Uponor Eestis
Osmussaare 8 A3, 13811, Tallinn

Privaatsuspoliitika veebisait

Privaatsuse ja isikuandmete kaitse

Koostatud: 08.07.2022

Uponor on võtnud endale kohustuse kaitsta teie privaatsust ja isikuandmeid. Uponor pakub teie privaatsusele ja isikuandmetele kõrgetasemelist kaitset ning töötleb teie isikuandmeid kooskõlas kehtiva seadusandluse ja käesoleva privaatsuspoliitikaga. “isikuandmed” kujutavad endast igasugust teavet tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Käesolev privaatsuspoliitika pakub üldist teavet selle kohta, kuidas Uponor töötleb teie isikuandmeid, mis on seotud veebisaidiga www.uponor.com või mis tahes selle alamsaitidega (edaspidi ühiselt “Sait”).

Sait, Uponori’ tooted või teenused võivad sisaldada linke teiste ettevõtete’ veebisaitidele ja teenustele, millel on oma privaatsuspoliitikad, ja/või teie seadmesse installitud kolmandate isikute teenused võivad lubada juurdepääsu teie seadmes olevale teabele. Uponor soovitab teil tähelepanelikult lugeda nende kolmandate isikute privaatsuspoliitikaid. Uponor ei vastuta nende kolmandate isikute teenusepakkujate’ privaatsustavade või sisude eest.

Saiti kasutades ja/või Uponorile isikuandmeid esitades mõistate ja nõustute, et teie isikuandmeid võidakse töödelda käesoleva privaatsuspoliitika kohaselt. Kui te käesoleva privaatsuspoliitikaga ei nõustu, soovitab Uponor teil Saiti mitte kasutada ja Uponorile mitte mingeid isikuandmeid esitada.


1. Isikuandmete haldaja

Uponor Corporation ja selle sidusettevõtted on loetletud Uponor Corporationi viimases finantsülevaates, mis on saadaval aadressil https://www.uponorgroup.com/en-en/investors/reports-and-presentations/annual-publications, paralleelselt (ühiselt või eraldi) (koos) "Uponor").
Ilmalantori 4
00240 Helsingi
Soome

Kontaktinfo

Vastutava töötlejaga saate ühendust aadressil: privacy@uponor.com. Kui soovite esitada oma isikuandmetega seotud päringu, kasutage vorme, mis on saadaval aadressil https://www.uponorgroup.com/en-en/legal-information/data-protection ja Uponori kohalikel veebisaitidel.

2. Isikuandmete töötlemise eesmärk ja töötlemise õiguslikud alused

Kui kasutate Saiti, võidakse koguda ja töödelda teatud isikuandmeid, mis võivad olla teiega seotud.

Selliseid isikuandmeid võidakse kasutada järgmistel eesmärkidel, kui see on vajalik Uponori’ õigustatud huvides seoses (üks või mitu, mis võivad kehtida üheaegselt):

  • Saidi ning Uponori toodete ja teenuste hoolduse ja arendusega;
  • turunduse ja kommunikatsiooni eesmärkidega, näiteks turundusuuringute läbiviimiseks, otseturunduse, automatiseeritud turunduse jaoks, teie teavitamiseks uutest funktsioonidest, uutest toodetest või väljalasetest ja erikampaaniatest;
  • toodete ja teenuste pakkumisega, näiteks teie ja Uponori vahelise lepingu täitmiseks, Uponori toodete ja teenuste funktsionaalsuse ja ohutuse tagamiseks, teie identifitseerimiseks, võimalike väärkasutuste vältimiseks ja uurimiseks, ning
  • statistiliste ja analüütiliste eesmärkidega.

Kui suhtlete meiega Saidi kaudu ja/või registreerute Saidi kasutajaks (vajaduse korral), võib Uponor mõningatel juhtudel töödelda teie isikuandmeid ka siis, kui selline töötlemine on vajalik teie ja Uponori vahelise lepingu täitmiseks, ettevalmistavate meetmete jaoks seoses lepinguga või mõningatel juhtudel teie nõusolekul.

Kui Uponor töötleb teie isikuandmeid teie nõusolekul, on teil õigus igal ajal ja tasuta tagasi võtta nõusolek, mille olete Uponorile teie isikuandmete töötlemiseks andnud. Kuid võtke teadmiseks, et sellise tagasivõtmisega võite kaotada võimaluse kasutada kõiki Saidi funktsioone või muid tooteid või teenuseid, mida Uponor teile pakub, sest mõningad teie nõusolekule tuginevad andmetöötlustegevused võivad olla nende funktsioonide, toodete või teenuste lahutamatu osa.

3. Kogutud isikuandmed

Isikuandmeid kogutakse harilikult siis, kui te kasutate Saiti, registreerute Uponori’ toodetesse ja teenustesse või suhtlete Uponoriga muul viisil. Isikuandmete hulka võivad muu hulgas kuuluda juurdepääsukorrad, veebisaidid, millelt olete linkinud, lingid, mida kasutate, leheküljed, mida külastate, sisu, mida vaatate, ja muu käitumisteave, mida Uponor saab teie brauseri kaudu.

Veel võib Uponor küsida teilt muud laadi teavet, näiteks teie nime, meiliaadressi, postiaadressi, kasutajanimesid ja paroole, nõusolekut, tagasisidet, vanust, sugu ja muid mittetundlikke andmeid. Uponor tahab rõhutada, et teatud mitteidentifitseeritavatest isikuandmetest võivad saada identifitseeritavad, kui annate Uponorile oma isikuandmeid.

4. Seaduslikud andmeallikad

Isikuandmeid kogutakse järgmistest allikatest:

  • info, mida olete ise andnud või mida on andnud teie tegevus Saidil või kontakteerumine Uponoriga muul viisil;
  • Uponori’ alltöövõtjad seoses teenuste pakkumisega Saidi kaudu.
  • Avalikult kättesaadavad allikad
 

5. Andmete seaduslik avaldamine ja edastamine väljaspool EL-i ja EMP-d

Uponor võib avaldada isikuandmeid oma kontserni ettevõtetele ka väljaspool Euroopa Liitu (“EL”) või väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (“EMP”) kooskõlas vastavate Uponori üksustega sõlmitud lepinguga, mis sisaldab Euroopa komisjoni’ lepingu tüüptingimusi piisava andmekaitsekorra tagamiseks. Serverisse salvestatud isikuandmeid ei edastata väljapoole EL-i ja EMP-d.

Uponor võib avaldada teie isikuandmeid volitatud kolmandatele isikutele, kes töötlevad isikuandmeid Uponori nimel käesolevas privaatsuspoliitikas märgitud eesmärkidel. Sellised volitatud kolmandad isikud võivad töödelda teie isikuandmeid ka väljaspool EL-i või EMP-d kooskõlas Uponori ja selliste volitatud kolmandate isikute vahel sõlmitud lepinguga, mis sisaldab Euroopa komisjoni’ lepingu tüüptingimusi piisava andmekaitsekorra tagamiseks.

Lisaks võib Uponor teostada turundus- ja muud kommunikatsiooni koos Uponori partneritega ning seoses sellega võib Uponor kombineerida informatsiooni, mida Uponor on kogunud teie kohta, informatsiooniga, mida Uponori partnerid on kogunud teie kohta, et nt vältida tarbetut suhtlust ja kohandada Uponori sõnumit teie jaoks.

Juhul, kui Uponor müüb, ostab, ühendab või teeb muid ümberkorraldusi, võib sellega kaasneda isikuandmete avaldamine nt võimalikele või tegelikele ostjatele ja nende nõunikele.

Lisaks ülaltoodule võib Uponor olla kohustatud avaldama teie isikuandmeid ametiasutustele. Samuti võib Uponor avaldada või muul viisil töödelda teie isikuandmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega oma seaduslike huvide kaitseks.

6. Andmeturbe ja andmete salvestamise põhimõtted

Isikuandmeid salvestatakse peamiselt elektrooniliselt. Isikuandmeid hoitakse lukustatud, piiratud sissepääsuga, ning osaleja kasutajatunnuse ja parooliga kaitstud ruumides. Kõiki isikuandmete füüsilisi koopiaid, kui neid on, hoitakse lukustatud ruumides. Ainult isikutel, kellel on kohustustest tulenevalt vaja isikuandmeid töödelda, on juurdepääs registrisse salvestatud teabele ja õigus seda töödelda.

Uponor säilitab teie isikuandmeid nii kaua kui ülalnimetatud eesmärkidel vaja või kui kehtivad seadused nõuavad. Kui selliseid nõudeid enam pole, siis teie isikuandmed kustutatakse või muudetakse sellisel viisil anonüümseks, et neid ei saa enam teiega seostada.

7. Automatiseeritud otsusetegemine

Isikuandmeid ei kasutata automatiseeritud otsusetegemiseks, millel on teie jaoks õiguslikud või muud sellised tagajärjed.

8. Kasutaja’ õigused

Juurdepääsuõigus: Teil on õigus kontrollida oma isikuandmeid ja saada isikuandmete kirjalik koopia. Kontrollimine on tasuta.

Andmete liikuvuse õigus: Kui Uponor töötleb teie isikuandmeid teie nõusolekul või teie ja Uponori vahel sõlmitud lepingu järgselt, on teil õigus saada oma isikuandmeid, mis te olete Uponorile andnud, struktureeritud, üldkasutataval ja masinloetaval kujul ning tehnilise teostatavuse korral on teil õigus anda need andmed üle teisele haldajale ilma Uponori-poolse takistuseta.

Õigus esitada vastuväiteid: Teil on õigus igal ajal esitada vastuväiteid teie andmete töötlemisele otseturunduse eesmärkidel.

Õigus nõuda parandamist, kustutamist või piiramist: Teil on õigus lasta Uponoril parandada või kustutada teie isikuandmeid, kui need on aegunud, ebaolulised, valed, puudulikud, muud moodi ebatäpsed või muul õiguslikult aktsepteeritaval põhjusel. Samuti on teil õigus nõuda teie andmete töötlemise piiramist.

Ametlik kaebus: Kuigi Uponor loodab lahendada igasugused probleemid, mis teil võivad tekkida seoses sellega, kuidas Uponor teie isikuandmeid töötleb, on teil ka õigus pöörduda ametliku kaebusega oma riigi andmekaitse järelevalveasutuse poole.

Kui soovite oma õigusi kasutada, palume esitada kirjalik taotlus jaotises 11 märgitud aadressil.

9. Küpsiste kasutamine

Küpsis on harilikult väike andmeühik, mis saadetakse veebilehelt teie arvutiseadmesse ja salvestatakse teie veebibrauseris, kui te sirvite veebilehte. Kui te sirvite sedasama veebisaiti uuesti, võib veebileht küpsisesse salvestatud andmed välja otsida, et leida märke teie varasemast tegevusest. Täiendava teabe saamiseks nende tehnoloogiate töö kohta lugege näiteks lehte http://www.allaboutcookies.org.

Aeg-ajalt võidakse küpsisefail panna teie arvutisse selleks, et muuta see Sait ja/või Uponori’ teenused teie jaoks tõhusamaks. Enamik brausereid on seadistatud küpsiseid aktsepteerima. Võite igasugustest küpsistes keeldumiseks seadeid muuta või määrata, millal võib küpsist saata.

Käesolev privaatsuspoliitika täpsustab, kuidas Uponor kasutab küpsiseid ja küpsisetaolisi faile ja tehnoloogiaid sellel Saidil. Kui külastate Saiti ja teie brauseri seaded aktsepteerivad küpsiseid, loeb Uponor seda selgesõnaliseks nõustumiseks, et Uponor’ kasutab küpsiseid.

Küpsiste kasutamise eesmärk

Peamised küpsised: Teatud küpsiste kasutamine on vajalik Saidi põhifunktsioonide kasutamiseks. Need küpsised on Saidi töös olulised ja mõeldud selleks, et saaksite Saiti külastades meeldiva kogemuse.

Analüütikaküpsised: Selle kategooria küpsiseid kasutatakse veebisaidi liikluse jälgimiseks ja teie kasutuskogemuse optimeerimiseks ning veebisaidi kasutamise koondandmete analüüsimiseks või saidi külastajate arvu statistika koostamiseks. Neid küpsiseid võivad pakkuda kolmandad osapooled, nagu allpool täpsustatud.

Turunduse küpsised: Uponor võib küpsiseid kasutada ka teile paremate teenuste ja toodete pakkumiseks. Need küpsised on nt saidi parendamiseks, isikupärastamiseks ja reklaamimiseks. Teie vaatekohast tähendab see, et Sait võib meelde jätta nt teie valitud keele ja riigi. Samuti teostab Uponor analüütilist profileerimist, et kindlaks teha nt seda, mis on kasutajate hulgas populaarne. Uponor teeb kindlaks, kus Saidi sisu vaadatakse, et kasutajad saaksid Saidist võimalikult parema kogemuse. Samuti loendab Uponor klõpsamisi pluginatele “Like” ja “Tweet” ning jälgib, millist Saidi sisu on jagatud või millele on viidatud. Need küpsised aitavad muuta Saiti isikupäraseks, näiteks näidates teile suunatud plakateid ja soovitusi. Samuti vaatab Uponor, milliseid viiteid kasutatakse Saidile pääsemiseks, et hinnata Uponori’ kampaaniate ja esitluste tõhusust. Uponor kasutab neid küpsiseid Uponori reklaamkuulutuste teenindamiseks.

Teabe talletamise aeg sõltub kasutatava küpsise tüübist. Seansiküpsised aeguvad, kui brauser suletakse, sellal kui püsiküpsistel on tüüpilised aegumistähtajad kahest kuust paari aastani.

10. Veebisaidi analüüs ja külastajateave

Järgmised kolmandad osapooled võivad teie selgesõnalisel nõusolekul oma küpsiseid vaadata, muuta või seada nii, nagu oleksite taotlenud veebilehte otse kolmandate isikute veebisaidilt. Olenevalt külastatavast veebisaidist ei pruugita kõiki allpool loetletud kolmandate osapoolte küpsiseid kasutada, kuna osa neist küpsistest kasutatakse ainult teatud kohalikel veebisaitidel. Järgmiste kolmanda osapoole teenusepakkuja oluliste küpsiste paigutamiseks teie nõusolekut ei küsita, kuna sait ei saa ilma nendeta toimida.

Kolmanda osapoole teenusepakkujad Peamiste küpsiste kategoorias:

Uponor kasutab Google Tag Manageri lubamaks nõusolekupõhist küpsiseteenuse haldamist kolmandate osapoolte teenuste jaoks ja reCAPTCHA-d, et kaitsta veebisaiti pettuste ja kuritarvituste eest, kontrollides, et kasutaja ei ole robot nt. täites vorme, kõik need küpsised, mille pakub Google, Inc. Google'i kogutavate andmete säilitusperioodid varieeruvad olenevalt andmete sisust ja kasutamise eesmärgist ning teie valitud seadetest. Teatud tüüpi andmed deidentifitseeritakse ka pärast kindlaksmääratud perioodi. Näiteks serverilogi reklaamiandmed deidentifitseeritakse, kustutades osa IP-aadressist 9 kuu pärast ja küpsiseandmete kustutamisel 18 kuu pärast. Google'i privaatsuspoliitika lugemiseks klõpsake siin: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Uponor kasutab Eurolandi finantsteabe animatsioonide esitamiseks ainult investorite veebisaidil. Eurolandi privaatsuspoliitika lugemiseks klõpsake siin: https://www.euroland.com/cookiepolicy/en-gb.html

Uponor kasutab Usercentrics Consent Management Platform’i, et võimaldada meie veebisaitidel seatud teenuste nõusolekul põhinevat küpsiste teenust. Seda teenust pakub Usercentrics GmbH. Säilitusperiood on ajavahemik, mille jooksul kogutud andmeid töötlemise eesmärgil salvestatakse. Nõusoleku andmeid (antud nõusolek ja nõusoleku tagasivõtmine) säilitatakse kaks aastat. Seejärel andmed kustutatakse kohe. Usercentricsi privaatsuspoliitika lugemiseks klõpsake siin: https://usercentrics.com/privacy-policy/

Uponor kasutab Kentico sisuhaldussüsteemi (teenusepakkuja Kentico software s.r.o.) veebisaitide esitlemiseks ja haldamiseks. Kentico privaatsuspoliitika lugemiseks klõpsake siin: https://xperience.io/privacy-policy

Kolmanda osapoole teenusepakkujad Analüütika küpsiste kategoorias:

Uponor kasutab veebianalüütikateenust Google Analytics ja Google, Inc. geograafilise asukoha määramise teenust Google Maps. Google'i kogutavate andmete säilitusperioodid varieeruvad olenevalt andmete sisust ja kasutamise eesmärgist ning teie valitud seadetest. Teatud tüüpi andmed deidentifitseeritakse ka pärast kindlaksmääratud perioodi. Näiteks serverilogi reklaamiandmed deidentifitseeritakse, kustutades osa IP-aadressist 9 kuu pärast ja küpsiseandmete kustutamisel 18 kuu pärast. Google'i privaatsuspoliitika lugemiseks klõpsake siin: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Kolmanda osapoole teenusepakkujad Turunduse küpsiste kategoorias:

Uponor kasutab kolmanda osapoole sotsiaalmeedia pistikprogrammide seadistamiseks Oracle Corporationi teenust Addthis. Oracle säilitab AddThis andmeid 13 kuud alates kogumisest. AddThis andmete 1% näidist (“näidisandmekogum”) säilitatakse talitluspidevuse tagamiseks maksimaalselt 24 kuud. Oracle Addthis privaatsuspoliitika lugemiseks klõpsake siin: https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html
 
Uponor kasutab Adobe Inc Adobe pdf-i näitamist, et kuvada veebisaidil pdf-dokumentide eelvaateid, Adobe privaatsuspoliitika lugemiseks klõpsake siin: https://www.adobe.com/privacy.html

Uponor kasutab Intrado Corporationi GlobalNewswire teenust investoriuudiste levitamiseks kogu maailmas, ainult investori veebisaidil https://www.uponorgroup.com/en-en. Intrado privaatsuspoliitika lugemiseks klõpsake siin: https://www.intrado.com/en/legal-privacy

Uponor kasutab saidile reklaamide paigutamiseks ja Google'i otsinguteks Google Adsi, Conversion Linkerit, Google Adsi konversioonide jälgimist ja Google, Inc. pakutavat Google AdWordsi uuesti turundamist. Google'i kogutavate andmete säilitusperioodid varieeruvad olenevalt andmete sisust ja kasutamise eesmärgist ning teie valitud seadetest. Teatud tüüpi andmed deidentifitseeritakse ka pärast kindlaksmääratud perioodi. Näiteks serverilogi reklaamiandmed deidentifitseeritakse, kustutades osa IP-aadressist 9 kuu pärast ja küpsiseandmete kustutamisel 18 kuu pärast. Google'i privaatsuspoliitika lugemiseks klõpsake siin: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Uponor kasutab FormAssembly, Inc.-i FormAssembly't, et koguda andmeid erinevate klienditeenuste jaoks. FormAssembly privaatsuspoliitika lugemiseks klõpsake siin: https://www.formassembly.com/privacy-policy/

Uponor kasutab turundusanalüütikaks ja turundusteenusteks Hotjar by Hotjar Ltd. Hotjar säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on vajalik eesmärgil (eesmärkidel), milleks Hotjar need algselt kogus, või Hotjari tarkvara pakkumiseks, vaidluste lahendamiseks, õigusliku kaitse loomiseks, auditite läbiviimiseks, seaduslike äriliste eesmärkide saavutamiseks. Hotjar võib säilitada teavet ka kohaldatava õiguse kohaselt. Hotjar kustutab automaatselt kõik IP-aadressid, mida Hotjar töötleb või salvestab kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul. Hotjari privaatsuspoliitika lugemiseks klõpsake siin: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

Uponor kasutab Soome veebisaidil Maplet by Maplet Oy ainult selleks, et näidata klientidele lähimat Uponori paigaldus- ja teeninduskeskust.

Uponor kasutab klientide tagasiside kogumiseks veebisaidil konkreetsete vormide jaoks Microsoft Corporationi Microsofti vorme. Microsofti privaatsuspoliitika lugemiseks klõpsake siin: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

Uponor kasutab Pardot by Salesforce.com, Inc., et võimaldada oma klientidele ja potentsiaalsetele klientidele turunduse automatiseerimist. Salesforce'i privaatsuspoliitika lugemiseks klõpsake siin: https://www.salesforce.com/company/privacy/full_privacy/ 

Uponor kasutab sotsiaalmeedias kohaloleku ja reklaamide jaoks Facebooki, Instagrami ja WhatsAppi by Meta, Inc. Meta säilitab andmeid seni, kuni need pole Facebooki teenuste ja Facebooki toodete pakkumiseks enam vajalikud või kuni teie konto kustutatakse – olenevalt sellest, kumb saabub varem. See on juhtumipõhine otsus, mis sõltub sellistest asjadest nagu andmete olemus, miks neid kogutakse ja töödeldakse ning asjakohased juriidilised või operatiivsed säilitamisvajadused. Näiteks kui otsite midagi Facebookis, saate sellele päringule igal ajal juurde pääseda ja seda oma otsinguajaloost kustutada, kuid selle otsingu logi kustutatakse 6 kuu pärast. Meta privaatsuspoliitika lugemiseks klõpsake siin: https://www.facebook.com/policy.php

Uponor kasutab LinkedIn Corporationi LinkedIni sotsiaalmeedias kohalolekuks ja reklaamimiseks. LinkedIn säilitab teie isikuandmeid üldiselt nii kaua, kuni hoiate oma konto avatuna või kuni see on vajalik teile LinkedIni teenuste pakkumiseks. See hõlmab teie või teiste LinkedInile edastatud andmeid ning LinkedIni teenuste kasutamisest loodud või järeldatud andmeid. LinkedIni privaatsuspoliitika lugemiseks klõpsake siin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Uponor kasutab Google Inc.-i YouTube'i sotsiaalmeedias kohaloleku ja reklaamide jaoks. Google'i kogutavate andmete säilitusperioodid varieeruvad olenevalt andmete sisust ja kasutamise eesmärgist ning teie valitud seadetest. Teatud tüüpi andmed deidentifitseeritakse ka pärast kindlaksmääratud perioodi. Näiteks serverilogi reklaamiandmed deidentifitseeritakse, kustutades osa IP-aadressist 9 kuu pärast ja küpsiste andmed 18 kuu pärast. Google'i privaatsuspoliitika lugemiseks klõpsake siin: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Sotsiaalmeedia funktsioonid

Sait võib kasutada sotsiaalmeedia pistikprogramme, nagu nupp "Meeldib", mida pakuvad sotsiaalvõrgustikud Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube ja Instagram. Saidi sotsiaalmeedia pistikprogrammide sisu pärineb otse sellistest sotsiaalvõrgustikest. Kui külastate saiti sotsiaalvõrgustikku sisse logituna, loob teie brauser otseühenduse sotsiaalvõrgustiku serveritega. Kui olete saidi külastamise ajal sotsiaalvõrgustikus(t)est välja logitud, saadab teie brauser suhtlusvõrgustik(t)ele piiratumat teavet. Saidil olevatele sotsiaalmeedia pistikprogrammidele kehtivad asjakohaste sotsiaalmeedia saitide privaatsustingimused ja muud tingimused (vt ülaltoodud linke asjakohastele privaatsuspoliitikatele). Sotsiaalvõrgustiku(de) kogutud teavet ei avaldata Uponorile ilma teie selgesõnalise nõusolekuta.

Uponor kasutab Lumoa tööriista, et analüüsida klientide tagasisidet. Lumoa terviklikku privaatsuspoliitikat saate lugeda siit: https://www.lumoa.me/privacy-policy/

11. Muudatused käesolevas privaatsuspoliitikas

Võtke teadmiseks, et Uponor võib seda privaatsuspoliitikat aeg-ajalt muuta. Mingi olulise või ebasoodsa muudatuse korral aga postitab Uponor teate nende muudatuste kohta nii käesoleva privaatsuspoliitika algusse kui ka Saidi’ avalehele. Uponor soovitab seda privaatsuspoliitikat aeg-ajalt vaadata, et muudatusteks teadlikuks saada.

Kui teil on täiendavaid küsimusi, võtke julgesti meiega ühendust meie klienditeeninduse kaudu või kirjutades meile aadressil: privacy@uponor.com.