Uponor Lietuva
Ukmergės g. 280
LT-06115, Vilnius
Lietuva

„Uponor Smatrix Pulse“ produktų ir paslaugų naudojimo taisyklės

Šios taisyklės apibrėžia „Uponor Smatrix Pulse“ paslaugos naudojimą ir su ja susijusias jūsų teises ir pareigas. Atidžiai perskaitykite šias taisykles.

Užsiregistravus kaip vartotojui („Vartotojas“), besinaudojančiam „Uponor Smatrix Pulse“ paslauga („Paslauga“), tarp Vartotojo ir „Uponor GmbH“ sudaromas įpareigojantis susitarimas („Sutartis“) dėl paslaugos naudojimo pagal toliau pateiktas sąlygas. 

Kas mes esame

Paslaugą teikia „Uponor GmbH“ („Uponor“), įsteigta Vokietijoje, kurios PVM mokėtojo kodas yra DE 133 899 039, o buveinės adresas Industriestrasse 56, 97437 Hassfurt, Vokietija. Su „Uponor“ galima susisiekti naudojant kontaktinę informaciją, pateiktą čia.

„Uponor Smatrix Pulse“ paslauga; kaip užsiregistruoti

„Uponor“ Vartotojams siūlo Paslaugą, skirtą patalpų klimato sistemai valdyti ir stebėti. Norint naudotis Paslauga, reikia įdiegti specialų „Uponor Smatrix Pulse“ modulį ir sujungti jį su „Uponor“ patalpų klimato kontrolės sistema.

„Uponor“ siūlo prieigą prie Paslaugos: 1) tiesiogiai per įdiegtą modulį, (2) nuotoliniu būdu per mobiliąją programą, „Uponor“ platinamą per vienos ar kelių trečiųjų šalių programų parduotuvės tarnybą (-as) ir tam tikrose teritorijose, kaip kartas nuo karto nustato „Uponor“. Mobiliosios programos programinę įrangą galima atsisiųsti į planšetinį kompiuterį arba išmanųjį telefoną, pvz., iš „Apple“, „Microsoft“ arba „Google“ programų parduotuvės (atitinkamas „Mobiliųjų programų parduotuvės teikėjas“).  Tokiai programų parduotuvei gali būti taikomos atskiros sąlygos, ir Vartotojas privalo laikytis Mobiliųjų programų parduotuvės teikėjo taikomų sąlygų. Atsisiųsdamas, įdiegdamas, naudodamas arba įjungdamas mobiliosios programos programinę įrangą, Vartotojas sutinka su „Uponor Smatrix Pulse“ programos galutinio vartotojo licencijos sutartimi („GVLS“).

Norint prisijungti nuotoliniu būdu, būtinas interneto ryšys. Norint naudoti Paslaugą, reikia 1) nusipirkti šiuo metu tam naudojamą (-us) „Uponor“ produktą (-us) ir 2) užsiregistruoti, sukuriant Paslaugos asmeninę vartotojo paskyrą, kad būtų suteikiama ir suaktyvinama nuotolinė prieiga. 

„Uponor“ atsakomybė už paslaugą

Paslauga, apimanti programinę įrangą ir programą bei visą su šiais dalykais susijusią informaciją, tačiau tuo neapsiribojanti, teikiama laikantis principo „tokia, kokia yra“. Paslaugai neteikiama jokia garantija – nei aiškiai išreikšta, nei numanoma.

Tiek, kiek tai leidžiama įstatymų, nei „Uponor“, nei kuri nors su ja susijusi įmonė neatsako už jokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, nuostolius ar išlaidas, kilusius dėl prieigos prie paslaugos ar jos naudojimo. Niekas šioje Sutartyje neriboja „Uponor“ atsakomybės už žalą ar nuostolius, kilusius dėl jos aplaidumo ar sąmoningo nusižengimo, arba už mirtį ar sužalojimą.

„Uponor“ negarantuoja, jog Paslauga veiks be klaidų ir bus visada pasiekiama. „Uponor“ dės visas galimas pastangas, kad praneštų Vartotojams apie visus reikšmingus su Paslauga susijusius klausimus, bet negarantuoja, kad apie visus tokius klausimus Vartotojams bus pranešta bet kuriuo metu ir kad bus pranešta išvis. Teikdama Paslaugą, „Uponor“ yra priklausoma nuo trečiųjų šalių paslaugų ir produktų, kurie gali tapti Paslaugos trikdžių ar nepasiekiamumo priežastimi.

„Uponor“ gali bet kada ir tik savo nuožiūra nutraukti Paslaugos teikimą. Tokiu atveju „Uponor“ įsipareigoja iš anksto įspėti Vartotojus ir teikti Paslaugą, kol pasibaigs 1) šiuo metu galiojančios prenumeratos laikotarpis arba 2) pratęstas prenumeratos laikotarpis, dėl kurio „Uponor“ ir Vartotojas susitarė.

Privatumas

„Uponor“ tvarko asmens duomenis pagal privatumo politiką kaip Paslaugos dalį. Sutikdamas su šia Sutartimi arba naudodamas Paslaugą Vartotojas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi, kaip aprašyta privatumo politikoje.

Terminas ir nutraukimas

Jei nebuvo sutarta kitaip, Sutartis galioja tol, kol ją nutraukia viena iš šalių. Vartotojas gali nutraukti Sutartį atšaukdamas savo prenumeratą. Bet kuri šalis taip pat gali nutraukti Sutartį, jei kita šalis iš esmės pažeidžia Sutartį. 

Intelektinės nuosavybės teisės

Jei Vartotojas pasiūlys „Uponor“ idėjų ar pateiks pastabų, susijusių su Paslauga, „Uponor“ galės laisvai naudotis Vartotojo pasiūlymais ir jų turiniu bet kokiu tikslu, kuris „Uponor“ pasirodys tinkamas, nemokėdama Vartotojui jokios kompensacijos.

„Uponor Corporation“ jos filialams arba trečiųjų šalių licencijuotojams priklauso visos intelektinės nuosavybės teisės į Paslaugą, įskaitant, programinę įrangą ir programėlę, bet jomis neapsiribojant. Turėdamas prieigą prie Paslaugos ir ja naudodamasis Vartotojas sutinka, kad jam nėra perduodamos jokios teisės ar interesai. Saugomos bet kokios teisės, kurios nebuvo aiškiai išreikštos šiose sąlygose. „Uponor“ suteikia Vartotojui ribotą neišimtinę, neperleistiną ir neperduotiną teisę naudoti Paslaugą, laikantis šios Sutarties.

Ši Paslauga sukurta Vartotojo asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui, išskyrus atvejus, kai „Uponor“ ir Vartotojas susitarė kitaip. Vartotojas sutinka nelicencijuoti, neparduoti, neplatinti, nekopijuoti, neatgaminti, nenuomoti, nenuomoti išperkamuoju būdu, neperduoti, neperskirti, nemodifikuoti, neskelbti, netaikyti apgrąžos inžinerijos ir kitaip komerciškai neišnaudoti Paslaugos ar bet kokios jos dalies. 

„Uponor“ ir (arba) „Smatrix“ yra „Uponor Corporation“ arba jos grupės įmonėms priklausantys prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. Kiti šiose sąlygose minimi gaminiai ar bendrovių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų prekių ženklai arba prekių pavadinimai.

Galiojantys įstatymai ir ginčų sprendimas

Jei privalomame galiojančiame įstatyme nenurodyta kitaip, visiems klausimams, kylantiems dėl Paslaugos arba su ja susijusiems, taikomi Vokietijos įstatymai ir visi su tuo susiję ginčai sprendžiami išimtinai tik Frankfurto apylinkės teisme, Vokietijoje.

Ribota pirmiau pateiktos nuostatos išimtis yra ta, kad jei Paslaugos vartotojai gyvena Europos Sąjungoje, paslaugai bei Sutarčiai ir bet kokiems dėl to galintiems kilti ginčams taikomi šalies narės, kurioje gyvena Vartotojas, įstatymai. Vartotojo gyvenamosios vietos teismai turi neišskirtinę jurisdikciją sprendžiant tokį ginčą. Europos Sąjungos Vartotojai taip pat gali kreiptis dėl tokio ginčo į vietinį vartotojų ginčų sprendimo organą.

Įstatymais nustatytos vartotojų teisės

Šiai Sutarčiai ir ypač jose esantiems atsakomybės apribojimams netaikomos jokios išimtys, kurių negalima taikyti pagal privalomus galiojančius įstatymus. Vartotojai gali turėti teisių ir teisių gynimo būdų, nepaaiškintų šiame dokumente. Pagal vartotojo vietinius įstatymus, „Uponor“ gali būti atsakinga už tam tikras Paslaugos klaidas ir trūkumus, net jei tai nenurodyta šiame dokumente.

Pakeitimai

„Uponor“ pasilieka teisę savo nuožiūra ir iš anksto apie tai nepranešusi keisti arba atnaujinti Sutartį ir pradėti rinkti mokestį už naudojimąsi Paslauga. Jei Vartotojas ir toliau naudosis Paslauga, bus laikoma, kad jis sutiko su pakeitimais. Įsigaliojus pakeistoms taisyklėms, Vartotojas visada turi teisę nutraukti Sutartį.

© Autorių teisės priklauso „Uponor Corporation“. Visos teisės saugomos.