Uponor

Tegevusjuhend

Selle tegevusjuhendi on heaks kiitnud Uponor Corporationi juhatus. Juhend kehtib kõikidele Uponor Groupi töötajatele, ametnikele ja juhtidele (edaspidi: töötajad). See tegevusjuhend tugineb Uponori visioonile, põhieesmärkidele ja väärtustele.

Eetika, seadused ja määrused

Uponor püüab saavutada eetilisi ja seaduslikke vahendeid kasutades kauakestva kasvu, andes oma klientidele reaalset lisaväärtust ja saades selle eest tasu. Töötajad lähtuvad Uponori ärihuvisid esindades rangetest eetikanõuetest. Nad käituvad äriasju ajades alati professionaalselt ja ausalt.

Uponor Group ja tema töötajad lähtuvad kehtivate rahvusvaheliste ning riiklike õigusaktide põhimõtetest ja tekstist. Sinna hulka kuuluvad monopolivastased ja ausat konkurentsi edendavad õigusaktid, börsiettevõtte väärtpabereid käsitlevad õigusaktid, korporatiivse juhtimise õigusaktid, altkäemaksu- ja korruptsioonivastased õigusaktid ning toodete ohutust ja tööõigust käsitlevad õigusaktid.

Huvide konflikt, kingitused ja altkäemaks

Töötajad väldivad igat liiki konflikte oma isiklike ja Uponor Groupi huvide vahel. Muu hulgas on töötajatel keelatud teha isiklikke kingitusi Uponori huvirühma* esindajatele ja neilt kingitusi vastu võtta, samuti neid võõrustada ja külastada, välja arvatud sellised põhjendatud kingitused või võõrustamised Uponori tavapärase tegevuse käigus, mis on ka kehtivate õigusaktidega lubatud.

Uponori konfidentsiaalne teave

Uponori ärisaladused ja siseinfo on ettevõtte väärtuslik vara, mida kasutatakse arukalt ning kaitstakse hoolega. Eeskätt kaitstakse ärisaladusi ja muud teavet nende konfidentsiaalsust hoides, vajaduse korral tagatakse neile lisakaitse intellektuaalomandi õiguse registreerimise kaudu.

Töötajad, kelle käsutusse antakse või satub Uponori või kellegi teise konfidentsiaalne äriteave või ärisaladus, ei avalda seda infot kolmandatele pooltele (kaasa arvatud sõpradele ja pereliikmetele) muudel põhjustel kui ainult Uponori ärieesmärkidel. Nad käsitlevad olulist teavet konfidentsiaalsena ka siis, kui seda pole ametlikult nõutud.

Keskkond

Uponor püüab säästval viisil kooskõlla viia inimeste, keskkonna ja majanduse huvid. Me hoolime üksteise ja tulevaste põlvede heaolust.

Poliitika

Uponor ei võta osa poliitikast ega toeta poliitilisi parteisid või rühmitusi rahaliselt ega muul viisil. Töötajad, kes võtavad osa poliitilisest tegevusest, teevad seda ainult eraisikuna, mitte Uponori esindajana.

Töötajad

Uponor on vastutustundlik tööandja ja toetab töötajatele võrdsete võimaluste andmist. Uponoris on keelatud igasugune diskrimineerimine rassi, nahavärvi, rahvuse, vanuse, usu, soo, seksuaalse sättumuse või muude töösoorituse seisukohalt tähtsusetute tegurite alusel. Uponor teeb kõik selleks, et tagada oma töötajatele õiglane töötasu ning ohutud ja tervislikud töötingimused.

Kliendid ja tarnijad

Uponori kindel eesmärk on aidata oma tegevusega kaasa klientide edu saavutamisele, sest see teeb ka Uponori edukaks. Uponor soovib kõigi kokkulepete puhul tagada rahulolu ja ausat suhtumist, toodete head kvaliteeti ja õiglaseid hindu ning esmaklassilist müügijärgset teenindust. Uponor kohtleb kõiki huvirühmi* sama suhtumisega, millega läheneme oma klientidele.

Rakendamine

Kõik tegevusjuhendit puudutavad küsimused esitatakse Uponor Groupi üldnõukogule, tegevusjuhendi rikkumise kahtlusest teatatakse ülemusele ja/või üldnõukogule ning nende nõuetekohase lahendamisega tegeleb juhatus. Kõiki rikkumiskahtlusi uuritakse ja need lahendatakse täiesti konfidentsiaalselt.

Igasugune tegevusjuhendiga vastuolus olev käitumine vajab kohest korrigeerimist ja distsiplinaarmeetmete võtmist, mille juurde võib kuuluda isegi töölepingu lõpetamine. Uponor kannab hoolt selle eest, et kui töötaja esitab kaebuse tegevusjuhendi rikkumise kohta, siis pole sellel tööga seoses negatiivseid tagajärgi.
_____________________________________________________________________
*Huvirühma all on peetud silmas töötajaid, kliente, varustajaid, osanikke, organisatsioone ja riigiasutusi ning muid pooli, kes saavad mõjutada Uponori või keda Uponor saab ise mõjutada.