Uponor Building Solution
Kornmarksvej 21
2605 Brøndby

Slutbrugerlicensaftale om Uponor Smatrix Pulse App ("EULA")

Denne slutbrugerlicensaftale ("EULA") udgør en aftale mellem brugeren af programmet ("brugeren") og Uponor GmbH ("Uponor") og er udelukkende indgået mellem brugeren og Uponor (og ikke med nogen anden part, f.eks. App Store-udbyderen, som defineret herunder). For at kunne bruge programmet skal brugeren som minimum være 13 år. Hvis brugeren er mellem 13 og 17 år, erklærer brugeren, at brugerens værge har gennemgået og accepteret disse vilkår.

I forbindelse med denne EULA betyder "program" et program, gennem hvilket brugere får adgang til Uponor Smatrix Pulse indendørs klimasystem med det formål at kontrollere og overvåge indeklimaet ("tjenesten"). Tjenesten er underlagt en separat aftale mellem Uponor og brugeren. Uponor Smatrix Pulse-appen kræver en specifik Uponor Smatrix-enhed til brug af tjenesten. Programmet leveres som en mobilapplikation af Uponors, der er tilgængelig via en eller flere tredjeparts-appbutiktjeneste(r) i de områder, som Uponor til enhver tid bestemmer.

Ved at downloade programmet via f.eks. en appbutik, der stilles til rådighed af Apple, Google eller Microsoft ("udbyderen af en appbutik"), eller ved at installere og bruge programmet accepterer brugeren vilkårene i denne EULA samt Uponors fortrolighedserklæring (tilgængelig i programmets menu) og de gældende servicevilkår for Uponors Smatrix Pulse-app. Hvis brugeren ikke accepterer nogen af disse vilkår, må brugeren ikke downloade, installere eller bruge programmet.

PROGRAMMET LICENSERES, DET SÆLGES IKKE. BRUGERENS ANVENDELSE AF PROGRAMMET ER UNDERLAGT DE VILKÅR OG BETINGELSER, DER ER ANGIVET I DENNE EULA. VED AT DOWNLOADE, INSTALLERE ELLER BRUGE PROGRAMMET ACCEPTERER BRUGEREN VILKÅRENE I DENNE EULA.

Hvem vi er
Programmet leveres af Uponor GmbH, der er registreret i henhold til tysk lovgivning under momsnummer DE 133 899 039 og med registreret adresse på Industriestrasse 56, 97437 Hassfurt, Tyskland. Uponor kan kontaktes via de kontaktoplysninger, der er angivet heri.

Programmet

Programmet kan downloades til brugerens mobilenhed fra den til enhver tid tilgængelige appbutik, som udbyderen af en appbutikken stiller til rådighed. Andre vilkår og betingelser kan gælde for en sådan appbutik, og brugeren skal overholde udbyderen af appbutikkens gældende vilkår.

Brug af programmet kræver internetforbindelse, og at brugerens udstyr opfylder de tekniske krav, der er angivet i programbeskrivelsen i den relevante appbutik. Uponor garanterer ikke, at applikationen kan bruges på alle mobilenheder eller er tilgængelig fra alle geografiske placeringer.

BRUGEREN ER ENEANSVARLIG FOR EVENTUELLE OMKOSTNINGER, SOM BRUGEREN MÅTTE PÅDRAGE SIG FOR AT FÅ ADGANG TIL PROGRAMMET FRA BRUGERENS ENHED.

Licens, intellektuel ejendomsret
Uponor og relevante datterselskaber og tredjepartslicensgivere ejer fuldt ud programmet og enhver software, der bruges til at levere den. Alle ophavsrettigheder og andre immaterielle ejendomsrettigheder til samtlige oplysninger og alt materiale i Appen tilhører Uponor og dennes associerede selskaber eller tredjepartslicensgivere. "Uponor" og/eller "Smatrix" er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Uponor Corporation eller et selskab i koncernen.

I henhold til denne EULA giver Uponor brugeren en begrænset og personlig licens, der ikke er eksklusiv og ikke må overdrages eller viderelicenseres, til at installere, udføre, vise og bruge programmet til personlig, ikke-kommerciel brug på mobilenheder i overensstemmelse med denne EULA. Enhver form for kommerciel anvendelse er forbudt. Brugeren accepterer ikke at underlicensere, sælge, distribuere, kopiere, reproducere, leje, lease, overføre, overdrage, ændre, offentliggøre, dekompilere eller på anden måde kommercielt udnytte programmet eller dele heraf.

Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet brugeren i denne EULA, er eksklusivt forbeholdt Uponor. Uponor kan frit bruge og udnytte ideer eller kommentarer, der gives af programmets brugere, uden gebyrer, sådan som Uponor måtte finde det passende.


Tredjepartsindhold
Indhold produceret af tredjeparter stilles muligvis til rådighed for dig via programmet. Et sådant indhold kan omfatte, men er ikke begrænset til, beregninger foretaget af tredjeparter. For at undgå nogen form for tvivl er det den tredjepart, som har produceret og/eller er indehaver af retten til indholdet, som er eneansvarlig for sådant indhold, og Uponor påtager sig intet ansvar med hensyn til korrektheden, kvaliteten, typen, ejerskabet eller pålideligheden af indholdet fra tredjepart.

Underleverandører
Uponor forbeholder sig retten til at bruge underleverandører til at levere programmet.
Ingen garantier
UANSET HVAD DER MÅTTE VÆRE FASTLAGT, OG I DEN UDSTRÆKNING, DET ER TILLADT UNDER GÆLDENDE LOV, LEVERES PROGRAMMET "SOM DET ER OG FOREFINDES" MED ALLE DETS FEJL SAMT UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, UDEN FORSIKRINGER ELLER GARANTIER OM YDELSE AF NOGEN SLAGS. BRUGEREN ER DESUDEN ENEANSVARLIG FOR BRUGEN AF PROGRAMMET. HELE RISIKOEN FOR TILFREDSSTILLENDE KVALITET OG YDELSE LIGGER HOS BRUGEREN. UPONOR AFGIVER INGEN, OG FRASKRIVER SIG HERMED, ALLE UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE ELLER LOVFÆSTEDE GARANTIER, HERUNDER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR TILSTAND, BRUG UDEN AFBRYDELSE, NØJAGTIGHED AF DATA (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, PLACERINGSDATA), SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPARTS RETTIGHEDER. UPONOR GARANTERER IKKE, AT DET IKKE KAN OPSTÅ FORSTYRRELSE UNDER BRUGEN AF PROGRAMMET, AT PROGRAMMET LEVER OP TIL BRUGERENS BEHOV, AT BETJENINGEN AF PROGRAMMET SKER UDEN AFBRYDELSER ELLER FEJLFRIT, ELLER AT PROGRAMMET KAN FUNGERE SAMMEN MED ELLER VÆRE KOMPATIBEL MED ANDRE TJENESTER, ELLER AT FEJL I PROGRAMMET VIL BLIVE RETTET. INGEN MUNDTLIG ELLER SKRIFTLIG RÅDGIVNING, DER GIVES AF UPONOR ELLER NOGEN AUTORISERET REPRÆSENTANT, VIL UDGØRE EN GARANTI. VISSE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSEN AF ELLER BEGRÆNSNINGER PÅ UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER BEGRÆNSNINGER I FORHOLD TIL GÆLDENDE LOVFÆSTEREDE RETTIGHEDER FOR FORBRUGERE, SÅ NOGLE ELLER ALLE OVENSTÅENDE UDELUKKELSER OG BEGRÆNSNINGER GÆLDER KUN I DET FULDE OMFANG, SOM ER TILLADT VED LOV I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION. FOR AT UNDGÅ ENHVER TVIVL HAR UDBYDEREN AF EN APPBUTIK INGEN GARANTIFORPLIGTELSER OVERHOVEDET.

Ansvarsbegrænsning
UPONOR HAR UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER NOGET ERSTATNINGSANSVAR FOR DIREKTE, HÆNDELIGE, SPECIELLE, STRAFBARE ELLER SÆRLIGT STORE SKADER ELLER FØLGESKADER (HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, TAB AF INDTJENING, OMSÆTNING ELLER DATA, FORRETNINGSAFBRYDELSE, TAB PGA. ERSTATNINGSVARER ELLER ANDRE LIGNENDE TAB), DER SKYLDES BRUGEN ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE TJENESTEN, OGSÅ SELVOM UPONOR ER BLEVET ADVISERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. UPONORS AGGREGEREDE ERSTATNINGSANSVAR FOR DIREKTE SKADER, DER SKYLDES BRUGEN AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE PROGRAMMET, VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE DET BELØB PÅ 50 EUR, BRUGEREN HAR BETALT FOR PROGRAMMET, ALT EFTER HVILKET AF DE TO BELØB, DER MÅTTE VÆRE STØRST. BRUGEREN VIL IKKE, OG FRASKRIVER SIG RETTEN TIL, AT SØGE KOMPENSATION FOR EVENTUELLE ANDRE SKADER, HERUNDER FØLGESKABER, MISTET FORTJENESTE, SPECIELLE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER, FRA UPONOR. FOR AT UNDGÅ ENHVER TVIVL FRAFALDER APPBUTIKUDBYDERENS ANSVAR I DET OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING.

INTET I DENNE EULA SKAL BEGRÆNSE UPONORS ANSVAR FOR SKADER ELLER TAB SOM FØLGE AF GROV UAGTSOMHED ELLER FORSÆTLIG FORSØMMELSE ELLER DØDSFALD ELLER PERSONSKADER ELLER ANDRE SKADER, DER IKKE KAN UDELUKKES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING.

Brugerens skadesløsholdelse
Brugeren indvilliger i at holde Uponor, dets partnere, datterselskaber, entreprenører, embedsmænd, direktører, medarbejdere, agenter og udbydere af en appbutik skadesløs fra og forsvare dem imod alle skader, tab og omkostninger, der direkte eller indirekte skyldes: (i) brugerens handlinger eller forsømmelser af handling i forbindelse med brug af programmet eller (ii) brugerens brud på denne EULA og/eller fortrolighedserklæring.

Varighed og ophør
Brugerlicensen i henhold til denne EULA træder i kraft den dato, brugeren accepterer denne EULA og downloader, installerer eller på anden måde anvender programmet, og ophører den dato, brugernes enten bortskaffer programmet eller Uponor opsiger denne EULA, alt efter hvad der sker først. Brugerens licens bringes øjeblikkeligt til ophør, hvis brugeren forsøger at omgå eventuelle tekniske beskyttelsesforholdsregler, der anvendes i forbindelse med programmet, eller brugeren på anden vis anvender programmet på en måde, der udgør en misligholdelse af vilkårene for denne EULA. I dette tilfælde skal brugeren ødelægge alle kopier af programmet og ophøre med at tilgå programmet.

Indsamling og brug af oplysninger, fortrolighedspolitik
Uponor anerkender vigtigheden af at beskytte alle oplysninger, der indsamles om brugerne af programmet samt eventuelle tredjeparter. Uponors fortrolighedserklæring, der opdateres med jævne mellemrum, er tilgængelig i programmets menu og gælder for denne EULA. Fortrolighedserklæringen definerer, hvem, hvordan og i hvilket omfang Uponor indsamler og bruger personoplysninger om brugerne og eventuelle tredjeparter. Ved at downloade, installere eller bruge programmet accepterer brugeren udtrykkeligt vilkårene og betingelserne i fortrolighedserklæringen samt eventuelle andre vilkår og betingelser, der er omfattet deri ved henvisning.

Yderligere vilkår vedrørende udbydere af appbutikkerUdbyderen af en appbutik er ikke ansvarlig for eventuelle krav fra brugeren eller tredjeparter vedrørende brugerens besiddelse og/eller brug af programmet, herunder, men ikke begrænset til, krav om produktansvar, krav om, at programmet ikke overholder gældende love eller bestemmelser, krav i henhold til forbrugerbeskyttelseslovgivning eller lignende lovgivning samt krav fra tredjeparter om, at programmet eller brugerens besiddelse eller brug af programmet krænker tredjepartens intellektuelle ejendomsrettigheder.

Uden at begrænse eventuelle andre ansvarsfraskrivelser i denne EULA fraskrives udbyderen af en appbutik, producenten, netværksoperatøren, enhedsproducenten samt enhver anden tredjepart udtrykkeligt ansvaret for eventuelle support- eller vedligeholdelsesydelser.

Brugeren erklærer og garanterer, at brugeren ikke befinder sig i et land, der er underlagt en amerikansk embargo, eller som er udpeget af den amerikanske regering som et "terroristunderstøttende" land, og at brugeren ikke fremgår af nogen af den amerikanske regerings lister over forbudte eller begrænsede parter.

Brugeren accepterer, at udbyderen af en appbutik og dennes datterselskaber er indgår i denne EULA som tredjepart, og at brugerens accept af vilkårene og betingelserne i dette EULA giver udbyderen af en appbutik ret til (og vil blive anset som en accept af udbyderens ret til) at håndhæve denne EULA mod brugeren som tredjepart.

Uden at begrænse Uponors ansvarsfraskrivelser i denne EULA kan brugeren underrette udbyderen af en appbutik om eventuelle tilfælde af, at programmet ikke overholder de gældende garantier, og i sådanne tilfælde kan udbyderen refundere købsprisen for programmet til brugeren i henhold til den gældende politik hos udbyderen af en appbutik.

Udbyderen af en appbutik har, i den udstrækning, det er tilladt i henhold til gældende lov, ingen anden garantiforpligtelser i forbindelse med programmet, og eventuelle krav, tab, erstatningsansvar, skader, omkostninger eller udgifter, der skyldes manglende overholdelse af garanti, er brugerens eneansvar.

Diverse

Denne EULA udgør den fuldstændige aftale om brugen af programmet mellem brugeren og Uponor og erstatter alle tidligere aftaler og erklæringer mellem dem.

Uponor forbeholder sig retten til efter eget skøn at ændre, justere, tilføje eller fjerne dele af denne EULA ved at lægge den opdaterede EULA på Uponors websted. Brugeren anses for at have accepteret sådanne ændringer ved fortsættelsen af brugen af programmet. Brugeren har til enhver tid ret til at opsige sin licens i henhold til denne EULA, når en opdateret EULA træder i kraft.

Hvis nogen bestemmelse i denne EULA ikke anses for håndhævelig, vil sådan en bestemmelse kun blive udbedret i det omfang, det er nødvendigt for at gøre den håndhævelig, og de øvrige bestemmelser i denne EULA påvirkes ikke.

Enhver undladelse fra Uponor til at håndhæve betingelserne i denne EULA eller en bestemmelse heri ophæver ikke Uponors ret til at gøre det.

Uponor kan til enhver tid og efter eget skøn stoppe med at udbyde programmet, med eller uden brugernes samtykke. Uponor tilstræber dog at underrette brugere af programmet på forhånd.

Uponor kan overdrage eller videregive denne EULA helt eller delvist til enhver person eller enhed med eller uden forudgående varsel. Brugere af programmet må ikke videregive rettigheder eller forpligtelser i denne EULA uden Uponors forudgående skriftlige samtykke. Enhver uautoriseret videregivelse eller overdragelse fra enhver bruger er ugyldig.

Lovvalg og løsning af tvister
Medmindre andet fremgår af en obligatorisk gældende lov, finder tysk lovgivning anvendelse på alle spørgsmål, der hidrører fra eller vedrører programmet (uden henvisning til valg af lovbestemmelser), og alle tvister i tilknytning hertil behandles udelukkende af distriktsdomstolen i Frankfurt, Tyskland.

Som en begrænset undtagelse til ovennævnte gælder lovgivningen i det medlemsland, hvor brugeren er bosat, i tilfælde af tvister, der er opstået i forbindelse med programmet og denne EULA, hvis brugeren bruger programmet på forbrugervilkår og er bosat i EU. Domstolene i det land, brugeren er bosat i, har ikke-eksklusiv jurisdiktion i forbindelse med sådan eventuel tvist. Brugere i EU har også mulighed for at forelægge en sådan tvist for en lokal institution, der har til formål at løse forbrugertvister.

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne EULA, er du velkommen til at kontakte os.

© Copyright Uponor Corporation, 2018. Alle rettigheder forbeholdes.