Menu
Uponor Eestis
Osmussaare 8 A3, 13811, Tallinn

Kliendi- ja turundusregistri privaatsuspoliitika

1. Kontroller

Uponor Corporation ja tema tütarettevõtted, kes on loetletud Uponor Corporationi’ viimases finantsaruandes aadressil https://www.uponorgroup.com/en-en/investors/reports-and-presentations/annual-publications/ (edaspidi ühiselt “Uponor”) 

Ilmalantori 4
00240 Helsinki
SOOME

2. Kontaktandmed

Andmete kogumise eest vastutava isikuga saate ühendust võtta aadressil: privacy@uponor.com. Juhul kui soovite enda kohta kogutud andmete osas päringut sooritada, kasutage vormi aadressil  https://www.uponorgroup.com/en-en/legal-information/data-protection või oma kohaliku riigi veebilehel. Kontaktandmed saadaval ka: www.uponor.com/et-ee/juriidiline-info/andmekaitse

3. Isikuandmete registri nimi

Uponori klientide ja turunduse isikuandmete register.

4. Andmesubjektide rühm

Uponori klientide, lõppklientide, potentsiaalsete klientide ja potentsiaalsete lõppklientide esindajad, töötajad, direktorid ja ametnikud, samuti tarbijad ja Uponor Academy liikmed (edaspidi ühiselt “Klient/Kliendid”).

5. Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslikud alused

See isikuandmete register on mõeldud turundamiseks ja Klientidega suhtlemiseks, samuti Uponori’ ja tema Klientide suhete haldamiseks, kaasa arvatud Klientide isikuandmete töötlemiseks järgmistel otstarvetel:
 
 • Uponori’ kohustuste täitmiseks Klientide ees ning Klientide’ või Uponori’ kohustuste või vastutuste käsitlemiseks, hindamiseks ja jõustamiseks;
 • pakkumiste ja noteeringute ning muude siduvate või mittesiduvate dokumentide haldamiseks, käitlemiseks ja esitamiseks;
 • Uponori’ õiguste teostamiseks;
 • kliendisuhete hoidmiseks ja arendamiseks;
 • suhete loomiseks Klientidega;
 • kliendilojaalsusprogrammide haldamiseks ja käitlemiseks;
 • turunduse ja kommunikatsiooni otstarbeks, näiteks turundusuuringute läbiviimiseks, otseturunduse, automatiseeritud turunduse jaoks, Klientide teavitamiseks uutest funktsioonidest, uutest toodetest või väljalasetest ja erikampaaniatest;
 • Uponori toodete ja teenuste pakkumiseks Klientidele ning toodete ja teenuste kvaliteedi, funktsionaalsuse ja turvalisuse tagamiseks;
 • mis tahes tootevastutusküsimuste haldamiseks ja käsitlemiseks,
 • Uponori’ teenuste ja toodete arendamiseks;
 • arvete esitamiseks ning
 • statistilistel ja analüütilistel eesmärkidel, sealhulgas veebisaitide analüüsiks.
Isikuandmete kogumine ja töötlemine põhineb Uponori seaduslikel huvidel. Need huvid tulenevad suhetest Klientidega. Lisaks võivad Uponor ja/või tema tütarettevõtted saata Klientidele otseturustuse nende nõusolekul, kui selline nõusolek on nõutav.

Klientide’, lõppklientide’ ja tarbijate’ isikuandmeid võidakse hoida nii kaua, kui Uponor vajab neid eelpool loetletud otstarvetel, kuid harilikult mitte üle kümne aasta.

Potentsiaalsete klientide’ ja potentsiaalsete lõppklientide’ isikuandmeid võidakse hoida nii kaua, kui Uponor vajab neid eelpool loetletud otstarvetel, kuid harilikult mitte üle kahe aasta.

6. Isikuandmete registri sisu

Eriti võib Uponor isikuandmete registris töödelda järgmist teavet.
 
 • Põhiteavet, näiteks nime, sünniaega, meiliaadressi, telefoninumbrit, kodust aadressi, ametikohta, sugu (tervitus).
 • Kvalifikatsiooniandmeid (Uponor Academy kvalifikatsioon puutuvalt professionaalsetesse klientidesse).
 • Kliendiprojekte ning Kliendile müüdavaid tooteid ja teenuseid puudutavat teavet.
 • Teavet Klientidega kohtumiste ja muude tegevuste kohta.
 • Kliendilojaalsusprogrammide haldamiseks vajalikku teavet (kui Klient on registreeritud sellistes programmides).
 • Teavet, mis puudutab Klientide huve seoses Uponori’ toodete ja teenustega.
 • Teavet, mis puudutab Kliendiga sidepidamise sisu ja meetodit (nt e-post, SMS).
 • Olemasolevate klientide ja lõppklientide eelistusi vaba aja tegevustes kliendisuhte hoidmiseks ning
 • potentsiaalsete klientide ja lõppklientide eelistusi vaba aja tegevustes turunduslikel eesmärkidel.

7. Seaduslikud teabeallikad

Andmeid kogutakse peamiselt igalt andmesubjektilt endalt Uponori personali poolt või veebilehe või rakenduste kaudu. Lisaks avalikult kättesaadavatele allikatele võidakse mõnes olukorras, nagu seda lubavad kohaldatavad õigusaktid, koguda andmeid muudest allikatest kui otse andmesubjektilt, nt Uponori’ alltöövõtjatelt või teenusepakkujatelt.

Uponor teavitab iga andmesubjekti andmete töötlemisest, sealhulgas mis tahes kolmanda isiku andmeallikatest ja neist kogutud andmetest kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega. Andmed kantakse isikuandmete registrisse (1) Andmesubjektide, Uponori’ personali ning Uponori’ alltöövõtjate või teenusepakkujate poolt.

8. Isikuandmete avaldamine ja edastamine väljaspool EL-i ja EMP-d

Uponor võib avaldada isikuandmeid väljaspool EL-i ja EMP-d kooskõlas kehtivate õigusaktidega ja neist tulenevate piirangutega järgmiselt:
 
 • Uponori kontserni ettevõtetele kooskõlas vastavate Uponori üksustega sõlmitud lepinguga, mis sisaldab Euroopa komisjoni’ lepingu tüüptingimusi piisava andmekaitsekorra tagamiseks, samuti volitatud kolmandatele isikutele niivõrd, kuivõrd nad osalevad isikuandmete töötlemises selles isikuandmete registris nimetatud eesmärkidel. Sellised volitatud kolmandad isikud võivad töödelda isikuandmeid ka väljaspool EL-i või EMP-d kooskõlas Uponori ja selliste volitatud kolmandate isikute vahel sõlmitud lepinguga, mis sisaldab Euroopa komisjoni lepingu tüüptingimusi piisava andmekaitsekorra tagamiseks. Uponor kohustab selliseid kolmandaid isikuid hoidma selliseid edastatud isikuandmeid konfidentsiaalsena ja piisavalt turvaliselt kas
 • nõusolekul põhinevalt või
 • nagu kehtivad õigusaktid muul viisil lubavad.
Tehnilistel põhjustel ja andmete kasutamisega seotud põhjustel võib isikuandmeid hoida väliste teenusepakkujate serverites, kus võidakse andmeid töödelda Uponori nimel.

Igasugused andmeedastused peavad toimuma kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega (2016/679) ja igasuguste kehtivate kohustuslike õigusaktidega, mida võidakse aeg-ajalt muuta.

9. Andmesubjektide õigused

Kui ei kehti mingi piirang, on igal andmesubjektil õigus pääseda kõigi nende isikuandmete juurde, mis Uponoril on tema kohta. Samuti on igal andmesubjektil õigus nõuda, et Uponor parandaks või kustutaks kõik valed, mittevajalikud, mittetäielikud või vananenud andmed või lõpetaks nende kasutamise. Samuti võib iga andmesubjekt tagasi võtta kõik oma varem antud nõusolekud ja keelduda igasugusest otseturundudest.

Kõik taotlused tulevad saata ülalpool punktis 2 nimetatud kontaktandmeid kasutades. Uponor töötleb kõiki taotlusi niipea kui võimalik. Kui andmesubjekt pole Uponori otsuse või tegevusega rahul, on tal õigus esitada oma riigi andmekaitseasutuses kaebus.

10. Isikuandmete turvamise põhimõtted – Tehniline ja organisatsiooniline kontroll

Uponor peab tagama, et kogu tema organisatsioonis rakendatakse ja hoitakse piisavaid tehnilisi ja organisatsioonilisi andmekaitsemeetmeid. Lisaks sellele tagab Uponor, et igasugusel selles isikuandmete registris kirjeldatud isikuandmete edastamisel või avaldamisel mis tahes kolmandale isikule on lepingute või muude seadustega ette nähtud vahenditega tagatud piisav andmekaitse tase.

Tehniline kontroll
Füüsilisi materjale hoitakse piiratud juurdepääsuga lukustatud ruumides. Igasuguseid IT süsteeme turvatakse operatsioonisüsteemi kaitse tarkvaraga. Pääs süsteemidesse nõuab kasutajanime ja parooli sisestamist ning andmeedastused toimuvad hästi krüptitud kanalite kaudu.

Organisatsiooniline kontroll.
Uponori organisatsioonis antakse isikuandmete kasutamise kohta juhiseid ning isikuandmeid sisaldavatesse IT süsteemidesse pääsevad vaid isikud, kellel on õigus pääseda nende juurde oma tööülesannete või rolli alusel ja kelle suhtes kehtivad isikuandmetega seotud konfidentsiaalsuskohustused.