Uponor

Rahvusvahelised müügi- ja tarnetingimused

1. Tõlgendamine

Edaspidi tähendab ostja isikut, kes ostab ettevõttelt Uponor Group (edaspidi tarnija) kaupa ja teenuseid (edaspidi kaup) või kelle kauba tellimuse tarnija vastu võtab.

2. Müügi alus

2.1. Tarnija müüb ja tarnib ostjale kaupa käesolevate tingimuste (edaspidi tingimused) kohaselt. Need tingimused on ülimuslikud selle müügilepingu (edaspidi leping) suhtes, mille alusel tarnija kaupa tarnib, välistades kõik muud tingimused.

2.2. Tingimuste mistahes variant ei ole siduv, välja arvatud juhul, kui tarnija volitatud esindaja on selle kirjalikult kinnitanud. Tingimused hõlmavad tarnija ja ostja vahel kirjalikult kokku lepitud mistahes eritingimusi; mistahes eritingimused on ülimuslikud.

3. Tellimused ja tehnilised nõuded

3.1. Mitte ükski ostja esitatud tellimus ei ole tarnija poolt vastu võetud, kui tarnija volitatud esindaja ei ole seda kirjalikult kinnitanud või kui tarnija ei ole kaupa tarninud.

3.2. Kauba kogus, kvaliteet ja kirjeldus ning tehnilised nõuded on kirjas tarnija hinnapakkumises või ostja tellimuses (tarnija heakskiidetud ulatuses).

3.3. Tarnijal on õigus muuta tarnitava kauba tehnilisi omadusi, kui muudatus ei mõjuta oluliselt kauba kvaliteeti ega tulemuslikkust või kui kaup on vaja viia vastavusse mistahes seaduse või Euroopa Liidu nõudega.

3.4. Kõik tarnija esitatud joonised, kavandid, tehnilised kirjeldused ja muu teave on konfidentsiaalne info ning nendega seotud intellektuaalomandi õigused jäävad tarnijale ega kandu ostjale üle.

4. Kauba hind

4.1. Kauba hind on märgitud kirjalikult sõlmitud kokkuleppes või selle puudumisel tarnija tellimuse kinnituses või selle puudumisel tarnija hinnapakkumises või selle puudumisel tarnija hinnakirjas. Kõik pakutud hinnad kehtivad ainult 14 päeva või kuni ostjapoolse varasema aktsepteerimiseni.

4.2. Tarnijal on õigus hinda igal ajal enne tarnimist muuta, et kajastada sellega ostja tellitud kauba hinnas, tarnekuupäevades, kogustes või tehnilistes nõuetes toimunud tarnijast sõltumatut mistahes muutust (nt valuutakurss, tööjõukulud, materjali maksumus või muud tootmiskulud).

4.3. Kõik kauba hinnad on esitatud Incoterms 2010 EXW tingimuste järgi. Hinnad sisaldavad käibemaksu ning muid makse ja tariife, samuti kõiki transpordi-, pakendamis- ja kindlustustasusid.

5. Maksetingimused

5.1. Kui tarnija ei ole määranud teisiti, tasub ostja arve täies mahu (ilma tasaarvelduste, mahaarvamiste ja vastunõueteta) eurodes tarnija arvel märgitud pangakontole 14 päeva jooksul arve kuupäevast arvates.

5.2. Tarnijal on õigus saada hilinenud maksetelt 16% viivist aastas.

6. Tarne ja lepingu täitmine

6.1. Tarneaeg vastab Incoterms 2010 EXW tingimustele.

6.2. Kauba tarneajaks märgitud kuupäevad on umbkaudsed ning tarnijat ei peeta kauba tarnimisega hilinenuks, välja arvatud juhul, kui kauba tegelik tarne toimub hiljem kui neli nädalat pärast märgitud umbkaudset tarnekuupäeva ja tarnija on saanud ostjalt asjakohase kirjaliku teate.

6.3. Juhul kui tarnija ei tarni kaupa või hilineb põhjusel, mis sõltub tarnijast ja mitte ostjast, tasub tarnija ostjale summa, mis võrdub 1%-ga hilinenud tarne maksumusest iga viivitatud nädala eest, maksimaalses summas kuni 5% hilinenud või tarnimata kauba maksumusest. Seda eeldusel, et ostja nõuab vastava summa välja 10 päeva jooksul alates tegelikust tarnekuupäevast. Olenemata muudest asjaoludest on see ostjale ainus saada olev heastamismeede tarnimisega hilinemise või tarnimata jätmise korral.

6.4. Juhul kui ostja ei võta tarnitud kaupa vastu või ei anna tarnijale täpseid tarnejuhiseid, on tarnijal õigus, kuid mitte kohustus, kaup hoiule panna ja ostjalt mõistlikud kantud kulud sisse nõuda (kaasa arvatud ladustamiskulud) ja/või kaup mõistliku kättesaadava hinna eest ära müüa ning nõuda ostjalt sisse mistahes puudujääk selle hinna ja lepinguhinna vahel, ilma et see piiraks tarnija mistahes muud õigust või heastamismeedet.

6.5. Ostja järgib kõiki seadusi, mis reguleerivad kauba importi sihtriiki.

7. Risk ja omandiõigus

7.1. Kauba kahjustumise või kadumise risk läheb tarnimisel ostjale üle. Ostja kindlustab kaubad asjakohaselt.

7.2. Kauba omandiõigus läheb ostjale üle kauba maksumuse täielikul tasumisel.

7.3. Kuni kauba omandiõigus ei ole ostjale üle läinud, valdab ostja kaupa kui tarnija usaldatud vara ning hoiab kaupa eraldi, korralikult ladustatuna, kaitstult, kindlustatult ja tarnija varana märgistatult ning ostjal ei ole õigust kaupa käsutada.

7.4. Kuni kauba omandiõigus ei ole ostjale üle läinud, võib tarnija igal ajal nõuda ostjalt, et see toimetaks kauba tarnijale. Juhul kui ostja seda kohe ei tee, võib tarnija siseneda ostja või mistahes kolmanda poole mistahes ruumi, kus kaupa hoitakse, ja kauba uuesti enda valdusse võtta.

8. Vastutus

8.1. Ostja vaatab kauba selle kättesaamisel üle. Nõue mistahes defektiga kauba kvaliteedi või seisukorra asjus tuleb esitada tarnijale kirjalikult 8 päeva jooksul kättesaamisest arvates, või juhul kui defekt ei olnud nähtav, defekti avastamisest arvates, kuid igal juhul 12 kuu jooksul tarnimisest arvates.

8.2. Tarnija ei garanteeri mistahes kavandi, joonise, tehnilise kirjelduse, juhise või kauba kohta antud teabe või nõuande õigsust. Kõik kauba kohta antud otsesed või kaudsed garantiid on välistatud seadusega lubatud maksimaalses ulatuses, sealhulgas, kuid mitte ainult, garantiid rikkumatuse, teatud otstarbel kasutamiseks sobivuse ja kaubandusliku sobivuse kohta.

8.3. Defektse kauba korral võib tarnija omal äranägemisel kauba tasuta välja vahetada või parandada või kauba maksumuse tagastada, kuid tarnijal ei ole ostja ees mingeid muid kohustusi.

8.4. Tarnija ei vastuta mitte mingil juhul lepingute, kasumi, tulu, äritegevuse või firmaväärtuse saamata jäämise eest või mistahes viisil tekitatud muu erilise, kaudse või põhjusliku kahjumi või kahju eest.

8.5. Tarnija lepingust tulenev koguvastutus ei ületa selle kauba maksumust, mille kohta on ostjal õigus nõue esitada.

9. Ostja maksejõuetus

Ilma et see piiraks tarnija mistahes muud õigust või heastamismeedet, on tarnijal õigus ostja ees ilma mingeid kohustusi kandmata leping üles öelda või mistahes edaspidised tarned peatada järgmistel juhtudel:

I ostja rikub tarnijale või muule Uponor Groupi kuuluvale ettevõttele tasumise korda;

II ostja sõlmib oma kreeditoridega mistahes vabatahtliku kokkuleppe või läheb pankrotti või likvideerimisele;

III ostja lõpetab äritegevuse või ähvardab seda teha;

IV tarnija on põhjendatult arvamusel, et mistahes eelnimetatud sündmus võib ostjaga toimuda, ja teavitab ostjat asjakohaselt.

10. Vääramatu jõud

Kumbki pool ei vastuta lepingus märgitud kohustuste täitmata jätmise eest, kui selline täitmata jätmine on tingitud tulekahjust, üleujutusest, streigist, tööjõuprobleemist või teistest tööstuslikest häiretest, ennetamatust õnnetusest, (väljakuulutatud või väljakuulutamata) sõjast, embargost, blokaadist, õiguslikust piirangust, mässust, ülestõusust või muust pooltest sõltumatust põhjusest, juhul kui neid sündmusi ei olnud võimalik ette näha või kui nende sündmuste mõju ei olnud võimalik lepingu sõlmimise ajal ennetada.

Sellised sündmused vabastavad poole kohustuste täitmisest ainult juhul, kui nendega kaasneb poole ajutine või jäädav võimetus oma lepingukohustusi täita. Seejuures on välistatud sündmused, millega kaasneb lihtsalt see, et kohustuste täitmine on keerulisem või kulukam. Veelgi enam: käesolev punkt on kohaldatav ainult juhul, kui nimetatud sündmustele ei kehti muud antud tingimustes nimetatud korraldused.

11. Pakendamine

11.1. Kui tarnija annab teada, et pakkematerjalid on tagastatavad, tagastab ostja pakendid omal kulul kolme kuu jooksul tarnimisest arvates. Kui pakendid ei ole tagastatavad, kõrvaldab ostja kõik pakendid kasutusest, lähtudes vastavatest õigusaktidest.

11.2. Tarnija teeb vajaduse korral enne saadetise teele panemist vajalikud jõupingutused sobivate pakendite tagamiseks. Samas ei vastuta tarnija kauba mistahes kahju või kahjumi eest, mis tekib ajal, mis jääb tarnija juurest teele saatmise ja lepingule vastava üleandmise vahele.

12. Üldist

12.1. Tarnija loobumisotsust ostjapoolse mistahes lepingurikkumise korral ei peeta loobumisotsuseks mistahes järgmise sama või erineva punkti rikkumise korral.

12.2. Juhul kui lepingu mistahes punkt osutub kehtetuks või jõustamatuks, ei mõjuta see lepingu teiste punktide kehtivust.

12.3. Lepingut reguleeritakse ja tõlgendatakse Rootsi seaduste järgi, välja arvatud ÜRO konventsioon kaupade rahvusvaheliste müügilepingute kohta.

12.4. Kõik lepingust tulenevad või sellega seotud vaidlused, lahkarvamused ja nõuded lahendatakse kooskõlas Stockholmi Kaubanduskoja Arbitraažiinstituudi reeglitega. Vahekohus koosneb ühest vahekohtunikust. Vahekohus toimub Stockholmis ja menetluskeel on inglise keel.

12.5. Olenemata punktist 12.4 säilitab tarnija õiguse kaevata ostja omal äranägemisel ostja üldises kohtualluvuspiirkonnas kohtusse.

Uponori ingliskeelsed rahvusvahelised müügi- ja tarnetingimused saab alla laadida siit:
Uponor International Sales and Delivery terms