Uponor

Privaatsuspoliitika veebisait

Privaatsuse ja isikuandmete kaitse

Uponor on võtnud endale kohustuse kaitsta teie privaatsust ja isikuandmeid. Uponor pakub teie privaatsusele ja isikuandmetele kõrgetasemelist kaitset ning töötleb teie isikuandmeid kooskõlas kehtiva seadusandluse ja käesoleva privaatsuspoliitikaga. “isikuandmed” kujutavad endast igasugust teavet tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Käesolev privaatsuspoliitika pakub üldist teavet selle kohta, kuidas Uponor töötleb teie isikuandmeid, mis on seotud veebisaidiga www.uponor.com või mis tahes selle alamsaitidega (edaspidi ühiselt “Sait”).

Sait, Uponori’ tooted või teenused võivad sisaldada linke teiste ettevõtete’ veebisaitidele ja teenustele, millel on oma privaatsuspoliitikad, ja/või teie seadmesse installitud kolmandate isikute teenused võivad lubada juurdepääsu teie seadmes olevale teabele. Uponor soovitab teil tähelepanelikult lugeda nende kolmandate isikute privaatsuspoliitikaid. Uponor ei vastuta nende kolmandate isikute teenusepakkujate’ privaatsustavade või sisude eest.

Saiti kasutades ja/või Uponorile isikuandmeid esitades mõistate ja nõustute, et teie isikuandmeid võidakse töödelda käesoleva privaatsuspoliitika kohaselt. Kui te käesoleva privaatsuspoliitikaga ei nõustu, soovitab Uponor teil Saiti mitte kasutada ja Uponorile mitte mingeid isikuandmeid esitada.


1. Isikuandmete haldaja

Teie isikuandmeid haldab Uponor Corporation: kohalike riigipõhiste Uponori veebisaitide puhul koos kohaliku Uponori tütarettevõttega (ühiselt “Uponor”). Andmehalduri saate kätte aadressilt:

Äyritie 20
FI-01510 Vantaa
Finland

2. Isikuandmete töötlemise eesmärk ja töötlemise õiguslikud alused

Kui kasutate Saiti, võidakse koguda ja töödelda teatud isikuandmeid, mis võivad olla teiega seotud.

Selliseid isikuandmeid võidakse kasutada järgmistel eesmärkidel, kui see on vajalik Uponori’ õigustatud huvides seoses (üks või mitu, mis võivad kehtida üheaegselt):

  • Saidi ning Uponori toodete ja teenuste hoolduse ja arendusega;
  • turunduse ja kommunikatsiooni eesmärkidega, näiteks turundusuuringute läbiviimiseks, otseturunduse, automatiseeritud turunduse jaoks, teie teavitamiseks uutest funktsioonidest, uutest toodetest või väljalasetest ja erikampaaniatest;
  • toodete ja teenuste pakkumisega, näiteks teie ja Uponori vahelise lepingu täitmiseks, Uponori toodete ja teenuste funktsionaalsuse ja ohutuse tagamiseks, teie identifitseerimiseks, võimalike väärkasutuste vältimiseks ja uurimiseks, ning
  • statistiliste ja analüütiliste eesmärkidega.

Kui suhtlete meiega Saidi kaudu ja/või registreerute Saidi kasutajaks (vajaduse korral), võib Uponor mõningatel juhtudel töödelda teie isikuandmeid ka siis, kui selline töötlemine on vajalik teie ja Uponori vahelise lepingu täitmiseks, ettevalmistavate meetmete jaoks seoses lepinguga või mõningatel juhtudel teie nõusolekul.

Kui Uponor töötleb teie isikuandmeid teie nõusolekul, on teil õigus igal ajal ja tasuta tagasi võtta nõusolek, mille olete Uponorile teie isikuandmete töötlemiseks andnud. Kuid võtke teadmiseks, et sellise tagasivõtmisega võite kaotada võimaluse kasutada kõiki Saidi funktsioone või muid tooteid või teenuseid, mida Uponor teile pakub, sest mõningad teie nõusolekule tuginevad andmetöötlustegevused võivad olla nende funktsioonide, toodete või teenuste lahutamatu osa.

3. Kogutud isikuandmed

Isikuandmeid kogutakse harilikult siis, kui te kasutate Saiti, registreerute Uponori’ toodetesse ja teenustesse või suhtlete Uponoriga muul viisil. Isikuandmete hulka võivad muu hulgas kuuluda juurdepääsukorrad, veebisaidid, millelt olete linkinud, lingid, mida kasutate, leheküljed, mida külastate, sisu, mida vaatate, ja muu käitumisteave, mida Uponor saab teie brauseri kaudu.

Veel võib Uponor küsida teilt muud laadi teavet, näiteks teie nime, meiliaadressi, postiaadressi, kasutajanimesid ja paroole, nõusolekut, tagasisidet, vanust, sugu ja muid mittetundlikke andmeid. Uponor tahab rõhutada, et teatud mitteidentifitseeritavatest isikuandmetest võivad saada identifitseeritavad, kui annate Uponorile oma isikuandmeid.

4. Seaduslikud andmeallikad

Isikuandmeid kogutakse järgmistest allikatest:

  • info, mida olete ise andnud või mida on andnud teie tegevus Saidil või kontakteerumine Uponoriga muul viisil;
  • Uponori’ alltöövõtjad seoses teenuste pakkumisega Saidi kaudu.
  • Avalikult kättesaadavad allikad
 

5. Andmete seaduslik avaldamine ja edastamine väljaspool EL-i ja EMP-d

Uponor võib avaldada isikuandmeid oma kontserni ettevõtetele ka väljaspool Euroopa Liitu (“EL”) või väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (“EMP”) kooskõlas vastavate Uponori üksustega sõlmitud lepinguga, mis sisaldab Euroopa komisjoni’ lepingu tüüptingimusi piisava andmekaitsekorra tagamiseks. Serverisse salvestatud isikuandmeid ei edastata väljapoole EL-i ja EMP-d.

Uponor võib avaldada teie isikuandmeid volitatud kolmandatele isikutele, kes töötlevad isikuandmeid Uponori nimel käesolevas privaatsuspoliitikas märgitud eesmärkidel. Sellised volitatud kolmandad isikud võivad töödelda teie isikuandmeid ka väljaspool EL-i või EMP-d kooskõlas Uponori ja selliste volitatud kolmandate isikute vahel sõlmitud lepinguga, mis sisaldab Euroopa komisjoni’ lepingu tüüptingimusi piisava andmekaitsekorra tagamiseks.

Lisaks võib Uponor teostada turundus- ja muud kommunikatsiooni koos Uponori partneritega ning seoses sellega võib Uponor kombineerida informatsiooni, mida Uponor on kogunud teie kohta, informatsiooniga, mida Uponori partnerid on kogunud teie kohta, et nt vältida tarbetut suhtlust ja kohandada Uponori sõnumit teie jaoks.
Juhul, kui Uponor müüb, ostab, ühendab või teeb muid ümberkorraldusi, võib sellega kaasneda isikuandmete avaldamine nt võimalikele või tegelikele ostjatele ja nende nõunikele.

Lisaks ülaltoodule võib Uponor olla kohustatud avaldama teie isikuandmeid ametiasutustele. Samuti võib Uponor avaldada või muul viisil töödelda teie isikuandmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega oma seaduslike huvide kaitseks.

6. Andmeturbe ja andmete salvestamise põhimõtted

Isikuandmeid salvestatakse peamiselt elektrooniliselt. Isikuandmeid hoitakse lukustatud, piiratud sissepääsuga, ning osaleja kasutajatunnuse ja parooliga kaitstud ruumides. Kõiki isikuandmete füüsilisi koopiaid, kui neid on, hoitakse lukustatud ruumides. Ainult isikutel, kellel on kohustustest tulenevalt vaja isikuandmeid töödelda, on juurdepääs registrisse salvestatud teabele ja õigus seda töödelda.

Uponor säilitab teie isikuandmeid nii kaua kui ülalnimetatud eesmärkidel vaja või kui kehtivad seadused nõuavad. Kui selliseid nõudeid enam pole, siis teie isikuandmed kustutatakse või muudetakse sellisel viisil anonüümseks, et neid ei saa enam teiega seostada.

7. Automatiseeritud otsusetegemine

Isikuandmeid ei kasutata automatiseeritud otsusetegemiseks, millel on teie jaoks õiguslikud või muud sellised tagajärjed.

8. Kasutaja’ õigused

Juurdepääsuõigus. Teil on õigus kontrollida oma isikuandmeid ja saada isikuandmete kirjalik koopia. Kontrollimine on tasuta.

Andmete liikuvuse õigus. Kui Uponor töötleb teie isikuandmeid teie nõusolekul või teie ja Uponori vahel sõlmitud lepingu järgselt, on teil õigus saada oma isikuandmeid, mis te olete Uponorile andnud, struktureeritud, üldkasutataval ja masinloetaval kujul ning tehnilise teostatavuse korral on teil õigus anda need andmed üle teisele haldajale ilma Uponori-poolse takistuseta.

Õigus esitada vastuväiteid. Teil on õigus igal ajal esitada vastuväiteid teie andmete töötlemisele otseturunduse eesmärkidel.

Õigus nõuda parandamist, kustutamist või piiramist. Teil on õigus lasta Uponoril parandada või kustutada teie isikuandmeid, kui need on aegunud, ebaolulised, valed, puudulikud, muud moodi ebatäpsed või muul õiguslikult aktsepteeritaval põhjusel. Samuti on teil õigus nõuda teie andmete töötlemise piiramist.

Ametlik kaebus. Kuigi Uponor loodab lahendada igasugused probleemid, mis teil võivad tekkida seoses sellega, kuidas Uponor teie isikuandmeid töötleb, on teil ka õigus pöörduda ametliku kaebusega oma riigi andmekaitse järelevalveasutuse poole.

Kui soovite oma õigusi kasutada, palume esitada kirjalik taotlus jaotises 11 märgitud aadressil.

9. Küpsiste kasutamine

Küpsis on harilikult väike andmeühik, mis saadetakse veebilehelt teie arvutiseadmesse ja salvestatakse teie veebibrauseris, kui te sirvite veebilehte. Kui te sirvite sedasama veebisaiti uuesti, võib veebileht küpsisesse salvestatud andmed välja otsida, et leida märke teie varasemast tegevusest. Täiendava teabe saamiseks nende tehnoloogiate töö kohta lugege näiteks lehte http://www.allaboutcookies.org.

Aeg-ajalt võidakse küpsisefail panna teie arvutisse selleks, et muuta see Sait ja/või Uponori’ teenused teie jaoks tõhusamaks. Enamik brausereid on seadistatud küpsiseid aktsepteerima. Võite igasugustest küpsistes keeldumiseks seadeid muuta või määrata, millal võib küpsist saata.

Käesolev privaatsuspoliitika täpsustab, kuidas Uponor kasutab küpsiseid ja küpsisetaolisi faile ja tehnoloogiaid sellel Saidil. Kui külastate Saiti ja teie brauseri seaded aktsepteerivad küpsiseid, loeb Uponor seda selgesõnaliseks nõustumiseks, et Uponor’ kasutab küpsiseid.

Küpsiste kasutamise eesmärk
Teatud küpsiste kasutamine on vajalik Saidi põhifunktsioonide kasutamiseks. Need küpsised on Saidi töös olulised ja mõeldud selleks, et saaksite Saiti külastades meeldiva kogemuse.

Uponor võib küpsiseid kasutada ka teile paremate teenuste ja toodete pakkumiseks. Need küpsised on nt saidi parendamiseks, isikupärastamiseks ja reklaamimiseks. Teie vaatekohast tähendab see, et Sait võib meelde jätta nt teie valitud keele ja riigi. Samuti teostab Uponor analüütilist profileerimist, et kindlaks teha nt seda, mis on kasutajate hulgas populaarne. Uponor teeb kindlaks, kus Saidi sisu vaadatakse, et kasutajad saaksid Saidist võimalikult parema kogemuse. Samuti loendab Uponor klõpsamisi pluginatele “Like” ja “Tweet” ning jälgib, millist Saidi sisu on jagatud või millele on viidatud. Need küpsised aitavad muuta Saiti isikupäraseks, näiteks näidates teile suunatud plakateid ja soovitusi. Samuti vaatab Uponor, milliseid viiteid kasutatakse Saidile pääsemiseks, et hinnata Uponori’ kampaaniate ja esitluste tõhusust. Uponor kasutab neid küpsiseid Uponori reklaamkuulutuste teenindamiseks.

Teabe talletamise aeg sõltub kasutatava küpsise tüübist. Seansiküpsised aeguvad, kui brauser suletakse, sellal kui püsiküpsistel on tüüpilised aegumistähtajad kahest kuust paari aastani.

10. Veebisaidi analüüs ja külastajateave

Sait kasutab veebianalüüsi teenust, mida pakub näiteks Google, Inc (“Google”). Google'i veebianalüüsiteenuse avalduse lugemiseks klõpsake siia: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html. Saiti kasutades nõustute, et Google töötleb teid puudutavaid andmeid ülalolevas avalduses sätestatud viisil ja eesmärkidel.

Kui te Saiti külastate, võivad kolmandad isikud, näiteks reklaamijad, reklaamivõrgud ja jälgimisteenuste pakkujad võivad saata teie seadmesse küpsiseid näiteks selleks, et pakkuda teile sihitud reklaami või koostada statistikat Saidi külastajate arvu kohta. Kuna teie brauser peab nõutama neid reklaamkuulutusi kolmandate isikute’ serveritest, võivad need kolmandad isikud vaadata, muuta või seada oma küpsiseid nii, nagu oleksite tahtnud minna mingile veebilehele otse nende kolmandate isikute’ veebilehelt.

Sait kasutab suhtlusvõrgupluginaid näiteks nuppu “Like”, mida pakub suhtlusvõrk facebook.com. Suhtlusvõrgupluginate sisu Saidil on pärit otse sellistest suhtlusvõrkudest. Kui olete Saiti külastades sisse logitud mingisse suhtlusvõrku, loob teie brauser suhtlusvõrgu’ serveritega otseühenduse. Kui olete Saiti külastades suhtlusvõrgust välja logitud, saadab teie brauser suhtlusvõrgule vähem infot. Saidil olevad suhtlusvõrgupluginad alluvad privaatsustingimustele ja muudele vastavate suhtlusvõrgulehtede tingimustele. Teavet, mida suhtlusvõrgud koguvad, ei avaldata Uponorile ilma selgesõnalise nõusolekuta.

11. Muudatused käesolevas privaatsuspoliitikas

Võtke teadmiseks, et Uponor võib seda privaatsuspoliitikat aeg-ajalt muuta. Mingi olulise või ebasoodsa muudatuse korral aga postitab Uponor teate nende muudatuste kohta nii käesoleva privaatsuspoliitika algusse kui ka Saidi’ avalehele. Uponor soovitab seda privaatsuspoliitikat aeg-ajalt vaadata, et muudatusteks teadlikuks saada.

Kui teil on täiendavaid küsimusi, võtke julgesti meiega ühendust meie klienditeeninduse kaudu või kirjutades meile aadressil: info@uponor.com.