UPONOR

Uponor Smatrix Pulse termékek és szolgáltatások használati feltételei

Az Uponor Smatrix Pulse szolgáltatás használatával kapcsolatban Önt az alábbi jogok illetik és kötelezettségek terhelik. Kérjük, hogy körültekintően tanulmányozza az alábbi használati feltételeket.

Azzal, hogy Ön az Uponor Smatrix Pulse szolgáltatásba (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) felhasználóként (a továbbiakban: „Felhasználó”) regisztrál, kötelező érvényű megállapodás (a továbbiakban: „Megállapodás”) jön létre a Szolgáltatás használatára vonatkozóan Ön, mint Felhasználó és az Uponor GmbH között az alábbi feltételek szerint.

Kik vagyunk?

A Szolgáltatást a Németországban bejegyzett Uponor GmbH (a továbbiakban: „Uponor”) biztosítja, amelynek közösségi adószáma DE 133899039 és címe Industriestrasse 56, 97437 Hassfurt, Németország. Az Uponorral az itt megadott elérhetőségeken veheti fel a kapcsolatot.

Az Uponor Smatrix Pulse szolgáltatás; regisztráció

Az Uponor felkínálja a Felhasználók számára a Szolgáltatást, amely a beltéri fűtő/hűtő rendszer vezérlését és felügyeletét biztosítja. A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, hogy egy speciális Uponor Smatrix Pulse modul legyen az Uponor beltéri klíma rendszerhez kapcsolva.

Az Uponor a Szolgáltatás elérését vagy (1) közvetlenül a telepített modulon keresztül vagy (2) távolról, az Uponor által egy vagy több harmadik fél ’alkalmazás áruház szolgáltatás’-án keresztül rendelkezésre bocsátott mobilalkalmazás-szoftver révén biztosítja. A mobilalkalmazás-szoftvert táblagépre vagy okostelefonra lehet letölteni például az Apple, a Microsoft vagy a Google (a továbbiakban: „Alkalmazás Áruház Szolgáltató”) által biztosított alkalmazás áruházból. Az Alkalmazás Áruház Szolgáltatókra külön feltételek vonatkozhatnak, melyeknek a Felhasználónak meg kell felelnie. A mobilalkalmazás-szoftver letöltésével, telepítésével, használatával vagy hozzáférésével a Felhasználó elfogadja az Uponor Smatrix Pulse alkalmazás végfelhasználói licencszerződését .
A távoli hozzáféréshez internetkapcsolat szükséges. A Szolgáltatás használatához (1) meg kell vásárolni az aktuálisan alkalmazandó Uponor termék(ek)et, és (2) a távoli eléréshez a Szolgáltatásban regisztrálni kell az egyedi felhasználói fiókot, valamint aktiválni kell a távoli hozzáférést.


Az Uponornak a Szolgáltatással kapcsolatos felelőssége

A Szolgáltatást, ideértve többek között a szoftvert és az alkalmazást, valamint az ezekre vonatkozó információkat, az aktuális állapotukban biztosítjuk. A Szolgáltatással kapcsolatban semmilyen garanciát nem biztosítunk.

Jogszabályi keretek között sem az Uponor, sem annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, veszteségért vagy költségért, amely a Szolgáltatás használatából ered. A jelen Megállapodás egyetlen rendelkezése sem korlátozza az Uponor felelősségét a súlyos gondatlanságból vagy szándékos kötelességszegésből eredő károkért vagy veszteségekért, valamint a halálesetekért vagy személyi sérülésekért.

Az Uponor nem garantálja a szolgáltatás hibamentességét vagy megszakítás nélküli rendelkezésre állását. Az Uponor minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy a Felhasználókat értesítse a Szolgáltatással kapcsolatos bármely fontos problémáról, azonban nem garantálja, hogy minden problémáról tájékoztatja a Felhasználókat. A Szolgáltatás nyújtása során az Uponor harmadik felek szolgáltatásait és termékeit veszi igénybe, amelyek a Szolgáltatás megszakadását vagy rendelkezésre állásának megszűnését okozhatják.

Az Uponor saját döntése szerint bármikor megszüntetheti a Szolgáltatás biztosítását. Ilyen esetben az Uponor vállalja, hogy előzetesen értesíti a Felhasználókat, és vállalja, hogy a Szolgáltatást (1) az aktuálisan hatályos előfizetési időszak végéig vagy (2) az Uponor és a Felhasználó között megkötött meghosszabbított előfizetési időszakig biztosítja.

Adatvédelem

Az Uponor a személyes adatokat a Szolgáltatás részeként az Adatvédelmi irányelvei szerint dolgozza fel. A jelen Megállapodás elfogadásával vagy a Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja, hogy az Uponor feldolgozza a személyes adatait az Adatvédelmi irányelveknek megfelelően.

Időtartam és megszűnés

Eltérő megállapodás hiányában a Megállapodás mindaddig hatályban marad, amíg azt az egyik fél fel nem mondja. A Felhasználó a Megállapodást az előfizetése megszüntetésével mondhatja fel. Bármelyik fél felmondhatja a Megállapodást abban az esetben, ha a másik fél súlyosan megszegte a Megállapodást.

Szellemi tulajdonjogok

Amennyiben a Felhasználó bármilyen ötletet vagy megjegyzést ad át az Uponornak a Szolgáltatással kapcsolatban, azt az Uponor szabadon felhasználhatja és kiaknázhatja bármilyen célra, amelyet megfelelőnek tekint a Felhasználónak nyújtott kompenzáció nélkül.

Az Uponor Corporation, leányvállalatai vagy harmadik személy licenciaadók fenntartanak minden szellemi tulajdonhoz fűződő jogot a Szolgáltatással kapcsolatban, ideértve többek között a szoftvert és az alkalmazást. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás elérésével és használatával nem szerez semmilyen jogot, jogcímet vagy érdekeltséget a Szolgáltatásra vonatkozóan. A jelen okirattal átruházott jogokon kívül az Uponor minden egyéb jogot fenntart. A jelen Megállapodás elfogadásával az Uponor korlátozott, nem kizárólagos, nem átadható és nem átruházható jogot biztosít a Felhasználónak a Szolgáltatás használatára.

A Szolgáltatás a Felhasználó személyes és nem kereskedelmi célú felhasználására szolgál, amennyiben a Felhasználó és az Uponor másként nem állapodik meg. A Felhasználó vállalja, hogy a Szolgáltatást, illetve annak semmilyen részét nem adja tovább, nem értékesíti, nem terjeszti, nem másolja, nem reprodukálja, nem adja bérbe, nem adja lízingbe, nem ruházza át, nem adja át, nem módosítja, nem teszi közzé, nem fejti vissza, és nem használja fel semmilyen más módon kereskedelmi célra.

Az „Uponor” és/vagy a „Smatrix” az Uponor Corporation vagy cégcsoportjának védjegye vagy bejegyzett védjegye. A jelen okiratban említett egyéb termék- és cégnevek az adott tulajdonosok védjegyei, vagy kereskedelmi nevei.

Irányadó jog és vitarendezés

Amennyiben valamely kötelezően alkalmazandó jogszabály másképpen nem rendelkezik, a Szolgáltatásból eredő és azzal összefüggő minden ügyben a német jog irányadó a vitás ügyek elbírálására pedig a Németországi Frankfurti Kerületi Bíróság illetékes.

A Szolgáltatásra és a Licencszerződésre, valamint a velük kapcsolatos minden vitás ügyek tekintetében a fenti rendelkezés alól kivételt képeznek azon Felhasználók, akik a Szolgáltatást fogyasztóként használják, és az Európai Unióban élnek, mely esetekre a Felhasználó lakóhelye szerinti tagállam joga irányadó. A fogyasztó Felhasználó lakóhelye szerinti bíróságok ezen vitás ügyekben nem rendelkeznek kizárólagos illetékességgel. Az Európai Unióban élő fogyasztó Felhasználók az ilyen viták rendezése érdekében a helyi fogyasztói vitarendezési testület eljárását is kezdeményezhetik.

A vásárlók törvényes jogai

Jelen Megállapodás és különösen az itt felsorolt felelősségkorlátozások nem zárják ki azt a felelősséget, amelyet a kötelezően alkalmazandó jog alapján nem lehet kizárni. A Felhasználók az itt felsorolt jogokon és jogorvoslati lehetőségeken kívül egyéb jogokkal vagy jogorvoslati lehetőségekkel rendelkezhetnek. A Felhasználóra irányadó helyi jog alapján az Uponor felelősséggel tartozhat a Szolgáltatás bizonyos hibáiért még akkor is, ha jelen Megállapodásban ez nem szerepel.

Módosítások

Az Uponor fenntartja a jogot arra, hogy saját döntése alapján, értesítés nélkül módosítsa vagy frissítse a jelen Megállapodást, valamint, hogy díjat számítson fel a Szolgáltatás használatáért. Ha a Felhasználó a Szolgáltatást a módosítást követően tovább használja, azt úgy kell tekinteni, hogy az Uponor által eszközölt módosításokat elfogadta. A Felhasználónak jogában áll a módosítások hatálybalépését követően bármikor felmondani a Megállapodást.

© Copyright Uponor Corporation. Minden jog fenntartva.