Atsaukums: Uponor atsauc Fluvia T sajaukšanas mezglu Push-23-B-W (preces Nr. 1078304) | Vairāk
Uponor Latvia
Ganību dambis 7a, Rīga, LV-1045

Amata kandidātu reģistrēšanas privātuma politika

2023. gada 30. oktobris

1.    Kontrolējošā persona

Uponor Latvia SIA (attiecībā uz darba pretendentiem, kas pretendē uz amatu Uponor Latvia SIA)
Ganību dambis 7a, Rīga
LV1045, Latvia
T. +371 67 82 13 21

Uponor Latvia SIA,  turpmāk - “Uponor”.

2.    Kontaktpersona
Ilona Vasiļevska
Ganību dambis 7a, Rīga
LV1045, Latvija
T. +371 67 82 13 21
E-pasts: Ilona.vasilevska@uponor.com

3.    Datu subjektu grupa 
Personas, kas piedalās atlases procedūrā Uponor Latvijā. 

4.    Personas datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamats 
Šī personas datu reģistra mērķis ir pārvaldīt Uponor darbinieku atlases procedūru, kā arī pretendentu personas datu apstrādi. Gadījumā, ja pretendents ir pieteicies vakancei caur trešās personas interneta vietni, šādai trešajai personai jāievēro privātuma politika. Iepriekšminētā apstrāde ietver personas datu apstrādi un novērtēšanu, lai aizpildītu vakantās vietas un lai informētu pretendentus par atlases galarezultātu. Apstrāde ietver arī pretendentu atlasi, izmantojot automatizētus līdzekļus (pēc meklēšanas vārdiem).

Uponor ir likumīgās tiesības apstrādāt personas datus šādos nolūkos.

Uponor apņemas glabāt pretendenta personas datus pēc atlases procedūras pabeigšanas, kamēr netiks izpildītas saistības attiecībā uz atlases procedūru vai turpmākajām atlasēm, bet ne vairāk kā 2 gadus. 

5.    Personas datu reģistra saturs
Personas datu reģistrā Uponor apstrādā tieši šādu informāciju: 
•    Pamatinformāciju, piemēram: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, e-pasta adrese, tālruņa numurs, mājas adrese, amats;
•    Kvalifikācijas datus, piemēram: izglītība, darba pieredze, atļaujas, diplomi, sertifikāti, CV, pieteikuma vēstules, valodas zināšanas;
•    Atlīdzības datus, piemēram: vēlamā alga;
•    Bildi (ja augšupielādē pretendents);
•    Rekomendācijas un rekomendācijas sniedzēja pamatinformāciju (vārds, nosaukums, e-pasta adrese, tālruņa numurs);
•    Saites uz personas profiliem, piem., sociālo tīklu aplikācijas, tādas kā LinkedIn (ja augšupielādē pretendents);
•    Video, kas ierakstīti iespējamo video interviju laikā; un
•    Novērtēšanas datus: Uponor Group darbinieku atlases personāla izteiktais vērtējums un komentāri.   

6.    Regulārie informācijas avoti
Sākotnēji, dati tiek iegūti no pašiem datu subjektiem. Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, atsevišķos gadījumos, personas datus var iegūt no citiem avotiem, nevis tieši no datu subjekta. 

Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu Uponor informē katru datu subjektu par datu apstrādi, ieskaitot trešās personas datu avotus un datus, iegūtus no šādiem avotiem.

Personas datu reģistrā datus ievada paši datu subjekti, Uponor Group personāldaļas darbinieki vai darbinieku atlases vadītājs atlases procedūras laikā. 

7.    Personas datu izpaušana un nodošana ārpus ES/EEZ 
Uponor ir tiesības izpaust un nodot personas datus ārpus ES/EEZ, saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu un ņemot vērā likumdošanā noteiktos ierobežojumus, šādā veidā:
•    kompānijām, kas pieder pie Uponor Group, saskaņā ar noslēgto līgumu starp attiecīgajiem Uponor uzņēmumiem, ievērojot Eiropas Komisijas standartklauzulu nosacījumus,  kas nodrošina, ka tiek veikti atbilstošie datu aizsardzības pasākumi, kā arī pilnvarotajām trešajām personām tādā apmērā, kādā viņi piedalās personas datu apstrādē šajā personas datu reģistra noteiktajos nolūkos. Saskaņā ar noslēgto līgumu starp Uponor un šādu pilnvaroto trešo personu personas datus apstrādi atļauts veikt šādām pilnvarotajām trešajām personām ārpus ES vai EEZ, ievērojot Eiropas Komisijas standartklauzulu nosacījumus, kas nodrošina, ka tiek veikti atbilstošie datu aizsardzības pasākumi. Uponor jāuzliek par pienākumu šādām trešajām personām neizpaust un atbilstoši aizsargāt jebkādus šādā veidā nodotus personas datus; vai 
•    ar atļauju; vai
•    ja to paredz spēkā esošā likumdošana.

Tehniskos nolūkos, un lai izmantotu datus, personas datus drīkst glabāt ārējo pakalpojumu piegādātāju serveros, kuriem ir tiesības veikt datu apstrādi Uponor vārdā. 

Jebkāda personas datu nodošana jāveic saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (2016/679) un jebkuru spēkā esošo obligāto likumdošanu, ar tās grozījumiem.

8.    Datu subjektu tiesības
Ja vien nepastāv citi ierobežojumi, katram datu subjektam ir tiesības piekļūt visiem viņa/viņas personas datiem, kas atrodas Uponor rīcībā. Turklāt katram datu subjektam ir tiesības pieprasīt Uponor izlabot, izdzēst vai pārtraukt izmantot kļūdainus, nevajadzīgus, nepilnus vai novecojušos personas datus. Katram datu subjektam ir tiesības atsaukt jebkādu iepriekš izteikto viņa/viņas piekrišanu un iebilst pret tiešo marketingu. 

Jebkādi pieprasījumi jānosūta kontaktpersonai, kas norādīta 2. sadaļā. Uponor izskata visus pieprasījumus cik ātri vien iespējams. Ja datu subjektu neapmierina Uponor lēmums vai rīcība, katram datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību viņa/viņas valsts datu aizsardzības instancē.

9.     Personas datu aizsardzības principi – tehniskā un organizācijas kontrole 
Uponor apņemas nodrošināt, ka tiek veikti un nodrošināti atbilstoši personas datu aizsardzības tehniskie un organizācijas pasākumi visā tā struktūrā. Turklāt Uponor ir atbildīgs par atbilstošā datu aizsardzības līmeņa nodrošināšanu, izmantojot vienošanos vai citus likumdošanā paredzētus līdzekļus, attiecībā uz jebkādu personas datu, kas ir aprakstīti šajā personas datu reģistrā, nodošanu vai izpaušanu jebkādai trešajai personai.

Tehniskā kontrole:
Fiziskie dati tiek glabāti slēgtajā telpā ar ierobežoto piekļuvi. Jebkādai IT sistēmai jābūt aizsargātai ar operētājsistēmas aizsardzības programmatūru. Lai ieietu sistēmā, jāievada lietotājvārds un parole, savukārt, datu nodošana notiek caur augstas pakāpes šifrēšanas kanāliem.

Organizācijas kontrole:
Nosakot kontrolējošo personu, notiek instruktāža par personas datu izmantošanu, kā arī piekļuve IT sistēmām, ieskaitot personas datiem, ir ierobežota tādām personām, kurām ir tiesības piekļūt tiem, pamatojoties uz viņu darba uzdevumiem vai lomu, un kuras apņemas nodrošināt personas datu konfidencialitāti.