Menu
Uponor Building Solution
Kornmarksvej 21
2605 Brøndby

Brugsvilkår for Uponor Smatrix Pulse-produkter og -tjenester

Disse vilkår regulerer brugen af Uponor Smatrix Pulse-tjenesten og dine forpligtelser og rettigheder i forbindelse hermed. Gennemgå disse vilkår nøje.

Ved at registrere sig som bruger ("bruger") af Uponor Smatrix Pulse-tjenesten ("tjenesten") indgås en bindende aftale ("aftalen") vedrørende brugen af tjenesten mellem brugeren og Uponor GmbH på de betingelser, der er angivet nedenfor. 

Hvem vi er

Tjenesten udbydes af Uponor GmbH ("Uponor"), der er registreret i Tyskland med momsnummeret DE 133 899 039 og med registreret adresse på Industriestrasse 56, 97437 Hassfurt, Tyskland. Uponor kan kontaktes på de kontaktoplysninger, der er angivet her.

Uponor Smatrix Pulsservice; sådan foregår registreringen

Uponor udbyder tjenesten, så brugere kan kontrollere og overvåge det indendørs klimasystem. Brugen af tjenesten kræver, at et bestemt Uponor Smatrix Pulse-modul er installeret i tilknytning til Uponors indendørs klimasystem.

Uponor giver adgang til tjenesten enten (1) direkte via det installerede modul, eller (2) eksternt via mobilappsoftware, der stilles til rådighed af Uponor via en eller flere tredjeparts appbutiktjenester og i de områder, som bestemmes af Uponor fra tid til anden. Mobilappsoftwaren kan downloades til en tablet eller en smartphone via for eksempel en appbutik eller -marked, der leveres af Apple, Microsoft eller Google ("udbyder af en appbutik").  Separate vilkår og betingelser kan være gældende for en sådan appbutik, og brugeren skal overholde appbutikudbyderens gældende vilkår. Ved at downloade, installere, bruge eller tilgå mobilappsoftwaren accepterer brugeren slutbrugerlicensaftalen for Uponor Smatrix Pulse-appen ("EULA").

Fjernadgang kræver internetforbindelse. For at bruge tjenesten skal brugeren (1) købe det aktuelle Uponor-produkt og (2) registrere sig ved oprette en individuel brugerkonto til tjenesten til brug for fjernadgang samt aktivere fjernadgang. 

Uponors erstatningsansvar i forhold til tjenesten
Tjenesten, herunder, men ikke begrænset til, softwaren, programmet og alle oplysninger vedrørende disse, stilles til rådighed "som de er og forefindes". Der gives ingen garanti, hverken udtrykkeligt eller underforstået, i forbindelse med tjenesten.

I det omfang, loven tillader det, er hverken Uponor eller dennes associerede selskaber erstatningsansvarlig for en direkte eller indirekte skade, tab eller udgift som følge af adgangen til eller brugen af tjenesten. Intet i denne aftale begrænser Uponors ansvar for skader eller tab som følge af grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse eller død eller personskade.

Uponor garanterer ikke, at tjenesten vil være fejlfri eller tilgængelig uden afbrydelse. Uponor skal gøre sig rimelige bestræbelser på at underrette brugerne om eventuelle væsentlige forhold vedrørende tjenesten, men Uponor kan ikke garantere, at brugen på et givent tidspunkt eller i det hele taget vil blive underrettet om sådanne forhold. I forbindelse med levering af tjenesten benytter Uponor sig af tredjepartstjenester og -produkter, som kan forårsage driftsforstyrrelser eller forhindre adgang til tjenesten.

Uponor kan til enhver tid og efter eget skøn stoppe med at udbyde tjenesten. I sådanne tilfælde påtager Uponor sig at underrette brugerne på forhånd og udbyde tjenesten indtil afslutningen af enten (1) den aktuelt gældende abonnementsperiode eller (2) en udvidet abonnementsperiode, der er aftalt mellem Uponor og brugeren.

Fortrolighed
Uponor behandler personoplysninger i henhold til fortrolighedspolitikken som en del af tjenesten. Ved at acceptere denne aftale eller bruge tjenesten accepterer brugeren, at hans eller hendes personoplysninger behandles som beskrevet i fortrolighedserklæringen.

Varighed og ophør
Medmindre andet er aftalt, har aftalen virkning, indtil en af parterne bringer den til ophør. Brugeren kan bringe aftalen til ophør ved at opsige sit abonnement. Begge parter kan også bringe aftalen til ophør, hvis den anden part begår et væsentligt brud på aftalen. 

Immaterielle ejendomsrettigheder
Såfremt brugeren indsender idéer eller kommentarer om tjenesten til Uponor, har Uponor ret til frit at bruge og udnytte det tilsendte og dets indhold til ethvert formål, som Uponor finder passende, uden at kompensere brugeren.

Uponor Corporation eller dets selskaber eller tredjepartslicensgivere ejer alle intellektuelle ejendomsrettigheder til tjenesten, herunder, men ikke begrænset til, softwaren og programmet. Ved at tilgå og bruge tjenesten accepterer brugeren, at ingen rettigheder, titler eller interesser overføres til brugeren. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives her, forbeholdes. Uponor tildeler brugeren en begrænset, ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig rettighed til at bruge tjenesten, når denne aftale accepteres.

Tjenesten er beregnet til brugerens personlige og ikke-kommercielle brug, medmindre andet er aftalt mellem brugeren og Uponor. Brugeren accepterer, at han eller hun ikke må licensere, sælge, distribuere, kopiere, reproducere, leje, lease, overføre, overdrage, videregive, ændre, offentliggøre, dekompilere eller på anden måde kommercielt udnytte tjenesten eller dele heraf. 

"Uponor" og/ eller "Smatrix" er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Uponor Corporation eller et selskab i koncernen. Andre produkt- og firmanavne, der er nævnt her, kan være varemærker eller varebetegnelser tilhørende deres respektive ejere.

Lovvalg og løsning af tvister
Medmindre andet fremgår af en ufravigelig gældende lov, gælder lovene i Tyskland i alle sager, der opstår som følge af eller i forbindelse med tjenesten, og alle tvister, der er knyttet hertil, håndteres eksklusivt af distriktsdomstolen i Frankfurt, Tyskland.

Som en begrænset undtagelse til ovennævnte gælder lovgivningen i det medlemsland, hvor brugeren er bosat, i tilfælde af tvister, der er opstået i forbindelse med tjenesten og denne aftale, hvis brugeren bruger tjenesten på forbrugervilkår og er bosat i EU. Domstolene i det land, brugeren er bosat i, har ikke-eksklusiv jurisdiktion i forbindelse med sådan eventuel tvist. Brugere i EU har også mulighed for at forelægge en sådan tvist for en lokal institution, der har til formål at løse forbrugertvister.

Lovfæstede forbrugerrettigheder
Aftalen, og især eventuelle ansvarsbegrænsninger omfattet heri, fraskriver ikke ansvar, som ikke kan fraskrives i henhold til gældende lovgivning. Brugerne kan have rettigheder eller retsmidler, der ikke er forklaret heri. I henhold til den lokale lov i brugerens område er Uponor muligvis ansvarlig for visse fejl og defekter i tjenesten, også selvom de ikke er beskrevet heri.

Ændringer
Uponor forbeholder sig retten til at ændre, udbedre eller opdatere denne aftale og påbegynde opkrævning for brugen af tjenesten efter eget skøn og uden varsel. Brugeren anses for at have accepteret sådanne ændringer ved fortsættelsen af brugen af tjenesten. Brugeren er altid berettiget til at bringe aftalen til ophør, når de udbedrede vilkår træder i kraft.

© Copyright Uponor Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.