigt dagvatten. När staden startade planeringen av ett nytt bostadsområde ville man hitta en lösning som kunde hantera dagvattnet innan det släpptes ut i sjön.

Lösning

Delvis tack vare ett statligt bidrag för att utveckla nya lösningar för dagvattenhantering tillsammans med affärsverksamheter kunde man hitta en hybridlösning. Genom att kombinera grönområden, takodlingar och lådformade filter, som utvecklades och tillverkades av Uponor, kunde man minska de farliga utsläppen betydligt. Uponor-filtren saktar ned regnvattnet på dess väg mot sjön, samtidigt som de fångar upp skräp och sand, olja, tungmetaller och skadliga näringsämnen från jordbruk.

Resultat

Hybridlösningen har redan införts och de tidiga resultaten är lovande. Hur pass effektiv lösningen är i slutändan kommer att fastläggas efter ytterligare två eller flera års övervakning och analys. Även andra städer och affärsverksamheter kommer att dra nytta av Ranta-Kartano-projektet när slutrapporterna publiceras. Finlands miljö-, energi- och bostadsminister Kimmo Tiilikainen kommenterar, ”Det omfattande dagvattenhanteringssystem som planeras i Lahti är ett utmärkt exempel på ett tvärvetenskapligt och innovativt lokalt samarbetsprojekt, där affärsverksamheterna utvecklar nya och praktiska lösningar.”

Läs mer om projektet!

Dagvatten är ett stort miljöproblem

Enligt Lahtis VA-planerare Juhani Järveläinen uppskattas dagvatten som källan till ungefär en tredjedel av alla fosforutsläpp i Vesijärvi-sjön. ”Det är väldigt mycket”, påpekar Järveläinen. ”I staden finns det över 40 avloppsledningar för dagvatten, som leds direkt till det allmänna vattensystemet, och vi var helt klart tvungna att göra något åt dagvattenproblemet.”

En hybridlösning testades

Många olika åtgärder hade redan vidtagits för att hantera den avloppsrelaterade övergödningen av Vesijärvi-sjön. Sjön har syresatts, man har avlägsnat främmande fiskarter från sjön, och infört skyddsområden i närheten av diken och vattendrag på jordbruksytor. Men Järveläinen säger att åtgärderna inte  räckte, “Vi visste att vi inte kunde få ett vettigt slutresultat om vi inte även tog uti med den externa belastningen.” Ranta-Kartano-anläggningen blev därför ett av flera projekt som valdes för testning av nya lösningar för rening och hantering av dagvatten för att skydda Vesijärvi-sjön. För att avlägsna fosfor och tungmetaller ur dagvattnet innan det nådde sjön krävdes flera olika metoder, som ömsesidigt stöttade varandra - VA-planerare kallar detta en ”hybridlösning”.

Innovativa metoder, tydlig målsättning

Det konkreta syftet med projektet i Ranta-Kartano ”I en tätbebyggd stad behövs varje kvadratmeter”. Enligt Järveläinen såg staden Ranta-Kartano som en chans att utforma det nya bostadsområdet på ett sätt som gjorde att en del av utrymmet kunde avsättas för dagvattenhantering. Projektet Ranta-Kartano ansågs som tillräckligt lovande för att bli utsett som nyckelprojekt i den finska regeringens nationella dagvattenhanteringsprogram, och miljödepartementet avsatte ett bidrag på 300 000 Euro för genomförande av projektet. I utbyte mot bidraget kunde staden utnyttja de erfarenheter som samlats under projektet och hitta nya lösningar för dagvattenhantering tillsammans med affärsorganisationer.

En kombination av olika metoder

I Ranta-Kartano var hybridlösningens mål att sakta ned, absorbera och filtrera dagvattnet innan det nådde sjön genom en kombination av grönområden och takodlingar - och Uponor utformade och producerade lådformade dagvattenfilter. Varje element utgör en viktig länk i kedjan, delvis på grund av att elementen medför att inte allt dagvatten måste behandlas samtidigt. Byggarbetet i Ranta-Kartano påbörjades i maj 2017, och kommer att fortsätta fram till 2019, vilket innebär att planeringen av hela området fortfarande befinner sig i ett preliminärt skede. ”Tillsammans kan lösningarna filtrera och lagra en daglig nederbörd på ungefär fem millimeter,” säger Järveläinen. ”Om det regnar mer leds vattnet till en infiltrationsbassäng vid områdets norra gräns. Systemet har även ett översvämningssystem, som samlar upp det vatten som inte kan behandlas omedelbart. Översvämningsvattnet leds via en nöd-avloppsledning till västra Hennala, där en omfattande behandlingsanläggning för dagvatten håller på att byggas, som består av infiltrationsbassänger, sedimenteringsbassänger och våtmarker. Härifrån leds det renade dagvattnet vidare till Borgå Å.

Uponors filtreringssystem testades

Specialkonstruerade grönområden och takodlingar saktar ned dagvattnet effektivt, men det gör Uponor-filter också - och mer därtill. De lådformade filtren är 2,6 meter långa och 1,2 meter breda och djupa, och saktar ned regnvattnet på dess väg mot sjön, samtidigt som de fångar upp skräp och sand, olja, tungmetaller och skadliga näringsämnen från jordbruk. Tre filter har installerats på anläggningen i Ranta-Kartano. Varje filter samlar upp dagvatten från ett område på 150–200 kvadratmeter, och kan lagra upp till 10 mm regnvatten per dag. Filtren kan installeras t.ex. i närheten av parkeringsplatser, gator, vägar och gång- och cykelvägar, samt för behandling av dagvatten från tak.

Finjustering under processen

Enligt Niila Tast, som är produktchef på Uponor Infra, finns det vissa skillnader på filtreringsmaterialet i varje enskilt filter. Forskare vid universitetet i Helsingfors kommer att övervaka vattenkvaliteten och Uponor-filtrens effektivitet i två år, och Uponors experter kommer att bevaka filtren med liknande metoder även efter denna period. Tasts kommentar: ”I Lahti är vårt främsta mål att rena vattnet på fosfor, vilket är anledningen till att vi testar material som passar särskilt bra för detta syfte. Det här är ett pilotprojekt. Idén är att vi ska utveckla filtren för vår försäljning.”

Lokala lösningar är oftast bäst

En av fördelarna med filtren från Uponor är att dagvattnet kan renas omedelbart. Tast betonar, ”Dagvatten bör renas så nära källan som möjligt. På så vis är vattenmängden fortfarande relativt liten, och det är lättare att avlägsna föroreningar. ”En av Uponor-filtrens viktiga egenskaper är att de är så små, vilket gör att de kan installeras även i tätbebyggd stadsmiljö. Lahtis VA-chef Ismo Malin är övertygad om att spridda behandlingsmetoder är bättre än centrala lösningar. Malin säger, ”I slutändan kan spridda lösningar hantera en betydligt större mängd vatten. Med centrala behandlingsmetoder leds dagvattnet ofta i närheten av det allmänna vattensystemet, där marken är lerig och den naturliga vattenfiltreringen ineffektiv.”

Dagvattenhantering allt viktigare

Hittills har metoden för dagvattenhantering varit att leda vattnet till stora avloppsrör, som ofta töms direkt i sjöar och vattendrag. Fastighetsägarna får nu allt större ansvar för dagvattenhanteringen i sina områden. Dagvatten kan dessutom anses som en resurs. Finlands miljö-, energi- och bostadsminister Kimmo Tiilikainen anser att dagvattenhantering kan vara ett sätt att skapa trevligare stadsmiljöer. Detta är målet även i Ranta-Kartano, där man skapar flera funktionella och samtidigt trevliga grönområden, och bygger en parkliknande kanal med växter, gräsmattor och vattenväxter, som vattnet ska ledas genom. Ismo Malin påpekar att dagvattenhanteringen även påverkar grundvattnet. ”Om allt dagvatten leds till våra vattendrag via hårda ytor och avloppssystem minskar mängden grundvatten. Naturliga metoder för dagvattenhantering förbättrar alltså vår hantering av vattenresurser på en större skala.”

Fördelarna gäller inte bara Lahti

Även andra städer och affärsverksamheter kommer att dra nytta av Ranta-Kartano-projektet, eftersom Lahti kommer att publicera rapporter om nyckelprojektet. Regeringen är mycket nöjd med projektets framskridande. Minister Tiilikainen är särskilt nöjd med att projektet är en kombination av stadsplanering och vattenskydd, och kommenterar, ”Det omfattande dagvattenhanteringssystem som planeras i Lahti är ett utmärkt exempel på ett tvärvetenskapligt och innovativt lokalt samarbetsprojekt, där affärsverksamheterna utvecklar nya och praktiska lösningar.”

Magasinering av dagvatten med Weholite

Vanta Energi var i behov av ett kraftvärmeverk i Vanta, som är en av Finlands största städer. Vanta Energi anlitade konsult- och ingenjörsföretaget Pöyry för att leda planeringen och konstruktionen av anläggningen. På grund av förhållandena på den plats som valts för projektet gällde en av de stora utmaningarna säker och effektiv dagvattenhantering. Den plats som valts var i närheten av Krabbäcken - en bäck för sportfiske, som dock kunde förorenas av ytterligare dagvattenutsläpp.

Utmaning

Vantaa Energi behövde ett nytt kraftvärmeverk, och den plats som valts i närheten av en bäck som används för fiske skapade problem med säker och effektiv dagvattenhantering.

Lösning

På grund av miljöförhållandena och korta ledtider var  ett magasin av betong för uppsamling av dagvatten inte det bästa alternativet. Uponors experter konstaterade snart att det skulle gå betydligt fortare och lättare att installera ett magasin av PE, bestående av två Uponor-magasin på 700 kubikmeter vardera.

Resultat

Användningen av fördröjningsmagasin från Uponor innebar inte bara att projektet slutfördes i tid, utan det innebar även att Uponor levererade en helt tät lösning som förhindrar grundvatten att läcka in i magasinet och att anläggningen är enkel att kontrollera och underhålla. 

Läs mer om projektet!

Planering av ett ”Worst-Case”

Med lite tur kan stora industriella och kommersiella anläggningar hantera de flesta regn utan allvarlig risk för översvämning, men en kombination av dagens ökade standarder för infrastruktur, problematiska byggarbetsplatser och allt striktare miljöföreskrifter innebär att man inte längre kan förlita sig på enbart turen. Alltså måste man räkna med mycket mer än vanliga regnväder eller snösmältning på våren vid planering av det nya kraftverket i Vanda. Man frågade sig: ”Vad händer om den största nederbörden på 50 år och en brand inträffar samtidigt? Var hamnar allt extra regnvatten och vattnet från brandslangarna? ”Vår arbetsplats är särskilt problematisk ur avloppssynpunkt”, påpekar Vantaa Energis projektchef Markku Vuorimaa. ”Den ligger i en tio meter djup klyfta med väggar och golv av massiv sten; absorptionen av dagvatten i marken sker så långsamt att det är bättre att samla in och leda bort det via ett system.” Pöyrys projektansvariga för rör- och dräneringsplanering Jarmo Salo tillägger, ”Delvis därför bestämde vi oss för installation av ett fördröjningsmagasin för dagvatten som bästa lösning.”I det här fallet samlar magasinet upp stora dagvattenansamlingar tills de kan skickas genom ett rör, som leder vattnet genom klippan och sedan över en motorväg i närheten, innan det når infiltrationsbassängen. Bassängen kan hantera 100 liter vatten per sekund, vilket innebär att flödeshastigheten måste kontrolleras i rörledningens båda ändar. Huvudsyftet var att förhindra översvämning, även vid ett "Worst-Case".

En lösning som går betydligt snabbare och lättare att installera

Om de lokala förhållandena inte hade presenterat denna utmaning hade planerarna antagligen tillämpat traditionella metoder, och använt betong som det uppenbara materialet för magasinet. Den tubformade topografin på platsen skapade dock egna villkor. Under grävarbetets gång märkte man att magasinet måste placeras långt under grundvattennivån för att ge tillräckligt med fall i dagvattensystemet. Då insåg projektchef Salo att en betongkonstruktion inte var det bästa alternativet. I nära samråd med Uponor Infras experter konstaterade han att det skulle gå betydligt snabbare och enklare att installera ett fördröjningsmagasin av PE, alltså valde man två Uponor-magasin på 700 kubik vardera. Systemets pumpstation är konstruerad så att den pumpar bort vattnert när det når en viss nivå. Vattnet leds genom röret via en utmatningskammare fram till ett öppet dike.
Slutfört mycket tidigare än planerat!

De ett hundra meter långa magasinen är egentligen två rör av Weholite, med en innerdiameter på tre meter. Weholite är ett profilväggsrör  tillverkat i högdensitetspolyeten med unik slitstyrka, hög kemikalieresistens och god slaghållfasthet. Magasinets tio meter långa ändstyckena monterades i Uponor fabrik i finska staden Vasa och levererades till arbetsplatsen tillsammans med de 20 meter långa rören. Rören svetsades ihop till fördröjningsmagasin på plats och trycktestades sedan av Uponors fältservicepersonal. Sedan förankrades rören i det uppgrävda diket av personal från Destia, som är en ledande byggentreprenör. Installationen slutfördes i december 2011, och redan efter en månad var magasinet och arbetsplatsen täckta av mobila byggnader. Om det inte hade varit för att ytterligare grävarbeten pågick hade magasinet kunnat användas med detsamma. Som det nu blev togs hela dagvattensystemet i drift redan i mars 2012.

Vattentätt – och lättskött

Valet av magasin från Uponor Infra innebar inte bara en betydligt kortare installations, utan det innebar även att Uponor Infra levererade en helt tät lösning som förhindrar grundvatten att läcka in i magasinet och att anläggningen är enkel att kontrollera och underhålla. Vattentäta magasin förhindrar dessutom att förorenade substanser som t ex släckvatten med aska inte blandas med regnvattnet.

Salo säger att ”när magasinet har fångat upp en stor mängd dagvatten kan vattnet kontrolleras, så att man kan fatta beslut om huruvida vattnet ska ledas till en reservoar för förorenat vatten eller släppa ut det i den normala filtreringsbassängen. Det är också viktigt att fasta partiklar som lyckats passera dagvattenkamrarna kan sjunka ned till botten i magasinet. En servicetekniker kan klättra ned i magasinet och rengöra det vid behov.”

Fördröjningsmagasin - en bra lösning!

Uponor Infra fördröjningsmagasin för dagvatten är inte bara en bra lösning för stora industrianläggningar. De väljs allt oftare som det bästa alternativet vid många byggprojekt, från distributionscentraler till köpcentrum - alla byggnader med stora takytor och/eller asfalterade ytor.

Oavsett  vad som gäller för stora projekt är detta en lösning som tål att tänkas på för tuffa förhållanden.

Utmärkta lokala lösningar på dagvattenproblem

Vid planeringen av ett dagvattenhanteringssystem har man fram tills nu koncentrerat sig på mängden dagvatten istället för kvaliteten på dagvattnet.. Istället för att hantera dagvattnets egenskaper har man hanterat mängden vatten i systemen. En förändring måste ske. Åsikter i allmänhet har varit att regnvatten är i stort sett rent och att det inte behöver behandlas. Förr i tiden var det sant, men inte idag. På grund av våra allt mer urbaniserade miljöer har dagvatten blivit den främsta anledning till förorening av vattendrag - därför är det mycket viktigt att ta fram nya metoder för dagvattenhantering.

Hantera en kemikaliecocktail

Regnvatten är relativt rent när det faller från himlen, men förorenas så snart det kommer i kontakt med människans miljö. Det förorenas av färgpartiklar och blekta metaller från tak och byggnader. En stor bov i sammanhanget är vägar och fordon. Tungmetaller och andra gifter, tillsammans med skräp och mikroplast, framför allt i form av gummipartiklar från däck, samlas upp och transporteras bort av avrinningsvattnet. En kemikaliecocktail bildas som sedan ofta leds direkt ut i våra vattendrag.

Allt fler hårdgjorda ytor

Som man kan förvänta sig är avrinningskoefficienten från hårdgjorda ytor mycket hög, vilket innebär att en stor del av den nederbörd som faller i människotillverkade miljöer blir kvar som avrinningsvatten på ytan. Vidare kan, trots att denna typ av ytor och konventionella transportsystem är utformade för att hantera kraftig nederbörd, enorma vattenmassor transporteras till knutpunkter på mycket kort tid, vilket ger plötsliga översvämningar. Dessutom har dessa hårdgjorda ytor en negativ effekt på grundvattennivån, eftersom en mycket liten del av nederbörden faktiskt tränger ner i marken.

Sämre väderprognoser i framtiden

Studier visar att intensiteten på och förekomsten av kraftig nederbörd kommer att öka betydligt i framtiden. Jämfört med den genomsnittliga nederbörden mellan 1971-2000 kan nederbörden öka med 7-8 % fram till 2040, och med totalt 12-20 % fram till nästa sekelskifte. Enligt en finsk studie förväntas intensiteten på kraftig nederbörd öka med 10-25 %. Hittills har kommuner och markägare tillämpat en praktisk metod genom att installera tillräckligt stora rör för att kunna leda bort vattnet, i syfte att transportera det på ett säkert sätt - vanligtvis i ett vattendrag, eller ner i marken via breda, grunda diken.

Gamla metoder räcker inte

Den mängdorienterade metoden ”stort rör ut” fungerade bra på sin tid. Det vatten som inte längre syntes behövde man inte längre tänka på. Nu lever vi dock i en alltmer tätbebyggd och förorenad miljö, och metoden ”stort rör ut” löser inte våra aktuella problem. Med den gamla lösningen leds problemet helt enkelt vidare och måste hanteras någon annanstans, och på någon annans bekostnad.

Nya utmaningar kräver nya lösningar

Allmänhetens medvetenhet gällande följderna av våra handlingar blir allt viktigare för systemutvecklare och myndigheter, i synnerhet de som arbetar med trafikfrågor , köpcentra eller industrier, att hitta praktiska och hållbara lösningar för lokal dagvattenhantering.

Lokala problem kräver lokala lösningar

Lokala lösningar som garanterar både vattenkvalitet och avrinningsvolym gör dagvattenhanteringen både effektiv och ekonomisk, med metoder som motsvarar lokala förhållanden. Dessutom erhåller man en betydligt mindre återvinningsvolym. Med lokal hantering och lokala behandlingsystem kan sediment, föroreningar och skräp fångas upp och hanteras innan de sprids till  ett större område. På så vis kan dessa ämnen hanteras på ett säkert sätt, och i bästa fall återvinnas.

Uponor erbjuder erfarenhet och innovation

Uponor har utvecklat och tillverkat  rör i stora dimensioner i 70 år, och rörsystem för dagvattenhantering är ett av områdena. Vår kvalitetshantering är unik och mycket välkänd på marknaden. Moderna problem kräver moderna lösningaroch våra system har alltid varit standardiserade, kompatibla och lätta att installera, delvis i syfte att hålla kostnaderna för arbetskraft och installation nere på arbetsplatsen utan att göra avkall på kvaliteten. Idag tillämpar vi samma teknik på system för lokal hantering, infiltrering och behandling på plats, eller så nära källan som möjligt.

Vi har utvecklat en ny serie magasin, kammare och behandlingsystem inom vårt modulsortiment. Förutom modulsystemen kan vi som alltid förtillverka och konstruera skräddarsydda lösningar som sedan installeras på plats. Eftersom sådana system blir allt mer komplexa blir det allt viktigare att tillhandahålla prefabricerade delar. Vi kan till och med leverera invecklade behandlings- och pumpsystem för montering direkt i magasin och diken, vilket är en optimalt ekonomisk metod.

Enhetliga lösningar med lokalt ansvar är svaret

Utan lokal hantering kan recipienterna överbelastas och orsaka översvämning. Kostnaderna är i bästa fall oförutsägbara.  Ännu värre är det att det befintliga ekosystemet för vattenhantering inte kommer att klara sig utan tillräckliga behandlingsmetoder.

En enhetligt planerad lösning kan täcka behoven. Den kan vara svaret på frågan hur dagvatten ska hanteras på ett ekonomiskt sätt utan att göra avkall på vare sig kvalitet eller kvantitet. De reducerade konstruktionskostnaderna stödjer kommunernas och allmänhetens förväntningar gällande totala ägandekostnader.

Lösningen ”stort rör ut” räckte bra under de tidigare årtiondena, men täcker uppenbarligen inte längre alla behov, och det är inte ekonomiskt försvarbart att inte åtgärda problemet, eller att helt enkelt vänta tills åtgärderna måste vidtas på grund av lagstadgade direktiv. Vi som är Uponors experter inbjuder er till ett samtal med oss för att diskutera sätt att utveckla dagvattensystem som motsvarar er framtid. 

Ett smart dagvattensystem spar på miljön

Obehandlat dagvatten bär med sig föroreningar i vattnet. Dessa föroreningar måste upptäckas så nära källan som möjligt

Klimatförändringarna ger mer intensiva regnmängder samtidigt som urbaniseringen växer och med det ökar de hårdgjorda ytorna. När systemen inte klarar dessa regn svämmar det över. Rör under jord har inte tillräckligt med kapacitet eftersom de flesta av rören är dimensionerade och byggda för mindre flöden innan klimatet började förändras. Rören är en del av de dagvattensystem som tidigare fungerade som kanaler för dagvatten från vägar, torg och parkeringar där dagvatten inte skulle förekomma.

Dagvattensystem förhindrar även vattenburna föroreningar att förekomma i stillastående vatten. Större flöden påverkar kapaciteten på dagvattensystem så att de inte kan hålla tillbaka transporten av olja, tungmetaller, mikroplaster eller andra föroreningar. Koncentrationen av föroreningar är så höga att dagvattnet är en bidragande orsak till förorenat vatten i länder som har stora industriområden.

Många metoder för att minimera skador

Men dagvattnets skadliga effekter kan minimeras på många sätt. “Föroreningar skall – och måste – upptäckas så nära källan som möjligt, säger Ari Sillanpää, Application Manager, Water Technology på Uponor Infra. Föroreningar kan samlas upp i brunnar med sandfilter som t ex magasin och bassänger vilka kontrollerar flödena. Dagvatten kan även filtreras så nära källan som möjligt. “Magasin och bassänger fördröjer dagvattnet så att flödet in i avloppssystem eller till utsläppspunkter är nästan det samma som en naturlig avrinning av området. Ju jämnare flöde desto enklare att separera föroreningarna från dagvattnet”.

Återanvändning av plastmaterial

Att ta ansvar för miljön, inte bara i Uponors produkter utan även i våra tillverkningsprocesser är en del av vårt dagliga arbete. Uponor återvinner och återanvänder plast i mycket stor utsträckning. Produkterna är designade för att vara enkla att hantera. De är tillverkade efter kundens behov och levereras klara för installation. “Vi vill minska vår klimatpåverkan och vi ser nu över vår logistik och våra förpackningar. Vi förser våra kunder med produkter som är kostnadseffektiva under hela produktens livslängd”, säger Ari Sillanpää.

Plast - mest miljövänliga valet för industrin

Plastmaterial har ansetts som naturens värsta fiende, men för industrin är plast det mest miljövänliga valet. Företaget Vestforbrænding valde plast istället för stål för 18 tankar till sin anläggning.

Bilder på havssköldpaddor som har fastnat i plastnät, mikroplast hittas i dricksvatten och gigantiska flytande öar av plast har öppnat världens ögon – med rätta – till den skadliga påverkan som plast har på miljön. Men paradoxalt är plast det mest miljövänliga alternativet jämfört med stål och glasfiber när det gäller tillverkningsindustrins anläggningar.

“Plast har fått ett riktigt dåligt rykte, men när det används på ett korrekt sätt inom industrin är det ett oöverträffat material i varje hänseende – även när det gäller påverkan på miljön. Först och främst kräver tillverkningen av plastprodukter mindre energi än stålprodukter. Plaströr har ju dessutom en livslängd på över 100 år och när det slutligen är dags för att byta ut dem kan de dessutom återvinnas. Inom många områden är plaströr ett mycket mer hållbart alternativ än stålrör vilket minskar risken för läckage” förklarar Bent Rønfeldt, Project Engineer på Uponor Infra, en av världens största tillverkare av plaströrssystem för industri och VA.

Bent Rønfeldt upplever ofta att den danska industrin är motvillig till att installera plaströrssystem eller renovera befintliga ledningar med plaströr. Motvilligheten är något som Poul B. Jakobsen känner väl igen. Han är chef för företaget Process Engineering, som arbetar som konsulter till industrin.

“När du bygger en industrianläggning, är det viktigt att vara öppen för nya sätt att arbeta och tänka och verkligen tänka igenom olika alternativ av material – och på grund av gammal vana är det inte alltid så det fungerar. Plaströr ger stora fördelar när det gäller korrodering och plaströr kostar mindre att köpa och installera. När det gäller livsmedels,- och kemikalieindustrin måste leverantörerna av plaströrssystem veta exakt vad plasten innehåller eftersom det är oerhört viktigt för tillverkning eller transport av livsmedel eller kemikalier.” förklarar Jakobsen.

En av industrierna i Danmark, Vestforbrænding har insett både de miljömässiga och ekonomiska fördelarna med plast. Företaget har nyligen etablerat en banbrytande ny anläggning som en del i ett utvecklingsprojekt. Anläggningen kommer att behandla den giftiga flygaska som produceras genom att bränna de 500 000 ton avfallet som går till Vestforbrændings förbränningsanläggning varje år.

“I systemets centrum finns flera stora tankar där reningsprocessen sker. Vi använder även tankar för lagring och omröring. Vi valde tankar i plast för att de uppfyller våra kvalitets- och priskrav. PE var det självklara valet eftersom PE klarar att hantera de flesta syror och baser inklusive det media som lagras i HaloSep systemet” säger Samuel Moore, Project Manager på Vestforbrænding.

Uponor Infra levererade tankar och rör för HaloSep-anläggningen.Vestforbrænding förväntas reducera kostnaderna på kemikalier och försäljning av de återvunna metallerna att ge Vestforbrænding DKK 1,5 miljoner årligen.