Uponor AB
Säljkontor/Distributionslager
Hackstavägen 1, 721 32 Västerås

Tillverkning
Nordanövägen 2, 737 61 Virsbo

Användningsvillkor för Uponor Smatrix Pulse-produkter och -tjänster

 
Dessa villkor reglerar användningen av Uponor Smatrix Pulse-tjänsten samt dina skyldigheter och rättigheter i samband därmed. Läs noga igenom villkoren.

Vid registrering som användare (Användare) av Uponor Smatrix Pulse-tjänsten (Tjänsten) ingås ett bindande avtal (Avtalet) om användningen av Tjänsten mellan Användaren och Uponor GmbH enligt de villkor som anges nedan.

Detta är vi
Tjänsten erbjuds av Uponor GmbH (Uponor) som är registrerat i Tyskland under momsregistreringsnummer DE 133 899 039 och med registrerad adress Industriestrasse 56, 97437 Hassfurt, Tyskland. Uponor kan kontaktas med de kontaktuppgifter som anges här.

Registrering för Uponor Smatrix Pulse-tjänsten
Uponor erbjuder Tjänsten till Användare för reglering och övervakning av systemet för inomhusklimat. För användning av Tjänsten krävs en särskild Uponor Smatrix Pulse-modul tillsammans med Uponors system för inomhusklimat.

Uponor ger tillgång till Tjänsten antingen (1) direkt via den installerade modulen, (2) genom fjärranslutning via mobilappens programvara, som tillhandahålls av Uponor genom en eller flera appbutikstjänster från tredje parter, och i territorier enligt vad som bestäms av Uponor från gång till gång. Mobilappens programvara kan laddas ned till en surfplatta eller en smartphone, t.ex. via appbutiker och marknader som tillhandahålls av Apple, Microsoft eller Google (respektive App Store-leverantör). Separata villkor kan gälla för en sådan appbutik, och Användaren måste efterleva App Store-leverantörens tillämpliga villkor. Genom att ladda ned, installera, använda eller tillgå mobilappens programvara godkänner Användaren Slutanvändarlicensavtalet för Uponor Smatrix Pulse-appen (Licensavtalet).

För fjärranslutning krävs Internetanslutning. För användning av Tjänsten krävs (1) inköp av de aktuella Uponor-produkterna, (2) registrering genom att skapa ett individuellt användarkonto i Tjänsten för fjärranslutning och aktivering av fjärranslutningen.

Uponors ansvar för Tjänsten
Tjänsten, inbegripet men inte begränsat till programvaran, Appen och all information som avser dessa tillhandahålls i befintligt skick. Ingen garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd, lämnas avseende Tjänsten.

I den utsträckning som medges enligt lag ansvarar varken Uponor eller något av dess dotterbolag för några direkta eller indirekta skador, förluster eller kostnader som härrör från anslutning till eller användning av Tjänsten. Inget i detta Avtal begränsar Uponors ansvar för skada eller förlust som orsakats av dess grova oaktsamhet eller uppsåtliga misskötsamhet eller för dödsfall eller personskada.

Uponor garanterar inte att Tjänsten är felfri eller tillgänglig utan avbrott. Uponor gör rimliga insatser för att meddela Användare om eventuella väsentliga problem avseende Tjänsten, men Uponor garanterar inte att alla sådana problem meddelas Användaren inom en viss tid, eller överhuvudtaget. I samband med tillhandahållandet av Tjänsten förlitar sig Uponor på tjänster och produkter från tredje parter, vilket kan ge upphov till avbrott i Tjänsten eller att denna inte är tillgänglig.

Uponor får när som helst och efter eget gottfinnande upphöra med att erbjuda Tjänsten. I sådana fall förbinder sig Uponor att underrätta Användarna i förväg och att erbjuda Tjänsten till slutet av antingen (1) den vid tillfället gällande abonnemangsperioden eller (2) eventuell förlängd abonnemangsperiod som avtalats mellan Uponor och Användaren.

Integritet
Uponor behandlar personuppgifter enligt dataskyddspolicyn som en del av Tjänsten. Genom att godkänna detta Avtal eller använda Tjänsten samtycker Användaren till att hans eller hennes personuppgifter behandlas så som framställs i dataskyddspolicyn.

Giltighetstid och uppsägning
Såvida inte annat har avtalats gäller Avtalet tills det sägs upp av endera parten. Användaren får säga upp Avtalet genom att säga upp sitt abonnemang. Endera parten får också säga upp Avtalet i händelse av motpartens väsentliga avtalsbrott. 

Immateriella rättigheter
Om Användaren delger Uponor idéer eller kommentarer avseende Tjänsten får Uponor, utan att kompensera Användaren, fritt använda och begagna sig av Användarens bidrag och innehållet i detta för något ändamål som Uponor anser vara lämpligt.

Uponor Corporation, dess dotterbolag eller tredje partslicensgivare innehar all immateriell äganderätt till Tjänsten, inbegripet, men inte begränsat till, programvaran och Appen. Genom att ansluta till och använda Tjänsten godkänner Användaren att inga rättigheter, äganderätt eller intressen överlåts på Användaren. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri förbehålles. Uponor beviljar Användaren en begränsad, icke exklusiv, icke överlåtbar och icke överförbar rätt att använda Tjänsten underkastat godkännandet av detta Avtal.

Tjänsten är avsedd för Användarens personliga och icke-kommersiella bruk såvida inte annat har avtalats mellan Användaren och Uponor. Användaren samtycker till att inte licensiera, sälja, distribuera, kopiera, mångfaldiga, hyra ut, leasa, överföra, överlåta, ändra, anslå, bakåtkompilera eller på annat sätt begagna sig kommersiellt av Tjänsten eller någon del av den.

Uponor och/eller Smatrix är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Uponor Corporation eller dess koncernbolag. Andra produkt- och företagsnamn som nämns här kan vara varumärken eller handelsmärken som tillhör sina respektive ägare.

Tillämplig lag och tvistlösning
Såvida inte annat anges i tillämplig tvingande lag ska tysk lag tillämpas på alla ärenden som härrör från eller avser Tjänsten, och tvister som avser dessa ärenden ska uteslutande prövas av underrätten i Frankfurt, Tyskland.

Som begränsat undantag från det ovan sagda gäller för Användare som använder Tjänsten som konsumenter, och som är bosatta i Europeiska unionen, att lagarna i den medlemsstat där Användaren är bosatt ska tillämpas på Tjänsten och Avtalet samt på eventuella tvister som uppstår i samband därmed. Domstolar där konsument Användare är bosatt ska ha icke-exklusiv jurisdiktion över sådant tvistemål. Konsumentanvändare i Europeiska unionen får också hänskjuta sådan tvist till lokala instanser för lösning av konsumenttvister.

Lagstadgade konsumenträttigheter
Detta Avtal, och i synnerhet eventuella ansvarsbegränsningar som ingår häri, utesluter inte ansvar som inte får uteslutas enligt tillämplig tvingande lag. Användaren kan ha rättigheter eller rättsmedel som inte förklaras häri. Enligt den lokala lag som Användaren omfattas av kan Uponor vara ansvariga för vissa fel och brister i Tjänsten även om detta inte framställs häri.

Ändringar
Uponor förbehåller sig rätten att ändra, göra tillägg i eller uppdatera detta Avtal och börja debitera för användningen av Tjänsten efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande. Användaren anses ha godkänt dessa ändringar genom att fortsätta använda Tjänsten. Användaren har alltid rätt att säga upp Avtalet när ändrade villkor träder i kraft.

© Copyright Uponor Corporation. Med ensamrätt.