Uponor VVS

Användarvillkor

Användarvillkor för Uponor Smatrix Pulse App, Uponor Smatrix App, tillhörande produkter samt tjänster

Dessa villkor gäller för användningen av tjänsterna Uponor Smatrix Pulse App, Uponor Smatrix App/Uponor Smatrix Wave PLUS Smart Home Gateway och för dina skyldigheter och rättigheter i samband med användningen. Läs noga igenom villkoren.

När en användare registrerar sig för tjänsten Uponor Smatrix App/Uponor Smatrix Wave PLUS Smart Home Gateway ingås ett bindande avtal om användningen av tjänsten enligt nedanstående villkor.

Vilka vi är

Tjänsten tillhandahålls av Uponor AB ("Uponor"), registrerat i Sverige under organisationsnumret 556690-0808 och med företagsadressen Uponor AB, Box 101, 73061 Virsbo. Uponor kan kontaktas med hjälp av de uppgifter som lämnas här.

Tjänsten Uponor Smatrix App/Uponor Smatrix Wave PLUS Smart Home Gateway: Registrering

Uponor tillhandahåller tjänsten Uponor Smatrix App/Uponor Smatrix Wave PLUS Smart Home Gateway åt användare av Uponors inomhusklimatsystem för reglering och övervakning av inomhusklimatet. För att tjänsten Uponor Smatrix App/Uponor Smatrix Wave PLUS Smart Home Gateway ska kunna användas måste en specifik Uponor Smatrix Wave PLUS Smart Home Gateway installeras tillsammans med Uponors inomhusklimatsystem.

Uponor ger tillträde till tjänsten Uponor Smatrix Wave PLUS Smart Home Gateway antingen (1) direkt genom den installerade modulen, (2) fjärrstyrt via en webbplats som kan nås på http://www.uponor.com/en/uathome/first-registration.aspx, eller (3) fjärrstyrt via en mobilapp som kan laddas ned till en surfplatta eller en smart telefon. Mobilappen kan anskaffas från externa webbplatser, t.ex. "App Stores" och marknadsplatser som drivs av Apple eller Google. Varje sådan "App Store" eller marknadsplats kan ha egna affärsvillkor som du förbinder dig att följa när du använder tjänsten Uponor Smatrix Wave PLUS Smart Home Gateway. Genom att använda mobilappens mjukvara godkänner du licensavtalet för slutanvändare.

För åtkomst via webbplats och mobiltelefon krävs i båda fallen en Internet-anslutning. För att kunna använda Uponor Smatrix Wave PLUS Smart Home Gateway fjärrstyrt behöver du (1) köpa den eller de aktuella Uponor-produkterna, (2) registrera dig i Uponor Smatrix Wave PLUS Smart Home Gateway genom att skapa ett individuellt användarkonto i Uponor Smatrix Wave PLUS Smart Home Gateway och (3) aktivera fjärraccesstjänsten Uponor Smatrix Wave PLUS Smart Home Gateway. För användning av tjänsten krävs att användarens utrustning uppfyller de tekniska krav som beskrivs i systemkrav.

Användningen av Uponor Smatrix Wave PLUS Smart Home Gateway-tjänsten regleras i deklarationen som finns tillgänglig på denna länk. Uponor förbehåller sig rätten att ändra, tillägga eller uppdatera deklarationen och/eller börja ta betalt för tjänsten Uponor Smatrix Wave PLUS Smart Home Gateway efter en rimlig skriftlig förvarning.

Uponors ansvarighet för tjänsten

Tjänsten, inbegripet men inte begränsat till programvaran, webbplatsen och/eller apparna, samt all information som rör dessa, tillhandahålls i befintligt skick. Ingen form av garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd, lämnas beträffande tjänsten.

I den omfattning som lagen medger påtar sig varken Uponor eller något av dess koncernföretag något ansvar för direkta eller indirekta skador, förluster eller kostnader som kan uppkomma i samband med tillträdet till eller användandet av tjänsten. Dessa villkor inskränker inte Uponors ansvarighet för skador eller förluster som vållats genom uppsåt eller grov vårdslöshet från Uponors sida, eller för dödsfall eller personskador.

Uponor garanterar inte att tjänsten Uponor Smatrix Wave PLUS Smart Home Gateway kommer att vara felfri eller finnas tillgänglig utan avbrott. Uponor ska i rimlig omfattning underrätta användare av Uponor Smatrix Wave PLUS Smart Home Gateway om viktigare problem i samband med Uponor Smatrix Wave PLUS Smart Home Gateway. Uponor garanterar dock inte att alla sådana problem kommer att meddelas till dig inom viss tid eller överhuvudtaget. För att kunna tillhandahålla tjänsten Uponor Smatrix Wave PLUS Smart Home Gateway använder Uponor varor och tjänster från utomstående, vilket kan orsaka att tjänsten Uponor Smatrix Wave PLUS Smart Home Gateway avbryts eller inte är tillgänglig.

Uponor får när som helst och efter eget gottfinnande upphöra att tillhandahålla tjänsten Uponor Smatrix Wave PLUS Smart Home Gateway. I sådana fall förbinder sig Uponor att underrätta användarna i förväg och att fortsätta att tillhandahålla tjänsten Uponor Smatrix Wave PLUS Smart Home Gateway fram till utgången av den pågående aktuella abonnemangsperioden.

Sekretess

Uponor behandlar personuppgifter enligt; Beskrivning av personlig datafil som en del av tjänsten. Genom att godkänna dessa villkor eller använda tjänsten samtycker användaren till att hans eller hennes personuppgifter behandlas så som beskrivs i integritetspolicyn.

Löptid och uppsägning

Om inte annat överenskoms förblir avtalet gällande till dess att det sägs upp av endera parten. Användaren kan säga upp avtalet genom att annullera sitt abonnemang.

Vardera parten får också säga upp avtalet om den andra parten i väsentlig grad bryter mot avtalet.

Upphovsrätt

Om du meddelar Uponor idéer eller kommentarer som rör Uponor Smatrix App/Uponor Smatrix Wave PLUS Smart Home Gateway får Uponor fritt använda och utnyttja dina meddelanden och deras innehåll för de ändamål som Uponor finner lämpliga, utan att ge dig någon ersättning.

Uponor Corporation och dess licenstagare innehar alla upphovsrätter till Uponor Smatrix App/Uponor Smatrix Wave PLUS Smart Home Gateway, inbegripet men inte begränsat till programvaran, webbplatsen och/eller apparna. Genom att koppla upp dig mot och använda Uponor Smatrix App/Uponor Smatrix Wave PLUS Smart Home Gateway förklarar du dig införstådd med att inga rättigheter, äganderätter eller andelar överlåts till dig. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas här förbehålls. Uponor beviljar dig en begränsad, icke exklusiv, icke överlåtbar och icke överförbar rätt att använda Uponor Smatrix App/Uponor Smatrix Wave PLUS Smart Home Gateway, förutsatt att du godtar dessa villkor.

U@home är avsett för användarens personliga och icke-kommersiella bruk om inte annat har avtalats mellan användaren och Uponor. Användaren förbinder sig att inte licensiera, sälja, distribuera, kopiera, mångfaldiga, hyra, uthyra, överföra, överlåta, förändra, offentliggöra, baklängesutveckla eller på annat sätt kommersiellt använda tjänsten eller någon del av den.

Uponor och Uponor Smatrix App/Uponor Smatrix Wave PLUS Smart Home Gateway är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Uponor Corporation eller dess koncernföretag. Andra produkt-och företagsnamn som nämns här kan vara varumärken eller varunamn som tillhör deras respektive ägare.

Tillämplig lag och lösande av tvister

Uponor Smatrix App/Uponor Smatrix Wave PLUS Smart Home Gateway kan användas från många länder världen runt. Om inte annat framgår av tillämplig tvingande lag ska finländsk lag tillämpas på alla frågor som föranleds av eller som avser Uponor Smatrix App/Uponor Smatrix Wave PLUS Smart Home Gateway, och tvister som rör dessa frågor ska uteslutande prövas av behörig finländsk domstol.

Som ett begränsat undantag från detta gäller för användare bosatta i Europeiska unionen att lagstiftningen i det medlemsland där användaren är bosatt ska tillämpas på tjänsten och avtalet samt på eventuella tvister som rör dessa. Domstolen på användarens bosättningsort har en icke exklusiv behörighet att pröva sådana tvister. Användare i Europeiska unionen får också hänskjuta sådana tvister till lokala instanser för prövning av konsumentärenden.

Lagstadgade konsumenträttigheter

Dessa villkor, och i synnerhet de som avser begränsning av ansvarighet, utesluter inte ansvarighet som inte får uteslutas enligt tillämplig tvingande lag. Användaren kan ha rättigheter eller lagliga möjligheter som inte nämns här. Enligt lagstiftningen i användarens bosättningsland kan Uponor ställas till ansvar för vissa fel och brister hos Uponor Smatrix App/Uponor Smatrix Wave PLUS Smart Home Gateway även om de inte beskrivs här.

Ändringar

Uponor förbehåller sig rätt att när som helst ändra, komplettera eller uppdatera villkoren efter eget gottfinnande och utan föregående varsel. Användaren har alltid rätt att säga upp avtalet till det datum då de ändrade avgifterna träder i kraft.

© Copyright Uponor Corporation, 2020. Alla rättigheter förbehålls.