Menu
Atsaukums: Uponor atsauc Fluvia T sajaukšanas mezglu Push-23-B-W (preces Nr. 1078304) | Vairāk
Uponor Latvia
Ganību dambis 7a, Rīga, LV-1045

Tīmekļa vietnes privātuma un sīkfailu politika

Sagatavota: 2023. gada 14. decembrī

Uponor apņemas aizsargāt jūsu privātumu un personas datus. Uponor piemēro augstu jūsu privātuma un personas datu aizsardzības līmeni un apstrādā jūsu personas datus atbilstīgi spēkā esošajiem tiesību aktiem un šai privātuma un sīkfailu politikai (“Privātuma politika”). “Personas dati” ir jebkāda informācija, kas saistīta ar konkrētu vai identificējamu fizisko personu. Šajā Privātuma politikā sniegta vispārīga informācija par to, kā Uponor apstrādā jūsu personas datus saistībā ar vietni www.uponor.com vai kādu no tās apakšvietnēm (turpmāk kopā sauktas “Vietne”).

Vietnē, Uponor produktos vai pakalpojumos var būt iekļautas saites uz citu uzņēmumu tīmekļa vietnēm un pakalpojumiem, kur ir spēkā citāda privātuma politika, un/vai trešo personu pakalpojumiem, kas ir instalēti jūsu ierīcē, var atļaut piekļuvi jūsu ierīcē esošajai informācijai. Uponor iesaka rūpīgi iepazīties ar šādu trešo personu privātuma politiku. Uponor neatbild par šādu trešo personu pakalpojumu sniedzēju privātuma praksi un saturu.

Izmantojot Vietni un/vai iesniedzot personas datus uzņēmumam Uponor, jūs apliecināt, ka izprotat un piekrītat tam, ka jūsu personas dati var tikt apstrādāti saskaņā ar šo Privātuma politiku. Ja jūs nepieņemat šo Privātuma politiku, Uponor iesaka neizmantot Vietni un neiesniegt Uponor personas datus.


1.    Personas datu pārzinis

Jūsu personas datu pārzinis ir Uponor Corporation; attiecībā uz konkrētu valstu Uponor tīmekļa vietnēm paralēli (kopā vai atsevišķi) vietējam Uponor meitasuzņēmumam (kopā saukti “Uponor”). Ar datu pārzini varat sazināties šādi:

Ilmalantori 4
00240 Helsinki
Somija

e-pasts: privacy@uponor.com.

2.    Personas datu apstrādes nolūks un apstrādes juridiskais pamats

Izmantojot Vietni, var tikt vākti un apstrādāti noteikti ar jums saistīti personas dati.

Šādus personas datus var izmantot šādiem nolūkiem, kā nepieciešams Uponor leģitīmo interešu nodrošināšanai saistībā ar (vienu vai vairākiem no turpmāk uzskaitītajiem, kas var tikt piemēroti vienlaikus):

  • Vietnes, kā arī Uponor produktu un pakalpojumu uzturēšanai un izstrādei;
  • mārketinga un komunikācijas vajadzībām, piemēram, mārketinga izpētes veikšanai, tiešajam mārketingam, automatizētajam mārketingam, lai informētu jūs par jaunām funkcijām, produktiem vai to laišanu tirgū, īpašiem piedāvājumiem;
  • produktu un pakalpojumu nodrošināšanai, piemēram, starp jums un Uponor noslēgtā līguma saistību izpildei, Uponor produktu un pakalpojumu funkcionalitātes un drošības nodrošināšanai, jūsu identificēšanai un iespējamo ļaunprātīga izmantojuma novēršanai un izmeklēšanai; kā arī
  • lai apkopotu statistikas datus un veiktu to analīzi.


Ja jūs ar mums sazināties, izmantojot Vietni, un/vai reģistrējaties kā Vietnes lietotājs (attiecīgā gadījumā), Uponor var noteiktos gadījumos apstrādāt jūsu personas datus, balstoties uz to, ka šāda apstrāde ir nepieciešama starp jums un Uponor noslēgtā līguma saistību izpildei, sagatavošanās darbiem saistībā ar šo līgumu vai noteiktos gadījumos, pamatojoties uz jūsu piekrišanu.

Ciktāl Uponor apstrādā jūsu personas datus, balstoties uz jūsu piekrišanu, jums ir tiesības jebkurā laikā bez maksas atsaukt savu Uponor doto piekrišanu apstrādāt jūsu personas datus.

3.    Vāktie personas dati

Personas dati parasti tiek ievākti ikreiz, kad izmantojat Vietni, reģistrējaties Uponor produktu un pakalpojumu lietošanai, vai kā citādi mijiedarbojaties ar Uponor. Personas dati var būt, cita starpā, piekļuves laiks, tīmekļa vietne, kuras saiti jūs izmantojāt, izmantotās saites, apmeklētās lapas, skatītais saturs un līdzīga informācija par uzvedību, ko Uponor saņem, izmantojot jūsu pārlūkprogrammu.

Papildus Uponor var lūgt jums sniegt cita veida informāciju, piemēram, jūsu vārdu, e-pasta adresi, adresi, dzīvesvietas adresi, lietotājvārdus, saturu, atsauksmes, vecumu, dzimumu un citus datus, kas nav sensitīvi. Uponor vēlas uzsvērt, ka, sniedzot Uponor savus personas datus, konkrēti neidentificējami personas dati var kļūt identificējami.
    
4.    Galvenie datu avoti

Personas dati tiek vākti no šādiem avotiem:

  • no informācijas, ko sniedzat jūs vai kas tiek sniegta, jums darbojoties Vietnē vai citādi kontaktējoties ar Uponor;
  • no Uponor apakšuzņēmējiem ar šo Vietni saistīto pakalpojumu sniegšanas sakarā;
  • no publiski pieejamiem avotiem.


5.    Datu izpaušana un datu pārsūtīšana ārpus ES vai EEZ

Uponor var izpaust personas datus savas grupas uzņēmumiem arī ārpus Eiropas Savienības (“ES”) vai ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (“EEZ”) atbilstīgi līgumam, kas noslēgts starp attiecīgajām Uponor organizācijām un kurā ietvertas Eiropas Komisijas līguma standartklauzulas, ar ko nodrošina, ka ir ieviesti pietiekami datu aizsardzības pasākumi. Serverī glabātie personas dati netiks pārsūtīti aiz ES vai EEZ robežām.

Uponor var izpaust jūsu personas datus autorizētām trešajām personām, kuras apstrādā personas datus Uponor vārdā šajā Privātuma politikā norādītajiem nolūkiem. Jūsu personas datus var apstrādāt arī ārpus ES vai EEZ esošas autorizētas trešās personas atbilstīgi starp Uponor un šādu autorizētu trešo personu noslēgtu līgumu, kurā ietvertas Eiropas Komisijas līguma standartklauzulas vai citi atbilstoši datu nodošanas aizsardzības pasākumi, kas norādīti ES Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (VDAR), ar ko nodrošina, ka ir ieviesti pienācīgi datu aizsardzības pasākumi.

Uponor var turpināt veikt mārketinga darbības un citu komunikāciju kopā ar Uponor partneriem, un saistībā ar to Uponor var apvienot informāciju, ko Uponor ir ievācis par jums, ar informāciju, ko Uponor partneri ir apkopojuši par jums, piemēram, izvairīties no nevajadzīgas saziņas un pielāgot Uponor vēstījumu jums.

Gadījumā, ja Uponor pārdod, iegādājas, apvienojas vai citādā veidā tiek reorganizēts, šajā procesā Uponor var nākties izpaust personas datus, piemēram, iespējamiem vai faktiskajiem pircējiem un viņu konsultantiem.

Papildus minētajiem gadījumiem uz Uponor var attiekties pienākums izpaust jūsu personas informāciju valsts iestādēm. Uponor var izpaust vai kā citādi rīkoties ar jūsu personas datiem atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem, lai aizstāvētu savas likumīgās intereses.

6.    Datu drošības un uzglabāšanas principi

Personas dati tiks uzglabāti galvenokārt elektroniski. Personas dati tiek uzglabāti slēgtās telpās ar ierobežotu piekļuvi un tie ir aizsargāti ar dalībnieka identifikatoru (ID) un paroli. Visas personas datu fiziskas kopijas, ja tādas ir, tiks uzglabātas slēgtās telpās. Reģistrā uzglabātajai personas informācijai var piekļūt un to ir tiesīgas apstrādāt vienīgi tās personas, kuru darba pienākumos ietilpst personas datu apstrāde.

Uponor uzglabās jūsu personas datus tik ilgi, cik tas nepieciešams minētajiem mērķiem, vai cik ilgi tas ir noteikts piemērojamajos tiesību aktos. Kad šāda prasība vairs nepastāv, jūsu personas dati var tiks dzēsti vai anonimizēti veidā, kas neļaus tos vairs ar jums sasaistīt.

7.    Automatizēta lēmumu pieņemšana

Personas dati netiek izmantoti automatizētai lēmumu pieņemšanai, kas radītu jums juridiskas vai līdzīgas sekas.

8.     Lietotāja tiesības

Piekļuves tiesības: Jums ir tiesības pārbaudīt jūsu personas datus un saņemt personas datu rakstveida kopiju. Pārbaude ir bez maksas.

Tiesības uz datu pārnesamību: Ciktāl Uponor apstrādā jūsu personas datus, balstoties uz jūsu piekrišanu vai starp jums un Uponor noslēgtā līguma vajadzībām, jums ir tiesības saņemt savus personas datus, kurus esat sniedzis Uponor, strukturētā, vispārpieņemtā un mašīnlasāmā formātā un, ja tas ir tehniski izpildāms, jums ir tiesības uz šo datu nosūtīšanu citam pārzinim bez šķēršļiem no Uponor puses.

Tiesības iebilst: Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret jūsu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkiem.

Tiesības pieprasīt datu labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu: Jums ir tiesības lūgt Uponor labot vai dzēst jūsu personas datus gadījumā, ja tie ir novecojuši, vairs nav aktuāli, ir kļūdaini, nepilnīgi, citādi nepareizi vai citu juridiski pieņemamu iemeslu dēļ. Jums ir arī tiesības pieprasīt jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu.

Oficiāla sūdzība: lai gan Uponor cer, ka spēsim atrisināt jebkuru jūsu neapmierinātību saistībā ar to, kā Uponor apstrādā jūsu personas datus, jums ir tiesības vērsties ar oficiālu sūdzību jūsu valsts datu aizsardzības iestādē.

Ja vēlaties īstenot savas tiesības, lūdzu, nosūtiet rakstveida lūgumu uz 11. punktā norādīto adresi.

9.    Sīkfailu izmantošana

Sīkfails parasti ir maza datu kopa, ko tīmekļa vietne nosūta uz jūsu datoru un saglabā tīmekļa pārlūkprogrammā laikā, kad pārlūkojat tīmekļa vietni. Kad atkal pārlūkojat to pašu vietni, tīmekļa vietne var izgūt sīkdatnē saglabātos datus, lai informētu vietni par jūsu iepriekšējo darbību. Plašāk par šīm tehnoloģijām un to, kā tās darbojas, varat izlasīt vietnē http://www.allaboutcookies.org.

Ik pa laikam jūsu datorā var tikt ievietots sīkfails, lai nodrošinātu Vietnes darbību, uzlabotu Vietnes efektivitāti un/vai ļautu Uponor sniegt jums pakalpojumus. Sīkfaili tiek izmantoti tikai tiktāl, ciktāl tos esat atsevišķi pieņēmis. Tomēr sīkfaili, kas nepieciešami tīmekļa vietnes tehniskai darbībai (“Nepieciešamie sīkfaili”), var tikt izmantoti bez jūsu piekrišanas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību. Jūs varat jebkurā laikā mainīt sīkfailu iestatījumus un pārvaldīt jūsu sniegtās piekrišanas, noklikšķinot uz “Pielāgot sīkfailu iestatījumus”.

Šajā Privātuma un Sīkfailu politikā ir sīki aprakstīts, kā Uponor Vietnē izmanto sīkfailus un tiem līdzīgus failus un tehnoloģijas.

Sīkfailu izmantošanas nolūki. Sīkfailu kategorijas

Nepieciešamie sīkfaili: Atsevišķi sīkfaili tiek izmantoti, lai nodrošinātu mūsu Vietnes darbības pamatfunkcijas. Šīs kategorijas sīkfaili nodrošina mūsu Vietnes darbību un piedāvā jums ērtas iespējas, lai Vietnes apmeklējums būtu patīkams.

Analītikas sīkfaili: Šīs kategorijas sīkfaili tiek izmantoti, lai ļautu uzraudzīt tīmekļa vietnes datplūsmu un optimizēt jūsu lietotāja pieredzi un analizēt apkopotos datus par tīmekļa vietnes izmantojumu, vai apkopot statistiku par Vietnes apmeklētāju skaitu. Šos sīkfailus, kā turpmāk norādīts, var nodrošināt trešās personas.

Mārketinga sīkfaili: Uponor drīkst arī izmantot sīkfailus, lai pilnveidotu jums sniegtos pakalpojumus un produktus. Šīs kategorijas sīkfaili tiek izmantoti, piemēram, vietnes uzlabojumiem, personalizēšanai un reklāmai, un, kā turpmāk norādīts, tos var nodrošināt trešās personas. Jums tas nozīmē, ka Vietne var atcerēties, piemēram, jūsu izmantoto valodu un valsti. Uponor veic arī profilu analīzi, lai noskaidrotu, kas lietotājiem patīk vairāk. Uponor vēro, no kurienes notiek piekļuve Vietnes saturam, lai Uponor varētu pilnveidot Vietni, padarot to lietotājiem patīkamāku. Šie sīkfaili palīdz personalizēt Vietņu saturu, piemēram, rādot jūsu vajadzībām pielāgotus reklāmkarogus un ieteikumus. Uponor arī nosaka, kāda veida atsauces tiek izmantotas, lai atrastu Vietnes ar mērķi izvērtēt Uponor reklāmas kampaņu un pārdošanas veicināšanas pasākumu efektivitāti. Uponor izmanto šos sīkfailus, lai apkalpotu Uponor reklāmas un nodrošinātu jums pielāgotu reklāmu.

Jūsu informācijas glabāšanas ilgums ir atkarīgs no izmantotā sīkfaila veida un trešās personas pakalpojumu sniedzēja, kas nodrošina šo sīkfailu. Glabāšanas ilgumu trešās personas pakalpojumu sniedzēji apraksta savās privātuma politikās, kurām varat piekļūt, izmantojot turpmāk norādītās saites. Sesijas sīkfailu derīguma termiņš beidzas un tie tiek dzēsti brīdī, kad pārlūkprogramma ir aizvērta, savukārt pastāvīgie sīkfaili parasti tiek dzēsti laikposmā no diviem mēnešiem līdz diviem gadiem.

10.    Vietnes funkcionalitāte un Trešo personu pakalpojumu sniedzēju sniegtie pakalpojumi

Turpmāk norādītās trešās personas pēc jūsu nepārprotamas piekrišanas var skatīt, mainīt vai iestatīt savus sīkfailus tā, it kā jūs būtu atvēris mājaslapu tieši trešo personu tīmekļa vietnē. Atkarībā no apmeklētās tīmekļa vietnes visi turpmāk uzskaitītie trešo personu sīkfaili var netikt izmantoti, jo daļa no šiem sīkfailiem tiek izmantoti tikai konkrētās vietējās tīmekļa vietnēs. Jūsu piekrišana netiek prasīta šādu trešo personu pakalpojumu sniedzēja nepieciešamo sīkfailu ievietošanai, jo tīmekļa vietne bez tiem nevar darboties.

Trešo personu pakalpojumu sniedzēji Nepieciešamo sīkfailu kategorijā:

Uponor izmanto Google Tag Manager, lai trešo personu pakalpojumiem iespējotu piekrišanā balstītu sīkfailu pakalpojumu pārvaldību, un reCAPTCHA, lai aizsargātu vietni no krāpniecības un ļaunprātīgas izmantošanas, pārbaudot, vai lietotājs nav robots, piemēram, veidlapu aizpildīšanā, visus šos sīkfailus nodrošina uzņēmums Google, Inc. Google apkopoto datu glabāšanas periodi atšķiras atkarībā no datu satura un izmantošanas nolūka, kā arī jūsu izvēlētajiem iestatījumiem. Noteikti datu veidi pēc noteikta laika perioda tiek arī padarīti anonīmi. Piemēram, servera žurnāla reklāmas dati tiek padarīti anonīmi, izdzēšot daļu IP adrešu pēc 9 mēnešiem un dzēšot sīkfailu datus pēc 18 mēnešiem. Lai izlasītu Google privātuma politiku, lūdzu, klikšķiniet šeit: 
https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Uponor izmanto Euroland, prezentējot finanšu informācijas animācijas, tikai investoru tīmekļu vietnē. Lai izlasītu Euroland privātuma politiku, lūdzu, klikšķiniet šeit:  https://www.euroland.com/cookiepolicy/en-gb.html

Uponor izmanto Usercentrics Consent Management Platform, lai mūsu tīmekļa vietnēs iestatītajiem pakalpojumiem iespējotu piekrišanā balstītu sīkfailu pakalpojumu pārvaldību. Šī pakalpojuma sniedzējs ir Usercentrics GmbH. Glabāšanas periods ir laiks, kamēr savāktie dati tiek saglabāti apstrādes nolūkos. Piekrišanas dati (sniegtā piekrišana un piekrišanas atsaukšana) tiek glabāti divus gadus. Pēc tam dati nekavējoties tiks izdzēsti. Lai izlasītu Usercentrics privātuma politiku, lūdzu, klikšķiniet šeit:
https://usercentrics.com/privacy-policy/

Uponor izmanto Kentico satura pārvaldības sistēmu Kentico software s.r.o. savu mājas lapu prezentācijai un administrēšanai. Lai izlasītu Kentico privātuma politiku, lūdzu, noklikšķiniet šeit: https://xperience.io/privacy-policy 

Trešo personu pakalpojumu sniedzēji Analītikas sīkfailu kategorijā:

Uponor izmanto Google, Inc. nodrošināto tīmekļa analītikas pakalpojumu Google Analytics un ģeogrāfiskās atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumu Google Maps. Google apkopoto datu glabāšanas periodi atšķiras atkarībā no datu satura un izmantošanas nolūka, kā arī jūsu izvēlētajiem iestatījumiem. Noteikti datu veidi pēc noteikta laika perioda tiek arī padarīti anonīmi. Piemēram, servera žurnāla reklāmas dati tiek padarīti anonīmi, izdzēšot daļu IP adrešu pēc 9 mēnešiem un dzēšot sīkfailu datus pēc 18 mēnešiem. Lai izlasītu Google privātuma politiku, lūdzu, klikšķiniet šeit: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Trešo personu pakalpojumu sniedzēji Mārketinga sīkfailu kategorijā:

Trešo personu sociālo mediju spraudņu iestatīšanai Uponor izmanto Oracle Corporation nodrošināto pakalpojumu AddthisOracle glabā AddThis datus 13 mēnešus pēc to vākšanas. 1% AddThis datu parauga (“Datu kopas paraugs”) tiek glabāts ne ilgāk kā 24 mēnešus darbības nepārtrauktības nolūkos. Lai izlasītu Oracle Addthis privātuma politiku, lūdzu, klikšķiniet šeit: https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html

Uponor izmanto Adobe pdf, kuru nodrošina Adobe Inc, lai parādītu pdf dokumentu priekšskatījumus mājas lapās. Lai izlasītu Adobe konfidencialitātes politiku, lūdzu, noklikšķiniet šeit: https://www.adobe.com/privacy.html

Investoru ziņu izplatīšanai visā pasaulē Uponor izmanto Intrado Corporation pakalpojumu GlobalNewswire, ziņas tiek publicētas vietnē https://www.uponorgroup.com/en-en. Lai izlasītu Intrado privātuma politiku, lūdzu, noklikšķiniet šeit: https://www.intrado.com/en/legal-privacy

Uponor izmanto Google, Inc. nodrošinātos pakalpojumus Google Ads, Conversion Linker, Google Ads Conversion Tracking un Google AdWords Remarketing, lai izvietotu reklāmas Vietnē, kā arī meklējumiem Google meklētājā. Google apkopoto datu glabāšanas periodi atšķiras atkarībā no datu satura un izmantošanas nolūka, kā arī jūsu izvēlētajiem iestatījumiem. Noteikti datu veidi pēc noteikta laika perioda tiek arī padarīti anonīmi. Piemēram, servera žurnāla reklāmas dati tiek padarīti anonīmi, izdzēšot daļu IP adrešu pēc 9 mēnešiem un dzēšot sīkfailu datus pēc 18 mēnešiem. Lai izlasītu Google privātuma politiku, lūdzu, klikšķiniet šeit: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Uponor izmanto FormAssembly no FormAssembly, Inc., lai vāktu datus dažādiem klientu pakalpojumiem. Lai izlasītu FormAssembly konfidencialitātes politiku, lūdzu, noklikšķiniet šeit: https://www.formassembly.com/privacy-policy/

Uponor izmanto Hotjar Ltd. nodrošināto pakalpojumu Hotjar analītikas un mārketinga pakalpojumiem. Hotjar saglabā personas datus tik ilgi, cik tas nepieciešams nolūkam(-iem), kādam(-iem) Hotjar sākotnēji tos vācis, vai lai nodrošinātu Hotjar programmatūras darbību, risinātu strīdus, tiesiskās aizsardzības nolūkā, revīzijas veikšanai, kā arī leģitīmu uzņēmējdarbības mērķu īstenošanai. Hotjar var arī glabāt informāciju, kā to pieprasa Piemērojamie tiesību akti. Hotjar trīsdesmit (30) kalendāro dienu laikā automātiski dzēš visas Hotjar apstrādātās vai uzglabātās IP adreses. Lai izlasītu Hotjar privātuma politiku, lūdzu, klikšķiniet šeit: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

Uponor izmanto Maplet no Maplet Oy tikai Somijas tīmekļa vietnē, lai klientiem parādītu tuvāko Uponor uzstādīšanas un servisa centru.

Uponor izmanto Microsoft Corporation izstrādātās Microsoft veidlapas īpašām veidlapām vietnē, lai apkopotu klientu atsauksmes. Lai izlasītu Microsoft konfidencialitātes politiku, lūdzu, noklikšķiniet šeit: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

Uponor izmanto Salesforce.com, Inc. nodrošināto pakalpojumu Pardot, lai nodrošinātu saviem klientiem un potenciālajiem klientiem mārketinga automatizāciju. Lai izlasītu Salesforce privātuma politiku, lūdzu, klikšķiniet šeit:   https://www.salesforce.com/company/privacy/full_privacy/

Uponor izmanto Meta, Inc. nodrošināto vietni Facebook, Instagram un WhatsApp, lai nodrošinātu klātbūtni un reklāmu sociālajos medijos. Meta glabā datus līdz brīdim, kad tie vairs nav nepieciešami Meta pakalpojumu un Meta produktu nodrošināšanai, vai līdz jūsu konta dzēšanai - atkarībā no tā, kurš iestājas agrāk. To nosaka katrā gadījumā individuāli un tas ir atkarīgs no tādiem aspektiem kā datu raksturs, to vākšanas un apstrādes iemesli un attiecīgās juridiskās vai operatīvās glabāšanas vajadzības. Piemēram, kad kaut ko meklējat pakalpojumā Facebook, jūs jebkurā laikā varat piekļūt šim meklējumam un dzēst to savā meklēšanas vēsturē, taču pēc 6 mēnešiem šis meklēšanas žurnāls tiek dzēsts. Lai izlasītu Meta privātuma politiku, lūdzu, klikšķiniet šeit:  https://www.facebook.com/policy.php

Uponor izmanto LinkedIn Corporation vietni LinkedIn, lai nodrošinātu klātbūtni un reklāmu sociālajos medijos. LinkedIn parasti glabā jūsu personas datus tik ilgi, kamēr jūs saglabājat savu kontu vai ja nepieciešams, lai sniegtu jums LinkedIn pakalpojumus. Tas ietver datus, ko jūs vai citas personas esat snieguši LinkedIn, un datus, kas ģenerēti vai izsecināti, izmantojot LinkedIn pakalpojumus. Lai izlasītu LinkedIn privātuma politiku, lūdzu, klikšķiniet šeit: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Uponor izmanto Google, Inc. nodrošināto YouTube, lai nodrošinātu klātbūtni un reklāmu sociālajos medijos. Google apkopoto datu glabāšanas periodi atšķiras atkarībā no datu satura un izmantošanas nolūka, kā arī jūsu izvēlētajiem iestatījumiem. Noteikti datu veidi pēc noteikta laika perioda tiek arī padarīti anonīmi. Piemēram, servera žurnāla reklāmas dati tiek padarīti anonīmi, izdzēšot daļu IP adrešu pēc 9 mēnešiem un dzēšot sīkfailu datus pēc 18 mēnešiem. Lai izlasītu Google privātuma politiku, lūdzu, klikšķini šeit: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Sociālo mediju funkcijas

Vietnē var izmantot sociālo mediju spraudņus, piemēram, pogu “Patīk”, ko nodrošina sociālie tīkli Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube un Instagram. Vietnes sociālo mediju spraudņu saturs nāk tieši no attiecīgā (-ajiem) sociālā (-ajiem) tīkla (-iem). Kad apmeklējat vietni, būdams pieteicies sociālajā tīklā, jūsu pārlūkprogramma izveido tiešu savienojumu ar sociālo tīklu serveriem. Ja, apmeklējot vietni, esat izrakstījies no sociālā(-ajiem) tīkla(-iem), jūsu pārlūkprogramma nosūta sociālajam(-iem) tīklam(-iem) ierobežotāka apmēra informāciju. Uz Vietnes sociālo mediju spraudņiem attiecas atbilstošo sociālo mediju vietņu privātuma noteikumi un citi noteikumi (lūdzu, skatiet saites uz attiecīgajām privātuma politikām iepriekš tekstā). Sociālā(-o) tīkla(-u) apkopotā informācija bez jūsu nepārprotamas piekrišanas Uponor netiek izpausta.

11.    Izmaiņas šajā Privātuma politikā

Ņemiet vērā, ka Uponor drīkst laiku pa laikam veikt izmaiņas šajā Privātuma politikā. Tomēr būtisku un nelabvēlīgu izmaiņu gadījumā Uponor nāks klajā ar paziņojumu par šādām izmaiņām, publiskojot to šīs Privātuma politikas sākumā, kā arī Vietnē. Lai uzzinātu par jaunākajām izmaiņām, Uponor iesaka laiku pa laikam pārskatīt šo Privātuma politiku.

Ja jums rodas papildu jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas nodaļu vai rakstiet mums uz e-pasta adresi: privacy@uponor.com.